Ogłoszenie nr 569597-N-2020 z dnia 2020-08-04 r.

Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego: Dostawa sprzętu TIK i oprogramowania w ramach projektu pn.: „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Nazwa projektu: ”Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, krajowy numer identyfikacyjny 47206842300000, ul. Sadowa  6A , 95-100  Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48422888100, e-mail przetargi_wojcik@powiat.zgierz.pl, faks +48427190816.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzgierski.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.powiatzgierski.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiatzgierski.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Starostwo Powiatowe w Zgierzu ul. Sadowa 6 A, 95-100 Zgierz, Kancelaria Podawcza parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu TIK i oprogramowania w ramach projektu pn.: „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Numer referencyjny: ZP.272.19.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu TIK i oprogramowania w ramach projektu pn.: „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania (części). Szczegółowy opis każdego zadania zawiera załącznik nr 1 A do SIWZ w ramach poszczególnych zadań; 1) Zadanie 1. Zakup sprzętu TIK i oprogramowania dla Przedszkola Specjalnego przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim ul. Franciszkańska 14/16 95-070 Aleksandrów Łódzki - opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 A do zadania nr 1 do SIWZ, kody CPV 48000000-8- pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 48520000-9 – pakiety oprogramowania multimedialnego, 32340000-8- mikrofony, głośniki, 32342100-3 – słuchawki, 30213000-5 komputery przenośne, 30230000-0 – sprzęt związany z komputerami, 32330000-5 – aparatura do nagrywania i pobierania dźwięku, 32351200-0 ekrany, 30191200-6 rzutniki, 32322000-6 – urządzenia multimedialne; 2) Zadanie 2. Zakup sprzętu TIK i oprogramowania dla Przedszkola nr 4 „Szafirek” przy ZSS w Głownie ul. Kopernika 26 a, 95-015 Głowno - opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 A do zadania nr 2 do SIWZ; kody CPV 48000000-8- pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 48520000-9 – pakiety oprogramowania multimedialnego, 32340000-8- mikrofony, głośniki, 32342100-3 – słuchawki, 30213000-5 komputery przenośne, 30230000-0 – sprzęt związany z komputerami, 32330000-5 – aparatura do nagrywania i pobierania dźwięku, 32351200-0 ekrany, 30191200-6 rzutniki,32322000-6 – urządzenia multimedialne, 30195000-2- tablice; 3) Zadanie 3. Zakup sprzętu TIK i oprogramowania dla Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu ul. Parzęczewska 46, 95-100 Zgierz - opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 A do zadania nr 3 do SIWZ; kody CPV 48000000-8- pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 48520000-9 – pakiety oprogramowania multimedialnego, 32342100-3 – słuchawki, 30213000-5 komputery przenośne, 30230000-0 – sprzęt związany z komputerami, 32330000-5 – aparatura do nagrywania i pobierania dźwięku, 32351200-0 ekrany, 30191200-6 rzutniki, 32322000-6 – urządzenia multimedialne; 4) Zadanie 4. Zakup sprzętu TIK i oprogramowania dla personelu zarządzającego projektem - opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 A do zadania nr 4 do SIWZ; 30213000-5 komputery przenośne, 30230000-0 – sprzęt związany z komputerami, 32330000-5 – aparatura do nagrywania i pobierania dźwięku, 32322000-6 – urządzenia multimedialne; 3. Ilekroć w dokumentacji zostanie użyte słowo części jest tożsame ze słowem zadanie. 4. Sprzęt dostarczony w ramach przedmiotu zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę dopuszcza on metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom opisanym przez Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był dostarczony i wniesiony do siedziby placówek oświatowych oraz siedziby wskazanej przez Zamawiającego. 7. Transport i wniesienie na ryzyko i koszt Wykonawcy. 8. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest towarem zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, fabrycznie nowym i pełnowartościowym oraz, że nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. 9. W każdej z placówek oświatowych wymienionych w ust. 2, do których zostanie dostarczony przedmiot zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru. 10. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest niezgodny z deklarowaną specyfikacją lub jest niekompletny albo posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia Zamawiający może odmówić odbioru części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. 11. Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu, należy przyjąć, ze za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne” tzn., że wbudowane materiały itp. będą posiadały, charakteryzowały się wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w dokumentacji. 12. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy przedmiot zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust 1 pkt 2 oraz ust 3 Ustawy, Zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że dostawy będące przedmiotem oferty nie są zgodne z normami, europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których się ona odnosi, jeżeli Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust 1 Ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 13. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań wydajnościowych funkcjonalnych, o których mowa w art. 30 ust 1 pkt 1 Ustawy, Zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z: polską normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszący normy europejskie, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny jeżeli te normy, aprobaty specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych określonych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30 Ustawy, że dostawa spełnia wymagania wydajnościowe lub funkcjonalne określone przez Zamawiającego. 14. Podstawą do wystawienia faktury VAT za dostarczony przedmiot umowy jest podpisany przez strony protokół końcowy. Wykonawca zobowiązuje się przekazać fakturę VAT nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu końcowego. Zamawiający nie dopuszcza zaliczek. 15. Składając ofertę na każde zadanie na które Wykonawca składa ofertę zobowiązany jest zaoferować cały asortyment, na wszystkie pozycje jakie obejmuje zadanie zgodnie z opisanym załącznikiem nr 1 A w ramach zadania od 1 do 4 do SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty niekompletnej na opisane zadanie w innym przypadku oferta zostanie uznana jako niezgodna z treścią SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30213000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30214000-2
30231300-0
30232110-8
30237200-1
30216110-0
30237280-5
48520000-9
38651000-3
39162110-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 137590,43
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 1) termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy dla zadania 1, 2, 3, 4; 2) termin dostawy dla zadania 1, 2, 3 - min. 10 dni roboczych, maksymalnie 40 dni roboczych; Uwaga !!! – TERMIN DOSTAWY (TD) stanowi kryterium oceny ofert dla następujących zadań 1, 2, 3, które zostało szczegółowo opisane w dziale XIV SIWZ, 3) termin dostawy dla zadania nr 4: a) rozpoczęcie: w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy na zadanie nr 4, Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o możliwości rozpoczęcia realizacji dostawy; b) zakończenie: do dnia 30 października 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 6) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument, o których mowa w ust. 4 powyżej: pkt 1– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokument, dokumenty, o których mowa w ust. 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 6 stosuje się. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego w tym celu należy przedstawić art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy: opisy, fotografie, plany, projekty, rysunki, wzory oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę dla zadań na które składa ofertę;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi złożyć dokumenty, o których mowa w ust 4 do SIWZ. 10. PODMIOTY TRZECIE, PODWYKONAWCY o ile są znane na etapie składania ofert- jeżeli dotyczy – Zamawiający nie stawia szczególnych warunków. 11. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 13. Szczegółowe wymagania formalne, jakie powinny spełniać dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Dz. U. 2016 r. poz. 1127 ze zm.). 14. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Ustawy określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1) formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenia z art. 25 a ust. 1 ustawy aktualne na dzień składania ofert, o którym mowa w dziale VII SIWZ; 3) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika pełnomocnictwo, przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 4) jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotów trzecich; 5) w przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy, 6) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na dostępność oświadczeń lub dokumentów w ogólnodostępnych, bezpłatnych bazach danych, wskazuje ich adresy internetowe, 7) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, informuje w jakim postępowaniu je składał i oświadcza że są aktualne i Zamawiający może zbadać je pod względem spełnienia warunków udziału lub braku podstaw do wykluczenia w niniejszym postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
TERMIN DOSTAWY zadanie 1,2,340,00
CENA OFERTY BRUTTO ZADANIE NR 1,2,3,460,00
GWARANCJA ZADANIE NR 440,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 5. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przewiduje się zmiany do treści umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności i na warunkach określonych w niniejszym dziale: 1) zmiany adresu/siedziby/danych kontaktowych Zamawiającego/Wykonawcy, zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy; 2) zmiany terminu rozpoczęcia/zakończenia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej; 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; 6. Zamawiający ponadto przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania przedmiotu umowy: 1) w związku z wystąpieniem następujących okoliczności: a) działania związane z przeciwdziałaniem pandemii, epidemii; b) działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach; c) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego, akt prawny administracji państwowej. 7. Zakres zmian wprowadzonych do przedmiotu zamówienia nie może wykraczać poza zmiany konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiany wykraczające poza zakres umowy wymagają zawarcia odrębnej umowy. 8. Wprowadzenie zmian do umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego Konieczność zmian wnioskowanych przez Wykonawcę, każdorazowo potwierdza Zamawiający. 9. Zmiana postanowień umowy możliwa jest także w przypadku zaistnienia okoliczności i na warunkach określonych poniżej; 1) złożenia wniosku o upadłość albo likwidację Wykonawcy; 2) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy uzasadniających ryzyko, że wykonane przez niego roboty mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości; 10. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności; 2) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do uzasadnienia i udokumentowania zaistniałych okoliczności stanowiących podstawy zmian w świetle postanowień umownych; 3) Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie; 4) Zmiana postanowień umowy wymaga zawarcia aneksu do umowy. 9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego działu jest nieważna. 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej po podpisaniu przez obie strony. 11. Przewidziane w niniejszym dziale okoliczności stanowiące podstawę do zmian umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakichkolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-12, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie 1. Zakup sprzętu TIK i oprogramowania dla Przedszkola Specjalnego przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim ul. Franciszkańska 14/16 95-070 Aleksandrów Łódzki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1. Zakup sprzętu TIK i oprogramowania dla Przedszkola Specjalnego przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim ul. Franciszkańska 14/16 95-070 Aleksandrów Łódzki - opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 A do zadania nr 1 do SIWZ, kody CPV 48000000-8- pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 48520000-9 – pakiety oprogramowania multimedialnego, 32340000-8- mikrofony, głośniki, 32342100-3 – słuchawki, 30213000-5 komputery przenośne, 30230000-0 – sprzęt związany z komputerami, 32330000-5 – aparatura do nagrywania i pobierania dźwięku, 32351200-0 ekrany, 30191200-6 rzutniki, 32322000-6 – urządzenia multimedialne;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8, 48520000-9, 32340000-8, 30213000-5, 30230000-0, 32330000-5, 30191200-6, 32322000-6, 30195000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 43464,43
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty brutto 60,00
TERMIN DOSTAWY 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 1) termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy dla zadania 1, 2, 3, 4; 2) termin dostawy dla zadania 1, 2, 3 - min. 10 dni roboczych, maksymalnie 40 dni roboczych; Uwaga !!! – TERMIN DOSTAWY (TD) stanowi kryterium oceny ofert dla następujących zadań 1, 2, 3, które zostało szczegółowo opisane w dziale XIV SIWZ,


Część nr: 2Nazwa: Zadanie 2. Zakup sprzętu TIK i oprogramowania dla Przedszkola nr 4 „Szafirek” przy ZSS w Głownie ul. Kopernika 26 a, 95-015 Głowno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2. Zakup sprzętu TIK i oprogramowania dla Przedszkola nr 4 „Szafirek” przy ZSS w Głownie ul. Kopernika 26 a, 95-015 Głowno - opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 A do zadania nr 2 do SIWZ; kody CPV 48000000-8- pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 48520000-9 – pakiety oprogramowania multimedialnego, 32340000-8- mikrofony, głośniki, 32342100-3 – słuchawki, 30213000-5 komputery przenośne, 30230000-0 – sprzęt związany z komputerami, 32330000-5 – aparatura do nagrywania i pobierania dźwięku, 32351200-0 ekrany, 30191200-6 rzutniki,32322000-6 – urządzenia multimedialne, 30195000-2- tablice;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8, 48000000-8, 48520000-9, 32342100-3, 30230000-0, 32330000-5, 32351200-0, 30191200-6, 32322000-6, 30195000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 55900,97
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA OFERTY BRUTTO 60,00
TERMIN DOSTAWY 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 1) termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy dla zadania 1, 2, 3, 4; 2) termin dostawy dla zadania 1, 2, 3 - min. 10 dni roboczych, maksymalnie 40 dni roboczych; Uwaga !!! – TERMIN DOSTAWY (TD) stanowi kryterium oceny ofert dla następujących zadań 1, 2, 3, które zostało szczegółowo opisane w dziale XIV SIWZ,


Część nr: 3Nazwa: Zadanie 3. Zakup sprzętu TIK i oprogramowania dla Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu ul. Parzęczewska 46, 95-100 Zgierz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 3. Zakup sprzętu TIK i oprogramowania dla Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu ul. Parzęczewska 46, 95-100 Zgierz - opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 A do zadania nr 3 do SIWZ; kody CPV 48000000-8- pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 48520000-9 – pakiety oprogramowania multimedialnego, 32342100-3 – słuchawki, 30213000-5 komputery przenośne, 30230000-0 – sprzęt związany z komputerami, 32330000-5 – aparatura do nagrywania i pobierania dźwięku, 32351200-0 ekrany, 30191200-6 rzutniki, 32322000-6 – urządzenia multimedialne;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8, 48520000-9, 32342100-3, 32330000-5, 32351200-0, 30191200-6, 32322000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 31793,40
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA OFERTY BRUTTO 60,00
TERMIN DOSTAWY40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 1) termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy dla zadania 1, 2, 3, 4; 2) termin dostawy dla zadania 1, 2, 3 - min. 10 dni roboczych, maksymalnie 40 dni roboczych; Uwaga !!! – TERMIN DOSTAWY (TD) stanowi kryterium oceny ofert dla następujących zadań 1, 2, 3, które zostało szczegółowo opisane w dziale XIV SIWZ,


Część nr: 4Nazwa: Zadanie 4. Zakup sprzętu TIK i oprogramowania dla personelu zarządzającego projektem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 4. Zakup sprzętu TIK i oprogramowania dla personelu zarządzającego projektem - opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 A do zadania nr 4 do SIWZ; 30213000-5 komputery przenośne, 30230000-0 – sprzęt związany z komputerami, 32330000-5 – aparatura do nagrywania i pobierania dźwięku, 32322000-6 – urządzenia multimedialne;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 30230000-0, 32330000-5, 32322000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6341,63
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA OFERTY BRUTTO60,00
GWARANCJA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:a) rozpoczęcie: w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy na zadanie nr 4, Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o możliwości rozpoczęcia realizacji dostawy; b) zakończenie: do dnia 30 października 2020 r.