Ogłoszenie nr 567460-N-2020 z dnia 2020-07-29 r.

Centrum Usług Wspólnych: Wyposażenie pracowni szkolnych - 3 części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Centrum Usług Wspólnych ul. Rataja 29a 42-400 Zawiercie tel. 32/ 67-107-65 e-mail: sekretariat@cuw-zawiercie.pl strona internetowa: www.cuw-zawiercie.4bip.pl adres Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie działający jako Pełnomocnik Zamawiających na podstawie art. 15 ust 2 – 4 ustawy Pzp.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu ul. Wojska Polskiego 55 42-400 Zawiercie,
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu ul. Rataja 29 42-400 Zawiercie
Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu ul. Rataja 30 42-400 Zawiercie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Wszędzie w dokumentacji przetargowej, gdzie w odniesieniu do przeprowadzającego postępowanie Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu, użyto określenia: „Zamawiający” - należy przez to rozumieć prowadzącego postępowanie Pełnomocnika Zamawiających - nie dotyczy Załączników nr 5a , 5b, 5c do SIWZ, tj. projektów umów.
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych, krajowy numer identyfikacyjny 385525891, ul. Rataja  29a , 42-400  Zawiercie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 671 07 65, e-mail sekretariat@cuw-zawiercie.pl, faks 32 671 07 73.
Adres strony internetowej (URL): http://www.cuw-zawiercie.4bip.pl/index.php?idg=1&id=1&x=0
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
W niniejszym postępowaniu Zamawiającymi są: 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu ul. Wojska Polskiego 55 42-400 Zawiercie, 2. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu ul. Rataja 29 42-400 Zawiercie, 3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu ul. Rataja 30 42-400 Zawiercie, w imieniu i na rzecz których działa jako prowadzący postępowanie Pełnomocnik Zamawiających na podstawie art. 15 ust 2 – 4 ustawy Pzp: Centrum Usług Wspólnych ul. Rataja 29a 42-400 Zawiercie tel. 32/ 67-107-65 e-mail: sekretariat@cuw-zawiercie.pl strona internetowa: www.cuw-zawiercie.4bip.pl adres Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.cuw-zawiercie.4bip.pl/, https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Obsługi Projektów pok. 305 (III piętro) ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie pracowni szkolnych - 3 części
Numer referencyjny: IZ.261-0016/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i biurowego na wyposażenie pracowni szkolnych. Postępowanie jest prowadzone z podziałem na 3 części, uwzględniające zapotrzebowanie każdego z Zamawiających. a) Część I (Zadanie 1) - Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego , biurowego oraz elektronicznego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnoształcących w Zawierciu w ramach zadania "Uruchomienie pracowni komputerowej". Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 2a do SIWZ - Kalkulacja asortymentowo-cenowa. Miejsce dostawy : Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu ul. Wojska Polskiego 55 42-400 Zawiercie. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 32321000-9 Sprzęt projekcyjny 30200000-1 Urządzenia komputerowe 3019100000-4 Sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli) b) Część II (Zadanie 2)– Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby egzaminów zawodowych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 2b do SIWZ - Kalkulacja asortymentowo-cenowa. Miejsce dostawy : Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu ul. Rataja 29 42-400 Zawiercie. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 3019100000-4 Sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli 39162100-6 Pomoce dydaktyczne c) Część III (Zadanie 3)– Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zawierciu Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 2c do SIWZ - Kalkulacja asortymentowo-cenowa. Miejsce dostawy : Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu ul. Rataja 30 42-400 Zawiercie. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 2. Wszędzie tam, gdzie w Załączniku nr 2a i Załączniku Nr 2b i Załączniku Nr 3c do niniejszej SIWZ znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, Zamawiający dopuszczają możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów równoważnych opisywanym, pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w tabeli Kalkulacji asortymentowo-cenowej oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Podane typy i właściwe im cechy mogą jedynie służyć dla lepszego doboru zamienników. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiających, a ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiających, spoczywa na Wykonawcy. W takim wypadku składający ofertę musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39162100-6
32321000-9
30191000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Długość tego terminu Wykonawca zadeklaruje w Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Długość terminu realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert, szczegółowo opisane w rozdziale XXII SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe -
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe -
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
-
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
-
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
-
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty, składanej z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej). 2. Ponadto do oferty Wykonawca załącza: a) Wypełniony zgodnie z instrukcją Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący odpowiednio Załącznik nr 2a, 2b i 2c do SIWZ; b) Pełnomocnictwo (lub inny stosowny dokument) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie – w przypadku jeżeli oferta podpisywana jest przez Pełnomocnika lub gdy umocowanie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy (również w przypadku składania oferty wspólnej), c) Inne dokument(-y). 3. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (www.cuw-zawiercie.4bip.pl, gdzie znajduje się informacja o prowadzonym postępowaniu oraz przekierowanie na platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie) informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w oryginale oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich winien złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp i podpisać we własnym imieniu (każdy wspólnik spółki cywilnej lub każdy konsorcjant - odrębnie).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez strony zgodnie z zapisami art. 144 ustawy Pzp oraz w przypadkach: a) zmiana terminu realizacji wyłącznie w przypadku wystąpienia „siły wyższej” – przez „siłę wyższą” należy rozumieć wydarzenie nagłe, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy – zmiana terminu realizacji umowy o ilość dni, w których wykonywanie umowy nie było możliwe z powodu siły wyższej, b) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym wykonania umowy, c) zmiany dotyczącej dostarczanego sprzętu w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu, wersji) z produkcji lub oficjalnych kanałów dystrybucji, a dostępny będzie sprzęt równoważny, o parametrach nie gorszych niż w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem, że cena równoważnego modelu (typu, wersji) nie będzie wyższa niż wskazana w Ofercie (tzn. sprzęt równoważny może mieć cenę niższą albo równą cenie ofertowej); wycofanie wskazanego w Ofercie modelu (typu, wersji) z produkcji Wykonawca musi pisemnie udokumentować (informacja od producenta lub oficjalnego dystrybutora) a Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonanie takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa” i załączone jako osobna część, nie złączona z ofertą w sposób stały.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j. polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Sesja otwarcia ofert odbędzie się w Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie /sala nr 317/ w dniu, w którym upływa termin składania ofert tj. 06.08.2020 r. o godz. 11:30. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że: • Administratorem wykonawczym Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu, z siedzibą: 42-400 Zawiercie, ul. Rataja 29a, reprezentowane przez Dyrektora. • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@cuw-zawiercie.pl, 2) pisemnie na adres siedziby Administratora.; • Pani/Pana dane osobowe -przetwarzanie ich jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wyposażenie pracowni szkolnych - 3 części, prowadzonym w trybie art. 39 (przetarg nieograniczony) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp); • Dane Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będą przekazane do Współadministratora, z którym zostanie podpisana umowa na realizację zadania publicznego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo do wglądu lub kontroli, jak również osoby lub podmioty którym dane, zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane do państw trzecich. • Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane przez okres 5 lat. • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany; • Posiada Pani/Pan: • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; ____________________
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego , biurowego oraz elektronicznego na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnoształcących w Zawierciu w ramach zadania "Uruchomienie pracowni komputerowej".
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 2a do SIWZ - Kalkulacja asortymentowo-cenowa. Miejsce dostawy : Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu ul. Wojska Polskiego 55 42-400 Zawiercie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 32321000-9, 30191000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Długość tego terminu Wykonawca zadeklaruje w Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Długość terminu realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert, szczegółowo opisane w rozdziale XXII SIWZ.


Część nr: 2Nazwa: Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby egzaminów zawodowych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 2b do SIWZ - Kalkulacja asortymentowo-cenowa. Miejsce dostawy : Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu ul. Rataja 29 42-400 Zawiercie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 39162100-6, 30191000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Długość tego terminu Wykonawca zadeklaruje w Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Długość terminu realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert, szczegółowo opisane w rozdziale XXII SIWZ.


Część nr: 3Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zawierciu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik Nr 2c do SIWZ - Kalkulacja asortymentowo-cenowa. Miejsce dostawy : Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu ul. Rataja 30 42-400 Zawiercie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 48300000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Długość tego terminu Wykonawca zadeklaruje w Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Długość terminu realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert, szczegółowo opisane w rozdziale XXII SIWZ.