Ogłoszenie nr 510143384-N-2020 z dnia 04-08-2020 r.
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 539970-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 00102297200000, ul. Dolna Wilda  80A, 61-501  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8586100, e-mail beata.chomiakowska@mf.gov.pl, faks 61 8522224.
Adres strony internetowej (url): www.wielkopolskie.kas.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
3001-ILZ.260.13.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu wraz z jego transportem w miejsce dostawy, rozładunkiem i wniesieniem. Poprzez dostawę należy rozumieć dostawy sprzętu transportem na koszt i ryzyko wykonawcy wraz z jego rozładunkiem i wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części: 1) Część nr 1: Drobne akcesoria i okablowanie: 1. Myszy komputerowe przewodowe - 320 szt., wyprodukowane po 01.01.2019 roku, 2. Klawiatury przewodowe - 260 szt., wyprodukowane po 01.01.2019 roku, 3. Przełączniki biurkowe 5 portowe - 50 szt., wyprodukowane po 01.01.2019 roku, 4. Koncentratory USB - 40 szt,, wyprodukowane po 01.01.2019 roku, 5. Patchcordy S/FTP kat. 6A LSZH o długości 0,25 m – 950 szt., 6. Patchcordy S/FTP kat. 6A LSZH o długości 0,50 m – 470 szt., 7. Patchcordy S/FTP kat. 6A o długości 1,00 m – 220 szt., 8. Patchcordy S/FTP kat. 6A o długości 2,00 m – 180 szt., 9. Patchcordy S/FTP kat. 6A o długości 3.0 m – 130 szt., 10. Patchcordy S/FTP kat. 6A o długości 5,0 m – 150 szt., 11. Patchcordy S/FTP kat. 6A o długości 10,0 m – 30 szt. 2) Część nr 2: Sprzęt mobilny oraz zestawy głośnomówiące: 1. Zestawy konferencyjne Jabra Speak 410 lub równoważne – 15 szt., 2.Drukarki mobilne HP OfficeJet 202 lub równoważne – 15 szt., wyprodukowane po 01.01.2019 roku, 3. Skanery mobilne MT4090 lub równoważne – 40 szt., wyprodukowane po 01.01.2019 roku, 4. Zestawy słuchawkowe – 165 szt., wyprodukowane po 01.01.2019 roku. 3) Część nr 3: Dyski SSD: 1. Dyski SSD 240 GB - 540 szt., wyprodukowane po 01.01.2019 roku, 2. Dyski zewnętrzne 1 TB - 40 szt., wyprodukowane po 01.01.2019 roku, 3. Dyski zewnętrzne 2 TB - 40 sztuk, wyprodukowane po 01.01.2019 roku. 3. Oferowany sprzęt i akcesoria będą fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane, jednorodne w ramach poszczególnych pozycji. 4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 5. Adres dostawy: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80A, 61-501 Poznań. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia („OPZ”) zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez wykonawcę musi charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż opisane w OPZ. 7. W przypadku, gdy do opisu przedmiotu zamówienia użyte zostały nazwy handlowe producentów Zamawiający zgodnie z art.29 ust.3 pzp dopuszcza składanie ofert równoważnych, Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowo-funkcjonalne, jakim muszą odpowiadać produkty oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający,wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowo-funkcjonalnych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Warunki równoważności opisane zostały także w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykazanie równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na wykonawcy. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie wskazane powyżej części. Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) numer/numery części, której oferta dotyczy. Każda część zamówienia musi być zrealizowana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 pzp. 11. Opis przedmiotu zamówienia zawiera również załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30237200-1

Dodatkowe kody CPV: 30237410-6, 30237460-1, 32420000-3, 32342100-3, 32572000-3, 32342300-5, 30232100-5, 30216110-0, 30234600-4, 30234100-9, 30230000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część nr 1: Drobne akcesoria i okablowanie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 23158.54
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  12
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Namysłowska 17/19
Kod pocztowy: 60-166
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15640
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15640
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 64882.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część nr 3: Dyski SSD
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 76747.97
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  13
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  13
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "e-Tech" Jacek Sójka Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nowa 29/31
Kod pocztowy: 90-030
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 109146
Oferta z najniższą ceną/kosztem 104761.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 144279.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.