Ogłoszenie nr 561069-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Gmina Miejska Iława: "Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
3. Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej RPWM.03.00.00 – „Cyfrowy Region”, Działanie RPWM.03.01.00 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Iława, krajowy numer identyfikacyjny 52437000000000, ul. ul. Niepodległości  13 , 14-200  Iława, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (089) 6490159, 6490101, e-mail przetargi@umilawa.pl, faks (089) 649 26 31.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.umilawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.umilawa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.umilawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta Iławy, 14-200 Iława ul. Niepodległości 13, pokój nr 110 (kancelaria)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu” w ramach Projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie"
Numer referencyjny: ZP.271.30.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostaw wraz z usługami towarzyszącymi polegających na zakupie i wdrożeniu systemów i sprzętów informatycznych do świadczenia eUsług w ramach projektu Przyjazny Cyfrowy Urząd w Iławie. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „Oprogramowaniem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 części: 1) część 1 - Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu - zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: a) dostawę systemu informatycznego, umożliwiającego kompleksowe świadczenie eUsług, b) zapewnienie Gwarancji i Rękojmi, rozumianych jako wsparcie techniczne oraz serwis systemu informatycznego umożliwiający prawidłowe jego funkcjonowanie, przez okres 60 miesięcy, c) przeprowadzenie niezbędnych Szkoleń, d) dostawę niezbędnego sprzętu, e) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SOPZ, części II SIWZ oraz w projekcie umowy, części III SIWZ, f) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia: Kody CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 48200000-0 - Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu, 48210000-3 - Pakiety oprogramowania dla sieci, 48310000-4 - Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, 48311000-1 - Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami, 48311100-2 - System zarządzania dokumentacją, 48312000-8 - Pakiety oprogramowania do publikowania elektronicznego, 48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne, 48610000-7 - Systemy baz danych, 72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania, 72266000-7 - Usługi doradcze w zakresie oprogramowania, 72400000-4 - Usługi internetowe, 72416000-9 - Dostawcy usług aplikacyjnych, 79132100-9 - Usługi uwierzytelniania podpisu elektronicznego, 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego, 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego, 30200000-1 - Urządzenia komputerowe, 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne, 30121000-3 - Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące, 30174000-9 - Maszyny produkujące etykiety, 30216130-6 – Czytniki Kodu Kreskowego, 2) część 2 – Oprogramowanie Robocze - zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: a) zakup i dostawę 62 szt. (licencji) oprogramowania roboczego, b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SOPZ - części II SIWZ oraz w projekcie umowy - części III SIWZ, c) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia: Kody CPV: 48920000-3 - Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych, 48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, 48990000-4 - Pakiety oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych i rozszerzeń, 1. Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę nazwy modelu (serii/wersji) oferowanego oprogramowania i sprzętu oraz jego producenta, spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią formularza zapytania ofertowego, z uwagi na fakt braku możliwości sprawdzenia oferowanego sprzętu i oprogramowania z minimalnymi wymaganiami zamawiającego, opisanymi w SOPZ - części II SIWZ. 2. Elementy wyposażenia (urządzenia), materiały muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych (dotyczy części 1-2). 3. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. 4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac: a) dla części 1: polegających na bezpośrednim wykonywaniu przedmiotu zamówienia w szczególności osoby wykonujące prace polegające na analizie przedwdrożeniowej, instalowaniu, wdrożeniu oprogramowania, realizacji usług związanych z określonymi w projekcie Umowy, SOPZ, SIWZ wymaganiami dotyczącymi zobowiązań z zakresu gwarancji rękojmi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, 5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w części III SIWZ – Projekt Umowy.

II.5) Główny kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48200000-0
48210000-3
48310000-4
48311000-1
48311100-2
48312000-8
48600000-4
48610000-7
72265000-0
72266000-7
72400000-4
72416000-9
79132100-9
80533100-0
80510000-2
30200000-1
42962000-7
30121000-3
30174000-9
30216130-6
48920000-3
48900000-7
48990000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-02-20
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2022-02-20

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia część 1-2: 1) część 1: od dnia podpisania umowy - nie dłużej niż do 20.02. 2022 roku. Jest to termin zakończenia wykonanych dostaw wraz z wdrożeniem, instalacją, migracją danych i szkoleniem. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania. Szczegółowo wskazano w części III SIWZ - Projekt Umowy, 2) część 2: do 28 dni od dnia podpisania umowy. Jest to termin zakończenia prawidłowo wykonanych dostaw
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.3) (Dla części 1) zdolności technicznej lub zawodowej: 2.3.1) doświadczenie zawodowe: Wykonawca spełni warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykaże się, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, z należytą starannością co najmniej: 1. Jeden kontrakt polegający na wykonaniu, dostawie, wdrożeniu i serwisowaniu zintegrowanego systemu informatycznego, zintegrowanego z podsystemem zarządzania jednostką (obsługa podatków, majątku), obejmującego podsystem ezd (repozytorium), obejmującego podsystem portalu eusług, który umożliwia załatwianie spraw w sposób całkowicie elektroniczny o wartości co najmniej 350.000 złotych brutto, 2. Jeden kontrakt polegający na wykonaniu, dostawie, wdrożeniu i serwisowaniu zintegrowanego systemu informatycznego, obejmującego podsystem portalu e-usług, umożliwiającego przepływ dokumentów, zintegrowanego z podsystemem zarządzania jednostką (obsługa podatków, majątku), zintegrowanego z epuap, realizującego w pełni co najmniej osiem e-usług na piątym poziomie dojrzałości (personalizacja), o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto. Przez integrację - „zintegrowany”, zamawiający rozumie mechanizmy bezplikowej automatycznej wymiany danych. 3. Jeden kontrakt polegający na wykonaniu, wdrożeniu i serwisowaniu systemu rejestrów, zawierającego co najmniej 5 tys. Wpisów, oraz integrującego z co najmniej 1 (jednym) rejestrem publicznym (np. Krs, ceidg, itp.), o wartości co najmniej 100.000 złotych brutto. Zmawiający przez system rejestrów rozumie - rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych (art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne). 4. Zamawiający uzna powyższy warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, gdy co najmniej jeden z wykonawców wykaże się realizacją ww. wymaganych świadczeń. Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. Warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w sumie te usługi, ale żaden z nich nie zrealizował samodzielnie trzech usług wymaganych przez zamawiającego. 2.3.2) kadra techniczna:, Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: 1. Kierownikiem zespołu wykonawcy odpowiadającym ze strony wykonawcy za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia posiadający umiejętności i doświadczenie: • Posiadającym wykształcenie wyższe informatyczne, • Certyfikat prince 2 foundation lub równoważny potwierdzający umiejętności prowadzenia projektów, zgodnie z uznawanymi metodykami, • 10 lat doświadczenia zawodowego, • Posiadającym doświadczenie w realizacji projektu, który umożliwia załatwianie spraw w sposób elektroniczny. 2. Architektem, posiadającym umiejętności i doświadczenie w zakresie projektowania architektury systemów informatycznych: • Certyfikat audytora wewnętrznego iso 27001 lub równoważny potwierdzający umiejętności zarządzania bezpieczeństwem informacji, • 10 lat doświadczenia zawodowego, • Posiadającym doświadczenie w realizacji projektu który umożliwia załatwianie spraw w sposób elektroniczny, w którym w ciągu ostatnich trzech lat załatwiono ponad 300 spraw w sposób elektroniczny, 3. Głównym analitykiem posiadającym umiejętności i doświadczenie w zakresie analizy biznesowej i systemowej: • Posiadającym wykształcenie wyższe informatyczne, • 10 lat doświadczenia zawodowego, 4. Specjalistą od wdrożeń systemów zarządzania z obszaru finanse-księgowość-budżet, • Posiadającym wiedzę i doświadczenie z zakresu wdrożeń z obszaru finanse-księgowość-budżet, • Posiadający wykształcenie wyższe informatyczne, • Posiadający minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, • Posiadający doświadczenie w integrowaniu systemów, 5. Specjalistą od wdrożeń systemów zarządzania z obszaru podatki-opłaty lokalne, • Posiadającym wiedzę i doświadczenie z zakresu wdrożeń z obszaru podatki-opłaty lokalne, • Posiadający wykształcenie wyższe informatyczne, • Posiadający minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe, • Posiadający doświadczenie w integrowaniu systemów, 6. Specjalistą od wdrożeń systemów zarządzania z obszaru zarządzanie mieniem, • Posiadającym wiedzę i doświadczenie z zakresu wdrożeń z obszaru zarządzanie mieniem, • Posiadający wykształcenie wyższe informatyczne, • Posiadający minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe, Posiadający doświadczenie w integrowaniu systemów, 7. Programistami: 2 (dwie) osoby posiadającymi umiejętności i doświadczenie w programowaniu systemów informatycznych służących / wykorzystywanych do informatyzacji jednostek administracji samorządowej: • Posiadający wykształcenie wyższe informatyczne, • 10 lat doświadczenia zawodowego (każdy) w programowaniu systemów zarządzania, 8. Programista frontend (eusług) posiadający umiejętności i doświadczenie w programowaniu systemów informatycznych służących do świadczenia eusług: • Posiadający wykształcenie wyższe informatyczne, • 5 lat doświadczenia zawodowego w programowaniu systemów do świadczenia eusług, • Doświadczenie w realizacji projektu który umożliwia załatwianie spraw w sposób elektroniczny, w którym w ciągu ostatnich trzech lat załatwiono ponad 300 spraw w sposób elektroniczny, 2.3.3) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2.4) (Dla części 2) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 2.4.1) doświadczenie zawodowe: Wykonawca spełni warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykaże się, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, z należytą starannością co najmniej: 1. Jeden kontrakt polegający na wykonaniu dostawy co najmniej 15 licencji Oprogramowania Roboczego. 