Ogłoszenie nr 558878-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Gmina Łukta: Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „W służbie mieszkańcom – uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w gminie Łukta”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łukta, krajowy numer identyfikacyjny 51074322600000, ul. ul. Mazurska  2 , 14-105  Łukta, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 475 070, e-mail palmowska@lukta.com.pl, faks 896 475 070.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.lukta.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.lukta.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.lukta.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Gminy, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, pok nr 6 (Sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „W służbie mieszkańcom – uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w gminie Łukta”
Numer referencyjny: GT.271.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „W służbie mieszkańcom – uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w gminie Łukta”. Zamówienie jest podzielone na części. 3.2. Cześć 1. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu obejmuje: 3.2.1. przeprowadzenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz zaprojektowanie architektury Systemu, 3.2.2. opracowanie dokumentacji technicznej Systemu, 3.2.3. opracowanie i dostawę, instalację i konfigurację Oprogramowania, 3.2.4. dostawę, instalację i konfigurację sprzętu: serwerów (2 szt.), urządzenia NAS (1 szt.), urządzenia UTM (1 szt.), przełączników sieciowych (2 szt.), 3.2.5. testowanie i uruchomienie Systemu, 3.2.6. przeprowadzenie instruktaży niezbędnych dla korzystania z Systemu przez pracowników Zamawiającego, 3.2.7. udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów opisanych Umową, 3.2.8. udzielenie gwarancji na przedmiot umowy, 3.2.9. migrację danych do Systemu z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych i baz danych, jeśli będzie konieczna; 3.2.10. przeprowadzenie digitalizacji zasobów informacji przestrzennej; przy czym wymagania dla Systemu, jego poszczególnych elementów i usług koniecznych dla realizacji przedmiotu zamówienia zawiera określa załącznik nr 1 do SIWZ. 3.3. Część 2. Dostawa sprzętu komputerowego obejmuje dostawę: 3.3.1. Zestawów komputerowych - 19 szt.; 3.3.2. Skanera dokumentowego – 1 szt.; 3.3.3. Urządzeń wielofunkcyjnych -2 szt. 3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. 3.5. Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w Ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje, iż w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania. 3.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom. 3.8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 3.9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby lub osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).w zakresie wdrożenia systemów informatycznych. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że osoba lub osoby wykonujące czynności w zakresie określonym powyżej będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę obowiązków wskazanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego a wymienione poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w niniejszym punkcie czynności w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia: 3.9.1. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 3.9.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, stawki wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3.9.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3.9.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez Wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w niniejszym punkcie czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych określonych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8.1 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w niniejszym punkcie czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 72263000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48422000-2
48442000-8
48600000-4
48900000-7
72000000-5
72211000-7
72253200-5
72420000-5
72322000-8
72300000-8
72310000-1
72512000-7
48820000-2
30233000-1
32420000-3
48000000-8
30213300-8
30216110-0
42962000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: dla części 1 – do dnia 30.04.2021, z tym że pierwszy odbiór (częściowy) nie może odbyć się wcześniej niż dnia 15.12.2020 r. dla części 2 – do dnia 31.12.2020, z tym że odbiór nie może odbyć się wcześniej niż dnia 15.12.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla części 1 i części 2 Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla części 1 i części 2 Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 5.2.4.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: 5.2.4.1.1. co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemów informatycznych (w tym – w każdym zamówieniu - co najmniej jeden system informatyczny udostępniony w sieci Internet prezentujący stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych zintegrowany z ePUAP i systemem dziedzinowym obsługującym podatki) o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każde; 5.2.4.1.2. co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto każde; 5.2.4.1.3. co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu informacji przestrzennej lub digitalizacji zasobów informacji przestrzennej o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każde; 5.2.4.2. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym: 5.2.4.2.1. co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika Projektu, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, tj. kierowała wykonaniem co najmniej dwóch projektów informatycznych (od rozpoczęcia do zakończenia wdrożenia) pełniąc funkcję kierownika lub zastępcy lub równoważną (tj. związaną z kierowaniem pracą zespołu), o łącznej wartości tych dwóch projektów nie mniejszej niż 300 000 zł brutto; 5.2.4.2.2. co najmniej jedną osobą na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła, wykonując prace wdrożeniowe, w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu podatkowego lub księgowego o łącznej wartości tych dwóch projektów nie mniejszej niż 70 000,00 zł; 5.2.4.2.3. co najmniej jedną osobą na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła, wykonując prace wdrożeniowe, w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów o łącznej wartości tych dwóch projektów nie mniejszej niż 20 000,00 zł; 5.2.4.2.4. co najmniej jedną osobą na stanowisku specjalisty ds. wdrożeń, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła, wykonując prace wdrożeniowe, w co najmniej dwóch projektach informatycznych obejmujących wdrożenie systemu informacji przestrzennej lub digitalizację zasobów informacji przestrzennej o łącznej wartości tych dwóch projektów nie mniejszej niż 70 000,00 zł. Dla części 2 Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dla części 1: 6.9.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 6.9.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.9.3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 6.9.4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 6.9.5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 6.9.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.9.1 - 6.9.5. 6.15. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9 Rozdziału 6 SIWZ składa: 6.15.1. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.9.1 Rozdziału 6 SIWZ Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.15.2. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.9.2 Rozdziału 6 SIWZ Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.15.3. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.9.3-6.9.4 Rozdziału 6 SIWZ Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.16. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.15, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy odnośnie terminu wydania przedmiotowych dokumentów, o którym mowa w pkt. 6.15 stosuje się odpowiednio. 6.17. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 6.9.2 Rozdziału 6 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 6.15.2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.7.1. Wykaz dostaw i usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. Wymaganie dotyczy Wykonawców składających ofertę na Część 1 zamówienia. 6.7.2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ – w przypadku Wykonawców składających ofertę na Część 1 zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
6.8.1. opis oferowanego sprzętu, wskazujący dla każdego elementu zawartego w tabeli w pkt. 3 i/lub pkt. 4 (odpowiednio dla części zamówienia) Formularza oferty producenta, model i numer katalogowy (jeśli posiada), odnoszący się do wymagań określonych w Załączniku nr 1 SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dotyczących sprzętu i umożliwiający Zamawiającemu weryfikację spełniania przez oferowany sprzęt wymagań minimalnych, z załączeniem dokumentów: 6.8.1.1. wydruki ze strony Standard Performance Evaluation Corporation (www.spec.org) potwierdzające wynik testów dla oferowanych serwerów (wymaganie dotyczy Części 1 zamówienia), 6.8.2. opis oferowanego Oprogramowania Aplikacyjnego, wskazujący dla każdego elementu zawartego w tabeli w pkt. 3 Formularza oferty producenta/autora i nazwy oprogramowania(wymaganie dotyczy Części 1 zamówienia), 6.8.3. próbka oferowanego Oprogramowania Aplikacyjnego przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 10 do SIWZ, na dwóch dyskach twardych przenośnych (podstawowym i zapasowym), na których przekaże próbkę, w postaci wirtualnej maszyny z zainstalowanym systemem operacyjnym, bazodanowym i oferowanym przez Wykonawcę pakietem oprogramowania zasilonym przykładowymi danymi, które umożliwiają przeprowadzenie procedury badania próbki w zakresie funkcjonalności opisanej w scenariuszach (wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przeprowadzić demonstrację złożonej próbki, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 10 do SIWZ; wymaganie dotyczy Części 1 zamówienia).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Wykonawca w terminie 3 dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 6.5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 6.11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 6.12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 6.13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 niniejszego Rozdziału składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Powyższe dotyczy również wspólników spółki cywilnej. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wymienione w pkt. 6.9.1 - 6.9.5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na wezwanie Zamawiającego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6.14. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza – jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze). Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty. Dokument należy złożyć wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8.1. Składający ofertę musi wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 8.1.1. dla części 1: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), 8.1.2. dla części 2: 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 8.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w Rozdziale 11 SIWZ. 8.3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 27 8857 1012 3001 0000 0101 0003; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 8.4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 8.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8.6. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć wraz z ofertą. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu składania ofert. Przedmiotowy dokument musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 8.7. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 8.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 8.9. Okoliczności i zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określa Ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Część 1: 1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy. 2. Zmiany postanowień Umowy zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić w następujących sytuacjach: 1) w przypadku przerwy w pracach spowodowanej działaniem siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, 2) w zakresie zmiany formy zabezpieczenia Umowy, 3) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego, 4) potrzeby dokonania zmian w Załączniku nr 4 do Umowy, w sytuacji kiedy w toku realizacji Umowy okaże się, że postanowienia tego załącznika wymagają zmiany, 5) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych i tym podobnych), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą powodować zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy ani też wysokości wynagrodzenia, ani obniżenia parametrów technicznych i jakościowych zaoferowanego przedmiotu zamówienia) - na przykład: a. zmiana oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub oprogramowania w sytuacji, gdy producent (osoba trzecia) nie będzie mógł dostarczyć oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub oprogramowania w terminie wyznaczonym w Umowie, a Zamawiający nie będzie mógł przedłużyć terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia w związku z koniecznością terminowego wydatkowania środków finansowych (sankcja utraty środków finansowych), b. zmiana oferowanych przez Wykonawcę wersji lub modelu urządzeń lub oprogramowania w sytuacji wprowadzenia na rynek przez Wykonawcę lub osobę trzecią nowszej wersji lub modelu (urządzenia lub oprogramowania), c. zmiana oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub oprogramowania w sytuacji zakończenia ich wytwarzania po terminie składania ofert, d. zmiana oferowanych przez Wykonawcę urządzeń w sytuacji wprowadzenia przez producenta zmodernizowanych urządzeń odpowiadających zaoferowanym, e. zmiana oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub oprogramowania w sytuacji ujawnienia się powszechnie występujących wad tychże urządzeń lub oprogramowania albo wprowadzenia embarga na przywóz sprzętu, urządzeń lub oprogramowania, 6) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy – w sytuacji oczekiwania na wejście w życie nowelizacji przepisów prawa związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w sytuacji kiedy wejście w życie tejże nowelizacji ma nastąpić w perspektywie nie dłuższej niż 2 miesiące od planowanego terminu wykonania Przedmiotu Umowy, 7) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. pkt 2) Ustawy Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) przerwania prac: przez właściwe organy administracji albo będące wykonaniem prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy i w takim przypadku Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji Umowy o czas tej przerwy, 9) gdy wystąpią inne udokumentowane przyczyny niezależne od Wykonawcy, mające wpływ na realizację Umowy - Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji Umowy o czas usunięcia tychże udokumentowanych przyczyn, 10) w razie zmiany umowy o dofinansowanie w zakresie mającym wpływ na treść niniejszej Umowy w zakresie uniemożliwiającym jej wykonanie, w szczególności w razie zmiany terminarza realizacji zadania, 11) w przypadku przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że okres przesunięcia terminu nie może być dłuższy niż okres trwania udokumentowanych przestojów i opóźnień, 12) gdy konieczne okaże się wykonanie prac dodatkowych uniemożliwiających kontynuowanie prac będących przedmiotem zamówienia, czego nie można było stwierdzić w dniu zawarcia umowy - w takim przypadku Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji Umowy o czas wykonania takich prac, 13) zmiana warunków płatności - w sytuacji wprowadzenia zmian w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą lub w wytycznych Instytucji Zarządzającej, a które to zmiany będą oddziaływać na warunki płatności, 14) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy – w sytuacji opóźnienia realizacji innych zamówień komplementarnych realizowanych w ramach Projektu, co uniemożliwi realizację Umowy zgodnie z pierwotnie określonym terminem lub spowoduje, że realizacja Przedmiotu Umowy w pierwotnie ustalonym terminie będzie nieracjonalna technicznie, organizacyjnie lub finansowo, 15) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra lub prawa lokalnego, wydania decyzji, zarządzeń lub zaleceń przez organy administracji publicznej, dopuszcza się zmianę sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, zakresu lub terminu wykonania Umowy, adekwatną do wprowadzonych zmian, 16) dopuszczalne będą inne zmiany Umowy, o ile nie będą one istotne w stosunku do treści oferty, 17) dopuszcza się inne zmiany, o ile zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawartych w art. 144 ust. 1 Ustawy. 18) Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia. 3. W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany: 1) przez Zamawiającego – Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony przygotuje założenia projektowe dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany, 2) przez Wykonawcę – wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia projektowe dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany. 4. Wniosek o dokonanie zmiany powinien prezentować wszelkie aspekty zmiany w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunków zmiany Umowy, a w szczególności wpływ dokonania zmiany na Harmonogram Ramowy, na zakres funkcjonalny lub niefunkcjonalny Oprogramowania oraz inne czynniki, które mogą być istotne dla Zamawiającego przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu zmiany. Wniosek o dokonanie zmiany winien obejmować także wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym przypadku. 5. Niezwłocznie w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany składany przez Zamawiającego lub wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany składanym przez Wykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania prac nad określoną częścią Umowy, w szczególności danym Modułem, na czas dalszych prac nad proponowaną zmianą. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z Umową, w tym w szczególności z Harmonogramem Ramowym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 dotyczących zawieszenia wykonywania Umowy, o ile Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy o podjętej decyzji o wstrzymaniu prac. Decyzję o wstrzymaniu prac podejmie Kierownik Projektu ze strony Zamawiającego. ZMIANY PODATKU VAT 6. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – Wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części Wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług. 7. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. ZMIANY UMOWY Z TYTUŁU OKOLICZNOŚCI ZWIĄZANYCH Z COVID-19 8. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Art. 15 r, ust. 1 związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19, które nie były znane i możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy. Jeśli w trakcie realizacji Umowy wystąpią nowe okoliczności związane z COVID-19 wpływające na należyte jej wykonanie, strony są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania się wzajemnie o wpływie tych okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie. Dopuszczalne są następujące zmiany Umowy: 1) zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez realizację za pomocą środków zdalnej komunikacji tych zadań, dla których z Umowy lub załączników dla niej wynika obowiązek ich realizacji w siedzibie Zamawiającego, w przypadku obowiązywania w okresie realizacji tych zadań zgodnie z Harmonogramem Ramowym ograniczeń w przemieszczaniu się i/lub obostrzeń wypływających na możliwość wykonywania zadań w siedzibie Zamawiającego, 2) zawieszenie wykonywania Umowy, w przypadku jeżeli realizacja zadań zaplanowanych na danym etapie Harmonogramu Ramowego za pomocą środków zdalnej komunikacji jest niemożliwa; w takim przypadku termin realizacji Umowy przesuwa się o czas tego zawieszenia, 3) zmiana terminu realizacji etapu zamówienia wskazanego w Harmonogramie Ramowym w przypadku wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych i zmiana terminu realizacji Umowy, jeśli zmiana terminu realizacji etapu zamówienia w Harmonogramie Ramowym uniemożliwia wykonywanie kolejnych etapów realizacji zamówienia 4) zawieszenie wykonywania Umowy, w przypadku nieobecności osób, które Wykonawca przeznaczył do realizacji zamówienia, a które biorą udział w realizacji danego etapu wskazanego w Harmonogramie Ramowym; w takim przypadku termin realizacji Umowy przesuwa się o czas zawieszenia. 9. Zmiany, o których mowa w ust. 8 nie mogą prowadzić do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności w przypadku realizacji przez Wykonawcę zadań za pomocą środków zdalnej komunikacji w sytuacji opisanej w ust. 8 pkt. 1) ewentualne dodatkowe koszty z tym związane nie mogą obciążać Zamawiającego, a postanowienia §4 ust. 9 i 10 mają pełne zastosowanie. 10. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 11. Jeśli w trakcie realizacji Umowy wystąpią okoliczności związane z COVID-19 wpływające na należyte jej wykonanie Zamawiający może zawiesić wykonywanie Umowy, w przypadku: 1) nieobecności pracowników Zamawiającego, których obecność jest konieczna dla prawidłowej realizacji Zamówienia na danym etapie Harmonogramu Ramowego, 2) obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się i/lub obostrzeń wypływających na możliwość wykonywania Zamówienia w siedzibie Zamawiającego, jeśli jest to konieczne na danym etapie Harmonogramu Ramowego, 12. W przypadkach zawieszenia wykonywania Umowy, o których mowa w ust. 11, termin realizacji Umowy przesuwa się o czas tego zawieszenia. 13. W przypadku wniosku o dokonanie zmiany składanego w okolicznościach, o których mowa w ust. 8, Wykonawca załącza do wniosku oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 1) nieobecności osób, które Wykonawca przeznaczył do realizacji zamówienia; 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 14. Dla wniosku o dokonanie zmiany składanego w okolicznościach, o których mowa w ust. 8 zastosowanie mają ust. 3 pkt 2) i ust. 4. 15. Po rozpatrzeniu wniosku o zmianę Zamawiający decyduje o udzieleniu zgody na wprowadzenie zmiany do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w ciągu 7 dni roboczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewydania zgody na zmianę Umowy. Część 2: 1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy, w szczególności: 1) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian: a) konieczność dostarczenia innego, niż określonego w Umowie urządzenia lub oprogramowania, niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonego w Umowie urządzenia/oprogramowania lub wycofania go z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadającego parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie; b) pojawienie się na rynku urządzenia producenta sprzętu nowszej generacji lub nowej wersji oprogramowania, o lepszych parametrach i/lub pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że te zmiany nie spowodują zwiększenia ceny; c) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SIWZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad; d) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa; e) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; f) wystąpienia siły wyższej. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Art. 15 r, ust. 1 związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19, które nie były znane i możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy. Jeśli w trakcie realizacji Umowy wystąpią nowe okoliczności związane z COVID-19 wpływające na należyte jej wykonanie, strony są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania się wzajemnie o wpływie tych okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie. Dopuszczalne są następujące zmiany Umowy: a) zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez realizację za pomocą środków zdalnej komunikacji, w przypadku obowiązywania w okresie realizacji tych zadań ograniczeń w przemieszczaniu się i/lub obostrzeń wypływających na możliwość wykonywania zadań w siedzibie Zamawiającego, b) zawieszenie wykonywania Umowy, w przypadku jeżeli realizacja zadań zaplanowanych na danym etapie za pomocą środków zdalnej komunikacji jest niemożliwa; w takim przypadku termin realizacji Umowy przesuwa się o czas tego zawieszenia, c) zmiana terminu realizacji wskazanego w umowie w przypadku wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych, d) zawieszenie wykonywania Umowy, w przypadku nieobecności osób, które Wykonawca przeznaczył do realizacji zamówienia. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie mogą prowadzić do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności w przypadku realizacji przez Wykonawcę zadań za pomocą środków zdalnej komunikacji w sytuacji opisanej w ust. 2 lit. a) ewentualne dodatkowe koszty z tym związane nie mogą obciążać Zamawiającego. 4. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców. 5. Jeśli w trakcie realizacji Umowy wystąpią okoliczności związane z COVID-19 wpływające na należyte jej wykonanie Zamawiający może zawiesić wykonywanie Umowy, w przypadku: a. nieobecności pracowników Zamawiającego, których obecność jest konieczna dla prawidłowej realizacji Zamówienia, b. obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się i/lub obostrzeń wypływających na możliwość wykonywania Zamówienia w siedzibie Zamawiającego, jeśli jest to konieczne, 6. W przypadkach zawieszenia wykonywania Umowy, o których mowa w ust. 2, termin realizacji Umowy przesuwa się o czas tego zawieszenia. 7. W przypadku wniosku o dokonanie zmiany składanego w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, Wykonawca załącza do wniosku oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: a. nieobecności osób, które Wykonawca przeznaczył do realizacji zamówienia; b. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; c. poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; d. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; e. okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 8. Po rozpatrzeniu wniosku o zmianę Zamawiający decyduje o udzieleniu zgody na wprowadzenie zmiany do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w ciągu 7 dni roboczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewydania zgody na zmianę Umowy. 9. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług. 10. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych rejestrowych lub adresowych oraz ich danych kontaktowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.2. Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizacja zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu obejmuje: 3.2.1. przeprowadzenie analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz zaprojektowanie architektury Systemu, 3.2.2. opracowanie dokumentacji technicznej Systemu, 3.2.3. opracowanie i dostawę, instalację i konfigurację Oprogramowania, 3.2.4. dostawę, instalację i konfigurację sprzętu: serwerów (2 szt.), urządzenia NAS (1 szt.), urządzenia UTM (1 szt.), przełączników sieciowych (2 szt.), 3.2.5. testowanie i uruchomienie Systemu, 3.2.6. przeprowadzenie instruktaży niezbędnych dla korzystania z Systemu przez pracowników Zamawiającego, 3.2.7. udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów opisanych Umową, 3.2.8. udzielenie gwarancji na przedmiot umowy, 3.2.9. migrację danych do Systemu z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych i baz danych, jeśli będzie konieczna; 3.2.10. przeprowadzenie digitalizacji zasobów informacji przestrzennej; przy czym wymagania dla Systemu, jego poszczególnych elementów i usług koniecznych dla realizacji przedmiotu zamówienia zawiera określa załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72263000-6, 48422000-2, 48442000-8, 48600000-4, 48900000-7, 72000000-5, 72211000-7, 72253200-5, 72420000-5, 72322000-8, 72300000-8, 72310000-1, 72512000-7, 48820000-2, 30233000-1, 32420000-3, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (C)60,00
Czas usunięcia Awarii (A)20,00
Czas usunięcia Błędu (B)10,00
Czas usunięcia Wady (W)10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3.3. Dostawa sprzętu komputerowego obejmuje dostawę: 3.3.1. Zestawów komputerowych - 19 szt.; 3.3.2. Skanera dokumentowego – 1 szt.; 3.3.3. Urządzeń wielofunkcyjnych -2 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213300-8, 30216110-0, 42962000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (C)60,00
Okres udzielonej gwarancji na zestawy komputerowe (GK)10,00
Okres udzielonej gwarancji na skaner dokumentowy (GS)10,00
Okres udzielonej gwarancji na urządzenia wielofunkcyjne (GU)10,00
Warunki serwisu gwarancyjnego na zestawy komputerowe (S)10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: