Ogłoszenie nr 568824-N-2020 z dnia 2020-08-04 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny: ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ DRUKAREK A3 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt nr WND-RPSL.10.01.00-24-0312/20 pn. „WSPARCIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE W PRZECIWDZIAŁANIU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 – ZAKUPY, WYPOSAŻENIE I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SZPITALNEJ, ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE I URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, krajowy numer identyfikacyjny 12810530000000, ul. Bialska  104 , 42-200  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 673 753, e-mail szp@data.pl, faks 343 651 756.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalparkitka.com.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpitalparkitka.com.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
(URL)https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
(URL)https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w postaci elektronicznej poprzez Platformę przetargową, dostępną pod adresem: https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,papierowej podpisaną własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę w postaci elektronicznej składa się wyłącznie poprzez Platformę przetargową, dostępną pod adresem: https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja /ustawowe.html.
Adres:
oferta papierowa: Kancelaria Szpitala, pok. 3.41, siedziba Zamawiającego, ul. Bialska 104/118, Częstochowa; oferta elektroniczna:poprzez Platformę przetargową, dostępną pod adresem: https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja /ustawowe.html.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ DRUKAREK A3 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Numer referencyjny: DEZ.26.075.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ DRUKAREK A3 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. Zamówienie realizowane w ramach Projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-0312/20 pn. „WSPARCIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE W PRZECIWDZIAŁANIU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 – ZAKUPY, WYPOSAŻENIE I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SZPITALNEJ, ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE I URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI” wybranego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące Części: Część Nr 1. Przenośne aparaty z pulsoksymetrem i monitorem EKG: Oddziały Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. Bialskiej – 2 szt. Część Nr 2. Ssaki elektryczne: Oddziały Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. Bialskiej – 8 szt. Część Nr 3. Videolaryngoskop do trudnych intubacji: Oddział Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. Bialskiej – 1 szt. Część Nr 4. Wirówka laboratoryjna: Oddział Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. Bialskiej – 1 szt. Część Nr 5. Ssaki operacyjne: w ramach modernizacji wyposażenia sali operacyjnej zlokalizowanej w obiekcie przy ul. PCK 7. Trakt Operacyjny przy ul. PCK 7 – 2 szt. Część Nr 6. Drukarki A3: Oddziały Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. Bialskiej – 5 szt. 3. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzach asortymentowo-cenowych, stanowiących Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz w Załączniku Nr 3 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 7 i 8 do SIWZ, stanowiącym wzór umowy.

II.5) Główny kod CPV: 33100000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33195000-3
33162000-3
30232110-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 28
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w ww. zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 4 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie przedmiotowe, które stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem w formie pisemnej, papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) /w przypadku składania oferty do Części Nr 1,2,3,4,5/, 2) opis przedmiotu zamówienia /w przypadku składania oferty do Części Nr 1,2,3,4,5/, np. karty katalogowe / opisy / foldery / fotografie / informacje producenta / ulotki / prospekty / oświadczenie złożone przez Wykonawcę oferowanego asortymentu - potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów (wszystkich parametrów) opisanych w Załączniku Nr 3 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem). Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Opis przedmiotu zamówienia nie dotyczy „POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ”, określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał w formie pisemnej, papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 2) wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ (oryginał w formie pisemnej, papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) - w sposób czytelny, z należytą starannością. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe obliczenie cen poszczególnych pozycji i sumy formularza oraz prawidłowe przeniesienie jej do formularza ofertowego. 3) wypełnioną i podpisaną tabelę pn. Opis przedmiotu zamówienia, stanowiącą Załącznik Nr 3 do SIWZ (oryginał w formie pisemnej, papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) - w sposób czytelny, z należytą starannością 4) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ (oryginał w formie pisemnej, papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 5) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie w formie pisemnej, papierowej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy przetargowej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób udzielającej/cych pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. 2. Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów: 1) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.) wraz ze zmianą z dnia 16 października 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1993), zwanym dalej „rozporządzeniem”, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 3) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w §6 ust. 2 i 4 SIWZ składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie pisemnej, papierowej albo w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku oświadczeń lub dokumentów składanych w formie papierowej poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Oświadczenia, o których mowa w §6 ust. 1 SIWZ składane są w oryginale w formie pisemnej, papierowej albo w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, w formie pisemnej, papierowej albo w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji20,00
Czas realizacji zamówienia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zawierają Załączniki Nr 7 i Nr 8 do SIWZ: Załącznik Nr 7: zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia, 2) obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy, 3) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia, cena netto pozostaje bez zmian, 4) terminu wykonania przedmiotu umowy terminu w przypadku prolongaty terminu rozliczenia dotacji przez Organy przyznające dotację, 5) zmiany sposobu/ terminów płatności 6) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 7) zmiany numeru konta bankowego; 8) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 9) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 10) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 11) zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); Załącznik Nr 8 do SIWZ: 1) zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia, 2) obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy, 3) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia, cena netto pozostaje bez zmian, 4) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku prolongaty terminu rozliczenia dotacji przez Organy przyznające dotację, 5) zmiany sposobu/ terminów płatności 6) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 7) zmiany numeru konta bankowego; 8) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 9) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; 10) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 11) zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. W takim przypadku Wykonawca wraz z informacją o zaistniałych zmianach zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu projektu aneksu. Pozostałe wymagania w ww. zakresie zawarto we wzorach umowy, stanowiących załączniki do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
§ 20. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: -administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, tel. 34/367-30-00 e-mail: kancelariawszs@data.pl - w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa - adres e-mail:iod@szpitalparkitka.com.pl, telefon: 34 367 37 55 * Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dalej Pzp; - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i regulacji obowiązujących u Zamawiającego; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. _________________ ________________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przenośne aparaty z pulsoksymetrem i monitorem EKG: Oddziały Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. Bialskiej – 2 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przenośne aparaty z pulsoksymetrem i monitorem EKG: Oddziały Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. Bialskiej – 2 szt., szczegółowo opisane w Załączniku Nr 3 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33195000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji20,00
czas realizacji zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:a) Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi: 24 miesiące b) Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od: • 24 do 60 miesięcy a) Minimalny czas realizacji zamówienia wynosi: 1 tydzień. b) Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 1 do 4 tygodni.


Część nr: 2Nazwa: Ssaki elektryczne: Oddziały Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. Bialskiej – 8 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ssaki elektryczne: Oddziały Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. Bialskiej – 8 szt., szczegółowo opisane w Załączniku Nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
okres gwarancji20,00
czas realizacji zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:a) Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi: 24 miesiące b) Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od: • 24 do 60 miesięcy a) Minimalny czas realizacji zamówienia wynosi: 1 tydzień. b) Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 1 do 4 tygodni.


Część nr: 3Nazwa: Videolaryngoskop do trudnych intubacji: Oddział Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. Bialskiej – 1 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Videolaryngoskop do trudnych intubacji: Oddział Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. Bialskiej – 1 szt., szczegółowo opisany w Zalączniku Nr 3 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji20,00
czas realizacji zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:a) Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi: 24 miesiące b) Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od: • 24 do 60 miesięcy a) Minimalny czas realizacji zamówienia wynosi: 1 tydzień. b) Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 1 do 4 tygodni.


Część nr: 4Nazwa: Wirówka laboratoryjna: Oddział Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. Bialskiej – 1 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wirówka laboratoryjna: Oddział Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. Bialskiej – 1 szt., szczegółowo opisane w Załączniku Nr 3 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji20,00
czas realizacji zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:a) Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi: 24 miesiące b) Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od: • 24 do 60 miesięcy – Część Nr 1 - 5 a) Minimalny czas realizacji zamówienia wynosi: 1 tydzień. b) Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 1 do 4 tygodni.


Część nr: 5Nazwa: Ssaki operacyjne: w ramach modernizacji wyposażenia sali operacyjnej zlokalizowanej w obiekcie przy ul. PCK 7. Trakt Operacyjny przy ul. PCK 7 – 2 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ssaki operacyjne: w ramach modernizacji wyposażenia sali operacyjnej zlokalizowanej w obiekcie przy ul. PCK 7.Trakt Operacyjny przy ul. PCK 7 – 2 szt. Szczegółowo opisane w Załączniku Nr 3 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33162000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji20,00
czas realizacji zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:a) Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi: 24 miesiące b) Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od: • 24 do 60 miesięcy a) Minimalny czas realizacji zamówienia wynosi: 1 tydzień. b) Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 1 do 4 tygodni.


Część nr: 6Nazwa: Drukarki A3: Oddziały Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. Bialskiej – 5 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Drukarki A3: Oddziały Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie przy ul. Bialskiej – 5 szt., szczegółowo opisane w Załączniku Nr 3 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232110-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji20,00
czas realizacji zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:a) Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi: 24 miesiące b) Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od: • 24 do 36 miesięcy a) Minimalny czas realizacji zamówienia wynosi: 1 tydzień. b) Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 1 do 4 tygodni.