2.4.2) kadra techniczna: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 2.4.3) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów dokumentów, o których mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit. a) SIWZ. 10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w §VII ust. 10 pkt 1) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia, o którym mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – Załącznik nr 6 do SIWZ (dot. część 1 i 2 zamówienia), b) Wykaz Osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 7 do SIWZ (dot. części 1 zamówienia),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego: (próbki, opisy, fotografie, plany, projekty, rysunki, modele, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego) szczegółowy opis dla Wykonawcy: Szczegółowe wymagania przedstawiono w Załączniku Numer 9 do SIWZ - OPIS PRÓBKI.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty (załącznik nr 1A i/lub 1B do SIWZ) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ - informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie , że Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu. 3) Dokumenty o którym mowa w §VII pkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów – Załącznik nr 5 do SIWZ. 4) Dokument potwierdzający wniesienie Wadium. 5) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający określa kwotę wadium dla części 1 zamówienia w wysokości nie większej niż 3% wartości tej części, tj. w kwocie 15.000,00 zł. 1. Warunkiem udziału w postępowaniu na część 1 zamówienia jest wniesienie wadium w terminie do dnia 20.08.2020 r. do godz. 10:00 w wysokości po 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następującej formie: 1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: Urząd Miasta Iławy Bank Millennium S.A. O/Iława 96 1160 2202 0000 0000 6192 1354. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) Gwarancji bankowej 4) Gwarancji ubezpieczeniowej 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018.110 ze zm.) 3. W zależności od wybranej formy wadium (ust. 2 pkt 2-5) – zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kasie zamawiającego pok.210 (czynna w od wtorku do piątku w godzinach od 745 do 1415 oraz w poniedziałki w godz. od 800 do 1530 ). W przypadku braku możliwości dostarczenia oryginału do kasy zamawiającego, oryginał dokumentu należy umieścić w kopercie wraz z ofertą. 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Miejską Iława reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Iławy, 2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), 3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), 4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), 5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach: a) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy Pzp) 6) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy Pzp). 7) Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 8. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia; 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 9. Utrata wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym paragrafie dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 11. Zamawiający odrzuci ofertę z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia dla części 1. 2. Zabezpieczenie wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek lub dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj. a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354. 6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie się znajdowało na koncie depozytowym Zamawiającego. 7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. 8. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót budowlanych. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady. 10. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z treści dokumentu zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niż pieniądz musi wynikać spełnienie warunku o którym mowa w art.150 ust. 8 i 9 ustawy Pzp. 12. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana Umowy - część 1Zmiana Umowy. 1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzone przez Strony zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie oraz na warunkach przewidzianych w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 4. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w przypadku: 1) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadkach określonych poniżej. 2) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy, 3) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, 4) zmian przepisów wewnętrznych Zamawiającego w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 5) zmian sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, 6) zmian w Umowie o dofinansowanie Projektu. 7) zmian w zakresie Infrastruktury Zamawiającego, 8) zwiększenia bądź zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, 9) w razie wystąpienia obiektywnych zmian, nieprzewidzianych prac, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 10) ze względu na postęp techniczny lub technologiczny, w razie wystąpienia zmian sposobu spełnienia świadczenia wskutek zmian technicznych / technologicznych, w szczególności konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań. 11) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości prac. 12) wprowadzenia nowej wersji oprogramowania składającego się na System przez producenta tego oprogramowania, 13) zaprzestania wykonywania określonych świadczeń przez producenta oprogramowania składającego się na System, 14) wystąpienia - wynikającej ze specyfiki działalności Zamawiającego - potrzeby w zakresie zmiany terminów wykonania lub Odbioru prac, 15) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu i oprogramowania. W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem umowy na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany. Zmiana sprzętu i oprogramowania nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji umowy, 16) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 17) każdorazowo dopuszcza się zmiany nieistotne i korzystne dla Zamawiającego. Pojęcie zmiany nieistotne rozumie się w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do Umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania. 5. Każdorazowo o wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego, z podaniem faktycznego uzasadnienia wniosku o zmianę umowy. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. Propozycje zmian powinny zawierać: opis zmiany umowy, uzasadnienie zmiany i wpływ zmiany umowy na termin realizacji. 6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 7. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że wszystkie postanowienia opisane w niniejszym paragrafie nie stanowią zobowiązania Stron lub poszczególnych Stron do wprowadzania zmian do Umowy. 8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 2) danych teleadresowych lub danych rejestrowych, 3) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. Zmiany umowy - część 2 1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzone przez Strony zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. 3. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w przypadku: 3.1. w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy, 3.2. zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, 3.3. zmian przepisów wewnętrznych Zamawiającego w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 3.4. zmian sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, 3.5. zmian w Umowie o dofinansowanie Projektu. 3.6. zmian w zakresie Infrastruktury Zamawiającego, 3.7. zwiększenia bądź zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, 3.8. w razie wystąpienia obiektywnych zmian, nieprzewidzianych prac, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 3.9. ze względu na postęp techniczny lub technologiczny, w razie wystąpienia zmian sposobu spełnienia świadczenia wskutek zmian technicznych / technologicznych, w szczególności konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań. 3.10. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości prac. 3.11. wprowadzenia nowej wersji oprogramowania składającego się na System przez producenta tego oprogramowania, 3.12. zaprzestania wykonywania określonych świadczeń przez producenta oprogramowania składającego się na System, 3.13. wystąpienia - wynikającej ze specyfiki działalności Zamawiającego - potrzeby w zakresie zmiany terminów wykonania lub Odbioru prac, 3.14. zmiany osób i podwykonawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem iż osoby / podmioty te muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zgodne z warunkiem udziału Wykonawców w postepowaniu określonym w SIWZ. 3.15. wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu i oprogramowania. W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem umowy na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany. Zmiana sprzętu i oprogramowania nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji umowy, 3.16. w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 3.17. każdorazowo dopuszcza się zmiany nieistotne i korzystne dla Zamawiającego. Pojęcie zmiany nieistotne rozumie się w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do Umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania. 4. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 6 ust. 3 niniejszej Umowy, w szczególności: 1) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, 2) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, m. in. zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w stosownych dokumentach i musi być potwierdzony przez Zamawiającego 3) w przypadku utrzymujących się lub nowo wprowadzonych obostrzeń, związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2, powodującego COVID-19, mających wpływ na termin realizacji umowy. 4. Każdorazowo o wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego, z podaniem faktycznego uzasadnienia wniosku o zmianę umowy. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. Propozycje zmian powinny zawierać: opis zmiany umowy, uzasadnienie zmiany i wpływ zmiany umowy na termin realizacji. 5. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że wszystkie postanowienia opisane w niniejszym paragrafie nie stanowią zobowiązania Stron lub poszczególnych Stron do wprowadzania zmian do Umowy. 6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 6.1. opis propozycji zmiany, 6.2. uzasadnienie zmiany, 6.3. opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 7.1. zmiana Harmonogramu Szczegółowego, 7.2. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 7.3. danych teleadresowych lub danych rejestrowych, 7.4. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zakup licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) część 1 - Zakup Licencji i Wdrożenie Aplikacji do świadczenia eUsług, przeprowadzenie Szkoleń oraz zakup niezbędnego sprzętu - zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: a) dostawę systemu informatycznego, umożliwiającego kompleksowe świadczenie eUsług, b) zapewnienie Gwarancji i Rękojmi, rozumianych jako wsparcie techniczne oraz serwis systemu informatycznego umożliwiający prawidłowe jego funkcjonowanie, przez okres 60 miesięcy, c) przeprowadzenie niezbędnych Szkoleń, d) dostawę niezbędnego sprzętu, e) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SOPZ, części II SIWZ oraz w projekcie umowy, części III SIWZ, f) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8, 48000000-8, 48200000-0, 48210000-3, 48310000-4, 48311000-1, 48311100-2, 48312000-8, 48600000-4, 48610000-7, 72265000-0, 72266000-7, 72400000-4, 72416000-9, 79132100-9, 80533100-0, 80510000-2, 30200000-1, 42962000-7, 30121000-3, 30174000-9, 30216130-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-01-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (C) 60,00
Obsługa techniczna (Obt)30,00
Funkcjonalnośc techniczna10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1) część 1: od dnia podpisania umowy - nie dłużej niż do 20.02. 2022 roku. Jest to termin zakończenia wykonanych dostaw wraz z wdrożeniem, instalacją, migracją danych i szkoleniem. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania. Szczegółowo wskazano w części III SIWZ - Projekt Umowy,


Część nr: 2Nazwa: Oprogramowanie Robocze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 2 – Oprogramowanie Robocze - zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: a) zakup i dostawę 62 szt. (licencji) oprogramowania roboczego, b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SOPZ - części II SIWZ oraz w projekcie umowy - części III SIWZ, c) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48920000-3, 48900000-7, 48990000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (C)60,00
Termin dostawy - skrócenie terminu dostawy (Tdost)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:część 2: do 28 dni od dnia podpisania umowy. Jest to termin zakończenia prawidłowo wykonanych dostaw