Ogłoszenie nr 568495-N-2020 z dnia 2020-07-30 r.

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ: dostawa sprzętu komputerowego do budowy systemu poprawy bezpieczeństwa baz danych medycznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 35150686800000, ul. Wrocławska  1-3 , 30-901  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 630 80 59, , e-mail zam@5wszk.com.pl, , faks 126308059.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego do budowy systemu poprawy bezpieczeństwa baz danych medycznych
Numer referencyjny: 54/ZP/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 5.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do budowy systemu poprawy bezpieczeństwa baz danych medycznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 5.2 Jeżeli nie wskazano inaczej w załączniku nr 1, Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku. 5.3 Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii, określone w obowiązującym w Polsce prawie. 5.4 Jeżeli nie wskazano inaczej, oprogramowanie musi być zaoferowane w najnowszych, obecnie dostępnych wersjach. Jeżeli w specyfikacji nie wskazano inaczej, wszystkie dostarczone licencje oprogramowania będą dostarczone licencje oprogramowania będą obowiązywały przez czas nieokreślony (licencje wieczyste) i będą uprawniać do użytkowania oprogramowania w ramach działalności Zamawiającego. 5.5 Parametry sprzętu zastały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, który wraz z ofertą Wykonawcy będzie stanowił integralną część umowy. 5.6 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. 5.7 W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć (wraz z ofertą) opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. 5.8 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 5.9 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień powtarzających. 5.10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 3kpl - zestaw komputerowy typu 1 z dwoma monitorami typu 27" (16:9) 5kpl - zestaw komputerowy typu 2 z dwoma monitorami typu 27" (16:9) 1kpl - zestaw komputerowy typu 3 z monitorem typu 42.5" (16:9) 1kpl - zestaw komputerowy typu 4 z monitorem typu 42.5" (16:9) 4kpl - laptopy Parametry zestawów komputerowych typu 1 L.P. FUNKCJA/PARAMETR WARUNEK GRANICZNY PARAMETRY OFEROWANE I Specyfikacja zestawu komputerowego typu 1 – (3 zestawy) Tak 1 Komputer - parametry ogólne Tak 1.1 Procesor typu Core i7-10700F lub równoważny, min. 8 rdzeni / 16 wątków o taktowaniu bazowym min 2,9 GHz (boost min do 4,8 GHz)) - osiągający w teście PassMark - CPU Benchmark nie mniej niż 17500pkt (wyniki na stronie https://www.cpubenchmark.net) Tak 1.2 Pamięć RAM typu Corsair Vengeance LPX DDR4 (CMK32GX4M2D3200C16) lub równoważna w wersji dedykowanej do płyty głównej/chipsetu: min. 16GB, min. 3200MHz CL16 w trybie dual channel, radiator, niskoprofilowa Tak, podać min. 16 GB – 0 pkt min. 32 GB – 2 pkt 1.3 Dysk typu Samsung SSD 970 EVO Plus lub równoważny: M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4 NVMe, szyfrowanie danych AES 256, TCG/Opal v2.0, cache min. 512MB LPDDR4, zapis/odczyt do 3500/3200 MB/s , wydajność: QD 32 Thread 4 odczyt/zapis: 480K IOPS / 550K IOPS, TBW min. 300GB Tak, podać min. 500 GB – 0 pkt min. 1TB – 2 pkt 1.4 Płyta główna typu ASRock H470M PRO4 + moduł TPM lub równoważna: min. 9 fazowe zasilanie wsparcie dla DDR4 2933MHz min.: 2 PCIe 3.0 x16 (w tym min. jeden wzmacniany do użycia z ciężkimi k.graf.), 2 PCIe 3.0 x1 7.1 CH HD Audio 6x SATA3 z obsługą RAID0,1,5,10 PCI Express Lanes: min. 20 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3) + M.2 (PCIe Gen3 x2 & SATA3) wyjścia na tylnym panelu min.: HDMI, D-Sub, DisplayPort, 2 USB 3.2 Gen2 (Type A+C), 2x USB 3.2 Gen1 Gigabit LAN radiatory na sekcjach VRM i dla Ultra M.2 min. 4 gniazda dla wentylatorów 4-pin format micro ATX moduł TPM Tak 1.5 Karta graficzna typu Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6GB GDDR5 lub równoważna: Moc obliczeniowa > 4,4 TFLOPS Pamięć min. 6GB min., min. 192bit GDDR5, przepustowość pamięci min. 192GB/s Procesory strumieniowe > 1400 Chłodzenie wyposażone w min 2 wentylatory o średnicy min. 90mm (praca w trybie pasywnym w trybie IDLE/ przy niskim obciążeniu) Rodzaj złącza: min. PCI Express 3.0 x16 Rodzaje wyjść (wsparcie dla 4K): HDMI - 1 szt., DisplayPort - 3 szt., praca z kilkoma monitorami jednocześnie Obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.6 lub karta graficzna typu Gigabyte GeForce RTX 2060 OC 6GB GDDR6 lub równoważna: moc obliczeniowa > 6 TFLOPS pamięć min. 6GB min., min. 192bit GDDR6, przepustowość pamięci min. 330GB/s procesory strumieniowe > 1900 chłodzenie wyposażone w min 2 wentylatory o średnicy min. 90mm (praca w trybie pasywnym w trybie IDLE/ przy niskim obciążeniu) rodzaj złącza: min. PCI Express 3.0 x16 rodzaje wyjść (wsparcie dla 4K): HDMI - 1 szt., DisplayPort - 3 szt. obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.6 Tak, podać typu GTX1660 – 0 pkt typu RTX2060 – 3 pkt 1.6 Chłodzenie CPU be quiet! Dark Rock 4 lub równoważne kompatybilne z gniazdem procesora dołączonego do zestawu: Ilość wentylatorów: min. 1 Średnica wentylatora min. 130 mm Łożyska zapewniające żywotność > 200 tysięcy godzin Zakres mocy CPU (W) do min. 180W Poziom hałasu (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) max. 11 / 16 / 22 3 lata gwarancji + Pasta typu Thermal Grizzly Kryonaut lub równoważna o przewodności cieplnej: [W/mK] > 10 W / (m • K) w ilości min. 0,5g na