Ogłoszenie nr 570828-N-2020 z dnia 2020-08-06 r.

Małopolska Uczenia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu: Wyposażenie laboratorium komputerowego dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałości
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Uczenia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, krajowy numer identyfikacyjny 12007355200000, ul. Kolbego  8 , 32-600  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 842 98 01, , e-mail zamowienia.publiczne@uczelniaoswiecim.edu.pl, , faks 033 8435601, 8430530.
Adres strony internetowej (URL): https://www.uczelniaoswiecim.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia Państwowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/muposwiecim,m,329168,2020.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/muposwiecim,m,329168,2020.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie laboratorium komputerowego dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałości
Numer referencyjny: 8/PN/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: Wyposażenie laboratorium komputerowego dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałości 3.2. Opis przedmiotu zamówienia: a) Sektor A (informatyczny): Sprzęt IT i oprogramowanie typowe: część 1 b) Sektor A (informatyczny): Oprogramowanie – dedykowane: część 2 3.3. Przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr od 5a do 5b dla poszczególnych części: Dotyczy części I: 1. Wszystkie stanowiska zostaną wyposażonych w nowoczesny, wydajny sprzęt komputerowy, który zagwarantuje komfortowe korzystanie z najnowszego oprogramowania oraz zapewni niezbędną moc obliczeniową dla programów graficznych, inżynierskich. Zestaw komputerowy będzie musiał obsłużyć dwa monitory oraz posiadać co najmniej trzy interfejsy sieciowe LAN i obsługę sieci WiFi oraz Bluetooth. Zestaw komputerowy wyposażony być musi w standardowe elementy (tzw. składak) - nie może być to sprzęt produkowany jako tzw. firmowy, ponieważ utrudnia to naprawę/wymianę podzespołów po okresie wymaganej obsługi gwarancyjnej. Cały zestaw kolorystycznie powinien mieścić się w czarni, bieli lub odcieniach szarości (kolorystyka dotyczy zewnętrznej widocznej części zestawu), dopuszczalne są niewielkie akcenty kolorystyczne, ale wymagana jest akceptacja zamawiającego. 2. Płyty główna oraz obudowa - Ze względu na konieczność zainstalowania licznych kart rozszerzeń komputer musi zostać wyposażony w płytę główną oraz obudowę o rozmiarze ATX. Płyta główna musi być tak dobrana, aby potrafiła sprawnie obsłużyć wszystkie podzespoły oraz miała możliwość obsługi wszystkich niezbędnych kart rozszerzeń. Dodatkowo, ze względu na założenie dotyczącej zabezpieczenia jednostki centralnej przed dostępem, sprzęt powinien umożliwić przeniesienie portów USB, portów LAN, przycisków włączenie, zresetowania komputera oraz diod na blat biurka. 3. Procesor - Ze względu na użytkowanie oprogramowania wymagającego dużej mocy obliczeniowej, zestaw komputerowy musi zostać wyposażony w wydajny procesor, który posiada co najmniej 4 rdzenie fizyczne o taktowaniu nie mniejszym niż 3Ghz. Należy przyjąć, że procesor musi mieć co najmniej 17000 punktów Passmark CPU według serwisu internetowego https://www.cpubenchmark.net 4. Pamięć RAM - Zestaw komputerowy musi zostać wyposażony w co najmniej 16GB pamięci RAM. Konfiguracja pamięci musi zostać dobrana w taki sposób, aby wykorzystać technologię Dual-channel. 5. Dysk twardy - Zestaw zostanie wyposażony w dwa dyski twarde. Dysk podstawowy typu SSD o pojemności co najmniej 512GB. Ze względu na konieczność dużej wydajności dysk twardy powinien zostać wykonany w oparciu o technologię MLC nand oraz posiadać złącze typu M.2. 6. Drugi dysk to zwykły dysk typu HDD. Jego pojemność to co najmniej 1TB, a prędkość obrotowa to minimum 7200 rpm. Dysk twardy powinien zostać podłączony do płyty głównej z wykorzystaniem interfejsu SATAIII. 7. Karta graficzna - Ponieważ pracownia będzie wykorzystywana do pracy w środowisku AutoCad (transformacje 3D oraz rendering), zestaw komputerowy powinien zostać wyposażony w rekomendowaną przez producenta kartę graficzną zapewniającą wydajną pracę. Dodatkowo karta graficzna musi umożliwić podłączenie dwóch monitorów w trybie pulpitu rozszerzonego z wykorzystaniem cyfrowego medium transmisyjnego (dvi, hdmi, displayPort Itp.). Zgodne z zaproponowanymi przez wykonawcę interfejsami. 8. Nagrywarka zewnętrzna Blu-ray - Zestaw komputerowy zostanie wyposażony w zewnętrzną nagrywarkę Blue-ray, która ze stacją roboczą zostanie połączona za pomocą złącza USB bezpośrednio. Musi być możliwie najlepiej zabezpieczona przed kradzieżą i przeniesieniem 9. Zasilacz - Zasilacz powinien zostać tak dobrany, aby zapotrzebowanie zestawu komputerowego na moc stanowiło 75% mocy maksymalne zasilacza. Zasilacz powinien umożliwić podłączenie wszystkich elementów w jednostce centralnej. Zasilacz powinien posiadać certyfikat „80 Plus Bronze). Wydajny i cichy wentylator. 10. Dodatkowe karty rozszerzeń: a) Interfejsy sieciowe Ze względu na wykorzystanie sprzętu do zajęć związanych z sieciami komputerowymi, musi zostać dołączona dodatkowa karta posiadająca co najmniej 2 interfejsy sieciowe LAN o prędkości 1Gbps. b) Interfejs WiFi oraz Bluetooth Zestaw komputerowy powinien posiadać kartę zapewniającą dostęp do bezprzewodowych mediów transmisyjnych. WiFi oraz bluetooth. Kartę można pominąć o ile płyta główna zapewnia wsparcie dla powyższych technologii. 