Ogłoszenie nr 568778-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Gmina Moszczenica: Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Gospodarka wodno – ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Moszczenica, krajowy numer identyfikacyjny 59064794800000, ul. ul. Kosowska  1 , 97-310  Moszczenica, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 169 570, e-mail Tomasz.Mikulski@moszczenica.pl, faks 446 169 625.
Adres strony internetowej (URL): www.moszczenica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.moszczenica.eu/groups/details/1158/roboty-budowlane

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.moszczenica.eu/groups/details/1158/roboty-budowlane

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, Pok nr 1 - BOM

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych
Numer referencyjny: INW.271. 18 .2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę” w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 71300000-1 Usługi inżynieryjne 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 30200000-1 Urządzenia komputerowe 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 32420000-3 Urządzenia sieciowe 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 3. Ze względu na specyfikę branżową zadań koniecznych do realizacji, główne kategorie wydatków/zadań zdefiniowane w dokumentacji o dofinansowanie zostały pogrupowane w niniejszej SIWZ na 5 Części. Z uwagi na powyższe Zamówienie podzielone jest na 5 CZĘŚCI (Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części.) Opis części zamówienia: Część I Zamówienia: W zakres niniejszej części zamówienia wchodzą następujące zadania z zakresu: oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych: 1) Zadanie 1.2 - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy - zasilanie dodatkowe fotowoltaiczne. 2) Zadanie 9 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy w zakresie drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego Część II Zamówienia: W zakres niniejszej części zamówienia wchodzą następujące zadania z zakresu: oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych: 1) Zadanie 6 - Inwentaryzacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica a) Zad.6.1. Inwentaryzacja sieci wodociągowej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica b) Zad.6.2. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica Część III Zamówienia: W zakres niniejszej części zamówienia wchodzą następujące zadania z zakresu: oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych: 1) Zad. 14. Modernizacja systemu sterowania i automatyki istniejących przepompowni ścieków. Część IV Zamówienia: W zakres niniejszej części zamówienia wchodzą następujące zadania z zakresu: oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych: 1) Zad. 16.1. Budowa kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż budowanych kanałów kanalizacji sanitarnej - Infrastruktura sieci pasywna Część V Zamówienia: W zakres niniejszej części zamówienia wchodzą następujące zadania z zakresu: oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych: 1) Zad. 16.2 Budowa kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż budowanych kanałów kanalizacji sanitarnej - Infrastruktura sieci aktywna Powyższe Zadania realizowane w ramach kategorii kosztów: Roboty budowlane: - Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica - Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy na bazie istniejącego systemu monitoringu - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy w zakresie systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy , wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwentaryzacja przy pomocy oprogramowania GIS sieci wodociągowej. Opis poszczególnych zadań: Zad.1.2 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy - zasilanie dodatkowe fotowoltaiczne. W zakres niniejszego zadania wchodzi wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj dodatkowego zasilania fotowoltaicznego w ramach rozbudowy stacji uzdatniania wody w Moszczenicy. Zakres projektu obejmuje: - układ elektrowni fotowoltaicznej wraz z zabudową: modułów PV, kabli łączących poszczególne generatory słoneczne, oraz falowniki, - uziemienie ochronne dla instalacji fotowoltaicznych Jako źródło energii odnawialnej należy zastosować polikrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy 300 Wp. Moduły należy zamontować do specjalnie przygotowanych konstrukcji bazowych posadowionych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy. Panele fotowoltaiczne zostaną zlokalizowane na dachu budynków oraz na powierzchni gruntu stanowiącego Stację Uzdatniania Wody w Moszczenicy. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także m.in.: - w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy przedstawienia koncepcji instalacji fotowoltaicznej i uzyskania akceptacji zamawiającego oraz kosztorysów uproszczonych - przedłożenie zamawiającemu do akceptacji projektu budowlanego wraz z kosztorysem wykonawczym na podstawie wcześniej zaakceptowanej koncepcji - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód, a także map do celów projektowych - opracowanie operatów wodno-prawnych o ile będzie to konieczne, - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji. ZAD.6 Inwentaryzacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica Zad.6.1. Inwentaryzacja sieci wodociągowej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica Zad.6.2. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica Zadanie obejmuje projekt oraz wykonanie: zakup i montaż sprzętu, zakup i montaż oprogramowania, instalacja systemu, wprowadzania danych, kalibracja sieci, szkolenia. Zadanie obejmuje inwentaryzację istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się na obszarze Aglomeracji Moszczenica. Na istniejącą infrastrukturę Aglomeracji Moszczenica składają się: - systemy uzdatniania wody, - sieć wodociągowa, - oczyszczalnia ścieków, - sieć kanalizacyjna. Zakres wdrożenia obejmował będzie dwa systemy wodociągowe tj. system zasilany z ujęcia w Moszczenicy i system zasilany z ujęcia wody w Babach. Wdrożenie obejmuje: - przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej - przygotowanie dokumentacji pt. Projekt Techniczny Wdrożenia - dostawę sprzętu wymaganego do uruchomienia systemu, - dostawę oprogramowania, - dostawę bezterminowej licencji, umożliwiającej nieograniczone w czasie i nielimitowane z uwagi na wielkość bazy danych, legalne korzystanie Zamawiającego z oprogramowania, - instalację oraz konfiguracje oprogramowania, - szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi systemu, - zapewnienie Zamawiającemu asysty technicznej w okresie gwarancji. Zakres instalacji systemu obejmuje: - instalację bazy danych, - instalację i konfigurację oprogramowania, - wprowadzenie do bazy danych informacji o aktywach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy (dane geoprzestrzenne wraz z opisem w postaci atrybutów), - wprowadzenie do systemu danych ogólnodostępnych dotyczących obszaru Aglomeracji Moszczenica, publikowanych przez ośrodki powiatowe, krajowe i inne, - wdrożenie aplikacji do zarządzania siecią (analiza, obsługa zdarzeń na sieci - awarie, zarządzanie naprawami, planowanie remontów, analizy sieciowe) bez określania liczby stanowisk (licencja nielimitowana), - wdrożenie natywnej aplikacji mobilnej dla środowiska Android działającej w trybie online i offline dedykowanej do pracy w terenie bez określania liczby stanowisk (licencja nielimitowana), - wdrożenie aplikacji do modelowania W ramach realizacji zadania wymagane jest dostarczenie systemu GIS wyposażonego w następujące moduły: 1) Mapa 2) Ewidencja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 3) Zdarzenia na sieci 4) Przeglądy hydrantów 5) Służebność przesyłu 6) Dyspozytornia 7) Aplikacja mobilna System zarówno pod względem programowym jak i sprzętowym powinien być tak wykonany by zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. Uwagi ogólne dot. Zadania Nr 6: 1) Zamawiający dysponuje serwerem bazy danych MS SQL Server pracujące w trybie Always ON. Jeżeli dostarczone oprogramowanie będzie mogło korzystać z tego serwera bazy danych Wykonawca nie musi dostarczać żadnych dodatkowych licencji dot. serwera bazy danych. W przypadku konieczności wykorzystania innego serwera bazy danych Wykonawca ma obowiązek dostarczyć serwer bazy danych, który będzie możliwy do uruchomienia na maszynach wirtualnych Windows Server ze wszystkim niezbędnymi licencjami. Jednocześnie w okresie 5 lat od dostarczenia licencji oprogramowania Zamawiający nie może ponosić żadnych kosztów związanych z licencjonowaniem dostarczonego serwera bazy danych. Wykonawca w takim wypadku (inny serwer niż MS SQL) ma obowiązek dobrać sposób licencjonowania oraz liczbę procesorów i ilość pamięci RAM by dostarczone oprogramowanie działało w sposób płynny. Wykonawca ma obowiązek konfiguracji dostarczonego rozwiązania np. kopii bezpieczeństwa w taki sposób by możliwe było odzyskanie informacji z kopii bazy danych co najmniej na 1h wstecz od momentu wystąpienia awarii. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że dostarczone rozwiązanie nie funkcjonuje w sposób stabilny (Zamawiający dysponuje umową o współpracy z Politechniką Częstochowską i poprosi ten podmiot o wykonanie niezależnej analizy) Wykonawca będzie miał obowiązek na własny koszt zmodernizować dostarczone licencje tak by możliwe stało się skorzystanie z większej liczby procesorów oraz pamięci RAM. 2) Funkcjonalność umożliwiająca zmianę kolejności wyświetlania warstw przez użytkownika z poziomu listy warstw na mapie może być zrealizowana poprzez standardowe włączanie i wyłączanie warstw z widoku mapy a samo przesuwanie warstw w legendzie może się odbywać w aplikacji desktop. 3) Zamawiający przewiduje minimum 5 stanowisk desktop w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę aplikacji desktopowej do edycji danych - edycji atrybutów opisowych oraz geometrii (dodawanie, usuwanie, modyfikowanie) obiektów sieci wod-kan. 4) W ramach realizowanego zadania opisane funkcjonalności muszą być zrealizowane formie aplikacji działającej zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zarówno w postaci dedykowanej aplikacji mobilnej jak i w postaci strony WWW. Dostarczone rozwiązanie musi spełniać wymagania standardu WCAG 2.0. 5) Dot. Opracowania bazy danych GIS - Ilości materiałów jakie należy uwzględnić w wycenie: - mapy zasadnicze w skali 1:1000 – około 80 szt. format A1 w wersji papierowej do zeskanowania wpasowania i digitalizacji w zakresie wszystkich sieci– mapy w układzie „1965 „ i „ 2000” – granice, ewidencja działek i budynków zostanie zaimportowana z systemu prowadzonego przez PODGiK w Piotrkowie Tryb. - ok. 15 dokumentacji z odebranych robót budowlanych po ok 2 segregatory z roboty i ok 150 stron w segregatorze. - w zakresie stworzenia historycznej bazy awarii należy przyjąć, że będą to 3 segregatory o ok. 150 kart każdy. - jako ilość dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów wodociągowych i kanalizacyjnych należy przyjąć 5 segregatorów po ok. 150 kart każdy - jako ilość wykazów materiałów, producentów rur i armatury należy przyjąć 2 segregatory po ok. 150 kart każdy - Zamawiający oczekuje opracowania przez Wykonawcę wektorowo-obiektowego modelu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przedmiotowe zamówienia nie obejmuje Wektoryzacji działek. 6) Zamawiający w czasie kampanii pomiarowej na sieci wodociągowej będzie dysonował następującą ilością stałych punktów pomiaru przepływu: 7 pkt. plus 1 pkt na Ujęciu wody w Moszczenicy (SUW Moszczenica) oraz 3 pkt. plus 1 na Ujęciu wody w Babach (SUW Baby). 7) W okresie gwarancyjnym dot. systemu oraz poszczególnych urządzeń należy uwzględnić aktualizację oprogramowania w ciągu okresu gwarancyjnego, min. 5 lat. 8) Zam. wyraża zgodę na stosowanie urządzeń hydrantowych, które nie posiadają wbudowanego GPS ani pomiaru temp. ale miejsca pomiaru mają być określone i potwierdzone pomiarem geodezyjnym a temperatura może być mierzona innym urządzeniem. 9) Pomimo zapisu w PFU: „System GIS musi zostać zintegrowany z systemem bilingowym WODA32 w obszarze rozliczenia odbiorców”, Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje integracji systemu GIS z systemem bilingowym WODA32. 10) Dostarczony w ramach zamówienia System GIS musi funkcjonować (musi zostać uruchomiony) na serwerach Zamawiającego. Zad. 9 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy w zakresie drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie - w trybie zaprojektuj i wybuduj, w ramach przebudowy oczyszczalni ścieków w Moszczenicy drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego. Zadanie obejmuje również montaż agregatu prądotwórczego. Zakres zadania obejmuje: - układ elektrowni fotowoltaicznej wraz z zabudową: modułów PV, kabli łączących poszczególne generatory słoneczne, oraz falowniki, - uziemienie ochronne dla instalacji fotowoltaicznych, - budowa drugostronnego zasilania fotowoltaicznego, - montaż agregatu prądotwórczego - rezerwowe źródło zasilania z zespołu prądotwórczego z automatycznym rozruchem o mocy 200kW. W ramach zadania zakłada się budowę zasilania fotowoltaicznego, stanowiącego dodatkowe źródło energii elektrycznej poprzez zainstalowanie paneli fotowoltaicznych o mocy 100 kW. Panele fotowoltaiczne 300 W monokrystaliczne należy zamontować do specjalnie przygotowanych konstrukcji bazowych posadowionych na terenie Oczyszczalni ścieków w Moszczenicy. Panele fotowoltaiczne zostaną zlokalizowane na dachach budynków oraz na powierzchni gruntu stanowiącego oczyszczalnię ścieków w Moszczenicy, gm. Moszczenica. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także m.in.: - w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy Wykonawca przedstawi koncepcję przebudowy oczyszczalni ścieków i uzyska akceptację zamawiającego oraz kosztorysy uproszczone - przedłożenie zamawiającemu do akceptacji projektu budowlanego wraz z kosztorysem wykonawczym na podstawie wcześniej zaakceptowanej koncepcji - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód, a także map do celów projektowych - opracowanie operatów wodno-prawnych o ile będzie to konieczne, - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji. Zad. 14. Modernizacja systemu sterowania i automatyki istniejących przepompowni ścieków. W zakres zadania wchodzi wykonanie - w trybie zaprojektuj i wybuduj modernizacji systemu sterowania i automatyki w istniejących przepompowniach ścieków z zakresie: - demontaż starej rozdzielni sterowniczej - montaż nowego cokołu z nowa rozdzielnią sterowniczą - sonda hydrostatyczna – 1 szt. - łączniki pływakowe -2 szt. - łączniki pływakowe oraz sonda hydrostatyczna maja zostać zamontowane na łańcuchach ze stali nierdzewnej min 1.4301 - podłączenie modernizowanych przepompownie od istniejącego systemu monitoringu SCADA L.p. Nazwa pompowni Opis 1 Gajkowice ul. Łódzka 32 PG2 ZAD.14.1 Pompy o mocy 2 x 1,1kW 2 Gajkowice ul Łódźka 19 PG3 ZAD.14.2 Pompy o mocy 2 x 1,1kW 3 Gajkowice ul. Łódźka 1 PG4 ZAD.14.3 Pompy o mocy 2 x 0,75kW 4 Gajkowice ul Strażacka PG5 ZAD.14.4 Pompy o mocy 2 x 0,75kW 5 Gajkowice ul Szkolna 6 PG6 ZAD.14.5 Pompy o mocy 2 x 0,75kW 6 Gajkowice ul Spadowa PG7 ZAD.14.6 Pompy o mocy 2 x 0,75kW 7 Moszczenica ul. Boczna PM2 ZAD.14.7 Pompy o mocy 2 x 11kW – tylko montaż sterownika i włączenie do istniejącego systemu wizualizacji 8 Moszczenica ul. Spacerowa PS1 ZAD.14.8 Pompy o mocy 2 x 3,0kW 9 Moszczenica ul. Poduchowna PD1 ZAD.14.9 Pompy o mocy 2 x 3,0kW 10 Kosów ul Główna PKP GP1 ZAD.14.10 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 11 Kosów ul. Główna 35 GP2 ZAD.14.11 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 12 Kosów ul. Północna PK3 ZAD.14.12 Pompy o mocy 2 x 0,75kW 13 Kosów ul. Leśna PK4 ZAD.14.13 Pompy o mocy 2 x 1,5kW 14 Kiełczówka Sosnowa PB13 ZAD.14.14 Pompy o mocy 2 x 3,0kW 15 Baby ul. Piotrowska PB2 ZAD.14.15 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 16 Baby ul. Sieradzka PB3 ZAD.14.16 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 17 Kiełczówka Słoneczna PB4 ZAD.14.17 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 18 Baby