Ogłoszenie nr 572019-N-2020 z dnia 2020-08-07 r.

Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach: ,,Zakup sprzętu komputerowego I biurowego do celów edukacyjnych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt ,,Doświadczeni Technicy", Europejski Fundusz Społeczny (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020)
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, krajowy numer identyfikacyjny 29854000000000, ul. ul. Podkładowa  2 , 96-100  Skierniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 833 10 20, e-mail zsz4@o2.pl, faks 46 833 10 20.
Adres strony internetowej (URL): https://zs4skierniewice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://zs4skierniewice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://zs4skierniewice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W wersji papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Sekretariat Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Zakup sprzętu komputerowego I biurowego do celów edukacyjnych”
Numer referencyjny: ZSnr4/1/2020UE
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego - 20 zestawów komputerów stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym Windows oraz sprzętu biurowego, o minimalnych wymaganych parametrach: 1) Zestaw komputerowy: jednostka centralna, monitor, klawiatura i mysz (20 szt.). Specyfikacja: a) Komputer stacjonarny PC: - płyta główna (obsługa dysków M2, wspierająca technologię Intel, cztery gniazda pamięci, karta sieciowa zintegrowana 1 Gbit/s) - procesor w teście PassMark 6800, minimum 4 rdzeniowy, częstotliwość 3,6 GHz w trybie standard, TDP max. 65 W - dwa dyski twarde SSD 240 GB + HDD 1TB, - karta graficzna GeForce GTX Ti 710 1 GB, - pamięć RAM DDR4 8 GB, - zasilacz min. 500 W, certyfikat 80 lub 85+ - złącza USB 3.0 min. 2 szt. - pozostałe USB – 3 szt. - gniazda wejścia i wyjścia audio i USB – liczba portów min. 2 - system Windows 10 Home b) Monitor kolorowy - Przekątna ekranu 27” - Matryca IPS, powłoka matowa - gniazda DVI-D, HDMI, c) Mysz - Mysz optyczna, kolor czarny - Długość kabla 1,5 m, przycisk scroll - Złącze USB d) Klawiatura - Kolor czarny, - Długość kabla 1,5 m, wydzielona klawiatura numeryczna - Złącze USB e) Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego. Serwis fizyczny w siedzibie klienta (nie dopuszcza się wysyłki sprzętu kurierem) 2) Drukarka 3D (1 szt.) Specyfikacja: a) Technologia druku FDM b) Obszar roboczy 400 x 400 x400 [mm] c) Liczba głowic 1 d) Systemy operacyjne Windows, Linux e) Powierzchnia stołu szkło hartowane f) Obsługiwane formaty plików STL, OBJ, JPG g) Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego 3) Skaner 3D (1 szt.) Specyfikacja: a) Wymiary skanu: wysokość 25cm, średnica 18cm b) Dokładność skanowania +/- 0.1mm c) Oprogramowanie obsługujące skaner d) Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego 4) Drukarka małoformatowa A3 (1 szt.) Specyfikacja kopiarki: a) Druk kolorowy i monochromatyczny do 25 str./min. w formacie A4 b) Format A6 – SRA3 plus obsługa papieru banerowego c) Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi Specyfikacja drukarki: d) Rozdzielczość drukowania 1200 x 1200 dpi e) Język opisu strony: PCL, Postscript f) Systemy operacyjne: Windows 7, 10 g) Gramatura od 80 do 250 g/m2 h) Druk dwustronny i) Podajnik ADF Specyfikacja skanera: j) Rozdzielczość drukowania 600 x 600 dpi k) Prędkość skanowania w czerni i kolorze do 160 obrazów/min. l) Tryby skanowania: skanowanie do e-mail, skanowanie do SMB skanowanie do FTP, skanowanie sieciowe TWAIN m) Formaty plików: JPEG; TIFF; PDF; PDF/A; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; przeszukiwalny PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX; przeszukiwalny DOCX/XLSX Specyfikacja ogólna: n) Komunikacja: USB, LAN 1000Mb/s, wi-fi/n o) Wydajność tonerów powyżej 25000 kartek p) Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego 5) Gilotyna ze stolikiem (1 szt.) Specyfikacja: a) Wymiary urządzenia: 500x670x100mm b) Grubość cięcia: 4cm c) Tolerancja cięcia: 1mm d) Format A3 i mniejsze e) Wymienne noże f) Gilotyna musi występować w zestawie z oryginalnym stolikiem g) Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego 6) Laminarka rolkowa (1 szt.) Specyfikacja: a) Laminator elektryczny, foliarka, do laminowania wydruków