Ogłoszenie nr 567747-N-2020 z dnia 2020-07-29 r.

Centrum Kształcenia Zawodowego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia TIK i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wrocław - w podziale na 4 zadania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: Zamawiającym jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu której działa Pani Anna Chołodecka - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego, z/s przy ul. Strzegomskiej 49a, 53-611 Wrocław na podstawie: 1) Pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia nr 358/I/JO/19 z dnia 26.08.2019r. 2) Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji projektu z dnia 11.02.2019r. Każda ze szkół wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz), występować będzie w umowie jako Zamawiający i zawierać będzie umowę z wybranym Wykonawcą na zakresy wskazane w siwz (na mocy stosownego pełnomocnictwa udzielonego każdemu dyrektorowi przez Prezydenta Miasta Wrocławia). Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu przeprowadza postępowanie przetargowe na podstawie upoważnień jakie otrzymało od dyrektorów poszczególnych placówek wskazanych w siwz.
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego, krajowy numer identyfikacyjny 93191178400000, ul. ul. Strzegomska  49a , 53-611  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 798 67 00, , e-mail kwolicka@ckz.edu.pl, rlukaczyk@ckz.edu.pl, faks 71 798 42 00.
Adres strony internetowej (URL): http://www.ckz.edu.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.ckz.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.ckz.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty, pod rygorem nieważności, należy złożyć w formie pisemnej (zgodnie z zapisami siwz).
Adres:
Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia TIK i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wrocław - w podziale na 4 zadania.
Numer referencyjny: 7/PN/J/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia TIK i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wrocław - w podziale na 4 zadania: 1) Zadanie 1: Dostawa i montaż wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych dla 6 szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 2) Zadanie 2: Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla 4 szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 3) Zadanie 3: Dostawa programów multimedialnych dla 2 szkół (podstawowej i ponadpodstawowej); 4) Zadanie 4: Dostawa stołu laboratoryjnego dla nauczyciela do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Wrocławiu; w ramach projektu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” (zwanego dalej „Projektem”). 2. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020: 1) Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja 2) Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 3) Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WROF.

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39162100-6
32322000-6
48520000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 42
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
42

