Ogłoszenie nr 565944-N-2020 z dnia 2020-07-24 r.

Urząd Gminy: „Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w podziale na części w ramach realizacji grantu nr 2690/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz w ramach realizacji grantu nr 8212551571 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, krajowy numer identyfikacyjny 71000394800000, ul. Domanice  52 , 08-113  Domanice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 312 982, e-mail ugdomanice@wp.pl, faks 256 312 982.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.domanice.eu/index.php?id=1136,0,0

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Domanice 52, 08-113 Domanice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w podziale na części w ramach realizacji grantu nr 2690/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz w ramach realizacji grantu nr 8212551571 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
Numer referencyjny: ZP.0272.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby części na które wykonawca może złożyć ofertę - Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na każdą część zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 1) Część nr 1 pod nazwą „Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji grantu nr 2690/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”; 2) Część 2 pod nazwą w ramach realizacji grantu nr 8212551571 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. 3. Przedmiotem zamówienia jest: 1) W ramach nr części 1: dostawa 14 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem o parametrach minimalnych wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ (zamówienie podstawowe); 2) W ramach nr części 2: dostawa 18 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem o parametrach minimalnych wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ (zamówienie podstawowe); 3) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w części nr 1 postępowania poprzez zwiększenie zakresu ilościowego zamówienia o dostawę maksymalnie 6 sztuk dodatkowych laptopów wraz z oprogramowaniem, o parametrach minimalnych wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ (zamówienie wynikające z realizacji przez Zamawiającego prawa opcji); 4) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w części nr 2 postępowania poprzez zwiększenie zakresu ilościowego zamówienia o dostawę maksymalnie 10 sztuk dodatkowych laptopów wraz z oprogramowaniem, o parametrach minimalnych wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ (zamówienie wynikające z realizacji przez Zamawiającego prawa opcji). 4. Laptopy wraz z oprogramowaniem będą wykorzystywane przez uczniów lub nauczycieli do nauki zdalnej lub stacjonarnej nauki. Po zawarciu Umowy Zamawiający wskaze ile sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem trafi do poszczególnych Szkół. 5. Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. 6. Cały asortyment składający się na przedmiot zamówienia powinien być nowy, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczony asortyment musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. 7. Asortyment składający się na przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 8. Oferowane laptopy i oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów. 9. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone oprogramowanie, wystawione na rzecz Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia do Urzędu Gminy Domanice w godzinach 8.00-15.00. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 10. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje także instalację laptopów i instruktaż dotyczący zainstalowanego na laptopach oprogramowania. 11. Po dostarczeniu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem powinny być gotowe do poprawnej, bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1 do SIWZ. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu komputerowego lub oprogramowania konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą. 12. Dostarczony sprzęt komputerowy musi być dostosowany do użytkowania z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce. 13. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 14. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia. 15. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 1) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub 2) nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załącznikach lub 3) dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 16. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 17. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 18. Zamawiający zastrzega minimalny okres gwarancji dla każdej części zamówienia na minimum 2 lata od dnia odbioru dostawy. Okres ten może zostać przez Wykonawcę wydłużony na zasadach określonych w niniejszej SIWZ i stanowi kryterium oceny ofert. 19. Warunki gwarancji: 1) okres gwarancji: minimum 2 lata, chyba że producent zapewnia dłuższą gwarancję; 2) gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta; 3) czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego; 4) dedykowany portal producenta do zgłaszania awarii lub usterek, możliwość samodzielnego zamawiania zamiennych komponentów oraz sprawdzenie okresu gwarancji, fabrycznej konfiguracji. 5) czas skutecznej naprawy zgłoszonej wady przedmiotu zamówienia: do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia, w przypadku niemożliwości dokonania naprawy, w tym terminie Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach, na swój koszt; 6) transport przedmiotu umowy do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy; 7) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą ochronę udostępnionych systemów lub zasobów informatycznych, polegającą w szczególności na zapewnieniu środków organizacyjnych, technicznych i prawnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymogami RODO - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie; 8) serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu komputerowego, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego sprzętu komputerowego lub jego przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela; 9) Zamawiający nie ponosi kosztów naprawy sprzętu komputerowego (w szczególności usług, części, transportu) dokonanej w czasie trwania gwarancji i w skutek usterki do której nie przyczynił się czynnik ludzki (tzw. mechaniczne uszkodzenia typu: zrzucony laptop, pęknięta obudowa, zbity ekran zalana klawiatura); 10) wykonanie naprawy nie spowoduje utraty gwarancji. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę utraty gwarancji wszelkie koszty i obowiązki wynikające z gwarancji przechodzą na Wykonawcę; 11) rozbudowa sprzętu komputerowego przez pracowników Zamawiającego (zgodna z możliwościami przewidzianymi przez producenta) nie spowoduje utraty gwarancji na pozostałe elementy. 20. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. 21. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 PZP, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. 22. W związku z tym, że zamówienie dotyczy dostawy, Zamawiający nie konkretyzuje wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy PZP.

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48700000-5
48000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty 60,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia20,00
Długość gwarancji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku gdy: a) wystąpi okoliczność niedająca się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej, uniemożliwiającej dostawę w określonym pierwotnie terminie - wyżej wymieniona zmiana do umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie nie powodującym zwiększenia Wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie oraz tylko o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania; b) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej (np. urzędu celnego), a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa. - wyżej wymieniona zmiana do umowy dopuszczalna jest po przedstawieniu przez Wykonawcę stosowanego dokumentu z urzędu. W takim przypadku strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia; 2) dla zmiany sposobu spełnienia świadczenia: a) niedostępność na rynku sprzętu, w tym oprogramowania spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku produktu. Zaoferowany produkt nie może mieć parametrów gorszych niż określone w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie od producenta o zaprzestaniu produkcji produktu zaoferowanego oraz wypełnioną specyfikację na nowy produkt (załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z materiałami producenta poświadczającymi spełnienie wymaganych parametrów, b) pojawieniem się na rynku produktu nowszej generacji (bądź w nowszej technologii) pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy. Zaoferowany produkt nie może mieć parametrów gorszych niż określono w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie od producenta o rozpoczęciu i prowadzeniu produkcji produktu nowej generacji lub nowej technologii oraz wypełnioną specyfikację na nowy produkt (załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z materiałami producenta poświadczającymi spełnienie wymaganych parametrów, c) zmianę umowy w zakresie zmiany numeru katalogowego, nazwy handlowej, które wynikną w okresie realizacji umowy i nie były możliwe do przewidzenia przez żadną ze strony umowy oraz o ile zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny towaru (w przeliczeniu do nowej objętości lub gramatury towaru – jeżeli dotyczy). 3) dla pozostałych zmian: zmiana sposobu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp, w szczególności: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 2) zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami. 5. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy – w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 4. 6. Zmiany wymienione w ust. 4 nie wymagają aneksu. Strony składają wnioski o konieczności wprowadzenia nieistotnej zmiany do umowy wraz z opisem tej zmiany. Wniosek stanowi integralny załącznik do umowy, a jego treść zastępuje pierwotnie zawartą umowę tylko w zmienionych punktach.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-03, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: „Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji grantu nr 2690/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) W ramach nr części 1: dostawa 14 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem o parametrach minimalnych wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ (zamówienie podstawowe); 2) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w części nr 1 postępowania poprzez zwiększenie zakresu ilościowego zamówienia o dostawę maksymalnie 6 sztuk dodatkowych laptopów wraz z oprogramowaniem, o parametrach minimalnych wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ (zamówienie wynikające z realizacji przez Zamawiającego prawa opcji); 2. Laptopy wraz z oprogramowaniem będą wykorzystywane przez uczniów lub nauczycieli do nauki zdalnej lub stacjonarnej nauki. 3. Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. 4. Cały asortyment składający się na przedmiot zamówienia powinien być nowy, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczony asortyment musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. 5. Asortyment składający się na przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 6. Oferowane laptopy i oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów. 7. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone oprogramowanie, wystawione na rzecz Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia do Urzędu Gminy Domanice w godzinach 8.00-15.00. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 8. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje także instalację laptopów i instruktaż dotyczący zainstalowanego na laptopach oprogramowania. 9. Po dostarczeniu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem powinny być gotowe do poprawnej, bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1 do SIWZ. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu komputerowego lub oprogramowania konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą. 10. Dostarczony sprzęt komputerowy musi być dostosowany do użytkowania z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce. 11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 12. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia. 13. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 1) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub 2) nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załącznikach lub 3) dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 14. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 15. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 16. Zamawiający zastrzega minimalny okres gwarancji dla części nr … zamówienia na minimum 2 lata od dnia odbioru dostawy. Okres ten może zostać przez Wykonawcę wydłużony na zasadach określonych w niniejszej SIWZ i stanowi kryterium oceny ofert. 17. Warunki gwarancji: 1) okres gwarancji: minimum 2 lata, chyba że producent zapewnia dłuższą gwarancję; 2) gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta; 3) czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego; 4) dedykowany portal producenta do zgłaszania awarii lub usterek, możliwość samodzielnego zamawiania zamiennych komponentów oraz sprawdzenie okresu gwarancji, fabrycznej konfiguracji. 5) czas skutecznej naprawy zgłoszonej wady przedmiotu zamówienia: do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia, w przypadku niemożliwości dokonania naprawy, w tym terminie Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach, na swój koszt; 6) transport przedmiotu umowy do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy; 7) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą ochronę udostępnionych systemów lub zasobów informatycznych, polegającą w szczególności na zapewnieniu środków organizacyjnych, technicznych i prawnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymogami RODO - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie; 8) serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu komputerowego, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego sprzętu komputerowego lub jego przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela; 9) Zamawiający nie ponosi kosztów naprawy sprzętu komputerowego (w szczególności usług, części, transportu) dokonanej w czasie trwania gwarancji i w skutek usterki do której nie przyczynił się czynnik ludzki (tzw. mechaniczne uszkodzenia typu: zrzucony laptop, pęknięta obudowa, zbity ekran zalana klawiatura); 10) wykonanie naprawy nie spowoduje utraty gwarancji. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę utraty gwarancji wszelkie koszty i obowiązki wynikające z gwarancji przechodzą na Wykonawcę; 11) rozbudowa sprzętu komputerowego przez pracowników Zamawiającego (zgodna z możliwościami przewidzianymi przez producenta) nie spowoduje utraty gwarancji na pozostałe elementy. 18. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. 19. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 PZP, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. 20. W związku z tym, że zamówienie dotyczy dostawy, Zamawiający nie konkretyzuje wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy PZP.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 48700000-5, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia20,00
Długość gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: „Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji grantu nr 8212551571 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) W ramach nr części 2: dostawa 18 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem o parametrach minimalnych wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ (zamówienie podstawowe); 2) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w części nr 2 postępowania poprzez zwiększenie zakresu ilościowego zamówienia o dostawę maksymalnie 10 sztuk dodatkowych laptopów wraz z oprogramowaniem, o parametrach minimalnych wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ (zamówienie wynikające z realizacji przez Zamawiającego prawa opcji). 2. Laptopy wraz z oprogramowaniem będą wykorzystywane przez uczniów lub nauczycieli do nauki zdalnej lub stacjonarnej nauki. 3. Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. 4. Cały asortyment składający się na przedmiot zamówienia powinien być nowy, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczony asortyment musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. 5. Asortyment składający się na przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 6. Oferowane laptopy i oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów. 7. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone oprogramowanie, wystawione na rzecz Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia do Urzędu Gminy Domanice w godzinach 8.00-15.00. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 8. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje także instalację laptopów i instruktaż dotyczący zainstalowanego na laptopach oprogramowania. 9. Po dostarczeniu do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem powinny być gotowe do poprawnej, bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1 do SIWZ. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu komputerowego lub oprogramowania konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą. 10. Dostarczony sprzęt komputerowy musi być dostosowany do użytkowania z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce. 11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 12. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia. 13. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 1) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub 2) nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załącznikach lub 3) dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 14. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 15. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 16. Zamawiający zastrzega minimalny okres gwarancji dla części nr … zamówienia na minimum 2 lata od dnia odbioru dostawy. Okres ten może zostać przez Wykonawcę wydłużony na zasadach określonych w niniejszej SIWZ i stanowi kryterium oceny ofert. 17. Warunki gwarancji: 1) okres gwarancji: minimum 2 lata, chyba że producent zapewnia dłuższą gwarancję; 2) gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta; 3) czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego; 4) dedykowany portal producenta do zgłaszania awarii lub usterek, możliwość samodzielnego zamawiania zamiennych komponentów oraz sprawdzenie okresu gwarancji, fabrycznej konfiguracji. 5) czas skutecznej naprawy zgłoszonej wady przedmiotu zamówienia: do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia, w przypadku niemożliwości dokonania naprawy, w tym terminie Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach, na swój koszt; 6) transport przedmiotu umowy do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy; 7) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą ochronę udostępnionych systemów lub zasobów informatycznych, polegającą w szczególności na zapewnieniu środków organizacyjnych, technicznych i prawnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymogami RODO - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie; 8) serwis gwarancyjny sprzętu komputerowego powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu komputerowego, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego sprzętu komputerowego lub jego przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela; 9) Zamawiający nie ponosi kosztów naprawy sprzętu komputerowego (w szczególności usług, części, transportu) dokonanej w czasie trwania gwarancji i w skutek usterki do której nie przyczynił się czynnik ludzki (tzw. mechaniczne uszkodzenia typu: zrzucony laptop, pęknięta obudowa, zbity ekran zalana klawiatura); 10) wykonanie naprawy nie spowoduje utraty gwarancji. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę utraty gwarancji wszelkie koszty i obowiązki wynikające z gwarancji przechodzą na Wykonawcę; 11) rozbudowa sprzętu komputerowego przez pracowników Zamawiającego (zgodna z możliwościami przewidzianymi przez producenta) nie spowoduje utraty gwarancji na pozostałe elementy. 18. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. 19. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 PZP, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. 20. W związku z tym, że zamówienie dotyczy dostawy, Zamawiający nie konkretyzuje wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy PZP.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 48700000-5, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty60,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia20,00
Długość gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: