Ogłoszenie nr 567541-N-2020 z dnia 2020-07-29 r.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki: Zakup i dostawa laptopów i pamięci RAM dla serwera będącego w posiadaniu Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, krajowy numer identyfikacyjny 27594900000000, ul. Plac Małachowskiego  3 , 00-916  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 556 96 01, e-mail a.sokolska@zacheta.art.pl, faks 228 277 886.
Adres strony internetowej (URL): www.zacheta.art.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.zacheta.art.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zacheta.art.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
wymaga się złożenia oferty w formie pisemnej - papierowej
Adres:
Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, plac Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa laptopów i pamięci RAM dla serwera będącego w posiadaniu Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.
Numer referencyjny: ZP/03/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ 1 – pamięć RAM Przedmiotem zamówienia jest dostawa pamięci RAM dla serwera będącego w posiadaniu Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki – minimalne wymagania: a) Kompatybilność z serwerem DELL R430 (objętym serwisem i wsparciem technicznym producenta) z procesorem Intel Xeon CPU E5-2620 v3, b) Pojemność: 16GB DDR4, c) Registered, d) moduł dwubankowy, e) Taktowanie: 2133MHz DDR4-2133/PC4-17000, f) Rank: 2RX4, g) ECC, h) Opóźnienie: CL15, i) Napięcie 1.2V, j) 288 PIN RDIMM. Dodatkowe informacje: a) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w terminie maksymalnie do 4 tygodni (28 dni) od dnia podpisania umowy. b) Montaż dostarczonych komponentów (którego dokona Zamawiający) nie może pociągnąć za sobą utraty gwarancji producenta serwera, bądź opóźniać realizacji usług serwisowych. Zamawiane ilości: rodzaj A – 4 sztuki Wymagania formalne i warunki gwarancji. a) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji przez okres minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. b) Wymiany uszkodzonych pamięci na nowe w okresie gwarancji muszą odbywać się w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia wykrycia wady w trakcie użytkowania przez Zamawiającego. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych u Zamawiającego. c) Oferowane przez Wykonawcę i dostarczone pamięci RAM muszą być fabrycznie nowe i muszą pochodzić z seryjnej produkcji oraz muszą pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedażowego producenta. d) Oferowane przez Wykonawcę pamięci RAM nie mogą powodować utraty posiadanej przez Zamawiającego gwarancji na serwery podlegające rozbudowie. Posiadany przez Zamawiającego serwer objęty jest serwisem gwarancyjnym producenta do listopada 2022 roku. e) Oferowane pamięci RAM nie mogą powodować niewłaściwego działania serwera, do którego są dedykowane oraz nie mogą powodować jego całkowitego unieruchomienia. f) Oferowane pamięci RAM nie mogą powodować pogorszenia wydajności/parametrów już zainstalowanych pamięci RAM (PN: 1R8CR). CZĘŚĆ 2 – komputery przenośnie – 8 sztuk Nazwa Minimalne parametry Rozdzielczość matrycy 1920x1080 Matryca IPS LED Matowa Przekątna 13,9 – 14 cala Pamięć RAM minimum 8GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz), 2 sloty na banki pamięci, 1 wolny Procesor Intel Core i5-10210U (4 rdzenie, 8 wątków, 1.60-4.20 GHz, 6MB cache) Karta graficzna Zintegrowana Intel UHD Graphics 620 Karta dźwiękowa zintegrowana Kamera internetowa wbudowana, 720p Mikrofon wbudowany Głośniki wbudowane Karta sieciowa bezprzewodowa WiFi 802.11 ac (gen. 5) Karta sieciowa przewodowa, ze złączem RJ45 10/100/1000 Mbit/s Bluetooth tak Port USB USB 3.1 minimum 2 w tym 1 z funkcją ładowania Port HDMI 1, zgodny z HDMI 1.4 Inne Złącze zasilania, gniazdo słuchawkowe / mikrofonowe Złącze VGA Napęd wewnętrzny SSD M.2 PCIe, pojemność minimum 256GB Czytnik kart wbudowany Waga komputera wraz z baterią maksimum 1,7kg Zewnętrzny zasilacz sieciowy W zestawie Pojemność baterii 3-komorowa, Minimum 3500 mAh System operacyjny 64 bitowy system operacyjny Windows 10 PRO PL umożliwiający integrację z Microsoft Active Directory, umożliwiający centralne zarządzanie konfiguracją oraz zachowaniem systemu operacyjnego komputera z poziomu GPO, umożliwia uruchomienie aplikacji Płatnik, MS Office 2013 bez konieczności stosowania emulacji Gwarancja minimum 36 miesięcy od daty zakupu, serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, skuteczny czas usunięcia usterki nie więcej niż 3 dni, uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego Uwaga Możliwość zabezpieczenia linką Szyfrowanie TPM Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia co do elementów w którejkolwiek części użyto znaków towarowych lub źródeł pochodzenia, wyrazom takim towarzyszy zwrot „lub równoważny”. Wskazanie w SIWZ i załącznikach nazwy handlowej określa klasę produktu i służy ustaleniu standardu w zakresie wymogów technicznych, jakościowych postawionych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych. Uznaje się, że produkt równoważny to produkt o właściwościach jakościowych takich samych lub lepszych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt taki powinien posiadać cechy i parametry nie gorsze niż parametry wskazane jako minimalne w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i nie gorsze niż podany produkt wzorcowy.

II.5) Główny kod CPV: 30236110-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6
48820000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 28
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6.1 pkt. a niniejszego Rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu opisania jaki produkt jest oferowany, wskazania jego parametrów i sposobu realizacji zamówienia w zakresie każdej z części Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą: Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ Szczegółową specyfikację techniczną sprzętu lub kartę katalogowa produktu (w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych do podanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena40,00
Czas gwarancji25,00
Termin dostawy35,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
a. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP dopuszcza zmianę umowy w zakresie: a) zmiany sposobu wykonania zamówienia co do oferowanych produktów, jeśli zmiana taka nie wpływa na cenę zamówienia oraz jest dla Zamawiającego korzystna pod względem parametrów technicznych, o ile konieczność wprowadzenia zmiany wynika z wycofania produktu z rynku lub pojawienia się nowego produktu, będącego następnym modelem produktu wskazanego w ofercie; b) zmiany terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia zmiany jest korzystna dla Zamawiającego lub: - wynika z zaistnienia siły wyższej; - wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; - wpłynie na jakość/parametry oferowanych elementów przedmiotu zamówienia; c) zmiany w zakresie wynagrodzenia, jeśli zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego d) zmiany, których konieczność prowadzenia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa; b. Poza przypadkami wymienionymi w pkt a dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: • zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu zamówionego w ramach zamówienia podstawowego, • zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, • wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c. zostały spełnione łącznie następujące warunki: • konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości określonej pierwotnie w umowie, • zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 145 ust. 1 e ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: dostawa pamięci RAM dla serwera będącego w posiadaniu Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:minimalne wymagania: a) Kompatybilność z serwerem DELL R430 (objętym serwisem i wsparciem technicznym producenta) z procesorem Intel Xeon CPU E5-2620 v3, b) Pojemność: 16GB DDR4, c) Registered, d) moduł dwubankowy, e) Taktowanie: 2133MHz DDR4-2133/PC4-17000, f) Rank: 2RX4, g) ECC, h) Opóźnienie: CL15, i) Napięcie 1.2V, j) 288 PIN RDIMM. Dodatkowe informacje: a) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w terminie maksymalnie do 4 tygodni (28 dni) od dnia podpisania umowy. b) Montaż dostarczonych komponentów (którego dokona Zamawiający) nie może pociągnąć za sobą utraty gwarancji producenta serwera, bądź opóźniać realizacji usług serwisowych. Zamawiane ilości: rodzaj A – 4 sztuki Wymagania formalne i warunki gwarancji. a) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji przez okres minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. b) Wymiany uszkodzonych pamięci na nowe w okresie gwarancji muszą odbywać się w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia wykrycia wady w trakcie użytkowania przez Zamawiającego. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych u Zamawiającego. c) Oferowane przez Wykonawcę i dostarczone pamięci RAM muszą być fabrycznie nowe i muszą pochodzić z seryjnej produkcji oraz muszą pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedażowego producenta. d) Oferowane przez Wykonawcę pamięci RAM nie mogą powodować utraty posiadanej przez Zamawiającego gwarancji na serwery podlegające rozbudowie. Posiadany przez Zamawiającego serwer objęty jest serwisem gwarancyjnym producenta do listopada 2022 roku. e) Oferowane pamięci RAM nie mogą powodować niewłaściwego działania serwera, do którego są dedykowane oraz nie mogą powodować jego całkowitego unieruchomienia. f) Oferowane pamięci RAM nie mogą powodować pogorszenia wydajności/parametrów już zainstalowanych pamięci RAM (PN: 1R8CR).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236110-6, 48820000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena40,00
czas gwarancji25,00
termin dostawy35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: komputery przenośne - 8 sztuk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nazwa Minimalne parametry Rozdzielczość matrycy 1920x1080 Matryca IPS LED Matowa Przekątna 13,9 – 14 cala Pamięć RAM minimum 8GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz), 2 sloty na banki pamięci, 1 wolny Procesor Intel Core i5-10210U (4 rdzenie, 8 wątków, 1.60-4.20 GHz, 6MB cache) Karta graficzna Zintegrowana Intel UHD Graphics 620 Karta dźwiękowa zintegrowana Kamera internetowa wbudowana, 720p Mikrofon wbudowany Głośniki wbudowane Karta sieciowa bezprzewodowa WiFi 802.11 ac (gen. 5) Karta sieciowa przewodowa, ze złączem RJ45 10/100/1000 Mbit/s Bluetooth tak Port USB USB 3.1 minimum 2 w tym 1 z funkcją ładowania Port HDMI 1, zgodny z HDMI 1.4 Inne Złącze zasilania, gniazdo słuchawkowe / mikrofonowe Złącze VGA Napęd wewnętrzny SSD M.2 PCIe, pojemność minimum 256GB Czytnik kart wbudowany Waga komputera wraz z baterią maksimum 1,7kg Zewnętrzny zasilacz sieciowy W zestawie Pojemność baterii 3-komorowa, Minimum 3500 mAh System operacyjny 64 bitowy system operacyjny Windows 10 PRO PL umożliwiający integrację z Microsoft Active Directory, umożliwiający centralne zarządzanie konfiguracją oraz zachowaniem systemu operacyjnego komputera z poziomu GPO, umożliwia uruchomienie aplikacji Płatnik, MS Office 2013 bez konieczności stosowania emulacji Gwarancja minimum 36 miesięcy od daty zakupu, serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, skuteczny czas usunięcia usterki nie więcej niż 3 dni, uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego Uwaga Możliwość zabezpieczenia linką Szyfrowanie TPM Ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach użyto znaków towarowych lub źródeł pochodzenia, wyrazom takim towarzyszy zwrot „lub równoważny”. Wskazanie w SIWZ i załącznikach nazwy handlowej określa klasę produktu i służy ustaleniu standardu w zakresie wymogów technicznych, jakościowych postawionych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych. Uznaje się, że produkt równoważny to produkt o właściwościach jakościowych takich samych lub lepszych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt taki powinien posiadać cechy i parametry nie gorsze niż parametry wskazane jako minimalne w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i nie gorsze niż podany produkt wzorcowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena40,00
czas gwarancji25,00
termin dostawy35,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: