Ogłoszenie nr 567889-N-2020 z dnia 2020-07-29 r.

Powiat Iławski: Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Iławski, krajowy numer identyfikacyjny 51074246800000, ul. ul. Gen. Władysława Andersa  , 14-200  Iława, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 649 07 42, e-mail przetargi@powiat-ilawski.pl, faks 089 649 66 00.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.powiat-ilawski.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://portal.smartpzp.pl/spilawa

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://portal.smartpzp.pl/spilawa

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Elektronicznie - za pomocą portalu https://portal.smartpzp.pl/spilawa
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie zgodnie z wymogami SIWZ
Adres:
Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Gen. Andersa 2A, 14-200 Iława, w pokoju 115 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego
Numer referencyjny: OSO.272.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn.: „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego” - umożliwiających załatwienie spraw drogą elektroniczną. 2. Przedmiot zamówienia składa się z sześciu (6) części: 1) Część 1 - Sprzęt IT - obejmuje dostawę w szczególności następującego sprzętu: a) komputery PC z monitorami - 15 szt., b) komputer przenośmy - 1 szt., c) oprogramowanie biurowe – 16 lic., d) macierz dyskowa - 1 szt., e) oprogramowanie do wirtualizacji na 3 hosty ze wsparciem na 60 m-cy – 1 kpl. f) kody CPV: 30214000-2 Komputery osobiste; 30213100-6 - Komputery przenośne; 48700000-5- Pakiety oprogramowania użytkowego, 30231310-3 - Wyświetlacze płaskie, 48760000-3 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej 2) Część 2 – klimatyzator w serwerowni - obejmuje dostawę: a) Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni - 1 kpl. b) kody CPV: 42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne, 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne, 3) Część 3 – zapora sieciowa - obejmuje dostawę: a) zapory sieciowej Next Generation Firewall do klastra HA. b) kody CPV: 32420000-3 – Urządzenia sieciowe, 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa, 48210000-3 - Pakiety oprogramowania dla sieci, 4) Część 4 - Oprogramowanie zarządzające - obejmuje dostawę a) Oprogramowanie zarządzające - 1 szt. b) kody CPV: 48218000-9 - Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami; 5) Część 5 – przełączniki sieciowe - obejmuje dostawę: a) przełącznik SFP+ - 1 szt., b) przełącznik 48 portów 1GBaseT + 2 porty SFP+ - 3 szt., c) przełącznik 24 porty 1GBaseT + 2 porty SFP+ - 2 szt., d) wkładki SFP+, e) kody CPV: 32420000-3 – Urządzenia sieciowe, 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa; 6) Część 6– Urządzenie wielofunkcyjne – obejmuje dostawę: a) Urządzenie wielofunkcyjne A3 laser kolor – 1 szt., b) kody CPV: 30232110-8 Drukarki laserowe 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymogi (parametry techniczne) dla części 1-6 zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia dla części 1-6 obejmuje także dostarczenie, montaż wraz z kosztami transportu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi (dotyczy urządzeń). 4. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1A-1F do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i /lub wersji oprogramowania i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagane dane są wskazane w formularzach ofertowych. 5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców

II.5) Główny kod CPV: 30214000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6
48700000-5
30231310-3
48760000-3
42520000-7
39717200-3
32420000-3
32424000-1
48210000-3
48218000-9
32420000-3
32424000-1
30232110-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 45
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia: 1) część 1 - 45 dni od dnia podpisania umowy, 2) część 2 - 30 dni od dnia podpisania umowy, 3) część 3 - 30 dni od dnia podpisania umowy, 4) część 4 - 30 dni od dnia podpisania umowy, 5) część 5 - 45 dni od dnia podpisania umowy, 6) część 6 - 30 dni od dnia podpisania umowy, 2. Wymienione w ust.1 pkt 1-6 terminy są maksymalnymi terminami zakończenia dostawy wszystkich urządzeń.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.3.1) doświadczenie zawodowe: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 2.3.2) kadra techniczna: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2.3.3) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 sekcji III.4) (§VII ust. 8 pkt 3 SIWZ) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 sekcji III.4) (§VII ust. 10 SIWZ), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia, o którym mowa w pkt 1 sekcji III.4) (§VII ust.10 SIWZ.). 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów dokumentów, o którym mowa w pkt 1 sekcji III.4) (§VII ust. 8 pkt 3 SIWZ)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A-1F do SIWZ, 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) w przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty, 4) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia., 2. Zamawiający informuje, że z uwagi na fakt, iż nie określił warunków udziału w postępowaniu nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia, a wymaga tylko złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 9. Zmiana umowy 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w §2 niniejszej umowy, w szczególności: 1) wstrzymania, zawieszenia dostaw przez Zamawiającego, o czas wstrzymania. 2) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, 3) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 5) w przypadku zmiany technologii, jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy, 6) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 7) zamiany terminu realizacji umowy w związanej z COVID-19, tj. w szczególności braku dostępności towaru, transportu itd., mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostaw, w takim przypadku Wykonawca musi przedstawić uzasadnienie potwierdzające, iż zmiana terminu nie wynika z okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia dostaw w przypadku: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 4) zmiany zaoferowanego towaru, w przypadku, gdy zmiana producenta towaru (urządzenia) będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych towaru, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy. 5) zmiany producenta zaoferowanego towaru (urządzenia) w szczególności w przypadku: a) wycofania z produkcji określonego rodzaju towaru, b) niedostępności na rynku towaru wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego towaru z zastrzeżeniem, iż nowy towar (urządzenie) i/ lub oprogramowanie będą zapewniać takie same lub lepsze parametry techniczne jak wskazane w ofercie Wykonawcy. Zamiany, o których mowa nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia wykonawcy. 6) zmiany producenta towaru (urządzenia) w przypadku pojawienia się na rynku towaru nowej generacji albo nowych technologii wykonania dostaw pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy. 7) zmiany producenta towaru (urządzenia) lub oprogramowania, w przypadku wycofania z produkcji określonego rodzaju towaru (urządzenia) lub oprogramowania, niedostępności na rynku towaru (urządzenia) lub oprogramowania wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego towaru (urządzenia) lub oprogramowania, z zastrzeżeniem, iż nowy towar (urządzenie) lub oprogramowanie będą zapewniać takie same lub lepsze parametry techniczne jak wskazane w ofercie Wykonawcy, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy. 8) zmiany producenta towaru (urządzenia) lub oprogramowania w przypadku pojawienia się na rynku towaru (urządzenia)lub oprogramowania nowej generacji albo nowych technologii wykonania dostaw pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 9) Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w SIWZ, Wykonawca może: a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; d) zrezygnować z Podwykonawstwa. 4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1 - 7 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt.1 umowy. 5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania prac lub ich części, tempo prac według zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa prac. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 6. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-07, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Znak Postępowania: OSO.272.8.2020. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 2. W postępowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U.2018.2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2019.123 z późn. zm.), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Zamawiający dopuszcza także komunikację między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu https://portal.smartpzp.pl/spilawa (dalej: Portal) i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ. 4. W przypadku wybrania przez Wykonawcę sposobu komunikacji, o którym mowa w ust. 2: 1) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Powiat Iławski, ul. Gen Andersa 2a, 14-200 Iława, stanowisko ds. zamówień publicznych. W przypadku przesyłania wiadomości pocztą elektroniczną w temacie wiadomości należy podać nr postępowania i nazwę. 2) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@powiat-ilawski.pl, 5. W przypadku wybrania przez Wykonawcę sposobu komunikacji, o którym mowa w ust. 3: 1) Wykonawca celem złożenia oferty rejestruje się na Portalu pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spilawa klikając przycisk „Załóż konto”. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Portalu, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne. Szczegółowe informacje dot. sposobu wykonania tych czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Portalu pod adresem https://portal.smartpzp.pl/spilawa/elearning, 2) Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. WAŻNE! Do założenia konta wymagany jest certyfikat kwalifikowany. 3) Ważne! Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio opatrzony podpisami kwalifikowanymi przez upoważnione osoby reprezentujące odpowiednio Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, inny podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp lub podwykonawców. 4) Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Portalu. 5) Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu podpisania czynności złożenia oferty. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm. 6) Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.) w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (dalej: „Rozporządzenie”) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: - dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko i wyłącznie formatem PAdES; - Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES. Wykonawca załącza plik z podpisem oraz plik, który został podpisany. Ważne! W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza do Portalu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 7) Zamawiający, zgodnie z §3 ust. 3 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Portalu tj.: a) Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne: - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s; - komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12- lub ich nowsze wersje; - zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11, FireFox ver. 46 i późniejsze, Chrome ver. 45 lub późniejsze, Opera ver. 37 lub późniejsze; - włączona obsługa JavaScript; - oprogramowanie Java ver. 1.8; - zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf. b) dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls lub .xlsx; c) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez wykonawcę na portalu i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; - oznaczenie czasu odbioru danych przez portal stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu., d) Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar, za datę odebrania danych od Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych, a następnie wyświetlenia informacji o pozytywnym przyjęciu oferty do systemu. e) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, może być przekazywana za pośrednictwem portalu: przed upływem terminu składania ofert w zakładce „Pytania do postępowania”, natomiast po złożeniu oferty w zakładce „Korespondencja” dostępnej po wybraniu oferty wykonawcy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualne data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu systemu. f) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zmienionym Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993), składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz przez podwykonawców, należy załączyć na portalu jako załączniki, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z instrukcją korzystania z portalu zamieszczoną pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spilawa/. g) Dokumenty, o których mowa w przywołanym wyżej rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w lit. f, należy wczytać na Portalu w sekcji załączniki, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (zip). W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 03.08.2020r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania wykonawców. 7. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp). 8. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez podawania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego www.bip.powiat-ilawski.pl oraz https://portal.smartpzp.pl/spilawa. 9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 10. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Sprzęt IT
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Część 1 - Sprzęt IT - obejmuje dostawę w szczególności następującego sprzętu: a) komputery PC z monitorami - 15 szt., b) komputer przenośmy - 1 szt., c) oprogramowanie biurowe – 16 lic., d) macierz dyskowa - 1 szt., e) oprogramowanie do wirtualizacji na 3 hosty ze wsparciem na 60 m-cy – 1 kpl. f) kody CPV: 30214000-2 Komputery osobiste; 30213100-6 - Komputery przenośne; 48700000-5- Pakiety oprogramowania użytkowego, 30231310-3 - Wyświetlacze płaskie, 48760000-3 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymogi (parametry techniczne) dla części 1 zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia dla części 1 obejmuje także dostarczenie, montaż wraz z kosztami transportu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi (dotyczy urządzeń). 3) Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1A do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i /lub wersji oprogramowania i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagane dane są wskazane w formularzach ofertowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30214000-2, 30213100-6, 48700000-5, 30231310-3, 48760000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Parametry techniczne sprzętu komputerowego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin realizacji zamówienia: 1) część 1 - 45 dni od dnia podpisania umowy, 2. Wymieniony w ust.1 pkt 1 termin jest maksymalnym terminem zakończenia dostawy wszystkich urządzeń


Część nr: 2Nazwa: klimatyzator w serwerowni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Część 2 – klimatyzator w serwerowni - obejmuje dostawę: a) Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni - 1 kpl. b) kody CPV: 42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne, 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymogi (parametry techniczne) dla części 2 zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia dla części 2 obejmuje także dostarczenie, montaż wraz z kosztami transportu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi (dotyczy urządzeń). 3) Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1B do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i /lub wersji oprogramowania i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagane dane są wskazane w formularzach ofertowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42520000-7, 39717200-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Parametry techniczne 30,00
Okres gwarancji 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin realizacji zamówienia: 1) część 2 - 30 dni od dnia podpisania umowy, 2. Wymieniony w ust.1 pkt 1 termin jest maksymalnym terminem zakończenia dostawy wszystkich urządzeń


Część nr: 3Nazwa: zapora sieciowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Część 3 – zapora sieciowa - obejmuje dostawę: a) zapory sieciowej Next Generation Firewall do klastra HA. b) kody CPV: 32420000-3 – Urządzenia sieciowe, 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa, 48210000-3 - Pakiety oprogramowania dla sieci, 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymogi (parametry techniczne) dla części 3 zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia dla części 3 obejmuje także dostarczenie, montaż wraz z kosztami transportu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi (dotyczy urządzeń). 3) Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1C do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i /lub wersji oprogramowania i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagane dane są wskazane w formularzach ofertowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32420000-3, 32424000-1, 48210000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Parametry techniczne 30,00
Okres wsparcia technicznego i licencji 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin realizacji zamówienia: 1) część 3 - 30 dni od dnia podpisania umowy, 2. Wymieniony w ust.1 pkt 1 termin jest maksymalnym terminem zakończenia dostawy wszystkich urządzeń


Część nr: 4Nazwa: Oprogramowanie zarządzające
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Część 4 - Oprogramowanie zarządzające - obejmuje dostawę a) Oprogramowanie zarządzające - 1 szt. b) kody CPV: 48218000-9 - Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami; 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymogi (parametry techniczne) dla części 4 zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia dla części 4 obejmuje także dostarczenie, montaż wraz z kosztami transportu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi (dotyczy urządzeń). 3) Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1D do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i /lub wersji oprogramowania i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagane dane są wskazane w formularzach ofertowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48218000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Parametry techniczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin realizacji zamówienia: 1) część 4 - 30 dni od dnia podpisania umowy, 2. Wymieniony w ust.1 pkt 1 termin jest maksymalnym terminem zakończenia dostawy wszystkich urządzeń


Część nr: 5Nazwa: przełączniki sieciowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Część 5 – przełączniki sieciowe - obejmuje dostawę: a) przełącznik SFP+ - 1 szt., b) przełącznik 48 portów 1GBaseT + 2 porty SFP+ - 3 szt., c) przełącznik 24 porty 1GBaseT + 2 porty SFP+ - 2 szt., d) wkładki SFP+, e) kody CPV: 32420000-3 – Urządzenia sieciowe, 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa; 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymogi (parametry techniczne) dla części 5 zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia dla części 5 obejmuje także dostarczenie, montaż wraz z kosztami transportu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi (dotyczy urządzeń). 3) Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1E do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i /lub wersji oprogramowania i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagane dane są wskazane w formularzach ofertowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32420000-3, 32424000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Parametry techniczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin realizacji zamówienia: 1) część 5 - 45 dni od dnia podpisania umowy, 2. Wymieniony w ust.1 pkt 1 termin jest maksymalnym terminem zakończenia dostawy wszystkich urządzeń


Część nr: 6Nazwa: Urządzenie wielofunkcyjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Część 6 – Urządzenie wielofunkcyjne – obejmuje dostawę: a) Urządzenie wielofunkcyjne A3 laser kolor – 1 szt., b) kody CPV: 30232110-8 Drukarki laserowe 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymogi (parametry techniczne) dla części 6 zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia dla części 6 obejmuje także dostarczenie, montaż wraz z kosztami transportu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi (dotyczy urządzeń). 3) Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1F do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i /lub wersji oprogramowania i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wymagane dane są wskazane w formularzach ofertowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232110-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Parametry techniczne 20,00
Koszty eksploatacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin realizacji zamówienia: 1) część 6 - 30 dni od dnia podpisania umowy, 2. Wymieniony w ust.1 pkt 1 termin jest maksymalnym terminem zakończenia dostawy wszystkich urządzeń