Ogłoszenie nr 567508-N-2020 z dnia 2020-07-29 r.

Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.: Dostawa komputerów przenośnych notebook, monitorów i stacji dokujących
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 36476052000000, ul. Chmielna  132/134 , 00-805  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. + 48 102 21 71, 22 102 21 70, e-mail justyna.nowacka@akmf.pl , zakupy@akmf.pl, faks -.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.akmf.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.akmf.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
ul. Chmielna 132/134 (I piętro), 00-805 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komputerów przenośnych notebook, monitorów i stacji dokujących
Numer referencyjny: AKMF/DZA/PZP/05/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych notebook, monitorów i stacji dokujących, w podziale na trzy części: 1) Część nr 1 – Dostawa monitorów: Zakres dostawy obejmuje dostawę sprzętu w następującej ilości: a) Monitor – 45 szt. 2) Część nr 2 – Dostawa notebooków typ A wraz ze stacjami dokującymi: Zakres dostawy obejmuje dostawę sprzętu w następującej ilości: a) Notebook typ A – 35 szt.; b) Stacja dokująca – kompatybilna z laptopem typu A - 35 szt. 3) Część nr 3 - Dostawa notebooków typ B wraz ze stacjami dokującymi: Zakres dostawy obejmuje dostawę sprzętu w następującej ilości: a) Notebook typ B – 10 szt.; b) Stacja dokująca – kompatybilna z laptopem typu B - 10 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30231300-0
30237000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Szczegóły dot. sekcji II.8) Ogłoszenia: Etap I – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt objęty przedmiotem zamówienia w ilości co najmniej: Dla części nr 1 - 20 sztuk, Dla części nr 2 – 20 sztuk*, Dla części nr 3 – 5 sztuk*, w terminie zadeklarowanym w Formularzu ofertowym, jednakże nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Etap II – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pozostałą ilość sprzętu objętą przedmiotem zamówienia w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. *W przypadku części, której dostawa obejmuje dostarczenie notebooka oraz stacji dokującej, wymagane jest, aby sprzęt był dostarczony w tożsamych ilościach tj. np. 5 sztuk notebooków oraz 5 sztuk stacji dokujących.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej akmf.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ w formie wskazanej w Rozdziale VI ust. 4 pkt 2) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu na zasadach określonych w art. 23 ustawy oraz załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo; 2) wymóg złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ, dotyczy każdego z Wykonawców. 3. Postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający jest uprawniony do żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców. 4 Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ wraz z kartą katalogową producenta oferowanego sprzętu (stanowiącą załącznik do Oferty). a) Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę nazwy producenta i modelu oferowanego sprzętu w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz oferty) oraz wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kartę katalogową dla każdego oferowanego sprzętu. W przypadku, gdy sprzęt nie posiada nazwy modelu należy wpisać numer katalogowy danego producenta. b) Brak wskazania nazwy producenta i nazwy modelu lub numeru katalogowego będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy. c) Brak załączenia do oferty karty katalogowej producenta oferowanego sprzętu będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy. d) Karty katalogowe, o których mowa powyżej, złożone w języku angielskim, nie wymagają złożenia dodatkowego tłumaczenia na język polski.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Podstawą dokonania zmiany zapisów umowy będą: 1) zmiana określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wycofania go z produkcji, z tym że cena wskazana w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 5, nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Ofercie Wykonawcy; 2) zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu umowy; 3) zmiana terminu po wystąpieniu „siły wyższej” (tj. zdarzenia nagłe powstałe niezależnie od Stron umowy, które są poza kontrolą Stron umowy, na których czas trwania Strony nic mają jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań wynikających z umowy); 4) zmiany stawki podatku VAT w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia – w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż okoliczności związane z COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy COVID-19 wpływają na należyte wykonywanie umowy, Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą dokona zmiany niniejszej umowy, w szczególności przez: 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 2) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 3. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy COVID-19 mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy, zgodnie z ust. 2. 4. Postanowienia dotyczące zmian zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 4 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest sekretarz komisji przetargowej: Pan Patryk Morawczyński, e-mail: zakupy@akmf.pl, nr telefonu: 506 317 606, (22) 102 21 71.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa monitorów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 1 – Dostawa monitorów: Zakres dostawy obejmuję dostawę sprzętu w następującej ilości: a) Monitor – 45 szt. o parametrach podanych w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), parametry te są minimalnymi wymaganiami co do sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30231300-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Termin realizacji I etapu dostawy20,00
Okres gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu w dwóch etapach: Etap I – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt objęty przedmiotem zamówienia w ilości co najmniej: Dla części nr 1 - 20 sztuk, w terminie zadeklarowanym w Formularzu ofertowym, jednakże nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Etap II – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pozostałą ilość sprzętu objętą przedmiotem zamówienia w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.


Część nr: 2Nazwa: Dostawa notebooków typ A wraz ze stacjami dokującymi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 2 – Dostawa notebooków typ A wraz ze stacjami dokującymi: Zakres dostawy obejmuję dostawę sprzętu w następującej ilości: a) Notebook typ A – 35 szt.; b) Stacja dokująca – kompatybilna z laptopem typu A - 35 szt. o parametrach podanych w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), parametry te są minimalnymi wymaganiami co do sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 30237000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Termin realizacji I etapu dostawy15,00
Okres gwarancji15,00
Tożsamość sprzętu10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu w dwóch etapach: Etap I – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt objęty przedmiotem zamówienia w ilości co najmniej: Dla części nr 2 – 20 sztuk*, w terminie zadeklarowanym w Formularzu ofertowym, jednakże nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Etap II – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pozostałą ilość sprzętu objętą przedmiotem zamówienia w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. *W przypadku części, której dostawa obejmuje dostarczenie notebooka oraz stacji dokującej, wymagane jest, aby sprzęt był dostarczony w tożsamych ilościach tj. np. 5 sztuk notebooków oraz 5 sztuk stacji dokujących.


Część nr: 3Nazwa: Dostawa notebooków typ B wraz ze stacjami dokującymi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 3 - Dostawa notebooków typ B wraz ze stacjami dokującymi: Zakres dostawy obejmuję dostawę sprzętu w następującej ilości: a) Notebook typ B – 10 szt.; b) Stacja dokująca – kompatybilna z laptopem typu B - 10 szt. o parametrach podanych w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), parametry te są minimalnymi wymaganiami co do sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 30237000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto oferty60,00
Termin realizacji I etapu dostawy15,00
Okres gwarancji15,00
Tożsamość sprzętu10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu w dwóch etapach: Etap I – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt objęty przedmiotem zamówienia w ilości co najmniej: Dla części nr 3 – 5 sztuk*, w terminie zadeklarowanym w Formularzu ofertowym, jednakże nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Etap II – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pozostałą ilość sprzętu objętą przedmiotem zamówienia w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. *W przypadku części, której dostawa obejmuje dostarczenie notebooka oraz stacji dokującej, wymagane jest, aby sprzęt był dostarczony w tożsamych ilościach tj. np. 5 sztuk notebooków oraz 5 sztuk stacji dokujących.