ul Zielona PB5 ZAD.14.18 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 19 Baby PB6 ZAD.14.19 Pompy o mocy 2 x 3,0kW 20 Baby ul. Spacerowa PB7 ZAD.14.20 Pompy o mocy 2 x 4,0kW 21 Kiełczówka Parkowa PKP PB8 ZAD.14.21 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 22 Kiełczówka Cicha Berner PB9 ZAD.14.22 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 23 Kiełczówka Barter I PB10 ZAD.14.23 Pompy o mocy 2 x 3,0kW 24 Baby ul. Szkolna PB11 ZAD.14.24 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 25 Kiełczówka Barter II PB12 ZAD.14.25 Pompy o mocy 2 x 1,5kW Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także m.in.: - w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy Wykonawca przedstawi koncepcję modernizacji istniejących przepompowni w sieci kanalizacji sanitarnej i uzyska akceptację zamawiającego oraz kosztorysy uproszczone - przedłożenie zamawiającemu do akceptacji projektu budowlanego wraz z kosztorysem wykonawczym na podstawie wcześniej zaakceptowanej koncepcji - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód, a także map do celów projektowych - opracowanie operatów wodno-prawnych o ile będzie to konieczne, - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji. Zad. 16. Budowa kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż budowanych kanałów kanalizacji sanitarnej. Zad. 16.1. Infrastruktura sieci pasywna Przedmiotem zadania jest wykonanie - w trybie zaprojektuj i wybuduj kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż budowanych kanałów kanalizacji sanitarnej ok 4 km i ok 20 km sieci światłowodów 24J na potrzeby dostępu do sieci Internet przez kluczowe urządzenia systemu gospodarki wodno - ściekowej, W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także m.in.: - w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy Wykonawca przedstawi koncepcję budowy sieci teleinformatycznych niezbędnych do obsługi sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Moszczenickiej i uzyska akceptację zamawiającego oraz kosztorysy uproszczone - przedstawi sposób integracji i włączenia do Gminnej sieci E-leader - przedłożenie zamawiającemu do akceptacji projektu budowlanego wraz z kosztorysem wykonawczym na podstawie wcześniej zaakceptowanej koncepcji - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód, a także map do celów projektowych - opracowanie operatów wodno-prawnych o ile będzie to konieczne, - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. Zad. 16.2. Infrastruktura sieci aktywna W zakres niniejszego zadania wchodzi wykonanie monitoringu wizyjnego oraz dostawa wraz z montażem urządzeń aktywnych wraz z oprogramowaniem niezbędnych do realizacji zadań związanych z wyposażeniem IT i zapewnieniem bezpiecznej i gwarantowanej łączności z wykorzystaniem gminnej sieci „E-Lider” w technologii zarówno optycznej jak i WIFI pozostałym obiektom wodno-kanalizacyjnym na terenie Aglomeracji Moszczenickiej w Gminie Moszczenica. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę przełącznika sieciowego 2) dostawę i montaż serwera wraz z oprogramowaniem 3) dostawę i montaż urządzenia UPS 4) dostawę, montaż i konfigurację monitoringu wizyjnego CCTV Ze względu na podział całości Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę” na zadania branżowe parametry minimalne sprzętu aktywnego oraz systemów operacyjnych zostały określone przez pracowników Politechniki Częstochowskiej na podstawie obecnie istniejących i działających w Gminie Moszczenica rozwiązań z zakresu monitoringu prazy urządzeń Wodno- Kanalizacyjnych, monitoringu wideo CCTV oraz oprogramowania funkcjonującego w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Moszczenicy. Cały dostarczony przez Wykonawcę Sprzęt i oprogramowanie musi pochodzić z legalnego źródła, być zakupiony w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i być objęty standardowym pakietem usług gwarancyjnych w cenie urządzenia oraz świadczonych poprzez sieć serwisową producenta na terenie Polski, sprzęt i akcesoria muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający wymaga aby gwarancja na dostarczone sprzęt wynosiła minimum 36 miesięcy. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także m.in.: - w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy Wykonawca przedstawi koncepcję realizacji przedmiotowego zamówienia w postaci pisemnego Wystąpienia do Zamawiającego zawierającego szczegóły planowanych prac, użytych technologii i wykorzystania istniejących zasobów Gminy. Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania prac. Ponadto Wykonawca dostarczy kosztorysy uproszczone. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania (PFU dot. Zad. 16 – pkt 4). 5. Ważne: 1. Ze względu na złożoność i specyfikę przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przed złożeniem oferty przeprowadzili wizję lokalną. Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w wizji lokalnej proszeni są o zgłoszenia drogą elektroniczną ze wskazaniem imienia i nazwiska na adres e-mail: ug@moszczenica.eu. 2. Jeżeli gdzieś w dokumentacji technicznej znajduje się opis dot. części aktywnej i pasywnej sieci to nadrzędnym dokumentem w tym zakresie jest PFU dot. Zadania nr 16 - Budowa kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż budowanych kanałów kanalizacji sanitarnej kanalizacji pod sieci światłowodowe. Dokument niniejszy został zaktualizowany z uwagi na zmiany w infrastrukturze sieciowej/serwerowej Zamawiającego, w szczególności zakup oprogramowania - systemu serwera baz danych SQL serwer. 3. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjną inwestycji (w tym w szczególności geodezyjne wytyczenie robót i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą) a także niezbędne próby, badania i odbiory, a także wykonanie niezbędnych map do celów projektowych. 4. W wycenie należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z nadzorami instytucji zewnętrznych oraz odbiorami wynikającymi z ww. uzgodnień. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy jak również zabezpieczenia budowy przed dostępem osób trzecich. 6. Na czas wykonywania robót Wykonawca opracuje, uzgodni i zastosuje (wykona) organizację ruchu (w tym również projekt organizacji ruchu) w zależności od potrzeb, a także od wymagań zawartych w/w uzgodnieniach i decyzjach. 7. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany oprogramowania Woda32 pod warunkiem, iż w okresie trwałości projektu (5 lat od daty zakończenia realizacji zadania) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem licencji oraz będzie miał bezpłatny dostęp w tym okresie do wszystkich aktualizacji systemu. Zaproponowane rozwiązanie nie musi być dostarczone ze wszystkimi licencjami i systemami niezbędnymi do jego funkcjonowania (np. serwer bazy danych). Zamawiający wesprze Wykonawcę w procesie instalacji i migracji danych (np. bazy klientów ) z obecnego systemu do nowo dostarczonego, jednakże za proces ten pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca w przypadku wymiany istniejącego oprogramowania ma obowiązek przeszkolenia użytkowników z jego obsługi. 