zestaw komputerowy (zamawiający dopuszcza dostawę w opakowaniu zbiorczym obejmującym ilość dla większej liczby zestawów) Tak 1.7 Obudowa typu be quiet! Silent Base 600 lub typu Fractal Design Define S bez okna lub równoważna: Standard płyty głównej: ATX, microATX Brak okna, czarna Maksymalna długość karty graficznej > 400mm Możliwość montażu chłodzenia CPU o wysokości do min. 170 mm System aranżowania kabli Filtry antykurzowe Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy min. 2 x 2,5"/3,5" Miejsca na karty rozszerzeń min. 6 Opcje montażu wentylatorów min. : 2x 140 mm (przód), 1x min. 120 mm (tył) 1x 140 mm (góra) Wyprowadzone na obudowie złącza min.: 2x USB 3.0/3.1 Gen. 1, wyjście słuchawkowe/głośnikowe, wejście mikrofonowe Min. 4 wentylatory Obudowa posiadająca w standardzie mniejszą ilość wentylatorów niż 4 (min. 3x140mm i 1x120/140mm) wymaga dołożenia dodatkowych wentylatorów typu be quiet! Pure Wings 2 4-pin PWM 140mm lub równoważny o parametrach min.: Prędkość obrotowa [obr./min.] max. 1000 Max. poziom hałasu przy < 20dBA Przepływ powietrza (m3/h) > 100 Żywotność min. 80 tysięcy godzin Wtyczka zasilająca 4-pin PWM Tak 1.8 Zasilacz typu be quiet! Straight Power 11 650W lub równoważny: Moc znamionowa min. 650 W Napięcie (V) 100 - 240 Standard ATX Cichy wentylator min. 135 mm (ożysko FDB) Sprawność:91-93% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu Pobór mocy w stanie spoczynku (W) <0.12 Żywotność (godz. / 25°C) 100,000 Standard 80 PLUS Gold Układ PFC Aktywny Zabezpieczenia: Przed zbyt wysokim prądem (OCP) Przeciwprzeciążeniowe (OPP) Termiczne (OTP) Przeciwprzepięciowe (OVP) Przeciwzwarciowe (SCP) Przed zbyt niskim napięciem (UVP) Zgodne z wytycznymi Energy Star 6.1 i ErP Zasilacz z modularnym okablowaniem Złącza min. : CPU 4+4 (8) pin, PCI-E 2.0 6+2 (8) pin min. 4 szt MOLEX 4-pin min. 3 szt. SATA min. 8 szt. EPS12V 20+4 (24) pin min. 1 szt. 1.9 Bezprzewodowy zestaw klawiatura i mysz wraz z odbiornikiem typu Dell KM636 (580-ADFT) lub równoważny: - Radiowy (adapter USB), zgodny z Windows - Typ klawiatury: QWERTY, wyspowa - Mysz 3- przyciski - Komplet baterii niezbędnych do działania - Kolor: czarny Tak 1.10 Słuchawki Beyerdynamic DT770 Pro 32Ohm lub równoważne o specyfikacji minimalnej: - Dynamiczne słuchawki wokółuszne typu zamkniętego z wymiennymi nausznikami - Pałąk regulowany o miękko wyściełanej konstrukcji - Impedancja 32 Ohm - Pasmo przenoszenia min. 10 - 28,000 Hz - Nominalny SPL > 95 dB - Zniekształcenia T.H.D < 0.2% - Złącze mini jack 3,5 mm + przejściówka jack 6,3 - Długość przewodu min 1,5m (prosty) - Kolor: czarny - Gwarancja min. 2 lata Tak 1.11 Windows 10 Pro 64 PL Tak 1.12 Office 2019 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub równoważny pakiet biurowy umożliwiający przetwarzanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i e-mail w pełni kompatybilny (zapis/odczyt) ze wszystkimi formatami Office 2019 Tak 1.13 Total Commander lub równoważny menedżer plików działający w środowisku Microsoft Windows posiadający: interfejs: dwa panele obok siebie z obsługą zakładek (historią i ulubionymi) obsługę wielu języków interfejsu, wsparcie dla unicode zaawansowane funkcje wyszukiwania z użyciem wyrażeń regularnych i wyszukiwaniem w treści plików porównywanie plików wraz z wbudowanym edytorem / synchronizacją katalogów obsługę archiwów ZIP, 7ZIP, ARJ, LZH, RAR, UC2, TAR, GZ, CAB, ACE wbudowany klient FTP z FXP i HTTP proxy narzędzie wielokrotnej zmiany nazw plików i katalogów Licencja standardowa, wieczysta (dożywotnia) obejmująca bezpłatne aktualizacje do nowych wersji programu. Tak 1.14 Zestaw powinien zawierać akcesoria typu listwa antyprzepięciowa min. 5gna z kablem o dł min 3m,, patchcord UTP kat. min. 5e o dł. 3m, kable zasilające do komputera i monitorów oraz kabel DP do każdego monitora o dł. min.1,8m Tak 2 Specyfikacja monitorów dla zestawu typu 1 (6szt.) 2.1 Dwa monitory typu Dell UltraSharp U2719DC dla każdego zestawu typu 1lub równoważne: Przekątna ekranu min. 27" 16:9 Rozdzielczość min. 2560x1440 Powłoka matrycy: Matowa Typ matrycy : IPS Czas reakcji matrycy nie większy niż: 5 ms (od szarego do szarego) w trybie szybkim, 8 ms (od szarego do szarego) w trybie normalnym Kontrast statyczny 1000:1 Jasność min. 350 cd/m2 Pokrycie barw: 99% (sRGB) Kąty widzenia w pionie i poziomie: 178 stopni Liczba wyświetlanych kolorów min. 16 mln Technologia ochrony oczu (norma TUV) Redukcja migotania (Flicker free) Redukcja niebieskiego światła Podstawowe złącza: DisplayPort (wejście i wyjście), HDMI, USB-C Hub USB 3.0 Możliwość montażu na ścianie (VESA) Regulacja cyfrowa (OSD) Pochylenie (Tilt) Regulacja wysokości Panel obrotowy (Pivot) Obrotowa podstawa (Swivel) Pobór mocy < 35W Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel DisplayPortm, kabel USB-C, kabel USB 3.0 Łączność USB-C z funkcją ładowania mocą do min. 60W Gwarancja 3 lata Tak Gwarancja dla zestawów komputerowych: Gwarancja na procesor, płytę główną, monitor, obudowę - 36mc-y Gwarancja na dysk SSD, zasilacz - 60mc-y Gwarancja na RAM - wieczysta Gwarancja na słuchawki - 24mc-e Zamawiający wymaga dostarczenia zestawów komputerowych zgodnie ze specyfikacją bez konieczności instalacji podzespołów i oprogramowania przez wykonawcę. Komponenty w ramach danego zestawu muszą być ze sobą kompatybilne. Parametry zestawów komputerowych typu 2 L.P. FUNKCJA/PARAMETR WARUNEK GRANICZNY PARAMETRY OFEROWANE I Specyfikacja zestawu komputerowego typu 2 (5 zestawów) 1 Komputer - parametry ogólne 1.1 Procesor typu Ryzen 9 3900X lub równoważny, min. 12 rdzeni / 24 wątków o taktowaniu bazowym min 3,8 GHz (boost min do 4,6GHz), cache min 64MB - osiągający w teście PassMark - CPU Benchmark nie mniej niż 32000pkt (wyniki na stronie https://www.cpubenchmark.net) Tak 1.2 Pamięć RAM typu Corsair Vengeance LPX DDR4 (CMK64GX4M2E3200C16) lub równoważna w wersji dedykowanej do płyty głównej/chipsetu: min. 32GB, min. 3200MHz CL16 w trybie dual channel, radiator, niskoprofilowa Tak, podać min. 32 GB – 0 pkt min. 64 GB – 5 pkt 1.3 Dysk typu Samsung SSD 970 EVO Plus lub równoważny: M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4 NVMe, szyfrowanie danych AES 256, TCG/Opal v2.0, cache min. 512MB LPDDR4, zapis/odczyt do 3500/3200 MB/s , wydajność: QD 32 Thread 4 odczyt/zapis: 480K IOPS / 550K IOPS, TBW min. 300GB Tak, podać min. 500 GB – 0 pkt min. 1TB – 5 pkt 1.4 Płyta główna typu Gigabyte B550 AORUS PRO + moduł TPM lub równoważna: min. 12 fazowe zasilanie obsługa do 128GB RAM wsparcie dla DDR4 > 5000MHz wzmocniony slot PCIe 4.0 x16 dwa sloty Dual Ultra-Fast NVMe PCIe 4.0/3.0 x4 M.2 wyposażone w dedykowane radiatory 2.5GbE LAN USB 3.2 Gen2 Type-C funkcja aktualizacji BIOS bez zainstalowanego na płycie procesora min .6 gniazd dla wentylatorów 4-pin radiatory na sekcjach VRM format ATX moduł TPM Tak 1.5 Karta graficzna typu Sapphire Radeon RX 5500 XT Pulse 8GB GDDR6 lub równoważna: moc obliczeniowa > 5TFLOPS pamięć min. 6GB min., 128bit GDDR6, przepustowość pamięci min. 220GB/s procesory strumieniowe > 1400 chłodzenie wyposażone w min 2 wentylatory o średnicy min. 90mm (praca w trybie pasywnym w trybie IDLE / przy niskim obciążeniu) rodzaj złącza: PCI-E x16 4.0 rodzaje wyjść (wsparcie dla 4K): HDMI - 1 szt., DisplayPort - 3 szt. praca z kilkoma monitorami jednocześnie obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.6 lub karta graficzna typu Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse 6GB GDDR6 lub równoważna: moc obliczeniowa > 7TFLOPS Pamięć min. 192bit GDDR6 14000MHz, o przepustowości min 330GB/s procesory strumieniowe > 1600 rodzaj złącza: PCI-E x16 4.0 chłodzenie wyposażone w min 2 wentylatory o średnicy min. 90mm (praca w trybie pasywnym w trybie IDLE / przy niskim obciążeniu) rodzaje wyjść (wsparcie dla 4K): HDMI - 1 szt., DisplayPort - 3 szt. praca z kilkoma monitorami jednocześnie obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.6 Tak, podać typu RX5500 - 0 pkt typu RX5600 - 4 pkt 1.6 Chłodzenie CPU be quiet! Dark Rock 4 Pro lub równoważne kompatybilne z gniazdem procesora dołączonego do zestawu: Ilość wentylatorów: min. 2 Średnica wentylatora min. 120 mm Łożyska zapewniające żywotność > 200 tysięcy godzin Zakres mocy CPU (W) do 250 Poziom hałasu (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) max. 13 / 18 / 24,5 3 lata gwarancji + Pasta typu Thermal Grizzly Kryonaut lub równoważna o przewodności cieplnej: [W/mK] > 10 W / (m • K) w ilości min. 0,5g na zestaw komputerowy (zamawiający dopuszcza dostawę w opakowaniu zbiorczym obejmującym ilość dla większej liczby zestawów) Tak 1.7 Obudowa typu be quiet! Silent Base 600 lub typu Fractal Design Define S bez okna lub równoważna: Standard płyty głównej: ATX, microATX Brak okna, czarna Maksymalna długość karty graficznej > 400mm Możliwość montażu chłodzenia CPU o wysokości do min. 170 mm System aranżowania kabli Filtry antykurzowe Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy min. 2 x 2,5"/3,5" Miejsca na karty rozszerzeń min. 6 Opcje montażu wentylatorów min. : 2x 140 mm (przód), 1x min. 120 mm (tył) 1x 140 mm (góra) Wyprowadzone na obudowie złącza min.: 2x USB 3.0/3.1 Gen. 1, wyjście słuchawkowe/głośnikowe, wejście mikrofonowe Min. 4 wentylatory Obudowa posiadająca w standardzie mniejszą ilość wentylatorów niż 4 (min. 3x140mm i 1x120/140mm) wymaga dołożenia dodatkowych wentylatorów typu be quiet! Pure Wings 2 4-pin PWM 140mm lub równoważny o parametrach min.: Prędkość obrotowa [obr./min.] max. 1000 Max. poziom hałasu przy < 20dBA Przepływ powietrza (m3/h) > 100 Żywotność min. 80 tysięcy godzin Wtyczka zasilająca 4-pin PWM Tak 1.8 Zasilacz typu be quiet! Straight Power 11 650W lub równoważny: Moc znamionowa min. 650 W Napięcie (V) 100 - 240 Standard ATX Cichy wentylator min. 135 mm (ożysko FDB) Sprawność:91-93% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu Pobór mocy w stanie spoczynku (W) < 0.12 Żywotność (godz. / 25°C) 100,000 Standard 80 PLUS Gold Układ PFC Aktywny Zabezpieczenia: Przed zbyt wysokim prądem (OCP) Przeciwprzeciążeniowe (OPP) Termiczne (OTP) Przeciwprzepięciowe (OVP) Przeciwzwarciowe (SCP) Przed zbyt niskim napięciem (UVP) Zgodne z wytycznymi Energy Star 6.1 i ErP Zasilacz z modularnym okablowaniem Złącza min. : CPU 4+4 (8) pin, PCI-E 2.0 6+2 (8) pin min. 4 szt MOLEX 4-pin min. 3 szt. SATA min. 8 szt. EPS12V 20+4 (24) pin min. 1 szt. Tak 1.9 Bezprzewodowy zestaw klawiatura i mysz wraz z odbiornikiem typu Dell KM636 (580-ADFT) lub równoważny: - Radiowy (adapter USB), zgodny z Windows - Typ klawiatury: QWERTY, wyspowa - Mysz 3- przyciski - Komplet baterii niezbędnych do działania - Kolor: czarny Tak 1.10 Słuchawki Beyerdynamic DT770 Pro 32Ohm lub równoważne o specyfikacji minimalnej: - Dynamiczne słuchawki wokół-uszne typu zamkniętego z wymiennymi nausznikami - Pałąk regulowany o miękko wyściełanej konstrukcji - Impedancja 32 Ohm - Pasmo przenoszenia min. 10 - 28,000 Hz - Nominalny SPL > 95 dB - Zniekształcenia T.H.D < 0.2% - Złącze mini jack 3,5 mm + przejściówka jack 6,3 - Długość przewodu min 1,5m (prosty) - Kolor: czarny - Gwarancja min. 2 lata Tak 1.11 Windows 10 Pro 64 PL Tak 1.12 Office 2019 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub równoważny pakiet biurowy umożliwiający przetwarzanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i e-mail w pełni kompatybilny (zapis/odczyt) ze wszystkimi formatami Office 2019 Tak 1.13 Total Commander lub równoważny menedżer plików działający w środowisku Microsoft Windows posiadający: interfejs: dwa panele obok siebie z obsługą zakładek (historią i ulubionymi) obsługę wielu języków interfejsu, wsparcie dla unicode zaawansowane funkcje wyszukiwania z użyciem wyrażeń regularnych i wyszukiwaniem w treści plików porównywanie plików wraz z wbudowanym edytorem / synchronizacją katalogów obsługę archiwów ZIP, 7ZIP, ARJ, LZH, RAR, UC2, TAR, GZ, CAB, ACE wbudowany klient FTP z FXP i HTTP proxy narzędzie wielokrotnej zmiany nazw plików i katalogów Licencja standardowa, wieczysta (dożywotnia) obejmująca bezpłatne aktualizacje do nowych wersji programu. Tak 1.14 Zestaw powinien zawierać akcesoria typu listwa antyprzepięciowa min. 5gna z kablem o dł min 3m,, patchcord UTP kat. min. 5e o dł. 3m, kable zasilające do komputera i monitorów oraz kabel DP do każdego monitora o dł. min.1,8m Tak 2 Specyfikacja monitorów dla zestawów typu 2 (10 monitorów dla całego zamówienia) 2.1 Monitory (2szt. dla każdego zestawu komputerowego typu 2) typu Dell UltraSharp U2719D lub równoważne: Przekątna ekranu min. 27" 16:9 Rozdzielczość min. 2560x1440 Powłoka matrycy: Matowa Typ matrycy : IPS Czas reakcji matrycy nie większy niż: 5 ms (od szarego do szarego) w trybie szybkim, 8 ms (od szarego do szarego) w trybie normalnym Kontrast statyczny 1000:1 Jasność min. 350 cd/m2 Pokrycie barw: 99% (sRGB) Kąty widzenia w pionie i poziomie: 178 stopni Liczba wyświetlanych kolorów min. 16 mln Technologia ochrony oczu (norma TUV) Redukcja migotania (Flicker free) Redukcja niebieskiego światła Podstawowe złącza: DisplayPort (wejście i wyjście), HDMI Hub USB 3.0 Możliwość montażu na ścianie (VESA) Regulacja cyfrowa (OSD) Pochylenie (Tilt) Regulacja wysokości Panel obrotowy (Pivot) Obrotowa podstawa (Swivel) Pobór mocy < 35W Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel DisplayPortm, kabel USB 3.0 Gwarancja 3 lata Tak Gwarancja dla zestawów komputerowych: Gwarancja na procesor, płytę główną, monitor, obudowę - 36mc-y Gwarancja na dysk SSD, zasilacz - 60mc-y Gwarancja na RAM - wieczysta Gwarancja na słuchawki - 24mc-e Zamawiający wymaga dostarczenia zestawów komputerowych zgodnie ze specyfikacją bez konieczności instalacji podzespołów i oprogramowania przez wykonawcę. Komponenty w ramach danego zestawu muszą być ze sobą kompatybilne. Parametry zestawu komputerowego typu 3 L.P. FUNKCJA/PARAMETR WARUNEK GRANICZNY PARAMETRY OFEROWANE I Specyfikacja zestawu komputerowego typu 3 Tak 1 Komputer - parametry ogólne Tak 1.1 Procesor typu Core i7-10700F lub równoważny, min. 8 rdzeni / 16 wątków o taktowaniu bazowym min 2,9 GHz (boost min do 4,8 GHz)) - osiągający w teście PassMark - CPU Benchmark nie mniej niż 17500pkt (wyniki na stronie https://www.cpubenchmark.net) Tak 1.2 Pamięć RAM typu Corsair Vengeance LPX DDR4 (CMK32GX4M2D3200C16) lub równoważna w wersji dedykowanej do płyty głównej/chipsetu: min. 16GB, min. 3200MHz CL16 w trybie dual channel, radiator, niskoprofilowa Tak, podać min. 16 GB – 0 pkt min. 32 GB – 1 pkt 1.3 Dysk typu Samsung SSD 970 EVO Plus lub równoważny: M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4 NVMe, szyfrowanie danych AES 256, TCG/Opal v2.0, cache min. 512MB LPDDR4, zapis/odczyt do 3500/3200 MB/s , wydajność: QD 32 Thread 4 odczyt/zapis: 480K IOPS / 550K IOPS, TBW min. 300GB Tak, podać min. 500 GB – 0 pkt min. 1TB – 1 pkt 1.4 Płyta główna typu ASRock H470M PRO4 + moduł TPM lub równoważna: min. 9 fazowe zasilanie wsparcie dla DDR4 2933MHz min.: 2 PCIe 3.0 x16 (w tym min. jeden wzmacniany do użycia z ciężkimi k.graf.), 2 PCIe 3.0 x1 7.1 CH HD Audio 6x SATA3 z obsługą RAID0,1,5,10 PCI Express Lanes: min. 20 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3) + M.2 (PCIe Gen3 x2 & SATA3) wyjścia na tylnym panelu min.: HDMI, D-Sub, DisplayPort, 2 USB 3.2 Gen2 (Type A+C), 2x USB 3.2 Gen1 Gigabit LAN radiatory na sekcjach VRM i dla Ultra M.2 min. 4 gniazda dla wentylatorów 4-pin format micro ATX moduł TPM Tak 1.5 Karta graficzna typu Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6GB GDDR5 lub równoważna: Moc obliczeniowa > 4,4 TFLOPS Pamięć min. 6GB min., min. 192bit GDDR5, przepustowość pamięci min. 192GB/s Procesory strumieniowe > 1400 Chłodzenie wyposażone w min 2 wentylatory o średnicy min. 90mm (praca w trybie pasywnym w trybie IDLE/ przy niskim obciążeniu) Rodzaj złącza: min. PCI Express 3.0 x16 Rodzaje wyjść (wsparcie dla 4K): HDMI - 1 szt., DisplayPort - 3 szt., praca z kilkoma monitorami jednocześnie Obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.6 lub karta graficzna typu Gigabyte GeForce RTX 2060 OC 6GB GDDR6 lub równoważna: moc obliczeniowa > 6 TFLOPS pamięć min. 6GB min., min. 192bit GDDR6, przepustowość pamięci min. 330GB/s procesory strumieniowe > 1900 chłodzenie wyposażone w min 2 wentylatory o średnicy min. 90mm (praca w trybie pasywnym w trybie IDLE/ przy niskim obciążeniu) rodzaj złącza: min. PCI Express 3.0 x16 rodzaje wyjść (wsparcie dla 4K): HDMI - 1 szt., DisplayPort - 3 szt. obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.6 Tak, podać typu GTX1660 – 0 pkt typu RTX2060 – 1 pkt 1.6 Chłodzenie CPU be quiet! Dark Rock 4 lub równoważne kompatybilne z gniazdem procesora dołączonego do zestawu: Ilość wentylatorów: min. 1 Średnica wentylatora min. 130 mm Łożyska zapewniające żywotność > 200 tysięcy godzin Zakres mocy CPU (W) do min. 180W Poziom hałasu (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) max. 11 / 16 / 22 3 lata gwarancji + Pasta typu Thermal Grizzly Kryonaut lub równoważna o przewodności cieplnej: [W/mK] > 10 W / (m • K) w ilości min. 0,5g na zestaw komputerowy (zamawiający dopuszcza dostawę w opakowaniu zbiorczym obejmującym ilość dla większej liczby zestawów) Tak 1.7 Obudowa typu be quiet! Silent Base 600 lub typu Fractal Design Define S bez okna lub równoważna: Standard płyty głównej: ATX, microATX Brak okna, czarna Maksymalna długość karty graficznej > 400mm Możliwość montażu chłodzenia CPU o wysokości do min. 170 mm System aranżowania kabli Filtry antykurzowe Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy min. 2 x 2,5"/3,5" Miejsca na karty rozszerzeń min. 6 Opcje montażu wentylatorów min. : 2x 140 mm (przód), 1x min. 120 mm (tył) 1x 140 mm (góra) Wyprowadzone na obudowie złącza min.: 2x USB 3.0/3.1 Gen. 1, wyjście słuchawkowe/głośnikowe, wejście mikrofonowe Min. 4 wentylatory Obudowa posiadająca w standardzie mniejszą ilość wentylatorów niż 4 (min. 3x140mm i 1x120/140mm) wymaga dołożenia dodatkowych wentylatorów typu be quiet! Pure Wings 2 4-pin PWM 140mm lub równoważny o parametrach min.: Prędkość obrotowa [obr./min.] max. 1000 Max. poziom hałasu przy < 20dBA Przepływ powietrza (m3/h) > 100 Żywotność min. 80 tysięcy godzin Wtyczka zasilająca 4-pin PWM Tak 1.8 Zasilacz typu be quiet! Straight Power 11 650W lub równoważny: Moc znamionowa min. 650 W Napięcie (V) 100 - 240 Standard ATX Cichy wentylator min. 135 mm (ożysko FDB) Sprawność:91-93% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu Pobór mocy w stanie spoczynku (W) <0.12 Żywotność (godz. / 25°C) 100,000 Standard 80 PLUS Gold Układ PFC Aktywny Zabezpieczenia: Przed zbyt wysokim prądem (OCP) Przeciwprzeciążeniowe (OPP) Termiczne (OTP) Przeciwprzepięciowe (OVP) Przeciwzwarciowe (SCP) Przed zbyt niskim napięciem (UVP) Zgodne z wytycznymi Energy Star 6.1 i ErP Zasilacz z modularnym okablowaniem Złącza min. : CPU 4+4 (8) pin, PCI-E 2.0 6+2 (8) pin min. 4 szt MOLEX 4-pin min. 3 szt. SATA min. 8 szt. EPS12V 20+4 (24) pin min. 1 szt. 1.9 Bezprzewodowy zestaw klawiatura i mysz wraz z odbiornikiem typu Dell KM636 (580-ADFT) lub równoważny: - Radiowy (adapter USB), zgodny z Windows - Typ klawiatury: QWERTY, wyspowa - Mysz 3- przyciski - Komplet baterii niezbędnych do działania - Kolor: czarny Tak 1.10 Słuchawki Beyerdynamic DT770 Pro 32Ohm lub równoważne o specyfikacji minimalnej: - Dynamiczne słuchawki wokółuszne typu zamkniętego z wymiennymi nausznikami - Pałąk regulowany o miękko wyściełanej konstrukcji - Impedancja 32 Ohm - Pasmo przenoszenia min. 10 - 28,000 Hz - Nominalny SPL > 95 dB - Zniekształcenia T.H.D < 0.2% - Złącze mini jack 3,5 mm + przejściówka jack 6,3 - Długość przewodu min 1,5m (prosty) - Kolor: czarny - Gwarancja min. 2 lata Tak 1.11 Windows 10 Pro 64 PL Tak 1.12 Office 2019 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub równoważny pakiet biurowy umożliwiający przetwarzanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i e-mail w pełni kompatybilny (zapis/odczyt) ze wszystkimi formatami Office 2019 Tak 1.13 Total Commander lub równoważny menedżer plików działający w środowisku Microsoft Windows posiadający: interfejs: dwa panele obok siebie z obsługą zakładek (historią i ulubionymi) obsługę wielu języków interfejsu, wsparcie dla unicode zaawansowane funkcje wyszukiwania z użyciem wyrażeń regularnych i wyszukiwaniem w treści plików porównywanie plików wraz z wbudowanym edytorem / synchronizacją katalogów obsługę archiwów ZIP, 7ZIP, ARJ, LZH, RAR, UC2, TAR, GZ, CAB, ACE wbudowany klient FTP z FXP i HTTP proxy narzędzie wielokrotnej zmiany nazw plików i katalogów Licencja standardowa, wieczysta (dożywotnia) obejmująca bezpłatne aktualizacje do nowych wersji programu. Tak 1.14 Zestaw powinien zawierać akcesoria typu listwa antyprzepięciowa min. 5gna z kablem o dł min 3m,, patchcord UTP kat. min. 5e o dł. 3m, kable zasilające do komputera i monitorów oraz kabel DP do każdego monitora o dł. min.1,8m Tak 2 Specyfikacja monitora dla zestawu typu 3 2.1 Monitor typu Dell UltraSharp U4320Q lub równoważny: Przekątna ekranu min. 42,5" 16:9 Powłoka przeciwodblaskowa przedniego polaryzatora o twardości 3H Rozdzielczość min. 3840x2160 przy 60 Hz Powłoka matrycy: Matowa Typ matrycy : IPS Czas reakcji matrycy nie większy niż: 5 ms (od szarego do szarego) w trybie szybkim, 8 ms (od szarego do szarego) w trybie normalnym Kontrast statyczny 1000:1 Jasność min. 350 cd/m2 Kąty widzenia w pionie i poziomie: 178 stopni Głębia kolorów: 1,06 miliarda kolorów Redukcja migotania (Flicker free) Redukcja niebieskiego światła Możliwość regulacji min: Regulacja wysokości min. 60 mm Pochylenie min.: -5° do 10° Obracanie w poziomie min. -20° do 20° Funkcje PbP (z możliowścią definiowania układów)/PiP Łączność min.: 1 port DP 1.4 (HDCP 2.2), 2 porty HDMI 2.0, 1 port USB Type-C (tryb zamienny z DisplayPort 1.4, USB 3.1 do wysyłania danych, pobór mocy do 90 W), 2 porty USB A, USB 3.1 Gen 1 (5 GB/s) Łącze USB-C zapewniające zasilanie o mocy do 90W Kable w zestawie: zasilający, USB Type-C (C do C), USB Type-C (C do A), HDMI, DP Gwarancja 3 lata tak Gwarancja dla zestawów komputerowych: Gwarancja na procesor, płytę główną, monitor, obudowę - 36mc-y Gwarancja na dysk SSD, zasilacz - 60mc-y Gwarancja na RAM - wieczysta Gwarancja na słuchawki - 24mc-e Zamawiający wymaga dostarczenia zestawów komputerowych zgodnie ze specyfikacją bez konieczności instalacji podzespołów i oprogramowania przez wykonawcę. Komponenty w ramach danego zestawu muszą być ze sobą kompatybilne. Parametry zestawów komputerowych typu 4 L.P. FUNKCJA/PARAMETR WARUNEK GRANICZNY PARAMETRY OFEROWANE I Specyfikacja zestawu komputerowego typu 4 Tak 1 Komputer - parametry ogólne Tak 1.1 Procesor typu Core i7-10700F lub równoważny, min. 8 rdzeni / 16 wątków o taktowaniu bazowym min 2,9 GHz (boost min do 4,8 GHz)) - osiągający w teście PassMark - CPU Benchmark nie mniej niż 17500pkt (wyniki na stronie https://www.cpubenchmark.net) Tak 1.2 Pamięć RAM typu Corsair Vengeance LPX DDR4 (CMK32GX4M2D3200C16) lub równoważna w wersji dedykowanej do płyty głównej/chipsetu: min. 16GB, min. 3200MHz CL16 w trybie dual channel, radiator, niskoprofilowa Tak, podać min. 16 GB – 0 pkt min. 32 GB – 1 pkt 1.3 Dysk typu Samsung SSD 970 EVO Plus lub równoważny: M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4 NVMe, szyfrowanie danych AES 256, TCG/Opal v2.0, cache min. 512MB LPDDR4, zapis/odczyt do 3500/3200 MB/s , wydajność: QD 32 Thread 4 odczyt/zapis: 480K IOPS / 550K IOPS, TBW min. 300GB Tak, podać min. 500 GB – 0 pkt min. 1TB – 1 pkt 1.4 Płyta główna typu ASRock H470M PRO4 + moduł TPM lub równoważna: min. 9 fazowe zasilanie wsparcie dla DDR4 2933MHz min.: 2 PCIe 3.0 x16 (w tym min. jeden wzmacniany do użycia z ciężkimi k.graf.), 2 PCIe 3.0 x1 7.1 CH HD Audio 6x SATA3 z obsługą RAID0,1,5,10 PCI Express Lanes: min. 20 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3) + M.2 (PCIe Gen3 x2 & SATA3) wyjścia na tylnym panelu min.: HDMI, D-Sub, DisplayPort, 2 USB 3.2 Gen2 (Type A+C), 2x USB 3.2 Gen1 Gigabit LAN radiatory na sekcjach VRM i dla Ultra M.2 min. 4 gniazda dla wentylatorów 4-pin format micro ATX moduł TPM Tak 1.5 Karta graficzna typu Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6GB GDDR5 lub równoważna: Moc obliczeniowa > 4,4 TFLOPS Pamięć min. 6GB min., min. 192bit GDDR5, przepustowość pamięci min. 192GB/s Procesory strumieniowe > 1400 Chłodzenie wyposażone w min 2 wentylatory o średnicy min. 90mm (praca w trybie pasywnym w trybie IDLE/ przy niskim obciążeniu) Rodzaj złącza: min. PCI Express 3.0 x16 Rodzaje wyjść (wsparcie dla 4K): HDMI - 1 szt., DisplayPort - 3 szt., praca z kilkoma monitorami jednocześnie Obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.6 lub karta graficzna typu Gigabyte GeForce RTX 2060 OC 6GB GDDR6 lub równoważna: moc obliczeniowa > 6 TFLOPS pamięć min. 6GB min., min. 192bit GDDR6, przepustowość pamięci min. 330GB/s procesory strumieniowe > 1900 chłodzenie wyposażone w min 2 wentylatory o średnicy min. 90mm (praca w trybie pasywnym w trybie IDLE/ przy niskim obciążeniu) rodzaj złącza: min. PCI Express 3.0 x16 rodzaje wyjść (wsparcie dla 4K): HDMI - 1 szt., DisplayPort - 3 szt. obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.6 Tak, podać typu GTX1660 – 0 pkt typu RTX2060 – 1 pkt 1.6 Chłodzenie CPU be quiet! Dark Rock 4 lub równoważne kompatybilne z gniazdem procesora dołączonego do zestawu: Ilość wentylatorów: min. 1 Średnica wentylatora min. 130 mm Łożyska zapewniające żywotność > 200 tysięcy godzin Zakres mocy CPU (W) do min. 180W Poziom hałasu (dB(A)) @ 50/75/100% (rpm) max. 11 / 16 / 22 3 lata gwarancji + Pasta typu Thermal Grizzly Kryonaut lub równoważna o przewodności cieplnej: [W/mK] > 10 W / (m • K) w ilości min. 0,5g na zestaw komputerowy (zamawiający dopuszcza dostawę w opakowaniu zbiorczym obejmującym ilość dla większej liczby zestawów) Tak 1.7 Obudowa typu be quiet! Silent Base 600 lub typu Fractal Design Define S bez okna lub równoważna: Standard płyty głównej: ATX, microATX Brak okna, czarna Maksymalna długość karty graficznej > 400mm Możliwość montażu chłodzenia CPU o wysokości do min. 170 mm System aranżowania kabli Filtry antykurzowe Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy min. 2 x 2,5"/3,5" Miejsca na karty rozszerzeń min. 6 Opcje montażu wentylatorów min. : 2x 140 mm (przód), 1x min. 120 mm (tył) 1x 140 mm (góra) Wyprowadzone na obudowie złącza min.: 2x USB 3.0/3.1 Gen. 1, wyjście słuchawkowe/głośnikowe, wejście mikrofonowe Min. 4 wentylatory Obudowa posiadająca w standardzie mniejszą ilość wentylatorów niż 4 (min. 3x140mm i 1x120/140mm) wymaga dołożenia dodatkowych wentylatorów typu be quiet! Pure Wings 2 4-pin PWM 140mm lub równoważny o parametrach min.: Prędkość obrotowa [obr./min.] max. 1000 Max. poziom hałasu przy < 20dBA Przepływ powietrza (m3/h) > 100 Żywotność min. 80 tysięcy godzin Wtyczka zasilająca 4-pin PWM Tak 1.8 Zasilacz typu be quiet! Straight Power 11 650W lub równoważny: Moc znamionowa min. 650 W Napięcie (V) 100 - 240 Standard ATX Cichy wentylator min. 135 mm (ożysko FDB) Sprawność:91-93% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu Pobór mocy w stanie spoczynku (W) <0.12 Żywotność (godz. / 25°C) 100,000 Standard 80 PLUS Gold Układ PFC Aktywny Zabezpieczenia: Przed zbyt wysokim prądem (OCP) Przeciwprzeciążeniowe (OPP) Termiczne (OTP) Przeciwprzepięciowe (OVP) Przeciwzwarciowe (SCP) Przed zbyt niskim napięciem (UVP) Zgodne z wytycznymi Energy Star 6.1 i ErP Zasilacz z modularnym okablowaniem Złącza min. : CPU 4+4 (8) pin, PCI-E 2.0 6+2 (8) pin min. 4 szt MOLEX 4-pin min. 3 szt. SATA min. 8 szt. EPS12V 20+4 (24) pin min. 1 szt. 1.9 Bezprzewodowy zestaw klawiatura i mysz wraz z odbiornikiem typu Dell KM636 (580-ADFT) lub równoważny: - Radiowy (adapter USB), zgodny z Windows - Typ klawiatury: QWERTY, wyspowa - Mysz 3- przyciski - Komplet baterii niezbędnych do działania - Kolor: czarny Tak 1.10 Słuchawki Beyerdynamic DT770 Pro 32Ohm lub równoważne o specyfikacji minimalnej: - Dynamiczne słuchawki wokółuszne typu zamkniętego z wymiennymi nausznikami - Pałąk regulowany o miękko wyściełanej konstrukcji - Impedancja 32 Ohm - Pasmo przenoszenia min. 10 - 28,000 Hz - Nominalny SPL > 95 dB - Zniekształcenia T.H.D < 0.2% - Złącze mini jack 3,5 mm + przejściówka jack 6,3 - Długość przewodu min 1,5m (prosty) - Kolor: czarny - Gwarancja min. 2 lata Tak 1.11 Windows 10 Pro 64 PL Tak 1.12 Office 2019 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub równoważny pakiet biurowy umożliwiający przetwarzanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i e-mail w pełni kompatybilny (zapis/odczyt) ze wszystkimi formatami Office 2019 Tak 1.13 Total Commander lub równoważny menedżer plików działający w środowisku Microsoft Windows posiadający: interfejs: dwa panele obok siebie z obsługą zakładek (historią i ulubionymi) obsługę wielu języków interfejsu, wsparcie dla unicode zaawansowane funkcje wyszukiwania z użyciem wyrażeń regularnych i wyszukiwaniem w treści plików porównywanie plików wraz z wbudowanym edytorem / synchronizacją katalogów obsługę archiwów ZIP, 7ZIP, ARJ, LZH, RAR, UC2, TAR, GZ, CAB, ACE wbudowany klient FTP z FXP i HTTP proxy narzędzie wielokrotnej zmiany nazw plików i katalogów Licencja standardowa, wieczysta (dożywotnia) obejmująca bezpłatne aktualizacje do nowych wersji programu. Tak 1.14 Zestaw powinien zawierać akcesoria typu listwa antyprzepięciowa min. 5gna z kablem o dł min 3m,, patchcord UTP kat. min. 5e o dł. 3m, kable zasilające do komputera i monitorów oraz kabel DP do każdego monitora o dł. min.1,8m Tak 2 Specyfikacja monitora dla zestawu typu 4 2.1 Monitor typu Dell UltraSharp U4320Q lub równoważny: Przekątna ekranu min. 42,5" 16:9 Powłoka przeciwodblaskowa przedniego polaryzatora o twardości 3H Rozdzielczość min. 3840x2160 przy 60 Hz Powłoka matrycy: Matowa Typ matrycy : IPS Czas reakcji matrycy nie większy niż: 5 ms (od szarego do szarego) w trybie szybkim, 8 ms (od szarego do szarego) w trybie normalnym Kontrast statyczny 1000:1 Jasność min. 350 cd/m2 Kąty widzenia w pionie i poziomie: 178 stopni Głębia kolorów: 1,06 miliarda kolorów Redukcja migotania (Flicker free) Redukcja niebieskiego światła Możliwość regulacji min: Regulacja wysokości min. 60 mm Pochylenie min.: -5° do 10° Obracanie w poziomie min. -20° do 20° Funkcje PbP (z możliowścią definiowania układów)/PiP Łączność min.: 1 port DP 1.4 (HDCP 2.2), 2 porty HDMI 2.0, 1 port USB Type-C (tryb zamienny z DisplayPort 1.4, USB 3.1 do wysyłania danych, pobór mocy do 90 W), 2 porty USB A, USB 3.1 Gen 1 (5 GB/s) Łącze USB-C zapewniające zasilanie o mocy do 90W Kable w zestawie: zasilający, USB Type-C (C do C), USB Type-C (C do A), HDMI, DP Gwarancja 3 lata tak 3 Specyfikacja dodatkowego oprogramowania i peryferiów dla zestawu typu 4 3.1 Program typu OCR ABBYY FineReader 15 Standard (licencja wieczysta) lub równoważny: zapewniających tworzenie, edycję, porównywanie, podpisywanie i eksport dokumentów formatach MS Office, wprzejrzysty, intuicyjny interfejs, interfejs z układ dwu kolumnowym (skanowany materiał i edytor umożliwiający korekcję przetworzonych dokumentów). Obsługa wielu języków w tym min. PL, EN, DE, FR, ES. Import i eksport PDF, JPG. Tak 3.2 Narzędzie do tworzenia diagramów typu Edraw Max Business Lifetime License lub równoważny w 100% kompatybilny ze wszystkimi formatami plików obsługiwanymi przez wymieniony program Tak 3.3 Program typu MS Visio 2019 Standard lub równoważny w 100% kompatybilny ze wszystkimi formatami plików obsługiwanymi przez wymieniony program Tak 3.4 Projektor typu BenQ MH750 Lampowy 1920 x 1080px 4500lm DLP lub równoważny: Rozdzielczość podstawowa min. 1920 x 1080 Jasność ANSI [lumen] do min. 4500 Proporcje obrazu 16:9 Współczynnik projekcji w zakresie min. 1.15 - 1.5:1 Kontrast min. 10 000:1 Technologia obrazu typu DLP Minimalna przekątna ekranu [m] od min. 1.52 Maksymalna przekątna ekranu [m] do min. 4.57 Funkcja korekcji zniekształceń trapezowych Wbudowany głośnik min. 10W Złącza min. D-sub, HDMI, mini Jack, Mini USB, RJ-45, USB Typ A Gwarancja dla zestawów komputerowych: Gwarancja na procesor, płytę główną, monitor, obudowę - 36mc-y Gwarancja na dysk SSD, zasilacz - 60mc-y Gwarancja na RAM - wieczysta Gwarancja na słuchawki - 24mc-e Zamawiający wymaga dostarczenia zestawów komputerowych zgodnie ze specyfikacją bez konieczności instalacji podzespołów i oprogramowania przez wykonawcę. Komponenty w ramach danego zestawu muszą być ze sobą kompatybilne. Specyfikacja laptopów L.P. FUNKCJA/PARAMETR WARUNEK GRANICZNY PARAMETRY OFEROWANE I Specyfikacja laptopa o minimalnych parametrach (4kpl.) tak 1 Laptop typu Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7-gen. / X1 Carbon 8-gen. / T41s lub równoważny o parametrach ogólnych: 1.1 Procesor typu Core i7-8565U / 8665U / 10510U / 10610U / Ryzen 7 4750U lub równoważny o parametrach min. 4 rdzenie / 8 wątków, min. 8MB cache, taktowanie bazowe min.1,7 GHz (w trybie boost > 4GHz), TDP 10-25W Wynik Passmark CPU Benchmark min. 6500 (wyniki na stronie https://www.cpubenchmark.net) Tak podać, Wynik Passmark CPU min. 6500 - 0 pkt min. 6700 - 2 pkt min. 7100 - 5 pkt min. 7700 - 6 pkt min. 15000 - 9 pkt 1.2 Pamięć RAM min. 16GB Tak podać 16GB - 0 pkt 32GB - 1 pkt 1.3 Dysk SSD M.2 2280 PCIe NVMe (szyfrowanie danych OPAL2) Tak podać, Pojem. min. 512GB - 0 pkt Pojem. min. 1TB - 2 pkt 1.4 Ekran min. 14" FHD (1920x1080), matowy Tak 1.5 Ethernet 100/1000M wbudowany lub jako opcjonalny adapter załączony w zestawie Tak 1.6 WWAN LTE Tak 1.7 WLAN min. 11AC + Bluetooth min. 5.0 Tak podać, WLAN 11ac - 0 pkt WLAN 11ax - 1 pkt 1.8 Klawiatura QWERTY z podświetlaniem Tak 1.9 Czytnik linii papilarnych z technologią typu Match-on-Chip (funkcje wejścia, jak i wyjścia obsługiwane przez wbudowany mikroprocesor) Tak 1.10 TPM min. 2.0 Tak 1.11 Bateria min. 50Wh Tak 1.12 Min. 2 porty USB Typu-C / Thunderbolt; Ładownaie przez USB-C Tak 1.13 HDMI; Obsługa zewnętrznych monitorów przez HDMI lub USB Typu-C / Thunderbolt Tak 1.14 Standard militarny MIL-STD-810G Tak 1.15 Czas pracy na baterii w/g MobileMark 2014 min. 12h Tak 1.16 Waga, wymiary, kolor: dla laptopa z procesorem posiadającym mniej niż 8 rdzeni: waga poniżej 1,3kg i wymiary nie przekraczające 330mm x 230mm x 16mm kolor czarny dla laptopa z procesorem z min. 8 rdzeniami waga poniżej 1,4kg i wymiary nie przekraczające 330mm x 230mm x 17mm ; kolor czarny Tak 1.17 Wszystkie podzespoły laptopa muszą pochodzić od producenta sprzętu lub być przez niego sygnowane Tak 1.18 Mysz Lenovo ThinkPad X1 Wireless Touch Mouse lub równoważna nisko-profilowa, bezprzewodowa (RF+Bluetooth), 1000dpi, czarna, waga < 60g Tak 1.19 Słuchawki Beyerdynamic DT770 Pro 32Ohm lub równoważne o specyfikacji minimalnej: - Dynamiczne słuchawki wokółuszne typu zamkniętego z wymiennymi nausznikami - Pałąk regulowany o miękko wyściełanej konstrukcji - Impedancja 32 Ohm - Pasmo przenoszenia min. 10 - 28,000 Hz - Nominalny SPL > 95 dB - Zniekształcenia T.H.D < 0.2% - Złącze mini jack 3,5 mm + przejściówka jack 6,3 - Długość przewodu min 1,5m (prosty) - Kolor: czarny - Gwarancja min. 2 lata Tak 1.20 Monitor typu Lenovo ThinkVision T34w-20 Curved lub równoważny Przekątna ekranu: min. 34" Rozdzielczość: min. 3440 x 1440 (UWQHD) 21:9 Typ matrycy: VA, matowa, Rodzaj podświetlenia: WLED Czas reakcji matrycy < 5 ms Możliwość montaży VESA Kąt widzenia w pionie/poziomie: 178 stopni Regulacja wysokości > 130mm Regulacja obrotu min. +/-90 stopni Regulacja pochylenia od min. -5st. do min. 35st. Regulacja obrotu od min. -45st. do min. 45st. Podstawowe złącza: DisplayPort x1, HDMI x1 USB-C z funkcją przesyłu obrazu i zasilania do min. 70W Jasność min. 350 cd/m2 Kontrast statyczny min. 3000:1 Hub USB min. 3.1 Pobór mocy < 50 W Dodatkowo adapter USB-C - DP (wyjście DisplayPort) Tak 1.21 Windows 10 Pro 64 PL Tak 1.22 Gwarancja 3-letnią gwarancją On-Site Tak 1.23 Office 2019 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm lub równoważny pakiet biurowy umożliwiający przetwarzanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i e-mail w pełni kompatybilny (zapis/odczyt) ze wszystkimi formatami Office 2019 Tak 1.24 Total Commander lub równoważny menedżer plików działający w środowisku Microsoft Windows posiadający interfejs: dwa panele obok siebie z obsługą zakładek (historią i ulubionymi) obsługę wielu języków interfejsu, wsparcie dla unicode zaawansowane funkcje wyszukiwania z użyciem wyrażeń regularnych i wyszukiwaniem w treści plików porównywanie plików wraz z wbudowanym edytorem / synchronizacją katalogów obsługę archiwów ZIP, 7ZIP, ARJ, LZH, RAR, UC2, TAR, GZ, CAB, ACE wbudowany klient FTP z FXP i HTTP proxy narzędzie wielokrotnej zmiany nazw plików i katalogów Licencja standardowa, wieczysta (dożywotnia) obejmująca bezpłatne aktualizacje do nowych wersji programu. Tak Gwarancja dla laptopów 3 lata on-site Gwarancja dla monitorów 3 lata

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 42
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie – nie ma zastosowania zatem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie – nie ma zastosowania zatem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie – nie ma zastosowania zatem.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
9.1.1 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (wypełnić pkt 3!!!! ewentualnie oświadczenie z pkt 4 dotyczące wykazanie rzetelności w sytuacji podleganiu wykluczeniu, ewentualnie oświadczenie z pkt 5, czyli oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu na które zasoby lub sytuację na które się wykonawca powołuje w zakresie braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu) 9.1.2 Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy 9.1.3 Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 9.1.4 Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy, UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: 9.1.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębne oświadczenia dla każdego z tych podmiotów 9.1.6 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 9.2 Dokumenty wskazane w pkt 9.1.5-9.1.6 muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 9.3 w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
ocena techniczna40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
wzór umowy stanowi załącznik do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-07, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH