Ogłoszenie nr 510145614-N-2020 z dnia 06-08-2020 r.
Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż elementów wyposażenia w ramach zadania budżetowego „Rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 558949-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu, Krajowy numer identyfikacyjny 53051784000000, ul. ul. Robotnicza  12, 49-300  Brzeg, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 169 950, e-mail bzp@brzeg.pl, faks 774 169 952.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż elementów wyposażenia w ramach zadania budżetowego „Rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.IV.042.6.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż elementów wyposażenia tzw. skarbca oraz sali w wieży budynku Ratusza w Brzegu wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego (nr wpisu 699/64), w ramach zadania budżetowego Rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPOP.05.03.01-16-0027/16-00). Zakres prac obejmuje wykonanie: 1. 4 gablot słupkowych wraz z oświetleniem LED oraz z projektem technicznym, 2. 6 gablot pulpitowych wraz z oświetleniem LED oraz z projektem technicznym, 3. systemu audioprzewodników dla 30 osób, obejmujący mobilne urządzenia udostępniane zwiedzającym oraz infrastrukturę zapewniającą ich prawidłowe działanie (nadajniki, ładowarki, słuchawki itp.), 4. hologramu z prezentacją widoku ratusza średniowiecznego wraz z podstawą (cokołem), 5. makiety ratusza w formie współczesnej przeznaczona dla osób niewidzących z tłumaczeniem informacji na język Braille’a, 6. systemu kodów QR dla 40 obiektów. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1do wzoru umowy- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Prace należy prowadzić zgodnie z pozwoleniem OWKZ z dnia 29.06.2017 nr 504/N/2017. Za wszelkie uszkodzenia wyrządzone podczas realizacji zadania odpowiada Wykonawca. Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawienia, w przypadku odmowy Zamawiający zleci wykonanie napraw na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia prac bez wyłączenia obiektu z użytkowania, do zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniami i zapewnienia bezpiecznego dojścia do obiektu i bezpieczne użytkowanie tego obiektu podczas prowadzenia robót. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do przekazania projektów i instrukcji szczegółowo opisanych w warunkach umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji obejmuje wady wykonanych prac jak i wady materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek wad przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego skorzystać. Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań wymieni w okresie gwarancji jakości części rzeczy objętych przedmiotem umowy, to termin gwarancji w stosunku do tych części rozpoczyna swój bieg z dniem przekazania ich Zamawiającemu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39100000-3

Dodatkowe kody CPV: 39171000-1, 39154100-7, 39133000-3, 32321200-1, 32322000-6, 79930000-2, 31500000-1, 92311000-4, 92312000-1, 92312200-3, 92312230-2, 32583000-3, 32581000-9, 45223100-7, 45223110-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 163669.71
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CUSTOM CUBE T. Stępień P. Kodyra Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chrzanowskiego 62
Kod pocztowy: 51-141
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 396675.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 396675.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 823608.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.