11. Akcesoria: a) Każde stanowisko wyposażone zostanie w następujące akcesoria: - przewodowy zestaw myszy i klawiatury o jasnym designie. Praca myszy musi być możliwa tak na podkładce jak i blacie stanowiska przy znacznym i bezpośrednim oświetleniu słonecznym. - bezprzewodowy, graficzny tablet ułatwiający projektowanie w programach graficznych, przewodowe słuchawki. Dotyczy części II : 12. Oprogramowanie a) Przewiduje się, że w laboratorium komputerowym wykorzystywane będzie następujące lub podobne oprogramowanie między innymi: - Oprogramowanie do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych. - Oprogramowanie do obliczeń naukowo-inżynierskich - Oprogramowanie do statystycznej analizy danych. - Oprogramowanie klasy ERP. - Oprogramowanie graficzne. - Oprogramowanie umożliwiające podgląd pulpitu na stanowiskach Studenckich przez prowadzącego zajęcia i odwrotnie. 3. 7. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia laboratorium komputerowego Uczelnia nie będzie wyłączona z funkcjonowania. 3. 8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych (zgodnych z wymaganiami producenta), nie rzadziej niż co 12 miesięcy, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego w okresie gwarancji wraz z zapewnieniem bezpłatnych zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów eksploatacyjnych i ich wymianą. Po każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada). 3. 9. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) wymagania dotyczące serwisu a) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ( tzw. czas reakcji na serwis) na terenie Polski na każde żądanie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 72 godziny, b) forma zgłoszeń reklamacji i napraw: telefon, poczta elektroniczna c) czas reakcji na serwis : nie dłużej niż 72 h od momentu zgłoszenia przy użyciu urządzenia telefon lub e-mail. Jeżeli informacja została przekazana wykonawcy po godzinie 16.00 danego dnia, przyjmuje się, że czas reakcji liczony jest od godz. 8.00 dnia kolejnego. d) maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć: 30 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia; e) naprawa gwarancyjna przedłuża gwarancję o całkowity czas naprawy; f) Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w sytuacji, gdy awaria urządzenia jest poważna, przez co strony rozumieją awarię zagrażającą życiu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartości. O potrzebie niezwłocznej reakcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w sposób wskazany w lit. b lub telefonicznie z podaniem przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie; g) usunięcie wszystkich wad urządzenia, jakie się ujawnią, najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych, od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy dochowanie tego terminu jest niemożliwe Wykonawca zapewni niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od daty zgłoszenia awarii sprzętu, urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż ten w posiadaniu Zamawiającego, h) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowe urządzenie o nie gorszych parametrach po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). i) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej oraz paszport techniczny w dniu uruchomienia. 3. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określają załączniki nr 5a oraz 5b do niniejszego SIWZ. 3. 8. Miejsce dostawy: przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (przy ul. Maksymiliana Marii Kolbego 8 w Oświęcimiu) budynek Collegium sub Horologio. 3.9. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji przetargowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 3.10. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. W takim przypadku Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej . Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. 3.11. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6
30213200-7
30200000-1
30230000-0
30236000-2
30237000-9
30232110-8
42962000-7
32420000-3
33195100-4
30191400-8
32550000-3
48000000-8
48700000-5
48300000-1
48190000-6
48620000-0
51610000-1
72000000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Dotyczy wszystkich części: Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie: 30 dni od dnia podpisania umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań, co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca wykaże że: a) Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną minimum: - Część 1 - 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych ); - Część 2 - 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) ; W przypadku składania ofert na dwie części zamówienia wymagania w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podlegają sumowaniu. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a) Część 1 - co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego w zakresie: sprzętu komputerowego i/lub urządzeń wielofunkcyjnych o wartości co najmniej 100 000,00 brutto każda; b) Część 2 – co najmniej jedną dostawę oprogramowania stosowanego do nauczania w szkolnictwie wyższym o wartości co najmniej 100 000,00 brutto;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminu ważności dokumentu stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 5.2. lit. a) (część I i/ lub II) SIWZ . b) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w zakresie opisanym w pkt 5.2.3 SIWZ (część I i/ lub II) zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
13. 7 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) Formularz ofertowy ( załącznik nr 1) b) Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu ( załącznik nr 2) c) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy). d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy). e) Pisemne zobowiązania innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy). f) Wypełniony dla części w której Wykonawca składa ofertę – formularz asortymentowo cenowy, załącznik nr 5a lub/i 5b. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy). d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy). e) Pisemne zobowiązania innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część: 1 – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); Część 2 – 6 000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych). 11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U z 2014r, poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240); 11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony w Santander. Nr konta bankowego: 47 1090 2590 0000 0001 3232 4514. 11.5. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium - Wyposażenie laboratorium komputerowego dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałości – część ….”. 11.6. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 11.7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą lecz w osobnej zewnętrznej kopercie podpisanej „Wadium - Wyposażenie pracowni dla Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w ramach Dydaktycznej inicjatywy doskonałości – część…”. 11.8. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) w art. 46 ust 5 ustawy prawo zamówień publicznych , tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie . Wadium takie powinno obejmować cały okres zawiązania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 11.9. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 11.10. Okoliczności i zasady zatrzymania oraz zwrotu wadium, określa art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: a) w przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, b) w przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; c) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy spowodowanej np. niedostępnością na rynku sprzętu opisanego w przedmiocie zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone. d) w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenia zakresu świadczenia stanowiącego przedmiot umowy m.in. rezygnacji z części dostaw, gdy realizacja całego zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego – o wartość niewykonanych dostaw. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone. e) w przypadku zmian technologicznych spowodowanych np. zaprzestaniem produkcji określonego sprzętu, lub pojawieniem się na rynku nowszej wersji sprzętu. W takim przypadku Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć inny produkt, niż zaoferowany w ofercie, pod warunkiem spełnienia wszystkich kluczowych parametrów opisanych w przedmiocie zamówienia w cenie wynikającej z oferty przetargowej. Zaistnienie takiej sytuacji może być również podstawą do aneksowania terminu realizacji umowy. f) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, uchwały, w tym zmiana stawki podatku VAT). g) wystąpi konieczność zmiany podwykonawców, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę, h) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy, 21. 6 Warunki zmian: - inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, - uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy , zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, - forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty musi jednoznacznie wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. 2019 poz. 1010. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa . Wykonawca w szczególności nie może zastrzec w ofercie informacji: 1) odczytywanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, 2) które są jawne na mocy odrębnych przepisów, 3) ceny jednostkowej stanowiącej podstawę wyliczenia ceny oferty. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), , które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnej kopercie opisanej „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z ofertą wspólnie umieszczone w jednej kopercie składanej Zamawiającemu. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega, iż w wypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Sektor A (informatyczny): Sprzęt IT i oprogramowanie typowe: część 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wszystkie stanowiska zostaną wyposażonych w nowoczesny, wydajny sprzęt komputerowy, który zagwarantuje komfortowe korzystanie z najnowszego oprogramowania oraz zapewni niezbędną moc obliczeniową dla programów graficznych, inżynierskich. Zestaw komputerowy będzie musiał obsłużyć dwa monitory oraz posiadać co najmniej trzy interfejsy sieciowe LAN i obsługę sieci WiFi oraz Bluetooth. Zestaw komputerowy wyposażony być musi w standardowe elementy (tzw. składak) - nie może być to sprzęt produkowany jako tzw. firmowy, ponieważ utrudnia to naprawę/wymianę podzespołów po okresie wymaganej obsługi gwarancyjnej. Cały zestaw kolorystycznie powinien mieścić się w czarni, bieli lub odcieniach szarości (kolorystyka dotyczy zewnętrznej widocznej części zestawu), dopuszczalne są niewielkie akcenty kolorystyczne, ale wymagana jest akceptacja zamawiającego. 2. Płyty główna oraz obudowa - Ze względu na konieczność zainstalowania licznych kart rozszerzeń komputer musi zostać wyposażony w płytę główną oraz obudowę o rozmiarze ATX. Płyta główna musi być tak dobrana, aby potrafiła sprawnie obsłużyć wszystkie podzespoły oraz miała możliwość obsługi wszystkich niezbędnych kart rozszerzeń. Dodatkowo, ze względu na założenie dotyczącej zabezpieczenia jednostki centralnej przed dostępem, sprzęt powinien umożliwić przeniesienie portów USB, portów LAN, przycisków włączenie, zresetowania komputera oraz diod na blat biurka. 3. Procesor - Ze względu na użytkowanie oprogramowania wymagającego dużej mocy obliczeniowej, zestaw komputerowy musi zostać wyposażony w wydajny procesor, który posiada co najmniej 4 rdzenie fizyczne o taktowaniu nie mniejszym niż 3Ghz. Należy przyjąć, że procesor musi mieć co najmniej 17000 punktów Passmark CPU według serwisu internetowego https://www.cpubenchmark.net 4. Pamięć RAM - Zestaw komputerowy musi zostać wyposażony w co najmniej 16GB pamięci RAM. Konfiguracja pamięci musi zostać dobrana w taki sposób, aby wykorzystać technologię Dual-channel. 5. Dysk twardy - Zestaw zostanie wyposażony w dwa dyski twarde. Dysk podstawowy typu SSD o pojemności co najmniej 512GB. Ze względu na konieczność dużej wydajności dysk twardy powinien zostać wykonany w oparciu o technologię MLC nand oraz posiadać złącze typu M.2. 6. Drugi dysk to zwykły dysk typu HDD. Jego pojemność to co najmniej 1TB, a prędkość obrotowa to minimum 7200 rpm. Dysk twardy powinien zostać podłączony do płyty głównej z wykorzystaniem interfejsu SATAIII. 7. Karta graficzna - Ponieważ pracownia będzie wykorzystywana do pracy w środowisku AutoCad (transformacje 3D oraz rendering), zestaw komputerowy powinien zostać wyposażony w rekomendowaną przez producenta kartę graficzną zapewniającą wydajną pracę. Dodatkowo karta graficzna musi umożliwić podłączenie dwóch monitorów w trybie pulpitu rozszerzonego z wykorzystaniem cyfrowego medium transmisyjnego (dvi, hdmi, displayPort Itp.). Zgodne z zaproponowanymi przez wykonawcę interfejsami. 8. Nagrywarka zewnętrzna Blu-ray - Zestaw komputerowy zostanie wyposażony w zewnętrzną nagrywarkę Blue-ray, która ze stacją roboczą zostanie połączona za pomocą złącza USB bezpośrednio. Musi być możliwie najlepiej zabezpieczona przed kradzieżą i przeniesieniem 9. Zasilacz - Zasilacz powinien zostać tak dobrany, aby zapotrzebowanie zestawu komputerowego na moc stanowiło 75% mocy maksymalne zasilacza. Zasilacz powinien umożliwić podłączenie wszystkich elementów w jednostce centralnej. Zasilacz powinien posiadać certyfikat „80 Plus Bronze). Wydajny i cichy wentylator. 10. Dodatkowe karty rozszerzeń: a) Interfejsy sieciowe Ze względu na wykorzystanie sprzętu do zajęć związanych z sieciami komputerowymi, musi zostać dołączona dodatkowa karta posiadająca co najmniej 2 interfejsy sieciowe LAN o prędkości 1Gbps. b) Interfejs WiFi oraz Bluetooth Zestaw komputerowy powinien posiadać kartę zapewniającą dostęp do bezprzewodowych mediów transmisyjnych. WiFi oraz bluetooth. Kartę można pominąć o ile płyta główna zapewnia wsparcie dla powyższych technologii. 11. Akcesoria: a) Każde stanowisko wyposażone zostanie w następujące akcesoria: - przewodowy zestaw myszy i klawiatury o jasnym designie. Praca myszy musi być możliwa tak na podkładce jak i blacie stanowiska przy znacznym i bezpośrednim oświetleniu słonecznym. - bezprzewodowy, graficzny tablet ułatwiający projektowanie w programach graficznych, przewodowe słuchawki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 30213100-6, 30213200-7, 30200000-1, 30230000-0, 30236000-2, 30237000-9, 30232110-8, 42962000-7, 32420000-3, 33195100-4, 30191400-8, 32550000-3, 51610000-1, 72000000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dotyczy wszystkich części: Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie: 30 dni od dnia podpisania umowy


Część nr: 2Nazwa: Sektor A (informatyczny): Oprogramowanie – dedykowane: część 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:12. Oprogramowanie a) Przewiduje się, że w laboratorium komputerowym wykorzystywane będzie następujące lub podobne oprogramowanie między innymi: - Oprogramowanie do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych. - Oprogramowanie do obliczeń naukowo-inżynierskich - Oprogramowanie do statystycznej analizy danych. - Oprogramowanie klasy ERP. - Oprogramowanie graficzne. - Oprogramowanie umożliwiające podgląd pulpitu na stanowiskach Studenckich przez prowadzącego zajęcia i odwrotnie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 48000000-8, 48700000-5, 48300000-1, 48190000-6, 48620000-0, 51610000-1, 72000000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Dotyczy wszystkich części: Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie: 30 dni od dnia podpisania umowy