Ogłoszenie nr 510136219-N-2020 z dnia 24-07-2020 r.
Politechnika Opolska: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonicznej wraz z dostawą sprzętu telekomunikacyjnego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557691-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Opolska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000173200000, ul. ul. Prószkowska  76, 45-758  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4498178 , 77 4498177, e-mail r.piorkowska@po.opole.pl, zamowienia@po.opole.pl, faks 77 4498180.
Adres strony internetowej (url): https://po.opole.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: UCZELNIA PUBLICZNA
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonicznej wraz z dostawą sprzętu telekomunikacyjnego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/U/29/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest na świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonicznej wraz z dostawą sprzętu telekomunikacyjnego dla Politechniki Opolskiej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie posiadanie w budżecie wystarczających środków na realizację Zamówienia oraz może nastąpić w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług będących przedmiotem umowy, w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia. Wszystkie wymagania znajdują się w istotnych dla stron postanowieniach umownych i dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64200000-8

Dodatkowe kody CPV: 32550000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 557772.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NETIA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL.POLECZKI 13
Kod pocztowy: 02-822
Miejscowość: WARSZAWA
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 610988.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 610988.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 610988.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.