Ogłoszenie nr 569259-N-2020 z dnia 2020-08-03 r.

Gmina Zbójno: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zbójno, krajowy numer identyfikacyjny 91086734100000, ul. Zbójno  178A , 87-645  Zbójno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 801 921, , e-mail fundusze@zbojno.pl, , faks 542 801 921.
Adres strony internetowej (URL): www.zbojno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zbojno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległego
Numer referencyjny: ZPF.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległego, zlokalizowanej na działce o nr geod. 101/1, obręb 0004 Klonowo, jednostka ewidencyjna Zbójno. 1.1. Część I – Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo oraz zagospodarowanie terenu przyległego obejmuje: a) roboty rozbiórkowe: - rozebranie ścian osłonowych, - rozebranie konstrukcji szkieletowej żelbetowej dachu oraz deskowania pełnego, - rozebranie słupów wewnętrznych, - wyburzenie wskazanych na rysunkach ścian wewnętrznych, - demontaż obróbek blacharskich, w tym parapetów zewnętrznych, - demontaż rur spustowych, rynien; b) ściany zewnętrzne i wewnętrzne: - wzniesienie nowych ścian zgodnie z projektem budowlanym, - wykonanie wieńca, - wykonanie otworów okiennych i drzwiowych we wskazanych miejscach, - zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych we wskazanych miejscach, - montaż nadproży, - wyburzenie wskazanych ścian wewnętrznych, - postawienie nowych ścian wewnętrznych działowych z gazobetonu gr. 12 cm / płyta GKF specjalistyczna, - wydzielenie boksów łazienkowych z płyt wiórowych obustronnie laminowanych systemowych; c) wzmocnienie fundamentów: - wzmocnienie fundamentów w postaci belek betonowych o przekroju 20x40 cm zbrojonych co 25 cm prętem ø12 o długości 80 cm, przebijającym istniejącą ścianę fundamentową na dwóch wysokościach, dookoła spiętych zbrojeniem ø12, - izolacja termiczna fundamentów XPS gr. 15 cm od ławy fundamentowej, - izolacja przeciwwilgociowa pionowa z mas bitumicznych; d) elewacje: - montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, - docieplenie ścian wełną mineralną gr. 20 cm (tylna ściana – wełna mineralna gr. 35 cm), - wykonanie tynku silikonowego barwionego w masie, - wykonanie okładzin na elewacji frontowej z drewna modrzewiowego, - wykonanie obróbek blacharskich, - montaż prefabrykowanych rynien i rur spustowych, - montaż daszków nad bocznymi wejściami, - wykonanie schodów zewnętrznych i pochylni zewnętrznej; e) dach jednospadowy: - wykonanie nowej konstrukcji dachu – prefabrykowana kratownica drewniana,’ - wykonanie deskowania pełnego, - ułożenie jednej warstwy papy, - izolacja z wełny mineralnej gr. 30 cm, - montaż membrany paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej, - wykonanie łat, - montaż blachy układanej na rąbek, - wykonanie sufitów odwieszanych, - montaż kominków wentylacyjnych, - wykonanie ogniomurów i obróbek blacharskich; f) prace wykończeniowe wewnątrz budynku: - wykonanie nowych wypraw tynkarskich wewnętrznych, - roboty malarskie i glazurnicze, - montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, - wykonanie podłóg na gruncie z warstwą termoizolacji gr. 20 cm z EPS PODŁOGA, - wykonanie okładzin podłóg z płytek gresowych; g) zagospodarowanie terenu wokół budynku: - utwardzenie terenu (chodnik, dojazd do budynku, parking) z kostki betonowej, - założenie trawnika oraz nasadzenia drzew, - montaż elementów małej architektury, - wykonanie kompletnego ogrodzenia. 2. Przedmiot zamówienia określony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy przy określeniu ceny. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 3. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 4. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium Polski. Wykonawca przed rozpoczęciem robót musi przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji wszelkie dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do zastosowania w budownictwie na terytorium Polski. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez laboratorium posiadające odpowiednie uprawnienia. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dopuszczających wyrób do stosowania w budownictwie oraz protokoły z przeprowadzonych badań typu wyrobu. Materiały budowlane nie spełniające powyższych wymagań nie zostaną dopuszczone do użycia w ramach zamówienia. 5. Po zakończeniu budowy należy przedstawić w formie wykazu – certyfikaty i świadectwa jakości, atesty lub równoważne na wbudowane materiały budowlane. 6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. 7. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: 7.1. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 7.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 7.4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 8. Wymagania stawiane wykonawcy: 8.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 8.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 8.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 8.4. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 8.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 9. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 9.1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Dotyczy to osób wykonujących wskazane czynności: a) branża budowlana (roboty rozbiórkowe, wzmocnienie istniejących fundamentów, nowe fundamenty, nowe ściany fundamentowe, izolacja ścian fundamentowych, roboty murowe i żelbetowe, konstrukcja dachu, pokrycie dachu, chudziak posadzki parteru, montaż stolarki zewnętrznej, ścianki działowe murowane, tynki wewnętrzne, izolacje i podłoża pod posadzki, ścianki działowe g-k, sufit podwieszany z g-k z termoizolacją, okładziny ścienne, parapety wewnętrzne, podłoga z gresu, roboty malarskie, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i ścianek wc, elewacja, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie), b) branża sanitarna (instalowanie centralnego ogrzewania, roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, instalacja wentylacji kuchni i łazienek, wentylacja sali dla gości, technologia kotłowni węglowej, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe), c) branża elektryczna (instalacja odgromowa, montaż tras, montaż osprzętu instalacyjnego, oprawy oświetleniowe, układanie kabli i przewodów, montaż rozdzielnic, pomiary). Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 13.2. Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.). 13.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wykaz pracowników Wykonawca składa u Zamawiającego w dniu podpisania umowy. b) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych – Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dowód, potwierdzający ich zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności wskazanych w punkcie 13.1. SIWZ, w szczególności: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. c) naruszenie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę powyższych zobowiązań uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości określonej we „Wzorze umowy” lub do odstąpienia od umowy (z winy Wykonawcy) po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń. 13. Wymagania dot. gwarancji: minimalny okres gwarancji 36 miesięcy maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy 9.2. Część II - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo obejmuje: Stół - 20 szt. (Płyta laminowana 160cmx90cmx4cm, nogi metalowe obwód 20 cm); Krzesło - 120 szt. (Konstrukcja z profilu stalowego, siedzisko i oparcie z pianki poliuretanowej, materiał siedziska i oparcia – tkanina, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym); Telewizor - 1 szt. (LED, przekątna ekranu 49”, standard HD Full HD, klasa efektywności energetycznej minimum A+); Ekran - 1 szt. (Wym. 2x3 m, wolnostojący, ze statywem); Rzutnik - 1 szt. (Rozdzielczość: 1024x768 (4:3); Notebook - 4 szt. (procesor Intel Core (4 rdzenie, od 1.6 GHz do 3.4 GHz, 6MB cache), pamięć RAM min. 8 GB, maksymalna obsługiwana ilość pamięci min. 16 GB, dysk SSD 256 GB, przekątna ekranu min. 15,6”, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon, zintegrowana karta dźwiękowa, łączność Wi-Fi, moduł bluetooth, rodzaje wejść/wyjść: USB 3.1 Gen. 1, HDMI, czytnik kart pamięci, USB 2.0, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, DC-in (wejście zasilania), bateria 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion, zintegrowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Home PL; Nagłośnienie - 1 szt. (System nagłośnieniowy 2x340W, statyw kolumnowy 2 szt., mikrofon bezprzewodowy 2 szt.); Regał - 4 szt. (Ilość półek – 4, ilość poziomów – 5, wysokość 180 cm, szerokość 80 cm, głębokość – 40 cm, płyta laminowana. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym); Szafka - 2 szt. (Drzwi zamykane na zamek, wykonana z laminowanej płyty, plecy wykonane z białej płyty HDF, wysokość 120 cm, szerokość 80 cm, głębokość 40 cm, ilość półek – 2, ilość poziomów – 3. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym); Stół do gry w piłkarzyki, bilard, tenis - 1 szt. (Rozmiar 230 cm x 130 cm, MDF, akcesoria do gry w komplecie); Meble kuchenne - 1 kpl. (Meble kuchenne narożne – 4 mb, wykonane z płyty wiórowej laminowanej, kolor do ustalenia z Zamawiającym. 4 mb szafek stojących plus 4 mb szafek wiszących. Blat roboczy o grubości min. 38 mm, szerokość ok. 60 cm, korpus o grubości min. 18 mm, front mdf grubość min. 18 mm. Zawiasy i prowadnice z cichym domykiem, pełen wysów szuflad. Jedna szafka stojąca o szerokości ok 60 cm z szufladami. Szafki stojące: wysokość ok. 82 cm, głębokość ok. 55 cm. Szafki wiszące: wysokość ok. 79 cm, głębokość ok. 32 cm. W czasie montażu mebli może zaistnieć konieczność zmniejszenia bądź zwiększenia ich wymiarów o maksymalnie 10%. Ewentualne zmiany zakresów w tej granicy nie będą skutkowały zmianą ceny ryczałtowej oferty.); Kuchenka elektryczna - 1 szt. (Szerokość 50 cm, piekarnik elektryczny, klasa energetyczna min. A+, płyta grzewcza ceramiczna); Chłodziarko – zamrażarka - 1 szt. (Wysokość min. 200 cm, szerokość min. 70 cm, głębokość min. 60 cm, klasa energetyczna min. A+); Szafa chłodnicza - 1 szt. (Pojemność 1000 l wewnętrzna przegroda, przeszklone drzwi, 10 półek, filtr przeciwpyłkowy, system automatycznego odprowadzania skroplin); Zlew - 1 szt. (Dwukomorowy z ociekaczem, stal, długość min. 110 cm, szerokość min. 50 cm, głębokość min. 150 mm.); Talerz głęboki - 120 szt. (Szkło hartowane, średnica min. 23 cm); Talerz płaski - 120 szt. (Szkło hartowane, średnica min. 25 cm); Talerz deserowy - 120 szt. (Szkło hartowane, średnica min. 19 cm); Łyżka stołowa - 120 szt. (Wykonana ze stali nierdzewnej); Widelec - 120 szt. (Wykonany ze stali nierdzewnej); Nóż - 120 szt. (Wykonany ze stali nierdzewnej); Łyżeczka - 120 szt. (Wykonana ze stali nierdzewnej); Szklanka - 120 szt. (Szklana, z uchwytem, poj. 250 ml.); Dzbanek - 12 szt. (Szklany, z pokrywką, 1,5 l.); Czajnik elektryczny - 5 szt. (Wykonany ze stali nierdzewnej, poj. min. 1,7 l, moc grzałki min. 3000 W); Garnek - 3 szt. (Wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywką, poj. 3,5 l); Garnek - 1 szt. (Wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywką, poj. 5,3 l); Garnek - 1 szt. (Wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywką, poj. 9 l); Garnek - 1 szt. (Wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywką, poj. 16 l); Garnek - 1 szt. (Wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywką, poj. 22 l); Patelnia - 3 szt. (Z powłoką granitową, pokrywka, średnica 28 cm); Karnisz - 6 szt. (Pojedynczy, metalowy, długość 180 cm, średnica 19 mm. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów w celu dostosowania do wbudowanych okien); Firana - 6 szt. (Wysokość 150 cm, szerokość 180 cm. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów w celu dostosowania do wbudowanych okien); Rolety - 6 szt. (Wysokość 180 cm, szerokość 140 cm, materiałowa, mocowana na ramie. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów w celu dostosowania do wbudowanych okien.); Obrus - 20 szt. (Plamoodporny, długość 200 cm, szerokość 130, biały); Warnik - 2 szt. (Pojemność 20 l, wykonany ze stali nierdzewnej, funkcja podtrzymywania temperatury, moc. min 1650 W); Zestaw do sprzątania - 2 szt. (Wózek z wiadrem do sprzątania min. 20 l, mop); Kosz na śmieci - 10 szt. (Plastikowy, 50 l, uchylny); Dzbanek termos - 20 szt. (Wykonany ze stali nierdzewnej, poj. 2 l, do napojów gorących i zimnych); Zestaw noży - 1 szt. (6 elementów, wykonane ze stali nierdzewnej. W skład zestawu wchodzi: blok drewniany na noże, nóż do chleba, nóż uniwersalny, nóż do siekania, nóż do obierania, nóż do skrobania, ostrzałka do noży); Podest sceniczny - 4 szt. (Podest o wym. 1x2 m, wysokość ok. 60 cm. Materiał stelażu aluminium. Blat podestu wykonany jest ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwą anty-poślizgową); Wieszak do szatni - 2 szt. (Wieszak naścienny, płyta meblowa z haczykami. Długość 1 mb.); Klimatyzacja - 1 szt. (Moc 14 kW. Montowana w sufit (2 x 7 kW). Sugeruje się montaż w trakcie trwania robót budowlanych związanych z montażem sufitu podwieszanego.) Wymagania dotyczące dostawy i montażu wyposażenia: a) Wyposażenie powinno posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem. b) Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu. c) Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy przez Zamawiającego, natomiast przedmioty, których prawidłowe funkcjonowanie wymaga ich zamontowania należy zamontować w miejscu wskazanym przez zamawiającego, d) Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w taki sposób, który uniemożliwi uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenie produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów technicznych, jakościowych, określonych przez Zamawiającego oraz w przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: - są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego, - nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia, - dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych. f) W przypadku, gdy dostarczone wyposażenie nie będzie spełniało wymagań Zamawiającego, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. g) W odniesieniu do sprzętu oraz zgodnie z potrzebami Zamawiającego – Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia co najmniej jednego przedstawiciela z personelu świetlicy Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia i racjonalnej eksploatacji oraz do dostarczenia Zamawiającemu: - instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim oraz dokumentacji serwisowej, - dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. h) Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest towarem nowym (nie był przedmiotem wystaw czy prezentacji), kompletnym i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do podjęcia funkcji, do jakiej został zamówiony, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz że charakteryzuje się wszystkimi parametrami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy; maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45111000-8
45262310-7
45262300-4
45262500-6
45430000-0
45320000-6
45320000-6
45431000-7
45262300-4
45421000-4
45262310-7
45421146-9
45262300-4
45233260-9
45111291-4
45342000-6
45112710-5
45330000-9
45331100-7
45331110-0
45331000-6
45231112-3
45255600-5
45232150-8
45332000-3
45332400-7
45331110-0
45210000-3
30236000-2
39150000-8
39221100-8
39221210-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-03-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-03-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla części I: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub czynności. Dla części II: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub czynności.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla części I: Wymagane jest aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500.000,00 zł. Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Dla części II: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub czynności.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części I: Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę - realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy, przebudowy lub remontu obiektu kubaturowego o wartości minimum 500.000,00 zł brutto każda. Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, - dysponowanie następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: • 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; • 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; • 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Oceny spełnienia tego warunku zamawiający dokona zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Dla części II: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub czynności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 4) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności, 5) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 6) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – zgodnie z zał. nr 3 do siwz; 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z zał. nr 4 do siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy: 1) przedłużenie terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2) w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3) Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 4) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne z dyspozycją art. 144 ustawy Pzp), z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te nie będą naruszać naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych, a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zmieniać w istotny sposób przedmiot zamówienia. 5) Dopuszcza się możliwość wprowadzenia nieistotnych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu umowy poprzez wpis w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. 6) Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) czas wykonania zmiany, d) wpływ zmiany na termin zakończenia Kontraktu. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. O zmianie należy poinformować Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia okoliczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo oraz zagospodarowanie terenu przyległego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo oraz zagospodarowanie terenu przyległego obejmuje: a) roboty rozbiórkowe: - rozebranie ścian osłonowych, - rozebranie konstrukcji szkieletowej żelbetowej dachu oraz deskowania pełnego, - rozebranie słupów wewnętrznych, - wyburzenie wskazanych na rysunkach ścian wewnętrznych, - demontaż obróbek blacharskich, w tym parapetów zewnętrznych, - demontaż rur spustowych, rynien; b) ściany zewnętrzne i wewnętrzne: - wzniesienie nowych ścian zgodnie z projektem budowlanym, - wykonanie wieńca, - wykonanie otworów okiennych i drzwiowych we wskazanych miejscach, - zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych we wskazanych miejscach, - montaż nadproży, - wyburzenie wskazanych ścian wewnętrznych, - postawienie nowych ścian wewnętrznych działowych z gazobetonu gr. 12 cm / płyta GKF specjalistyczna, - wydzielenie boksów łazienkowych z płyt wiórowych obustronnie laminowanych systemowych; c) wzmocnienie fundamentów: - wzmocnienie fundamentów w postaci belek betonowych o przekroju 20x40 cm zbrojonych co 25 cm prętem ø12 o długości 80 cm, przebijającym istniejącą ścianę fundamentową na dwóch wysokościach, dookoła spiętych zbrojeniem ø12, - izolacja termiczna fundamentów XPS gr. 15 cm od ławy fundamentowej, - izolacja przeciwwilgociowa pionowa z mas bitumicznych; d) elewacje: - montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, - docieplenie ścian wełną mineralną gr. 20 cm (tylna ściana – wełna mineralna gr. 35 cm), - wykonanie tynku silikonowego barwionego w masie, - wykonanie okładzin na elewacji frontowej z drewna modrzewiowego, - wykonanie obróbek blacharskich, - montaż prefabrykowanych rynien i rur spustowych, - montaż daszków nad bocznymi wejściami, - wykonanie schodów zewnętrznych i pochylni zewnętrznej; e) dach jednospadowy: - wykonanie nowej konstrukcji dachu – prefabrykowana kratownica drewniana,’ - wykonanie deskowania pełnego, - ułożenie jednej warstwy papy, - izolacja z wełny mineralnej gr. 30 cm, - montaż membrany paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej, - wykonanie łat, - montaż blachy układanej na rąbek, - wykonanie sufitów odwieszanych, - montaż kominków wentylacyjnych, - wykonanie ogniomurów i obróbek blacharskich; f) prace wykończeniowe wewnątrz budynku: - wykonanie nowych wypraw tynkarskich wewnętrznych, - roboty malarskie i glazurnicze, - montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, - wykonanie podłóg na gruncie z warstwą termoizolacji gr. 20 cm z EPS PODŁOGA, - wykonanie okładzin podłóg z płytek gresowych; g) zagospodarowanie terenu wokół budynku: - utwardzenie terenu (chodnik, dojazd do budynku, parking) z kostki betonowej, - założenie trawnika oraz nasadzenia drzew, - montaż elementów małej architektury, - wykonanie kompletnego ogrodzenia. 2. Przedmiot zamówienia określony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy przy określeniu ceny. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 3. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 4. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium Polski. Wykonawca przed rozpoczęciem robót musi przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji wszelkie dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do zastosowania w budownictwie na terytorium Polski. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez laboratorium posiadające odpowiednie uprawnienia. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dopuszczających wyrób do stosowania w budownictwie oraz protokoły z przeprowadzonych badań typu wyrobu. Materiały budowlane nie spełniające powyższych wymagań nie zostaną dopuszczone do użycia w ramach zamówienia. 5. Po zakończeniu budowy należy przedstawić w formie wykazu – certyfikaty i świadectwa jakości, atesty lub równoważne na wbudowane materiały budowlane. 6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, nie gorsze niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. 7. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: 7.1. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 7.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 7.4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 8. Wymagania stawiane wykonawcy: 8.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 8.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 8.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 8.4. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 8.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 9. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. 9.1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Dotyczy to osób wykonujących wskazane czynności: a) branża budowlana (roboty rozbiórkowe, wzmocnienie istniejących fundamentów, nowe fundamenty, nowe ściany fundamentowe, izolacja ścian fundamentowych, roboty murowe i żelbetowe, konstrukcja dachu, pokrycie dachu, chudziak posadzki parteru, montaż stolarki zewnętrznej, ścianki działowe murowane, tynki wewnętrzne, izolacje i podłoża pod posadzki, ścianki działowe g-k, sufit podwieszany z g-k z termoizolacją, okładziny ścienne, parapety wewnętrzne, podłoga z gresu, roboty malarskie, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i ścianek wc, elewacja, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie), b) branża sanitarna (instalowanie centralnego ogrzewania, roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, instalacja wentylacji kuchni i łazienek, wentylacja sali dla gości, technologia kotłowni węglowej, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe), c) branża elektryczna (instalacja odgromowa, montaż tras, montaż osprzętu instalacyjnego, oprawy oświetleniowe, układanie kabli i przewodów, montaż rozdzielnic, pomiary). Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 13.2. Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.). 13.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wykaz pracowników Wykonawca składa u Zamawiającego w dniu podpisania umowy. b) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych – Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dowód, potwierdzający ich zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności wskazanych w punkcie 13.1. SIWZ, w szczególności: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. c) naruszenie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę powyższych zobowiązań uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości określonej we „Wzorze umowy” lub do odstąpienia od umowy (z winy Wykonawcy) po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń. 13. Wymagania dot. gwarancji: minimalny okres gwarancji 36 miesięcy maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45110000-1, 45111000-8, 45262310-7, 45262300-4, 45262500-6, 45430000-0, 45320000-6, 45431000-7, 45262300-4, 45421000-4, 45262310-7, 45421146-9, 45262300-4, 45233260-9, 45111291-4, 45342000-6, 45112710-5, 45330000-9, 45331100-7, 45331110-0, 45331000-6, 45231112-3, 45255600-5, 45232150-8, 45331000-3, 45332400-7, 45331110-0, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-02-26
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja jakości40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Stół - 20 szt. (Płyta laminowana 160cmx90cmx4cm, nogi metalowe obwód 20 cm); Krzesło - 120 szt. (Konstrukcja z profilu stalowego, siedzisko i oparcie z pianki poliuretanowej, materiał siedziska i oparcia – tkanina, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym); Telewizor - 1 szt. (LED, przekątna ekranu 49”, standard HD Full HD, klasa efektywności energetycznej minimum A+); Ekran - 1 szt. (Wym. 2x3 m, wolnostojący, ze statywem); Rzutnik - 1 szt. (Rozdzielczość: 1024x768 (4:3); Notebook - 4 szt. (procesor Intel Core (4 rdzenie, od 1.6 GHz do 3.4 GHz, 6MB cache), pamięć RAM min. 8 GB, maksymalna obsługiwana ilość pamięci min. 16 GB, dysk SSD 256 GB, przekątna ekranu min. 15,6”, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon, zintegrowana karta dźwiękowa, łączność Wi-Fi, moduł bluetooth, rodzaje wejść/wyjść: USB 3.1 Gen. 1, HDMI, czytnik kart pamięci, USB 2.0, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, DC-in (wejście zasilania), bateria 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion, zintegrowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Home PL; Nagłośnienie - 1 szt. (System nagłośnieniowy 2x340W, statyw kolumnowy 2 szt., mikrofon bezprzewodowy 2 szt.); Regał - 4 szt. (Ilość półek – 4, ilość poziomów – 5, wysokość 180 cm, szerokość 80 cm, głębokość – 40 cm, płyta laminowana. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym); Szafka - 2 szt. (Drzwi zamykane na zamek, wykonana z laminowanej płyty, plecy wykonane z białej płyty HDF, wysokość 120 cm, szerokość 80 cm, głębokość 40 cm, ilość półek – 2, ilość poziomów – 3. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym); Stół do gry w piłkarzyki, bilard, tenis - 1 szt. (Rozmiar 230 cm x 130 cm, MDF, akcesoria do gry w komplecie); Meble kuchenne - 1 kpl. (Meble kuchenne narożne – 4 mb, wykonane z płyty wiórowej laminowanej, kolor do ustalenia z Zamawiającym. 4 mb szafek stojących plus 4 mb szafek wiszących. Blat roboczy o grubości min. 38 mm, szerokość ok. 60 cm, korpus o grubości min. 18 mm, front mdf grubość min. 18 mm. Zawiasy i prowadnice z cichym domykiem, pełen wysów szuflad. Jedna szafka stojąca o szerokości ok 60 cm z szufladami. Szafki stojące: wysokość ok. 82 cm, głębokość ok. 55 cm. Szafki wiszące: wysokość ok. 79 cm, głębokość ok. 32 cm. W czasie montażu mebli może zaistnieć konieczność zmniejszenia bądź zwiększenia ich wymiarów o maksymalnie 10%. Ewentualne zmiany zakresów w tej granicy nie będą skutkowały zmianą ceny ryczałtowej oferty.); Kuchenka elektryczna - 1 szt. (Szerokość 50 cm, piekarnik elektryczny, klasa energetyczna min. A+, płyta grzewcza ceramiczna); Chłodziarko – zamrażarka - 1 szt. (Wysokość min. 200 cm, szerokość min. 70 cm, głębokość min. 60 cm, klasa energetyczna min. A+); Szafa chłodnicza - 1 szt. (Pojemność 1000 l wewnętrzna przegroda, przeszklone drzwi, 10 półek, filtr przeciwpyłkowy, system automatycznego odprowadzania skroplin); Zlew - 1 szt. (Dwukomorowy z ociekaczem, stal, długość min. 110 cm, szerokość min. 50 cm, głębokość min. 150 mm.); Talerz głęboki - 120 szt. (Szkło hartowane, średnica min. 23 cm); Talerz płaski - 120 szt. (Szkło hartowane, średnica min. 25 cm); Talerz deserowy - 120 szt. (Szkło hartowane, średnica min. 19 cm); Łyżka stołowa - 120 szt. (Wykonana ze stali nierdzewnej); Widelec - 120 szt. (Wykonany ze stali nierdzewnej); Nóż - 120 szt. (Wykonany ze stali nierdzewnej); Łyżeczka - 120 szt. (Wykonana ze stali nierdzewnej); Szklanka - 120 szt. (Szklana, z uchwytem, poj. 250 ml.); Dzbanek - 12 szt. (Szklany, z pokrywką, 1,5 l.); Czajnik elektryczny - 5 szt. (Wykonany ze stali nierdzewnej, poj. min. 1,7 l, moc grzałki min. 3000 W); Garnek - 3 szt. (Wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywką, poj. 3,5 l); Garnek - 1 szt. (Wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywką, poj. 5,3 l); Garnek - 1 szt. (Wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywką, poj. 9 l); Garnek - 1 szt. (Wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywką, poj. 16 l); Garnek - 1 szt. (Wykonany ze stali nierdzewnej, z pokrywką, poj. 22 l); Patelnia - 3 szt. (Z powłoką granitową, pokrywka, średnica 28 cm); Karnisz - 6 szt. (Pojedynczy, metalowy, długość 180 cm, średnica 19 mm. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów w celu dostosowania do wbudowanych okien); Firana - 6 szt. (Wysokość 150 cm, szerokość 180 cm. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów w celu dostosowania do wbudowanych okien); Rolety - 6 szt. (Wysokość 180 cm, szerokość 140 cm, materiałowa, mocowana na ramie. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów w celu dostosowania do wbudowanych okien.); Obrus - 20 szt. (Plamoodporny, długość 200 cm, szerokość 130, biały); Warnik - 2 szt. (Pojemność 20 l, wykonany ze stali nierdzewnej, funkcja podtrzymywania temperatury, moc. min 1650 W); Zestaw do sprzątania - 2 szt. (Wózek z wiadrem do sprzątania min. 20 l, mop); Kosz na śmieci - 10 szt. (Plastikowy, 50 l, uchylny); Dzbanek termos - 20 szt. (Wykonany ze stali nierdzewnej, poj. 2 l, do napojów gorących i zimnych); Zestaw noży - 1 szt. (6 elementów, wykonane ze stali nierdzewnej. W skład zestawu wchodzi: blok drewniany na noże, nóż do chleba, nóż uniwersalny, nóż do siekania, nóż do obierania, nóż do skrobania, ostrzałka do noży); Podest sceniczny - 4 szt. (Podest o wym. 1x2 m, wysokość ok. 60 cm. Materiał stelażu aluminium. Blat podestu wykonany jest ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwą anty-poślizgową); Wieszak do szatni - 2 szt. (Wieszak naścienny, płyta meblowa z haczykami. Długość 1 mb.); Klimatyzacja - 1 szt. (Moc 14 kW. Montowana w sufit (2 x 7 kW). Sugeruje się montaż w trakcie trwania robót budowlanych związanych z montażem sufitu podwieszanego.)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 39150000-8, 39221100-8, 39221210-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-03-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja jakości40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: