Ogłoszenie nr 510142316-N-2020 z dnia 03-08-2020 r.
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe: Zakup i dostawa urządzeń elektronicznych dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 552597-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, Krajowy numer identyfikacyjny 12867570000000, ul. ul. Krypska  39, 04-082  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 102 096, e-mail dzialzamowien@szpzlo.praga-pld.pl, faks 228 100 604.
Adres strony internetowej (url): www.szpzlo.praga-pld.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa urządzeń elektronicznych dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SZPZLO/ZP/02/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń elektronicznych dla Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Styrskiej 44 w Warszawie należącego do SZPZLO Warszawa Praga Południe. Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na niżej wymienione 4 części od Nr 1 do Nr 4 zwane dalej Zadaniami: Zadanie Nr 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Zadanie Nr 2 Zakup i dostawa sprzętu telefonicznego, telekomunikacyjnego. Zadanie Nr 3 Zakup i dostawa sprzętu RTV. Zadanie Nr 4 Zakup i dostawa niszczarek. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dla poszczególnych zadań zostały zawarte w Formularzu warunków technicznych stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, składający się z: Załącznika Nr 1/1 dla Zadania Nr 1, Załącznika Nr 1/2 dla Zadania Nr 2, Załącznika Nr 1/3 dla Zadania Nr 3, Załącznika Nr 1/4 dla Zadania Nr 4. Podane w Załączniku nr 1 do SIWZ parametry należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców urządzenia nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30236000-2

Dodatkowe kody CPV: 30200000-1, 30231300-0, 30237410-6, 30237460-1, 30232110-8, 42962000-7, 30213100-6, 32420000-3, 32550000-3, 32523000-5, 32324600-6, 32344210-1, 32342410-9, 38653400-1, 38652100-1, 30191400-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 265600.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: WEB-PROFIT Maciej Kuźlik
Email wykonawcy: przetargi@web-profit.pl
Adres pocztowy: ul. Spokojna 18
Kod pocztowy: 41-940
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 240203.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 240203.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 274523.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu telefonicznego, telekomunikacyjnego.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
1. Podstawa prawna unieważnienia: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami). 2. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia – okoliczności skutkujące koniecznością unieważnienia postępowania: W postępowaniu na wykonanie przedmiotu zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 3. Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami).

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu RTV.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
1. Podstawa prawna unieważnienia: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami). 2. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia – okoliczności skutkujące koniecznością unieważnienia postępowania: W postępowaniu na wykonanie przedmiotu zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 3. Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami).

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Zakup i dostawa niszczarek.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BIURO INŻYNIERYJNE MARTEX Marcin Puźniak
Email wykonawcy: puzniak.marcin@gmail.com
Adres pocztowy: Gorzeszów 19
Kod pocztowy: 58-405
Miejscowość: Krzeszów
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9066.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9066.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9066.33
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.