9. Zamawiający dopuszcza wymianę istniejących sterowników pod warunkiem dostarczenia nowych spełniających warunek równoważności opisany poniżej. Wykonawca w przypadku wymiany sterowników na inne ma obowiązek: - wymiany istniejących sterników na swój koszt. W trakcie wymiany przerwa w pracy sterowników nie może trwać dłużej niż 2h w godzinach 22-6 rano - przeszkolenia użytkowników z ich obsługi - Zamawiający udostępni pulę adresów IP do konfiguracji urządzeń, jednakże nie będzie brał udziału w procesie ich wymiany Opis warunków równoważności: W Gminie Moszczenica funkcjonuje system oparty o rozwiązania firmy Saia Burgess Controls. Zastosowane rozwiązania zapewniają poza sterowaniem lokalnym obiektów wodociągowych również obsługę komunikacji w sieci E-Leader oraz bezlicencyjny system sterowania i wizualizacji obecnych i nowych obiektów wodociągowych. Zamawiający w ramach tego zadania oczekuje rozbudowy istniejącego systemu. Zastosowane w istniejącym systemie rozwiązania sterowników PLC firmy Saia Burgess Controls ze zintegrowanymi rozwiązaniami IT zapewniają: - komunikację z obiektami poprzez istniejącą sieć E-Leader (sieć oparta o połączenia WiFi oraz sieć optyczną), - bezlicencyjny system monitoringu i sterowania obiektami wodociągowymi w Gminie Moszczenica, - działanie systemu bez konieczności posiadania dedykowanego serwera/komputera, a co za tym idzie aktualizacji systemów operacyjnych i aplikacji klasy SCADA (co do wersji systemu jak również ilości obsługiwanych zmiennych), - kompatybilność komunikacyjna wszystkich sterowników (wszystkie urządzenia komunikują się w protokole Ether-S-Bus), W związku z powyższym zastosowanie rozwiązania zamiennego powinno poza powyższym funkcjonalnościami zapewnić: a) dla obiektów wodociągowych (pompownia, tłocznia, stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków): - uruchomienie pompowni bez konieczności programowania sterownika PLC w oparciu o dedykowaną stronę WWW w sterowniku PLC, - realizację algorytmów sterowania wraz z wizualizacją dostępną poprzez przeglądarki internetowe, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania do wizualizacji, - aplikacja sterowania i wizualizacji poza obrazami synoptycznymi z możliwością zmiany nastaw parametrów pracy musi zapewnić obsługę wykresów bieżących i historycznych oraz zarządzanie alarmami, - rejestrację danych historycznych z parametrów pracy obiektów (dane historyczne dla minimum 1 miesiąca) wraz z przesyłaniem tych danych do sterownika centralnego (dane historyczne dla minimum 2 lat), - przechowywanie dokumentacji do obiektu zapisana w pamięci sterownika celem szybkiego jej pozyskania np. do celów serwisowych, - integracja z systemem GIS oraz udostępnienie dokumentacji obiektu do systemu GIS, - rejestracja współrzędnych GPS w sterowniku PLC dla obiektów wodociągowych celem automatycznego umieszczenia obiektu na cyfrowej mapie Gminy Moszczenica. Cyfrowa mapa jest wykorzystywana do wizualizacji stanu obiektów wodociągowych oraz do nawigacji po systemie, - wysyłanie powiadomień e-mail o stanach alarmowych. b) dla sterownika centralnego: - dołączanie nowych obiektów z automatyczną rozbudową aplikacji sterowania i wizualizacji, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Automatyczna dodawanie do listy obiektów wraz z wizualizacją stanu ich pracy oraz umieszczanie obiektów na mapie cyfrowej, - przechowywanie historycznych danych parametrów pracy obiektów (dane historyczne dla minimum 2 lat), - przesyłanie danych na serwer celem wydłużenia okresu dla danych historycznych, - zapewnienie ciągłej komunikacji z obiektami wodociągowymi z sygnalizacją błędów komunikacyjnych w postaci powiadomień e-mail i alarmów. 10. Zamawiający zwraca uwagę, iż przedmiot niniejszego zamówienia realizowany jest częściowo w trybie zaprojektuj i wybuduj, z uwagi na powyższe Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu (w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy) do zatwierdzenia koncepcji przyjętych rozwiązań oraz do uwzględnienia w niej uwag i sugestii Zamawiającego. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu (w terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy) kosztorysów uproszczonych – dot. wszystkich zadań wchodzących w zakres inwestycji. 11. W przypadku zadań realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu po 1 egz. dokumentacji projektowej (archiwalnej) dot. każdego z zadań. 6. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawierają, przedmiary robót, programy funkcjonalno-użytkowe stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, oraz w/w dokumentami. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają programy funkcjonalno-użytkowe. Załączone przedmiary robót nie mają charakteru wyczerpującego i dokumenty te mogą nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny. 8. Jeżeli w dokumentacji użyto nazw znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, ich zastosowanie nie jest obowiązkowe, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, a nazwy zostały podane jedynie w celach informacyjnych dla umożliwienia porównania równoważności. Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w PFU nie używając co do zasady nazw własnych. Jeżeli gdziekolwiek w powyższych dokumentach znalazły się nazwy własne, wynika to z technicznej niemożliwości opisania w inny sposób tych urządzeń, rozwiązań lub funkcji i związane jest koniecznością zapewnienia kompatybilności z rozwiązaniami wykorzystywanymi przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w pełnym zakresie stosowanie wszelkich rozwiązań równoważnych (co należy rozumieć jako każdorazowe dodanie sformułowania „lub równoważne”); przy czym za kryterium równoważności przyjmuje się pełna kompatybilność całości systemu (wraz z częścią istniejącą). 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Jednocześnie Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących proste prace ogólnobudowlane (np. prace operatorów urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, prace kierowców, prace wykonywane przez pracowników fizycznych). 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwane dalej ,,RODO”. Z kolei informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższych punktach czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1/60 minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą osobę, za każdy dzień, w którym osoba nie była zatrudniona do realizacji zadania na podstawie umowy o pracę. Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowie z podwykonawcą postanowień zobowiązujących do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1, oraz umożliwiających Zamawiającemu możliwość skontrolowania niniejszego obowiązku. 7) Zamawiający informuje iż niniejsze zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.5) Główny kod CPV: 45310000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
71248000-8
71300000-1
71320000-7
71322000-1
45000000-7
45100000-8
45111200-0
45111240-2
45310000-3
45311200-2
45311000-0
45232200-4
30230000-0
30200000-1
48000000-8
32420000-3
32520000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2022-09-30
2023-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot Zamówienia należy wykonać w terminach: a) Zadania nr: 6.1, 6.2: do dnia 30.09.2022 r. b) Zadania nr: 1.2, 9, 14, 16.1, 16.2: do dnia 30.09.2023 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca: 1) Wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował: I. w przypadku składania ofert na Część I zamówienia: a) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu zasilania fotowoltaicznego/ instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 30 kW (każda). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem we wskazanym wyżej II. w przypadku składania ofert na Część II zamówienia: a) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu inwentaryzacji sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem we wskazanym wyżej zakresie. III. w przypadku składania ofert na Część III zamówienia: a) co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu lub modernizacji systemu sterowania i automatyki przepompowni ścieków W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem we wskazanym wyżej zakresie. IV. w przypadku składania ofert na Część IV zamówienia: a) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci światłowodowej o łącznej długości min. 3 km W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem we wskazanym wyżej zakresie. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej dot. Części V zamówienia. z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2) Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub inne ważne uprawnienia i dokumenty, które (zgodnie z obowiązującymi przepisami) pozwolą pełnić funkcje: I. w przypadku składania ofert na Część I zamówienia: - kierownika budowy/robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Osoba ta powinna mieć minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych we wskazanej specjalności) II. w przypadku składania ofert na Część IV zamówienia: - kierownika budowy/robót w specjalności telekomunikacyjnej (Osoba ta powinna mieć minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych we wskazanej specjalności) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej dot. Części: II, III i V zamówienia. Zamawiający zaakceptuje uprawnienia zdobyte na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. Zamawiający zaakceptuje uprawnienia zdobyte za granicą na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy zamawiający będzie weryfikował Wykonawcę na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca może złożyć ww. dokumenty, aktualne na dzień złożenia, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni). Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takim przypadku Wykonawca w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) powinien wskazać Zamawiającemu gdzie może uzyskać ww. dokument. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1-3.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (dotyczy części I, III, IV zamówienia); 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dotyczy części II zamówienia). 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (dotyczy części I, IV zamówienia) Jeżeli wykazy budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: - w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego należy złożyć opis oferowanego sprzętu sporządzony według złącznika Nr 8 do SIWZ. Powyższe dotyczy Części V zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy – wg. Załącznika nr 1 do SIWZ; 2)Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału - w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) Dokumenty, z których wynika upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji wykonawcy, w szczególności pełnomocnictwo (o ile w imieniu wykonawcy działa pełnomocnik), lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie, jeśli sposób reprezentacji nie wynika z KRS
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji25,00
Termin płatności faktury15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy: 1) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia następującej okoliczności - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej w umowie, co nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia netto; 2) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku: a) działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o okres odpowiadający okresowi działania siły wyższej, b) konieczności zmiany dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4 lub konieczności wykonania dodatkowej dokumentacji dokonanej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy – o ile konieczność zmiany lub wykonania w/w dokumentacji projektowej uniemożliwia zrealizowanie przedmiotu zamówienia w pierwotnie określonym terminie; termin może być wydłużony jedynie o: - czas niezbędny na przygotowanie zamiennej dokumentacji projektowej lub dodatkowej dokumentacji oraz jej uzgodnienie i dopełnienie formalności niezbędnych do wykonywania robót budowlanych na jej podstawie, - dodatkowy czas potrzebny na wykonanie robót zamiennych w stosunku do czasu potrzebnego na wykonanie robót przewidzianych poprzednio w dokumentacji projektowej, c) jeżeli zostaną ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, dotychczas niezinwentaryzowanej w zasobach Zamawiającego, będące przyczyną kolizji, których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas nieprzewidziane; termin może być wydłużony jedynie o czas niezbędny na usunięcie kolizji, d) wydanie decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, w szczególności organ nadzoru budowlanego, ochrony środowiska o wstrzymaniu robót z powodów za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; termin może być wydłużony jedynie o czas wstrzymania robót, e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy; termin może być wydłużony jedynie o czas niezbędny na przeprowadzenie tych działań, 3) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku: a) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można ukończyć robót w czasie wskazanym na ich wykonanie, w tym w szczególności z uwagi na: - warunki atmosferyczne: - klęski żywiołowe, - zaistnienie siły wyższej, - warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów; - ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii; b) warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne itp., w szczególności: - wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub występujących ponad normy oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie budowy, - odmienne od pokazanych na mapach sytuacyjno-wysokościowych istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, - wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np.: odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem, - wykopaliska archeologiczne; c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - konieczność wprowadzenia zmian w wymaganiach Zamawiającego opisanych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, - uniemożliwienie dokonania prób końcowych tak, że opóźniają się one o więcej niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, - opóźnienie w dostarczeniu przez Zamawiającego jakichkolwiek rysunków, instrukcji lub dokumentów Wykonawcy; d) zmiany będące następstwem zmian przepisów powszechnie obowiązujących oraz norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia oraz działania organów administracji, w szczególności: - konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, - konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, e) konieczność zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa oraz okoliczności niezależne od stron Umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 4) gdy wystąpią także niżej określone okoliczności: a) pojawienie się potrzeby wykonania prac dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy a koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy w szczególności, bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane parametry; b) istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu. c) jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w sytuacji złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenie robót, zmniejszając koszty, poprawią sprawność lub jakość robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku. d) zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej, okoliczności, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu Umowy lub zmiany harmonogramu spływu środków finansujących zamówienie z instytucji finansujących, e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, f) zmiany w przypadku rezygnacji z części zakresu zamówienia jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, g) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, h) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawcę urządzenia oraz terminu realizacji umowy w przypadku zakończenia produkcji określonych produktów lub wycofanie ich z produkcji lub z obrotu na terytorium RP, i) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawcę urządzenia oraz terminu realizacji umowy w przypadku upadłości albo likwidacji producenta, dystrybutora lub gwaranta, j) zmiana dot. zaoferowanego przez Wykonawcę urządzenia oraz terminu realizacji umowy w przypadku istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniających ryzyko, że jego produkty, świadczenia itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości, k) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, 5) Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej Umowy w postaci opisu przedmiotu zamówienia w przypadku potrzeby wykonania robót zamiennych w stosunku do robót planowanych, jeżeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych lub usprawnią proces budowlany lub ich wykonanie korzystnie wpłynie na funkcjonalność przedmiotu zamówienia. Roboty zamienne będą opisane w odrębnym protokole i nie będą skutkowały podwyższeniem ceny ofertowej; 6) zmiana sposobu finansowania, w szczególności w sytuacji uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków na realizację przedmiotu umowy, z którego wynika odmienny sposób finansowania – możliwe zmiany w zakresie wysokości płatności częściowych w poszczególnych latach obowiązywania umowy. 2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, faktury wystawiane przez Wykonawcę po dacie, w której nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług muszą zawierać właściwą stawkę podatku od towarów i usług. Nie powoduje to zmiany wysokości wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 nie może być dokonana w wyższej wysokości niż wynikająca ze zmiany przepisów prawa, wskazanych w ust. 3. 5. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 3, Wykonawca może w terminie 1 miesiąca od ich wystąpienia złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać: 1) wskazanie okoliczności uzasadniających zmianę; 2) dokładne wyliczenie kwoty, o którą ma być zmienione wynagrodzenie; 3) uzasadnienie. 6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 należy dołączyć dowody potwierdzające wpływ zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności dotyczące udziału podatku od towarów i usług w kosztach wykonania zamówienia, liczby osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia, zakresu czynności wykonywanych przez te osoby, liczbie przepracowanych przez te osoby roboczogodzin przy realizacji zamówienia, rodzajach umów posiadanych przez te osoby, wysokości i dowodu zapłaty wynagrodzenia tych osób, wycenę zawierającą wyliczenia w niezbędnym zakresie, wysokości i dowodu zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dokumenty powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO. 7. Ciężar udowodnienia faktu zaistnienia okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 3-6 spoczywa na Wykonawcy. 8. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 7 dni, wyjaśnień dotyczących złożonego wniosku oraz dodatkowych dokumentów. Wezwanie powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania wniosku. 9. Zamawiający w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z wyjaśnieniami, jeśli ich żądano, ustosunkowuje się do propozycji Wykonawcy dotyczącej zmiany wysokości wynagrodzenia. Zamawiający może: 1) uznać propozycję Wykonawcy za zasadną, co skutkuje przygotowaniem i podpisaniem aneksu do umowy w przedmiotowym zakresie; 2) uznać propozycję Wykonawcy za częściowo zasadną; 3) uznać propozycję Wykonawcy za niezasadną. 10. W sytuacjach, o których mowa w ust. 9 pkt 2 i 3, Zamawiający przedstawia Wykonawcy na piśmie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, i ewentualnie propozycją aneksu do umowy. Wykonawca ma 7 dni na ustosunkowanie się do stanowiska Zamawiającego wraz z uzasadnieniem i ewentualnie podaniem nowych dowodów. 11. W przypadku, gdy Wykonawca akceptuje stanowisko Zamawiającego, o którym mowa w ust. 10 (w części dotyczącej ust. 9 pkt 2), podpisywany jest aneks do umowy. 12. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 może być dokonana także przez Zamawiającego bez wniosku Wykonawcy, w przypadku gdy obejmuje zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w terminie 2 miesięcy od wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3. W takiej sytuacji Zamawiający zawiadamia pisemnie Wykonawcę o zmianie wysokości wynagrodzenia oraz jej przyczynach, podając uzasadnienie wprowadzonej zmiany. Wykonawca może w terminie 7 dni od otrzymania informacji ustosunkować się pisemnie do otrzymanego zawiadomienia, przedstawiając argumenty oraz dowody na poparcie swojego stanowiska. Zamawiający w terminie 14 dni ustosunkowuje się pisemnie do stanowiska Wykonawcy, które nie jest wiążące dla Zamawiającego. Uwzględniając stanowisko Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od dokonania waloryzacji wynagrodzenia, lub dokonać jej w niższej wysokości. Nieuwzględnienie stanowiska Wykonawcy powoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie określonym w pierwotnym zawiadomieniu [o którym mowa w zdaniu drugim.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część I Zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres niniejszej części zamówienia wchodzą następujące zadania z zakresu: oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych: 1) Zadanie 1.2 - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy - zasilanie dodatkowe fotowoltaiczne. 2) Zadanie 9 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy w zakresie drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego Opis poszczególnych zadań: Zad.1.2 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy - zasilanie dodatkowe fotowoltaiczne. W zakres niniejszego zadania wchodzi wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj dodatkowego zasilania fotowoltaicznego w ramach rozbudowy stacji uzdatniania wody w Moszczenicy. Zakres projektu obejmuje: - układ elektrowni fotowoltaicznej wraz z zabudową: modułów PV, kabli łączących poszczególne generatory słoneczne, oraz falowniki, - uziemienie ochronne dla instalacji fotowoltaicznych Jako źródło energii odnawialnej należy zastosować polikrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy 300 Wp. Moduły należy zamontować do specjalnie przygotowanych konstrukcji bazowych posadowionych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy. Panele fotowoltaiczne zostaną zlokalizowane na dachu budynków oraz na powierzchni gruntu stanowiącego Stację Uzdatniania Wody w Moszczenicy. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także m.in.: - w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy przedstawienia koncepcji instalacji fotowoltaicznej i uzyskania akceptacji zamawiającego oraz kosztorysów uproszczonych - przedłożenie zamawiającemu do akceptacji projektu budowlanego wraz z kosztorysem wykonawczym na podstawie wcześniej zaakceptowanej koncepcji - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód, a także map do celów projektowych - opracowanie operatów wodno-prawnych o ile będzie to konieczne, - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji. Zad. 9 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy w zakresie drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie - w trybie zaprojektuj i wybuduj, w ramach przebudowy oczyszczalni ścieków w Moszczenicy drugostronnego zasilania rezerwowego oraz zasilania fotowoltaicznego. Zadanie obejmuje również montaż agregatu prądotwórczego. Zakres zadania obejmuje: - układ elektrowni fotowoltaicznej wraz z zabudową: modułów PV, kabli łączących poszczególne generatory słoneczne, oraz falowniki, - uziemienie ochronne dla instalacji fotowoltaicznych, - budowa drugostronnego zasilania fotowoltaicznego, - montaż agregatu prądotwórczego - rezerwowe źródło zasilania z zespołu prądotwórczego z automatycznym rozruchem o mocy 200kW. W ramach zadania zakłada się budowę zasilania fotowoltaicznego, stanowiącego dodatkowe źródło energii elektrycznej poprzez zainstalowanie paneli fotowoltaicznych o mocy 100 kW. Panele fotowoltaiczne 300 W monokrystaliczne należy zamontować do specjalnie przygotowanych konstrukcji bazowych posadowionych na terenie Oczyszczalni ścieków w Moszczenicy. Panele fotowoltaiczne zostaną zlokalizowane na dachach budynków oraz na powierzchni gruntu stanowiącego oczyszczalnię ścieków w Moszczenicy, gm. Moszczenica. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także m.in.: - w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy Wykonawca przedstawi koncepcję przebudowy oczyszczalni ścieków i uzyska akceptację zamawiającego oraz kosztorysy uproszczone - przedłożenie zamawiającemu do akceptacji projektu budowlanego wraz z kosztorysem wykonawczym na podstawie wcześniej zaakceptowanej koncepcji - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód, a także map do celów projektowych - opracowanie operatów wodno-prawnych o ile będzie to konieczne, - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3, 45311200-2, 45311000-0, 45232200-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji25,00
Termin płatności faktury15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot Zamówienia należy wykonać w terminach: Zadania nr: 1.2, 9: do dnia 30.09.2023 r.


Część nr: 2Nazwa: Część II Zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres niniejszej części zamówienia wchodzą następujące zadania z zakresu: oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych: 1) Zadanie 6 - Inwentaryzacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica a) Zad.6.1. Inwentaryzacja sieci wodociągowej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica b) Zad.6.2. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica Opis poszczególnych zadań: ZAD.6 Inwentaryzacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica Zad.6.1. Inwentaryzacja sieci wodociągowej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica Zad.6.2. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie oprogramowania GIS w Aglomeracji Moszczenica Zadanie obejmuje projekt oraz wykonanie: zakup i montaż sprzętu, zakup i montaż oprogramowania, instalacja systemu, wprowadzania danych, kalibracja sieci, szkolenia. Zadanie obejmuje inwentaryzację istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się na obszarze Aglomeracji Moszczenica. Na istniejącą infrastrukturę Aglomeracji Moszczenica składają się: - systemy uzdatniania wody, - sieć wodociągowa, - oczyszczalnia ścieków, - sieć kanalizacyjna. Zakres wdrożenia obejmował będzie dwa systemy wodociągowe tj. system zasilany z ujęcia w Moszczenicy i system zasilany z ujęcia wody w Babach. Wdrożenie obejmuje: - przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej - przygotowanie dokumentacji pt. Projekt Techniczny Wdrożenia - dostawę sprzętu wymaganego do uruchomienia systemu, - dostawę oprogramowania, - dostawę bezterminowej licencji, umożliwiającej nieograniczone w czasie i nielimitowane z uwagi na wielkość bazy danych, legalne korzystanie Zamawiającego z oprogramowania, - instalację oraz konfiguracje oprogramowania, - szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi systemu, - zapewnienie Zamawiającemu asysty technicznej w okresie gwarancji. Zakres instalacji systemu obejmuje: - instalację bazy danych, - instalację i konfigurację oprogramowania, - wprowadzenie do bazy danych informacji o aktywach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy (dane geoprzestrzenne wraz z opisem w postaci atrybutów), - wprowadzenie do systemu danych ogólnodostępnych dotyczących obszaru Aglomeracji Moszczenica, publikowanych przez ośrodki powiatowe, krajowe i inne, - wdrożenie aplikacji do zarządzania siecią (analiza, obsługa zdarzeń na sieci - awarie, zarządzanie naprawami, planowanie remontów, analizy sieciowe) bez określania liczby stanowisk (licencja nielimitowana), - wdrożenie natywnej aplikacji mobilnej dla środowiska Android działającej w trybie online i offline dedykowanej do pracy w terenie bez określania liczby stanowisk (licencja nielimitowana), - wdrożenie aplikacji do modelowania W ramach realizacji zadania wymagane jest dostarczenie systemu GIS wyposażonego w następujące moduły: 1) Mapa 2) Ewidencja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 3) Zdarzenia na sieci 4) Przeglądy hydrantów 5) Służebność przesyłu 6) Dyspozytornia 7) Aplikacja mobilna System zarówno pod względem programowym jak i sprzętowym powinien być tak wykonany by zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. Uwagi ogólne dot. Zadania Nr 6: 1) Zamawiający dysponuje serwerem bazy danych MS SQL Server pracujące w trybie Always ON. Jeżeli dostarczone oprogramowanie będzie mogło korzystać z tego serwera bazy danych Wykonawca nie musi dostarczać żadnych dodatkowych licencji dot. serwera bazy danych. W przypadku konieczności wykorzystania innego serwera bazy danych Wykonawca ma obowiązek dostarczyć serwer bazy danych, który będzie możliwy do uruchomienia na maszynach wirtualnych Windows Server ze wszystkim niezbędnymi licencjami. Jednocześnie w okresie 5 lat od dostarczenia licencji oprogramowania Zamawiający nie może ponosić żadnych kosztów związanych z licencjonowaniem dostarczonego serwera bazy danych. Wykonawca w takim wypadku (inny serwer niż MS SQL) ma obowiązek dobrać sposób licencjonowania oraz liczbę procesorów i ilość pamięci RAM by dostarczone oprogramowanie działało w sposób płynny. Wykonawca ma obowiązek konfiguracji dostarczonego rozwiązania np. kopii bezpieczeństwa w taki sposób by możliwe było odzyskanie informacji z kopii bazy danych co najmniej na 1h wstecz od momentu wystąpienia awarii. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że dostarczone rozwiązanie nie funkcjonuje w sposób stabilny (Zamawiający dysponuje umową o współpracy z Politechniką Częstochowską i poprosi ten podmiot o wykonanie niezależnej analizy) Wykonawca będzie miał obowiązek na własny koszt zmodernizować dostarczone licencje tak by możliwe stało się skorzystanie z większej liczby procesorów oraz pamięci RAM. 2) Funkcjonalność umożliwiająca zmianę kolejności wyświetlania warstw przez użytkownika z poziomu listy warstw na mapie może być zrealizowana poprzez standardowe włączanie i wyłączanie warstw z widoku mapy a samo przesuwanie warstw w legendzie może się odbywać w aplikacji desktop. 3) Zamawiający przewiduje minimum 5 stanowisk desktop w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę aplikacji desktopowej do edycji danych - edycji atrybutów opisowych oraz geometrii (dodawanie, usuwanie, modyfikowanie) obiektów sieci wod-kan. 4) W ramach realizowanego zadania opisane funkcjonalności muszą być zrealizowane formie aplikacji działającej zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zarówno w postaci dedykowanej aplikacji mobilnej jak i w postaci strony WWW. Dostarczone rozwiązanie musi spełniać wymagania standardu WCAG 2.0. 5) Dot. Opracowania bazy danych GIS - Ilości materiałów jakie należy uwzględnić w wycenie: - mapy zasadnicze w skali 1:1000 – około 80 szt. format A1 w wersji papierowej do zeskanowania wpasowania i digitalizacji w zakresie wszystkich sieci– mapy w układzie „1965 „ i „ 2000” – granice, ewidencja działek i budynków zostanie zaimportowana z systemu prowadzonego przez PODGiK w Piotrkowie Tryb. - ok. 15 dokumentacji z odebranych robót budowlanych po ok 2 segregatory z roboty i ok 150 stron w segregatorze. - w zakresie stworzenia historycznej bazy awarii należy przyjąć, że będą to 3 segregatory o ok. 150 kart każdy. - jako ilość dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów wodociągowych i kanalizacyjnych należy przyjąć 5 segregatorów po ok. 150 kart każdy - jako ilość wykazów materiałów, producentów rur i armatury należy przyjąć 2 segregatory po ok. 150 kart każdy - Zamawiający oczekuje opracowania przez Wykonawcę wektorowo-obiektowego modelu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przedmiotowe zamówienia nie obejmuje Wektoryzacji działek. 6) Zamawiający w czasie kampanii pomiarowej na sieci wodociągowej będzie dysonował następującą ilością stałych punktów pomiaru przepływu: 7 pkt. plus 1 pkt na Ujęciu wody w Moszczenicy (SUW Moszczenica) oraz 3 pkt. plus 1 na Ujęciu wody w Babach (SUW Baby). 7) W okresie gwarancyjnym dot. systemu oraz poszczególnych urządzeń należy uwzględnić aktualizację oprogramowania w ciągu okresu gwarancyjnego, min. 5 lat. 8) Zam. wyraża zgodę na stosowanie urządzeń hydrantowych, które nie posiadają wbudowanego GPS ani pomiaru temp. ale miejsca pomiaru mają być określone i potwierdzone pomiarem geodezyjnym a temperatura może być mierzona innym urządzeniem. 9) Pomimo zapisu w PFU: „System GIS musi zostać zintegrowany z systemem bilingowym WODA32 w obszarze rozliczenia odbiorców”, Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje integracji systemu GIS z systemem bilingowym WODA32. 10) Dostarczony w ramach zamówienia System GIS musi funkcjonować (musi zostać uruchomiony) na serwerach Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji25,00
Termin płatności faktury15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot Zamówienia należy wykonać w terminach: Zadania nr: 6.1, 6.2: do dnia 30.09.2022 r.


Część nr: 3Nazwa: Część III Zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres niniejszej części zamówienia wchodzą następujące zadania z zakresu: oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych: 1) Zad. 14. Modernizacja systemu sterowania i automatyki istniejących przepompowni ścieków. W zakres zadania wchodzi wykonanie - w trybie zaprojektuj i wybuduj modernizacji systemu sterowania i automatyki w istniejących przepompowniach ścieków z zakresie: - demontaż starej rozdzielni sterowniczej - montaż nowego cokołu z nowa rozdzielnią sterowniczą - sonda hydrostatyczna – 1 szt. - łączniki pływakowe -2 szt. - łączniki pływakowe oraz sonda hydrostatyczna maja zostać zamontowane na łańcuchach ze stali nierdzewnej min 1.4301 - podłączenie modernizowanych przepompownie od istniejącego systemu monitoringu SCADA L.p. Nazwa pompowni Opis 1 Gajkowice ul. Łódzka 32 PG2 ZAD.14.1 Pompy o mocy 2 x 1,1kW 2 Gajkowice ul Łódźka 19 PG3 ZAD.14.2 Pompy o mocy 2 x 1,1kW 3 Gajkowice ul. Łódźka 1 PG4 ZAD.14.3 Pompy o mocy 2 x 0,75kW 4 Gajkowice ul Strażacka PG5 ZAD.14.4 Pompy o mocy 2 x 0,75kW 5 Gajkowice ul Szkolna 6 PG6 ZAD.14.5 Pompy o mocy 2 x 0,75kW 6 Gajkowice ul Spadowa PG7 ZAD.14.6 Pompy o mocy 2 x 0,75kW 7 Moszczenica ul. Boczna PM2 ZAD.14.7 Pompy o mocy 2 x 11kW – tylko montaż sterownika i włączenie do istniejącego systemu wizualizacji 8 Moszczenica ul. Spacerowa PS1 ZAD.14.8 Pompy o mocy 2 x 3,0kW 9 Moszczenica ul. Poduchowna PD1 ZAD.14.9 Pompy o mocy 2 x 3,0kW 10 Kosów ul Główna PKP GP1 ZAD.14.10 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 11 Kosów ul. Główna 35 GP2 ZAD.14.11 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 12 Kosów ul. Północna PK3 ZAD.14.12 Pompy o mocy 2 x 0,75kW 13 Kosów ul. Leśna PK4 ZAD.14.13 Pompy o mocy 2 x 1,5kW 14 Kiełczówka Sosnowa PB13 ZAD.14.14 Pompy o mocy 2 x 3,0kW 15 Baby ul. Piotrowska PB2 ZAD.14.15 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 16 Baby ul. Sieradzka PB3 ZAD.14.16 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 17 Kiełczówka Słoneczna PB4 ZAD.14.17 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 18 Baby ul Zielona PB5 ZAD.14.18 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 19 Baby PB6 ZAD.14.19 Pompy o mocy 2 x 3,0kW 20 Baby ul. Spacerowa PB7 ZAD.14.20 Pompy o mocy 2 x 4,0kW 21 Kiełczówka Parkowa PKP PB8 ZAD.14.21 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 22 Kiełczówka Cicha Berner PB9 ZAD.14.22 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 23 Kiełczówka Barter I PB10 ZAD.14.23 Pompy o mocy 2 x 3,0kW 24 Baby ul. Szkolna PB11 ZAD.14.24 Pompy o mocy 2 x 2,2kW 25 Kiełczówka Barter II PB12 ZAD.14.25 Pompy o mocy 2 x 1,5kW Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także m.in.: - w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy Wykonawca przedstawi koncepcję modernizacji istniejących przepompowni w sieci kanalizacji sanitarnej i uzyska akceptację zamawiającego oraz kosztorysy uproszczone - przedłożenie zamawiającemu do akceptacji projektu budowlanego wraz z kosztorysem wykonawczym na podstawie wcześniej zaakceptowanej koncepcji - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód, a także map do celów projektowych - opracowanie operatów wodno-prawnych o ile będzie to konieczne, - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3, 45310000-3, 45311200-2, 32520000-4, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji25,00
Termin płatności faktury15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot Zamówienia należy wykonać w terminach: Zadanie nr 14: do dnia 30.09.2023 r.


Część nr: 4Nazwa: Część IV Zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres niniejszej części zamówienia wchodzą następujące zadania z zakresu: oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych: 1) Zad. 16.1. Budowa kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż budowanych kanałów kanalizacji sanitarnej - Infrastruktura sieci pasywna Zad. 16. Budowa kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż budowanych kanałów kanalizacji sanitarnej. Zad. 16.1. Infrastruktura sieci pasywna Przedmiotem zadania jest wykonanie - w trybie zaprojektuj i wybuduj kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż budowanych kanałów kanalizacji sanitarnej ok 4 km i ok 20 km sieci światłowodów 24J na potrzeby dostępu do sieci Internet przez kluczowe urządzenia systemu gospodarki wodno - ściekowej, W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także m.in.: - w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy Wykonawca przedstawi koncepcję budowy sieci teleinformatycznych niezbędnych do obsługi sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Moszczenickiej i uzyska akceptację zamawiającego oraz kosztorysy uproszczone - przedstawi sposób integracji i włączenia do Gminnej sieci E-leader - przedłożenie zamawiającemu do akceptacji projektu budowlanego wraz z kosztorysem wykonawczym na podstawie wcześniej zaakceptowanej koncepcji - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód, a także map do celów projektowych - opracowanie operatów wodno-prawnych o ile będzie to konieczne, - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 32520000-4, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji25,00
Termin płatności faktury15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot Zamówienia należy wykonać w terminach: Zadanie nr 16.1: do dnia 30.09.2023 r.


Część nr: 5Nazwa: Część V Zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres niniejszej części zamówienia wchodzą następujące zadania z zakresu: oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych: 1) Zad. 16.2 Budowa kanalizacji pod sieci światłowodowe wzdłuż budowanych kanałów kanalizacji sanitarnej - Infrastruktura sieci aktywna Zad. 16.2. Infrastruktura sieci aktywna W zakres niniejszego zadania wchodzi wykonanie monitoringu wizyjnego oraz dostawa wraz z montażem urządzeń aktywnych wraz z oprogramowaniem niezbędnych do realizacji zadań związanych z wyposażeniem IT i zapewnieniem bezpiecznej i gwarantowanej łączności z wykorzystaniem gminnej sieci „E-Lider” w technologii zarówno optycznej jak i WIFI pozostałym obiektom wodno-kanalizacyjnym na terenie Aglomeracji Moszczenickiej w Gminie Moszczenica. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dostawę przełącznika sieciowego 2) dostawę i montaż serwera wraz z oprogramowaniem 3) dostawę i montaż urządzenia UPS 4) dostawę, montaż i konfigurację monitoringu wizyjnego CCTV Ze względu na podział całości Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę” na zadania branżowe parametry minimalne sprzętu aktywnego oraz systemów operacyjnych zostały określone przez pracowników Politechniki Częstochowskiej na podstawie obecnie istniejących i działających w Gminie Moszczenica rozwiązań z zakresu monitoringu prazy urządzeń Wodno- Kanalizacyjnych, monitoringu wideo CCTV oraz oprogramowania funkcjonującego w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Moszczenicy. Cały dostarczony przez Wykonawcę Sprzęt i oprogramowanie musi pochodzić z legalnego źródła, być zakupiony w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i być objęty standardowym pakietem usług gwarancyjnych w cenie urządzenia oraz świadczonych poprzez sieć serwisową producenta na terenie Polski, sprzęt i akcesoria muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający wymaga aby gwarancja na dostarczone sprzęt wynosiła minimum 36 miesięcy. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także m.in.: - w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy Wykonawca przedstawi koncepcję realizacji przedmiotowego zamówienia w postaci pisemnego Wystąpienia do Zamawiającego zawierającego szczegóły planowanych prac, użytych technologii i wykorzystania istniejących zasobów Gminy. Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania prac. Ponadto Wykonawca dostarczy kosztorysy uproszczone. Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU dot. przedmiotowego zadania (PFU dot. Zad. 16 – pkt 4).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30230000-0, 30230000-0, 30200000-1, 48000000-8, 32420000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji25,00
Termin płatności faktury15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot Zamówienia należy wykonać w terminach: Zadanie nr 16.2: do dnia 30.09.2023 r.