cyfrowych, offsetowych, sitodrukowych b) Laminowanie na gorąco jedno lub dwustronne c) Laminowanie folią z rolki bez podkładu 25-250 mikronów (średnica rolek do 9cm) d) Max szerokość laminowania 350mm e) Szybkość laminowania 0,65 m/min f) Max odstęp między rolkami 5mm g) Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego 7) Bigówka, perforator, trymer do cięcia 3w1 (urządzenie elektryczne) (1 kpl.) Specyfikacja: a) Urządzenie do bigowania, perforowania lub cięcia (ulotki, wizytówki itp.) b) Zasilanie: AC220V / 50HZ c) Max szerokość papieru: 460mm d) Max grubość papieru: 400g e) Szerokości bigów: 1.0 / 1.2 / 1.5mm regulowane f) Dokładność: ± 0.1mm g) Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego 8) Bindownica (1 kpl.) Specyfikacja: a) Ilość kartek dziurkowanych jednorazowo 26 b) Maks. grubość bindowanego dokumentu 510 kartek c) Rodzaj grzbietu plastikowy d) Wskaźnik wyboru grzbietu e) Pojemnik na ścinki f) Wyjmowane noże – możliwość oprawienia niestandardowych formatów mniejszych niż A4 g) Dwie odrębne dźwignie do dziurkowania i oprawiania h) Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego 9) Bigówka (1 szt.) Specyfikacja: a) Szerokość bigowania 350 [mm] b) Grubość bigu 1,2 [mm] c) Gramatura papieru do 350[g/m2] d) Format do bigowania A3 i mniejsze e) Dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego 2. Zakupiony sprzęt zostanie wykorzystany do celów edukacyjnych, dla uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach - uczestników projektu ,,Doświadczeni technicy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 3. Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w SZ nr 4 w Skierniewicach, prowadząca do zwiększenia szans uczniów na zatrudnienie, w szczególności poprzez rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych dzięki wzbogaceniu zaplecza dydaktycznego i wdrożeniu innowacyjnych form kształcenia zawodowego opartych na nowoczesnych technologiach ICT jak również dostosowaniu kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy. 4. Oferowany sprzęt powinien być wyposażony rozwiązania wpływające pozytywnie na środowisko: a) rozwiązania poprawiające wydajność pracy, b) automatyczne przejście w stan ograniczonego poboru energii, c) certyfikaty środowiskowe typu ENERGY STAR lub równoważne. 5. Oferowany sprzęt komputerowy powinien posiadać poszerzoną funkcjonalność w zakresie wykorzystania urządzenia: a) możliwość obsługi grafiki 3D, dołączenia urządzenia typu surface pen, obsługi przez jednostkę centralną minimum dwóch monitorów etc. b) cicha praca jednostki centralnej, c) rozwiązania, które wykrywają obciążenia procesora i optymalizują pracę jednostki. 6. W ramach ceny ofertowej dotyczącej realizacji zamówienia dostawca powinien uwzględnić wszelkie koszty dotyczące dostawy, montażu i instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, konfiguracji ustawień zgodnie z określoną funkcjonalnością i wymaganiami Zamawiającego oraz przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi zainstalowanego sprzętu. 7. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, posiadać jakość i wyposażenie spełniające wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz odpowiadać wymaganiom Polskich Norm jak również nie być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich. 8. Oferowany sprzęt powinien spełniać kryteria innowacyjności (BAT) w zakresie oferowanej technologii IT. 9. Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na oferowany sprzęt zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy. 10. W przypadku, gdy w zakres zamówienia wchodzi sprzęt komputerowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami). 11. W przypadku gdy w niniejszym postępowaniu użyto nazw własnych należy przyjąć, że są to nazwy przykładowe; Oferent ma możliwość zastosowania materiałów lub podzespołów o równoważnych parametrach technicznych tj. nie gorszych lub lepszych. 12. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie wymagał (w formie wezwania do uzupełnienia oferty) od wykonawcy który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, przedstawienia opisu zaoferowanego przedmiotu zamówienia (specyfikacji technicznej), z którego jednoznacznie wynika, że zaoferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w niniejszej SIWZ. 13. Z uwagi na warunki realizacji Projetu ,,Doświadczeni technicy”, Zamawiający wymaga aby wartość do zapłaty (cena brutto) tytułem dostawy Drukarki małoformatowej A3 (nr 4 w zestawieniu tabelarycznym) nie była wyższa niż 7950,00 zł brutto. GWARANCJA – okres wskazany przez Wykonawcę w ofercie, minimum 24 miesięcy. SERWIS – szybkość reakcji serwisu zgodna z ilością godzin wskazaną w ofercie Wykonawcy, maksymalnie 24 godz. od zgłoszenia. W okresie gwarancji Oferent zobowiązuje się do zapewnienia nieodpłatnych czynności serwisowych tj. świadczenia usługi, wymiany wadliwych lub uszkodzonych nie z winy zamawiającego części lub podzespołów na wolne od wad. Zamawiającego będą obciążać jedynie koszty materiałów eksploatacyjnych i części nie podlegających gwarancji. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30236000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39162110-9
30190000-7
30232100-5
48000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Wykonawca jest zobowiązany do wstępnego potwierdzenia spełniania warunku poprzez załączenie do oferty oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe Wykonawca jest zobowiązany do wstępnego potwierdzenia spełniania warunku poprzez załączenie do oferty oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego, o wartości co najmniej 10000,00 złotych netto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Wykonawca jest zobowiązany do wstępnego potwierdzenia spełniania warunku poprzez załączenie do oferty oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1. W przypadku oferty wspólnej – ww. dokument składa każdy z wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych dostaw, w celu wykazania spełniania warunku udziału wskazanego w Rozdziale V ust. 1) pkt. b) ppkt. iii SIWZ - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ..
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę – złożone zgodnie z wzorem przedstawionym jako Załącznik nr 1 do SIWZ; 2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje zamawiającemu Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - złożone zgodnie z wzorem przedstawionym jako Załącznik nr 5 do SIWZ (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu); 3. Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna), z którego jednoznacznie wynika, że zaoferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w niniejszej SIWZ. 4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji serwisu40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 1) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku gdy po zawarciu umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, ze wystąpiły okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu zamówienia, 2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu, 3) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia i kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 4) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych procedurą, 5) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy 6) zmiany albo wprowadzenie nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 7) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: i. gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego, ii. wskutek konieczności wykonania zadań dodatkowych. 8) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kodeksu Cywilnego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-14, godzina: 15:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miasto Skierniewice reprezentowane przez mgr Darosława Sadowskiego – dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 99-311 Skierniewice Adres strony internetowej zamawiającego: https://zs4skierniewice.pl 2) Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: e-mail: zs4@zs4skierniewice.pl lub pisemnie, na adres naszej siedziby wskazany w ppkt. 1).; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania nr ZSnr4/1/2020UE prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r poz.1986), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, do których należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ): 1) w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 2) Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 3) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO w ramach oferty złożonej dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH