Ogłoszenie nr 510142079-N-2020 z dnia 03-08-2020 r.
Gmina Nowy Staw: Zakup i dostawa zestawu telefonii VoIP w ramach wyposażenia na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w  Nowym Stawie w ramach projektu zintegrowanego pt. „Nowy Staw- miasto przyjazne mieszkańcom- przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Południe”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 549616-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Nowy Staw, Krajowy numer identyfikacyjny 52896500000000, ul. ul. Bema  1, 82-230  Nowy Staw, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 715 110, e-mail um_nowystaw@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.nowystaw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa zestawu telefonii VoIP w ramach wyposażenia na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w  Nowym Stawie w ramach projektu zintegrowanego pt. „Nowy Staw- miasto przyjazne mieszkańcom- przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Południe”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.4.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawu telefonii VoIP na potrzeby działalności Centrum Wsparcia Rodziny (dalej CWR) w budynku przy ul. Słowackiego 6 w Nowym Stawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku Nr 1 do SIWZ. 3. Informacje dodatkowe dla wszystkich części zamówienia: 1) Wykonawca zapewni własny transport, wniesienie oraz rozmieszczenie przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego w poszczególnych pomieszczeniach budynku CWR wskazanych przez Zamawiającego. Wszystkie przedmioty wymagające złożenia, montażu, instalacji, podłączenia i/lub uruchomienia Wykonawca wykona we własnym zakresie w miejscu bezpośredniej dostawy. 2) Przedmiot zawartej umowy dostawy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim. 3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy w opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi oraz uszkodzeniem. 4) Dostawy będą podlegać odbiorowi ilościowo-jakościowemu. Na etapie realizacji Wykonawca umożliwi Zamawiającemu weryfikację dostarczanych przedmiotów i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 5) Po dokonaniu dostawy przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru ilościowo-jakościowego, potwierdzając jego ilość oraz jakość i zgodność z zakresem przedmiotowym. Potwierdzeniem odbioru będzie podpisany przez Strony Protokół odbioru będący podstawą do wystawienia faktury VAT. 6) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył towar niezgodny z opisem przedmiotu umowy lub jest on niekompletny, posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi jego odbioru umieszczając w protokole odbioru stosowne zastrzeżenia określające rodzaj i liczbę braków lub błędów. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie dłuższego jednak niż 7 dni, usunięcia stwierdzonych braków lub błędów i zgłoszenia gotowości do ponownego odbioru, przy czym usunięcie braków ilościowych i/lub jakościowych odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych przy odbiorze w określonym w pkt 6) terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dot. przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych do określonego w opisie przedmiotu zamówienia, jednak oferta równoważna musi spełniać wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakościowe ujęte w SIWZ. Zaproponowany asortyment nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej dla przedmiotu zamówienia Wykonawca wskaże różnice, które jednoznacznie zostaną opisane w kartach katalogowych zaoferowanych produktów wraz z podaniem nazwy handlowej i nazwy producenta. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32552110-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1500.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Telestrada SA
Email wykonawcy: instytucje@telestrada.pl
Adres pocztowy: Al. Krakowska 22a
Kod pocztowy: 02-284
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2144.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2144.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2144.51
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.