Ogłoszenie nr 510158407-N-2020 z dnia 24-08-2020 r.
INWESTYCJE GMINNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Dostawa, montaż i instalacja systemów multimedialnych w ramach budowy Parku Kulturowego – Biblioteki w Stężycy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 559246-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
INWESTYCJE GMINNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krajowy numer identyfikacyjny 38560307100000, ul. Jana III Sobieskiego  31, 83-322  Stężyca, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 684-62-25, e-mail inwestycje@inwestycjestezyca.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.inwestycjegminne.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, montaż i instalacja systemów multimedialnych w ramach budowy Parku Kulturowego – Biblioteki w Stężycy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IG.ZP.271.5.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa, montaż i instalacja systemów multimedialnych w ramach budowy Parku Kulturowego – Biblioteki w Stężycy: system prezentacji obrazów, system nagłośnienia, system zintegrowanego sterowania AV i transmisji sygnałowej, system zarządzania urządzeniami AV, system zarządzania wyposażeniem multimedialnym, system oświetlenia scenicznego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32322000-6

Dodatkowe kody CPV: 32321200-1, 51600000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków do poziomu oferty z najniższą ceną.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.