II.9) Informacje dodatkowe: Wskazany powyżej okres jest maksymalnym okresem realizacji zamówienia (6 tygodni - 42 dni). Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny (6 tygodni - 0 punktów, 5 tygodni - 20 punktów, 4 tygodnie - 40 punktów).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (Rozdział VII ust. 2 siwz) – z zastrzeżeniem ust. 5. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 2 stosuje się. 11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 346), a Wykonawca wskazał to w złożonej ofercie (informacje takie należy umieścić w ust. 12 formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Treść oferty stanowi wypełniony; 1) „Formularz oferty” stanowiący załącznik nr 5 do siwz 2) „Arkusz kalkulacyjny dla Zad. ….” (dla Zadania, dla którego składana jest oferta) stanowiący załącznik nr 1 dla Zadania 1; załącznik nr 2 dla Zadania 2, Załącznik nr 3 dla Zadania 3 i załącznik nr 4 dla Zadania 4 do swiz. 2. Wraz z ofertą muszą zostać złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. VIII ust. 1 siwz; 2) dla Zadania 1 (wyłącznie): a) wydruk (na dzień przygotowywania oferty) ze strony https://www.cpubenchmark.net z wynikiem wskazującym ilość punktów w teście PassMark CPU Mark jakie osiąga oferowany przez Wykonawcę procesor dla laptopa nauczycielskiego - min. 5 770 punktów w teście Pass Mark CPU Mark; b) wydruk (na dzień przygotowywania oferty) ze strony http://www.videocardbenchmark.net z wynikiem wskazującym ilość punktów w teście Passmark G3D Mark jakie osiąga oferowana przez Wykonawcę karta graficzna dla laptopa nauczycielskiego - min. 1 400 punktów w teście Passmark G3D Mark; c) wydruk (na dzień przygotowywania oferty) ze strony https://www.cpubenchmark.net z wynikiem wskazującym ilość punktów w teście PassMark CPU Mark jakie osiąga oferowany przez Wykonawcę procesor dla laptopa dla ucznia - min. 5 770 punktów w teście Pass Mark CPU Mark; d) wydruk (na dzień przygotowywania oferty) ze strony http://www.videocardbenchmark.net z wynikiem wskazującym ilość punktów w teście Passmark G3D Mark jakie osiąga oferowana przez Wykonawcę karta graficzna dla laptopa dla ucznia - min. 840 punktów w teście Passmark G3D Mark; e) wydruk (na dzień przygotowywania oferty) ze strony https://www.androidbenchmark.net/device_list.php z wynikiem wskazującym ilość punktów w teście PassMark jakie osiąga oferowany przez Wykonawcę „Tablet dla ucznia” (w zakresie wydajności) - min. 1900 punktów w teście Pass Mark; f) wydruk (na dzień przygotowywania oferty) ze strony https://www.androidbenchmark.net/device_list.php z wynikiem wskazującym ilość punktów w teście PassMark jakie osiąga oferowany przez Wykonawcę „Zestaw robota cz2.: tablet” (w zakresie wydajności) - min. 1 900 punktów w teście Pass Mark; 3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. UWAGA: Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 poz. 700), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. UWAGA: Jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika wprost z ogólnodostępnych dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 wówczas Wykonawca zobowiązany jest do ich załączenia do oferty - w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 4. Zamawiający zaleca wykorzystanie wzorów formularzy stanowiących integralną część niniejszej siwz. Dopuszcza się złożenie w ofercie formularzy opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszej siwz. 5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 6. Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane. 7. Każda poprawka w treści oferty, w szczególności każda zmiana, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Termin realizacji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są zgodnie z art. 144 ustawy Pzp oraz w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach: 1) warunki istotne, w szczególności: a) opisane w § 3 ust. 5 umowy (Zał. 8 i 9 do siwz) - a wskazane poniżej; b) zmiany lub uzupełnienia umowy w innym – niż termin – zakresie, w przypadku gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okoliczność w szczególności prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; 2) warunki nieistotne, w szczególności: a) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych; b) zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy; c) zmiany personalne oraz osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy; d) zmiany obowiązujących przepisów prawa; e) inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w przedmiot umowy. Warunki opisane w § 3 ust. 5 umowy (Zał. 8 i 9 do siwz) Termin końcowy może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy; 3) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 4) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w szczególności prawna, techniczna lub ekonomiczna za którą żadna ze storn nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Kryterium oceny ofert: Cena brutto - 60% (60 pkt) Termin realizacji - 40% (40 pkt), przy czym: Realizacja zamówienie w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy - 0 pkt Realizacja zamówienie w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy - 20 pkt Realizacja zamówienie w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy - 40 pkt
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie 1 - Dostawa i montaż wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych dla 6 szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wrocław
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. W ramach przedmiotowego Zadania Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i montażu fabrycznie nowego wyposażenia TIK oraz pomocy dydaktycznych do 6 szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wrocław - w tym do transportu przedmiotu zamówienia, jego rozładunku i wniesienia do wskazanych pomieszczeń oraz uprzątnięcia wszelkich powstałych w wyniku dostawy odpadów i nieczystości oraz usunięcia ewentualnie powstałych uszkodzeń. 2. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotowego zadania zobowiązany jest również do zamontowania, zmontowania, ustawienia i podłączenia przedmiotu zamówienia (w zakresie tego wymagającym). 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie - dla każdego rodzaju dostarczanego wyposażenia TIK - instruktażu dla maksymalnie 4 osób wskazanych przez Dyrektorów każdej ze szkół wskazanych w ust. 4, w zakresie obsługi urządzeń (podłączenie, włączenie i wyłączenie, demonstracja podstawowych funkcji). Szkolenie na trwać minimum 15 min dla każdego modelu urządzenia. 4. Wszystkie powyżej wskazane czynności zostaną wykonane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w siedzibach wskazanych szkół: 1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sucharskiego, ul. Komuny Paryskiej 36-38, 50-451 Wrocław; 2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego, ul. Bobrza 27, 54-220 Wrocław; 3) Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Wałbrzyska 50, 52-314 Wrocław; 4) Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego2, ul. Wandy 13, 53-320 Wrocław; 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Zemska 16c, 54-438 Wrocław; 6) Technikum nr 12 im. Stanisława Staszica, Jana Wł. Dawida 9-11, 50-527 Wrocław. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Arkuszu kalkulacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz (zwanym dalej „Arkuszem 1”). 6. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany i nieuszkodzony. 7. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. 8. Przy dostawie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć instrukcje obsługi w języku polskim. 9. Przedmiot zamówienia ma być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili wydania Zamawiającemu w miejscu dostawy, potwierdzonej protokołem odbioru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 32322000-6, 39162100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Termin realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Kryterium oceny ofert: Cena brutto - 60% (60 pkt) Termin realizacji - 40% (40 pkt), przy czym: Realizacja zamówienie w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy - 0 pkt Realizacja zamówienie w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy - 20 pkt Realizacja zamówienie w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy - 40 pkt


Część nr: 2Nazwa: Zadanie 2 - Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla 4 szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wrocław
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wyposażenia i pomocy dydaktycznych (zwanych dalej „pomocami”) do 4 szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wrocław - w tym do transportu przedmiotu zamówienia, jego rozładunku i wniesienia do wskazanych pomieszczeń w szkołach wymienionych w ust. 3 oraz uprzątnięcia wszelkich powstałych w wyniku dostawy odpadów i nieczystości oraz usunięcia ewentualnie powstałych uszkodzeń. 2. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotowego zadania zobowiązany jest również do zamontowania, zmontowania, ustawienia i podłączenia przedmiotu zamówienia (w zakresie tego wymagającym). 3. Wszystkie powyżej wskazane czynności zostaną wykonane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w siedzibach wskazanych szkół: 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Inflancka 13, 51-354 Wrocław; 2) Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego, ul. Grecka 59, 54-403 Wrocław; 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Zemska 16c, 54-438 Wrocław; 4) Technikum nr 12 im. Stanisława Staszica, Jana Wł. Dawida 9-11, 50-527 Wrocław. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Arkuszu kalkulacyjnym dla Zadania 2, stanowiącym załącznik nr 2 do siwz (zwanym dalej „Arkuszem 2”). 5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone pomoce były fabrycznie nowe, nieużywane i nieuszkodzone. 6. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. 7. Przy dostawie pomocy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć instrukcje obsługi w języku polskim. 8. Przedmiot zamówienia ma być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili wydania Zamawiającemu w miejscu dostawy, potwierdzonej protokołem odbioru. 9. Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Termin realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Kryterium oceny ofert: Cena brutto - 60% (60 pkt) Termin realizacji - 40% (40 pkt), przy czym: Realizacja zamówienie w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy - 0 pkt Realizacja zamówienie w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy - 20 pkt Realizacja zamówienie w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy - 40 pkt


Część nr: 3Nazwa: Zadanie 3 - Dostawa programów multimedialnych dla 2 szkół (podstawowej i ponadpodstawowej) gminy Wrocław
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia programów multimedialnych (zwanych dalej „programami”) do 2 szkół Gminy Wrocław (podstawowej i ponadpodstawowej) - w tym do transportu przedmiotu zamówienia, jego rozładunku i wniesienia do wskazanych pomieszczeń w szkołach wymienionych w ust. 3 oraz uprzątnięcia wszelkich powstałych w wyniku dostawy odpadów i nieczystości oraz usunięcia ewentualnie powstałych uszkodzeń. 2. Wszystkie powyżej wskazane czynności zostaną wykonane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w siedzibach wskazanych szkół: 1) Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego, ul. Grecka 59, 54-403 Wrocław; 2) Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego, ul. Stacha Świstackiego 12-14, 50-430 Wrocław. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Arkuszu kalkulacyjnym dla Zadania 3, stanowiącym załącznik nr 3 do siwz (zwanym dalej „Arkuszem 3”). 4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone programy były nieuszkodzone. 5. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. 6. Przy dostawie programów Wykonawca zobowiązany jest dołączyć instrukcje obsługi w języku polskim. 7. Przedmiot zamówienia ma być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili wydania Zamawiającemu w miejscu dostawy, potwierdzonej protokołem odbioru. 8. Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Termin realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Kryterium oceny ofert: Cena brutto - 60% (60 pkt) Termin realizacji - 40% (40 pkt), przy czym: Realizacja zamówienie w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy - 0 pkt Realizacja zamówienie w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy - 20 pkt Realizacja zamówienie w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy - 40 pkt


Część nr: 4Nazwa: Zadanie 4 - Dostawa stołu laboratoryjnego dla nauczyciela do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Wrocławiu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia stołu laboratoryjnego dla nauczyciela do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Wrocławiu, z siedzibą: ul. Zemska 16c, 54-438 Wrocław - w tym do transportu przedmiotu zamówienia, jego rozładunku i wniesienia do wskazanego pomieszczenia we wskazanej szkole oraz uprzątnięcia wszelkich powstałych w wyniku dostawy odpadów i nieczystości oraz usunięcia ewentualnie powstałych uszkodzeń. 2. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotowego zadania zobowiązany jest również do zmontowania, zamontowania i ustawienia przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Arkuszu kalkulacyjnym dla Zadania 4, stanowiącym załącznik nr 4 do siwz (zwanym dalej „Arkuszem 4”). 4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany i nieuszkodzony. 5. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. 6. Przy dostawie sprzętu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć instrukcje obsługi w języku polskim. 7. Przedmiot zamówienia ma być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili wydania Zamawiającemu w miejscu dostawy, potwierdzonej protokołem odbioru. 8. Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Termin realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Kryterium oceny ofert: Cena brutto - 60% (60 pkt) Termin realizacji - 40% (40 pkt), przy czym: Realizacja zamówienie w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy - 0 pkt Realizacja zamówienie w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy - 20 pkt Realizacja zamówienie w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy - 40 pkt