Ogłoszenie nr 565543-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Gmina Zamość: Wyposażenie Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu z podziałem na części: Część 1. Sprzęt komputerowy i multimedialny Część 2. Sprzęt rekreacyjny
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską na potrzeby Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zamość, krajowy numer identyfikacyjny 54068200000000, ul. Peowiaków  92 , 22-400  Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 639-29-59, e-mail gmina@zamosc.org.pl, faks 84 639-23-64.
Adres strony internetowej (URL): http://ugzamosc.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ugzamosc.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 1 stanowisko nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu z podziałem na części: Część 1. Sprzęt komputerowy i multimedialny Część 2. Sprzęt rekreacyjny
Numer referencyjny: RI.271.29.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: Zakup wyposażenia do Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu, Gmina Zamość, woj. Lubelskie z podziałem na części: CZĘŚĆ 1 – SPRZĘT KOMPUTEROWY i MULTIMEDIALNY Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia pomieszczeń Centrum Geoturystycznego. Dostawa obejmuje zakup, transport, wniesienie, instalację sprzętu i konfigurację urządzeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do każdego urządzenia Certyfikat CE, Deklarację zgodności, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną. Odbiór sprzętu nastąpi na podstawie pozytywnej oceny Zamawiającego dotyczącej działania i integracji sprzętu komputerowego i multimedialnego w pracowni komputerowej i sali szkoleniowej. Podczas odbioru wszystkie urządzenia muszą być włączone. Wykonawca dokona krótkiej symulacji (ok. 3 minut) prowadzonych zajęć w pracowni komputerowej i sali szkoleniowej mającej na celu potwierdzenie prawidłowej integracji zakupionych urządzeń oraz dokona wydruku na urządzeniu wielofunkcyjnym z wylosowanych komputerów. Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy naklejki o łatwo zmywalnej powierzchni o wymiarach 15 x 5 cm (szer. x wysokość) z kolorowym nadrukiem (loga partnerów projektu) wg wzoru dostarczonego wcześniej przez Zamawiającego. Liczba naklejek ma odpowiadać liczbie zakupionych sztuk urządzeń. Naklejki zostaną naklejone przez Zamawiającego po odbiorze sprzętu. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I DANE TECHNICZNE: Sprzęt komputerowy do pracowni komputerowej Komputer przenośny z oprogramowaniem, 13 szt. Komputer typu laptop. Matryca: minimum 15,6’’, rozdzielczość 1920x1080, matryca matowa LED, ekran full HD, klapa komputera otwierana do 180 stopni Procesor: wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych - w ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. Procesor uzyskujący wynik co najmniej 5000 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pamięć RAM: minimum 8 GB DDR4 (pamięć RAM rozszerzalna do 32 GB) Dysk twardy: minimum 1x 256 GB SSD Karta graficzna: Powinna osiągać w teście wydajności Pass Mark Performance Test wynik minimum 1000 punktów w G3D Mark, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Łączność: Karta sieciowa LAN, Bluetooth, WiFi Porty minimum: 1 x Złącze RJ-45, 1 x USB 3.0, 1 x USB 3.1, 1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe, 1 x HDMI Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane 2 x głośniki minimum 1,5 W, wbudowany mikrofon Kamera wbudowana. Nie dopuszcza się stosowanie zewnętrznych nakładek lub kamerek przyklejanych do obudowy. Parametry minimalne kamery: 720p HD. Akumulator (pojemność): minimum 45 Wh Oprogramowanie: System operacyjny: Zainstalowana pełna, nieograniczona czasowo oraz legalna wersja systemu 64 bitowego Microsoft Windows w polskiej wersji językowej lub równoważne. Oprogramowanie do zarządzania mobilną pracownią komputerową: oprogramowanie w polskiej wersji językowej, posiadający m.in. moduły: Zarządzanie komputerami i urządzeniami, zarządzanie drukowaniem, prezentacja i podgląd ekranów, narzędzia do rysownia, itp. Gwarancja: Gwarancja producenta na komputer minimum 24 miesiące, gwarancja na baterię minimum 12 miesięcy – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Serwis urządzeń powinien być dostępny w każdy dzień roboczy i realizowany przez producenta lub partnera serwisowego producenta – wymagane jest dołączenie do oferty stosownego oświadczenia. Dołączony Certyfikat CE, Deklaracja zgodności Oprogramowanie biurowe na 13 stanowisk Wykonawca dostarczy licencje pakietu MS Office 2019 PL w wersji minimum Standard lub równoważnego pakietu biurowego. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać́: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych. Mysz komputerowa, 13 szt. Optyczna, bezprzewodowa, rozdzielczość min 1000 dpi, 3 przyciski, rolka. Gwarancja minimum 24 miesiące - wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Dołączony Certyfikat CE, Deklaracja zgodności Urządzenie wielofunkcyjne, 1 szt. Urządzenie laserowe, monochromatyczne, A4 zawierające drukarkę, skaner, kopiarkę. Prędkość drukowania i kopiowania min. 40 stron A4 na minutę Rozdzielczość druku w czerni [dpi]: minimum1200 x1200 Optyczna rozdzielczość skanowania [dpi]: minimum 600 x 600 Automatyczny moduł dupleksu drukowanie i skanowanie. Skanowanie: Typ pliku JPG,TIFF, PDF, wysoko skompresowany PDF. Interfejsy minimum: USB 2.0, złącze LAN, Wifi Gwarancja minimum 24 miesiące. Serwis urządzeń powinien być dostępny w każdy dzień roboczy i realizowany przez producenta lub partnera serwisowego producenta – wymagane jest dołączenie do oferty stosownego oświadczenia. Podczas odbioru urządzenia wymagana jest krótka prezentacja (wydruk próbny dokumentu tekstowego) przez Wykonawcę mająca na celu potwierdzenie integracji urządzenia z zakupionymi laptopami. Dołączony Certyfikat CE, Deklaracja zgodności Infokiosk/ Multimedialny Kiosk informacyjny, 1szt. Infokiosk Obudowa: Terminal umieszczony w monolitycznej obudowie wewnątrz kiosku informacyjnego. Ekran: 32’’, Monitor dotykowy w rozdzielczości 4K. Kolor: Biały lub czarny (do ustalenia z Zamawiającym). Jasność: 350 cd/m2 Złącza: HDMI 2.0, USB, VGA System operacyjny: Windows lub Android. Gwarancja: minimum 24 miesiące. Serwis urządzeń powinien być dostępny w każdy dzień roboczy i realizowany przez producenta lub partnera serwisowego producenta – wymagane jest dołączenie do oferty stosownego oświadczenia. Dołączony Certyfikat CE, Deklaracja zgodności Prezentacja multimedialna infokiosku Infokiosk musi odtwarzać w formie zapętlonej prezentacji multimedialnej pliki multimedialne (zdjęcia, filmy, teksty). Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania takiej prezentacji na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Prezentacja będzie zawierać informacje o atrakcjach przyrodniczych i kulturowych Roztocza, informacje o projekcie i partnerach wraz ze zdjęciami Roztocza i mapą turystyczną Gminy Zamość. Teksty w prezentacji muszą być podpisane w 3 językach: polskim, angielskim, ukraińskim. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkie niezbędne materiały do prezentacji multimedialnej w języku polskim, angielskim, ukraińskim. Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie materiałów w spójną prezentację, wgranie i uruchomienie prezentacji w urządzeniu. Podczas odbioru infokiosku urządzenie musi być włączone wraz z działającą prezentacją multimedialną. Zamawiający musi mieć możliwość modyfikacji prezentacji w przyszłości, dodawania zdjęć i multimediów bez udziału Wykonawcy. W tym celu otrzyma od Wykonawcy instrukcję obsługi infokiosku oraz ewentualne przeszkolenie personelu Zamawiającego. Sprzęt audiowizualny do pracowni komputerowej i sali szkoleniowej Elektryczny ekran projekcyjny, 1 szt. Zwijany elektrycznie Mocowanie do sufitu/ściany Format 4:3 Rozmiar ekranu: Szer x wys: 200 cm x 150 cm Sterowanie bezprzewodowe, pilot Wejście: HDMI Sterowanie pilotem Gwarancja minimum 24 miesiące. Serwis urządzeń powinien być dostępny w każdy dzień roboczy i realizowany przez producenta lub partnera serwisowego producenta – wymagane jest dołączenie do oferty stosownego oświadczenia. Dołączony Certyfikat CE, Deklaracja zgodności Projektor z uchwytem montowanym do sufitu, 1 szt. Wykonawca zamontuje uchwyt i projektor do sufitu na dzień odbioru urządzenia. Uchwyt przeznaczony do montażu sufitowego. Parametry projektora: Technologia LCD Jasność min.2000 ANSI lumen Kontrast min. 15000 :1 Rozdzielczość bazowa Full HD (1920 x 1080) Rozdzielczość maksymalna Full HD (1920 x 1080) Siła lampy min. 200 W Format obrazu regulowany (dostosowany do formatu ekranu projekcyjnego) Wejścia: minimum 2 x HDMI, 1 x USB Gwarancja producenta na projektor – 2 lata. Serwis urządzeń powinien być dostępny w każdy dzień roboczy i realizowany przez producenta lub partnera serwisowego producenta – wymagane jest dołączenie do oferty stosownego oświadczenia. Dołączony Certyfikat CE, Deklaracja zgodności Łączność projektora z laptopami przy pomocy kabla HDMI lub bezprzewodowo. Wykonawca zakupi kabel HDMI o długości 10 m jeśli do integracji ekranu z laptopami wybierze tego rodzaju połączenie. W przypadku wyboru łączności bezprzewodowej Wykonawca dokona instalacji niezbędnego oprogramowania na wszystkich zakupionych laptopach. Wykonawca podczas odbioru zaprezentuje integrację projektora z losowo wybranymi trzema laptopami. Tablica interaktywna z oprogramowaniem, 1 szt. Tablica Przekątna 86” Wymiary wyświetlacza minimum 1895 mm x 1065mm Rozdzielczość matrycy 4K. Powłoka AntiGlare Technologia wielodotyku minimum 20 punktów dotyku Czujnik dotyku: podczerwień Format wyświetlania 16:9 lub 4:3 Jasność minimum 330 cd/m2. Kontrast minimum 1100:1. Kąt widzenia 178 stopni. Głośniki minimum 2x12 W Czas reakcji matrycy: minimum 6 ms Żywotność matrycy: minimum 30 000 godzin Wbudowany system Android 5.0 lub wyżej Wejścia wideo: minimum 2 x HDMI, 1 x RGB (VGA), Wyjście wideo: minimum 1 x HDMI Porty USB: minimum 2 x dynamiczne porty USB Pamięć RAM: minimum 2 GB. Dodatkowo w zestawie: Kabel USB, Pilot, Kabel HDMI, Kabel zasilający, Pisaki x 2 szt., Instrukcja obsługi, Oprogramowanie, Karta WiFi. Gwarancja minimum 36 miesięcy. Serwis urządzeń powinien być dostępny w każdy dzień roboczy i realizowany przez producenta lub partnera serwisowego producenta – wymagane jest dołączenie do oferty stosownego oświadczenia. Dołączony Certyfikat CE, Deklaracja zgodności Oprogramowanie do tablicy interaktywnej: Oprogramowanie do obsługi tablicy, które pozwala na przygotowanie treści lekcji/ prezentacji, jej wyświetlenie w czasie zajęć. Oprogramowanie musi pozwolić na tworzenie treści interaktywnych i multimedialnych, przesyłanie, nagrywanie i archiwizowanie treści. Podczas odbioru tablicy wymagana jest krótka prezentacja przez Wykonawcę mająca na celu potwierdzenie integracji urządzenia z zakupionymi laptopami. Nagłośnienie, 1 zestaw : Zestaw składający się z: 1 x Mikser, 2 x kolumny głośnikowe, 2 x mikrofony bezprzewodowe. Dołączony Certyfikat CE, Deklaracja zgodności. 1 x Mikser: Mikser minimum 2 strefowy, co najmniej 6 kanałów wejściowych Wejście mikrofonowe 1.5mV Wejście liniowe minimum 120mV Wejście phono minimum 3mV Pasmo przenoszenia 20-20 000Hz Dołączony Certyfikat CE, Deklaracja zgodności 2 x Kolumny głośnikowe ze statywem 2 kolumny głośnikowe o mocy 300 W RMS, wbudowane gniazdo na statyw oraz uchwyt do przenoszenia. Moc: 700W – 800 W Czułość: minimum 92dB W zestawie: niezbędne okablowanie kolumn nie mniejsze niż 10 m, instrukcja obsługi Statywy do kolumn – szt. 2 Dwa aluminiowa statywy kolumnowe wraz z pokrowcem na 2 statywy, kolor czarny. Wysokość około 120 do 190 cm, z regulowaną wysokością statywów. Dołączony Certyfikat CE, Deklaracja zgodności 2 x Mikrofony bezprzewodowe Mikrofon bezprzewodowy (zestaw dwóch mikrofonów ) Bezprzewodowy system z dwoma mikrofonami, wraz z odbiornikiem, zasilaczem, bateriami w zestawie, zakres roboczy ok. 20 metrów w pomieszczeniu, do 30 godzin pracy na baterii AA. Przy odbiorze Wykonawca dokona prezentacji i przetestowania nagłośniania. CZĘŚĆ 2 – SPRZĘT REKREACYJNY Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia rekreacyjnego Centrum Geoturystycznego. Dostawa obejmuje zakup, transport, wniesienie i montaż sprzętu we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach. Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru kartonów, folii, opakowań pozostałych po montażu sprzętu. Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy naklejki o łatwo zmywalnej powierzchni o wymiarach 15 x 5 cm (szer. x wysokość) z kolorowym nadrukiem (loga partnerów projektu) wg wzoru dostarczonego wcześniej przez Zamawiającego. Liczba naklejek ma odpowiadać liczbie zakupionych sztuk sprzętu. Naklejki zostaną naklejone przez Zamawiającego po odbiorze sprzętu. Gwarancja na wszystkie urządzenia co najmniej 24 miesiące (nie dotyczy Bidonów i Rowerowych zestawów naprawczo-serwisowych), bieg gwarancji liczony od daty protokołu odbioru końcowego, bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I DANE TECHNICZNE: Kijki nordic walking, 30 szt. Materiał: Aluminium, Regulacja wysokości minimum 80-135 mm (+/- 5 mm), Rotacyjna blokada teleskopu, Piankowa, odczepiana rękawiczka, wymienne talerzyki. Dodatkowo osłonki grotu + zapasowe osłonki grotu (po 1 komplecie na różne powierzchnie). Rowery trekkingowe damskie, rama 17'', 10 szt. Koła: 28’’, rama typu „damka”, aluminiowa, 17", widelec amortyzowany, liczba biegów min. 21, hamulce: V-brake, mechanizm korbowy: 48 / 38 / 28, 175 mm, kaseta 14-28 7-rzędowa, kierownica i sztyca: aluminiowa, mostek regulowany. Lampa przód i tył typu LED, zasilanie akumulatorowe, bagażnik z gumami do mocowania bagażu, dzwonek, obręcze aluminiowe dwukomorowe, mocowanie na bidon o poj. 950 ml. Rowery trekkingowe męskie rama 19'', 10 szt. Koła: 28’’, rama aluminiowa 19", widelec amortyzowany, liczba biegów min. 21, hamulce przód i tył V-brake, mechanizm korbowy: 48 / 38 / 28, kaseta 14-28 7-rzędowa, kierownica i sztyca aluminiowa, mostek regulowany, Lampa przód i tył typu LED, zasilanie akumulatorowe, bagażnik z gumami do mocowania bagażu, dzwonek, obręcze aluminiowe dwukomorowe, mocowanie na bidon o poj. 950 ml. Bidony, 20 szt. Pojemność min 900 ml, kształt i wytłoczenia umożliwiają pewny chwyt, silikonowy ustnik pozwalający pić w ruchu. Rowerowy zestaw naprawczo-serwisowy, 20 szt. Przenośny zestaw w saszetce obejmujący: 1.Pokrowiec 2. Narzędzie wielofunkcyjne (scyzoryk) z pełnym zestawem kluczy niezbędnych do 3.Zestaw do naprawy kół rowerowych: -mim 3 łatki do dętek -1 tubka kleju do gumy -łyżki do ściągania opony Narzędzia do naprawy rowerów (skrzynka narzędziowa), 1 szt. Zestaw narzędzi w walizce/skrzynce obejmujący m.in: szczypce uniwersalne, śrubokręty płaskie i krzyżakowe, wkładki do kluczy nasadowych 1/2 cala, 1/4 cala, grzechotka 1/2 cala + 1/4 cala, młotek, zestaw kluczy płaskich dwustronnych, imbusy, bity. Minimalna liczba elementów w zestawie: 200 szt. Ramię/stojak warsztatowy do naprawy rowerów, 1 szt. Stojak z możliwością obrotu o 360 stopni, regulowany chwytak z obracaną głowicą, maksymalne obciążenie: 25 kg, regulowana wysokość od 100 cm. materiał: Aluminium, PCV. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdego urządzenia Certyfikat CE, Deklarację zgodności, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu modele i parametry sprzętu komputerowego i multimedialnego. Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską na potrzeby Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Odbiór końcowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony umowy. Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa minimalny okres gwarancji wynoszący 24-miesięcy a maksymalny 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60-miesięczny. W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy niż 24-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. Bieg gwarancji liczony będzie od daty protokołu odbioru końcowego. Zamawiajacy wymaga bezpłatnego serwisu gwarancyjnego przez cały okres trwania gwarancji. Gwarancja co najmniej 24 miesiące nie dotyczy Bidonów i Rowerowych zestawów naprawczo-serwisowych i baterii do laptopów. Zamawiający wymaga, aby okres udzielonej rękojmi był równy okresowi gwarancji. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach w nim określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Do obowiązków Wykonawcy należy (koszty poniższych elementów muszą być wycenione w całości zadania i nie podlegają odrębnej zapłacie): 1)stała współpraca z Zamawiającym 2)zabezpieczenie kompletu materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia 3) usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 4)Wykonawca zobowiązuje się do dostawy w dni robocze w godzinach: od 8.00 do 15.00. 5)Wykonawca zobowiązany jest do odbioru kartonów, folii, opakowań pozostałych po dostawie sprzętu.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
37410000-5
30236000-2
32320000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3.Zdolność techniczna lub zawodowa a) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Dla części 1 - minimum 2 dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego o ŁĄCZNEJ wartości co najmniej 80 000,00 zł Dla części 2 - minimum 2 dostawy sprzętu rekreacyjnego o ŁĄCZNEJ wartości co najmniej 30 000,00 zł oraz załączenia dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie. b)Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego: Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego. C)Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym: Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG). 2) wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane prawidłowo; wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3) Informacja o zamiarze zlecenia robót podwykonawcom - wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 1.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Wszystkie oświadczenia składane są w oryginale, zaś dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5.Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczność, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub o udzielenie wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6.Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX sekcja III SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 8.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX sekcja III SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności dokumentów przechowywanych zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 9.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10.Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w wersji papierowej, własnoręcznym podpisem. 11.Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG). 2) wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane prawidłowo; wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3) Informacja o zamiarze zlecenia robót podwykonawcom - wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 1.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Wszystkie oświadczenia składane są w oryginale, zaś dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5.Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczność, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub o udzielenie wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6.Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX sekcja III SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 8.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX sekcja III SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności dokumentów przechowywanych zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 9.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10.Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w wersji papierowej, własnoręcznym podpisem. 11.Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG). 2) wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane prawidłowo; wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3) Informacja o zamiarze zlecenia robót podwykonawcom - wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 1.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Wszystkie oświadczenia składane są w oryginale, zaś dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5.Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczność, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub o udzielenie wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6.Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX sekcja III SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 8.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX sekcja III SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności dokumentów przechowywanych zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 9.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10.Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w wersji papierowej, własnoręcznym podpisem. 11.Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz ofertowy WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VIII pkt. 3a) niniejszej SIWZ oceniane będzie w ten sposób, że jeden z wykonawców musi się wykazać spełnieniem tych warunków. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. POWOŁYWANIE SIĘ NA ZASOBY PODMIOTÓW TRZECICH 1)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych bądź zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2)Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Zał. Nr 5). 3)Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp. 4)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5)Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 1) nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a)Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 2 i 3. 6)Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 7)Na wezwanie zamawiającego wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale IX. 8)W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a)Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b)Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c)Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d)Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, nas którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac, w szczególności jeżeli wystąpią następujące przesłanki: a) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót – zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami b) zmiana terminu związanego z płatnością za wykonanie przedmiotowego zadania c) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron – zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami d) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, e) gdy wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy. f) gdy wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju. 3. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 2 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy. 4. Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany: a)stawki podatku VAT, b)minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy na podstawie powyższych zapisów, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 5. Wniosek o dokonanie zmiany umowy powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub powinien dowiedzieć się̨ o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, wszelkich innych dokumentów wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. Brak uzasadnienia żądania zmiany umowy spowoduje odrzucenie takiego wniosku. 7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 8. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 9. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 10. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: ‒danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, ‒danych teleadresowych, ‒danych rejestrowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-31, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:
otwarcie ofert: Gmina Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, Świetlica pok. 30 (II piętro), 31.07.2020 godz. 09:30
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, pod rygorem nieważności
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Przed podpisaniem umowy Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu: modele i parametry sprzętu komputerowego i multimedialnego. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1)Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiającego: atokarz@zamosc.org.pl, tel. 84 639-29-59 wew. 39. 3)dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 4)odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 5)dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6)obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7)w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8)Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników[ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.]; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[ Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.]; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO; 9)Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część 1: Sprzęt komputerowy i multimedialny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 1 – SPRZĘT KOMPUTEROWY i MULTIMEDIALNY Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia pomieszczeń Centrum Geoturystycznego. Dostawa obejmuje zakup, transport, wniesienie, instalację sprzętu i konfigurację urządzeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do każdego urządzenia Certyfikat CE, Deklarację zgodności, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną. Odbiór sprzętu nastąpi na podstawie pozytywnej oceny Zamawiającego dotyczącej działania i integracji sprzętu komputerowego i multimedialnego w pracowni komputerowej i sali szkoleniowej. Podczas odbioru wszystkie urządzenia muszą być włączone. Wykonawca dokona krótkiej symulacji (ok. 3 minut) prowadzonych zajęć w pracowni komputerowej i sali szkoleniowej mającej na celu potwierdzenie prawidłowej integracji zakupionych urządzeń oraz dokona wydruku na urządzeniu wielofunkcyjnym z wylosowanych komputerów. Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy naklejki o łatwo zmywalnej powierzchni o wymiarach 15 x 5 cm (szer. x wysokość) z kolorowym nadrukiem (loga partnerów projektu) wg wzoru dostarczonego wcześniej przez Zamawiającego. Liczba naklejek ma odpowiadać liczbie zakupionych sztuk urządzeń. Naklejki zostaną naklejone przez Zamawiającego po odbiorze sprzętu. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I DANE TECHNICZNE: Sprzęt komputerowy do pracowni komputerowej Komputer przenośny z oprogramowaniem, 13 szt. Komputer typu laptop. Matryca: minimum 15,6’’, rozdzielczość 1920x1080, matryca matowa LED, ekran full HD, klapa komputera otwierana do 180 stopni Procesor: wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych - w ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. Procesor uzyskujący wynik co najmniej 5000 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pamięć RAM: minimum 8 GB DDR4 (pamięć RAM rozszerzalna do 32 GB) Dysk twardy: minimum 1x 256 GB SSD Karta graficzna: Powinna osiągać w teście wydajności Pass Mark Performance Test wynik minimum 1000 punktów w G3D Mark, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Łączność: Karta sieciowa LAN, Bluetooth, WiFi Porty minimum: 1 x Złącze RJ-45, 1 x USB 3.0, 1 x USB 3.1, 1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe, 1 x HDMI Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane 2 x głośniki minimum 1,5 W, wbudowany mikrofon Kamera wbudowana. Nie dopuszcza się stosowanie zewnętrznych nakładek lub kamerek przyklejanych do obudowy. Parametry minimalne kamery: 720p HD. Akumulator (pojemność): minimum 45 Wh Oprogramowanie: System operacyjny: Zainstalowana pełna, nieograniczona czasowo oraz legalna wersja systemu 64 bitowego Microsoft Windows w polskiej wersji językowej lub równoważne. Oprogramowanie do zarządzania mobilną pracownią komputerową: oprogramowanie w polskiej wersji językowej, posiadający m.in. moduły: Zarządzanie komputerami i urządzeniami, zarządzanie drukowaniem, prezentacja i podgląd ekranów, narzędzia do rysownia, itp. Gwarancja: Gwarancja producenta na komputer minimum 24 miesiące, gwarancja na baterię minimum 12 miesięcy – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Serwis urządzeń powinien być dostępny w każdy dzień roboczy i realizowany przez producenta lub partnera serwisowego producenta – wymagane jest dołączenie do oferty stosownego oświadczenia. Dołączony Certyfikat CE, Deklaracja zgodności Oprogramowanie biurowe na 13 stanowisk Wykonawca dostarczy licencje pakietu MS Office 2019 PL w wersji minimum Standard lub równoważnego pakietu biurowego. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać́: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych. Mysz komputerowa, 13 szt. Optyczna, bezprzewodowa, rozdzielczość min 1000 dpi, 3 przyciski, rolka. Gwarancja minimum 24 miesiące - wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Dołączony Certyfikat CE, Deklaracja zgodności Urządzenie wielofunkcyjne, 1 szt. Urządzenie laserowe, monochromatyczne, A4 zawierające drukarkę, skaner, kopiarkę. Prędkość drukowania i kopiowania min. 40 stron A4 na minutę Rozdzielczość druku w czerni [dpi]: minimum1200 x1200 Optyczna rozdzielczość skanowania [dpi]: minimum 600 x 600 Automatyczny moduł dupleksu drukowanie i skanowanie. Skanowanie: Typ pliku JPG,TIFF, PDF, wysoko skompresowany PDF. Interfejsy minimum: USB 2.0, złącze LAN, Wifi Gwarancja minimum 24 miesiące. Serwis urządzeń powinien być dostępny w każdy dzień roboczy i realizowany przez producenta lub partnera serwisowego producenta – wymagane jest dołączenie do oferty stosownego oświadczenia. Podczas odbioru urządzenia wymagana jest krótka prezentacja (wydruk próbny dokumentu tekstowego) przez Wykonawcę mająca na celu potwierdzenie integracji urządzenia z zakupionymi laptopami. Dołączony Certyfikat CE, Deklaracja zgodności Infokiosk/ Multimedialny Kiosk informacyjny, 1szt. Infokiosk Obudowa: Terminal umieszczony w monolitycznej obudowie wewnątrz kiosku informacyjnego. Ekran: 32’’, Monitor dotykowy w rozdzielczości 4K. Kolor: Biały lub czarny (do ustalenia z Zamawiającym). Jasność: 350 cd/m2 Złącza: HDMI 2.0, USB, VGA System operacyjny: Windows lub Android. Gwarancja: minimum 24 miesiące. Serwis urządzeń powinien być dostępny w każdy dzień roboczy i realizowany przez producenta lub partnera serwisowego producenta – wymagane jest dołączenie do oferty stosownego oświadczenia. Dołączony Certyfikat CE, Deklaracja zgodności Prezentacja multimedialna infokiosku Infokiosk musi odtwarzać w formie zapętlonej prezentacji multimedialnej pliki multimedialne (zdjęcia, filmy, teksty). Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania takiej prezentacji na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Prezentacja będzie zawierać informacje o atrakcjach przyrodniczych i kulturowych Roztocza, informacje o projekcie i partnerach wraz ze zdjęciami Roztocza i mapą turystyczną Gminy Zamość. Teksty w prezentacji muszą być podpisane w 3 językach: polskim, angielskim, ukraińskim. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkie niezbędne materiały do prezentacji multimedialnej w języku polskim, angielskim, ukraińskim. Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie materiałów w spójną prezentację, wgranie i uruchomienie prezentacji w urządzeniu. Podczas odbioru infokiosku urządzenie musi być włączone wraz z działającą prezentacją multimedialną. Zamawiający musi mieć możliwość modyfikacji prezentacji w przyszłości, dodawania zdjęć i multimediów bez udziału Wykonawcy. W tym celu otrzyma od Wykonawcy instrukcję obsługi infokiosku oraz ewentualne przeszkolenie personelu Zamawiającego. Sprzęt audiowizualny do pracowni komputerowej i sali szkoleniowej Elektryczny ekran projekcyjny, 1 szt. Zwijany elektrycznie Mocowanie do sufitu/ściany Format 4:3 Rozmiar ekranu: Szer x wys: 200 cm x 150 cm Sterowanie bezprzewodowe, pilot Wejście: HDMI Sterowanie pilotem Gwarancja minimum 24 miesiące. Serwis urządzeń powinien być dostępny w każdy dzień roboczy i realizowany przez producenta lub partnera serwisowego producenta – wymagane jest dołączenie do oferty stosownego oświadczenia. Dołączony Certyfikat CE, Deklaracja zgodności Projektor z uchwytem montowanym do sufitu, 1 szt. Wykonawca zamontuje uchwyt i projektor do sufitu na dzień odbioru urządzenia. Uchwyt przeznaczony do montażu sufitowego. Parametry projektora: Technologia LCD Jasność min.2000 ANSI lumen Kontrast min. 15000 :1 Rozdzielczość bazowa Full HD (1920 x 1080) Rozdzielczość maksymalna Full HD (1920 x 1080) Siła lampy min. 200 W Format obrazu regulowany (dostosowany do formatu ekranu projekcyjnego) Wejścia: minimum 2 x HDMI, 1 x USB Gwarancja producenta na projektor – 2 lata. Serwis urządzeń powinien być dostępny w każdy dzień roboczy i realizowany przez producenta lub partnera serwisowego producenta – wymagane jest dołączenie do oferty stosownego oświadczenia. Dołączony Certyfikat CE, Deklaracja zgodności Łączność projektora z laptopami przy pomocy kabla HDMI lub bezprzewodowo. Wykonawca zakupi kabel HDMI o długości 10 m jeśli do integracji ekranu z laptopami wybierze tego rodzaju połączenie. W przypadku wyboru łączności bezprzewodowej Wykonawca dokona instalacji niezbędnego oprogramowania na wszystkich zakupionych laptopach. Wykonawca podczas odbioru zaprezentuje integrację projektora z losowo wybranymi trzema laptopami. Tablica interaktywna z oprogramowaniem, 1 szt. Tablica Przekątna 86” Wymiary wyświetlacza minimum 1895 mm x 1065mm Rozdzielczość matrycy 4K. Powłoka AntiGlare Technologia wielodotyku minimum 20 punktów dotyku Czujnik dotyku: podczerwień Format wyświetlania 16:9 lub 4:3 Jasność minimum 330 cd/m2. Kontrast minimum 1100:1. Kąt widzenia 178 stopni. Głośniki minimum 2x12 W Czas reakcji matrycy: minimum 6 ms Żywotność matrycy: minimum 30 000 godzin Wbudowany system Android 5.0 lub wyżej Wejścia wideo: minimum 2 x HDMI, 1 x RGB (VGA), Wyjście wideo: minimum 1 x HDMI Porty USB: minimum 2 x dynamiczne porty USB Pamięć RAM: minimum 2 GB. Dodatkowo w zestawie: Kabel USB, Pilot, Kabel HDMI, Kabel zasilający, Pisaki x 2 szt., Instrukcja obsługi, Oprogramowanie, Karta WiFi. Gwarancja minimum 36 miesięcy. Serwis urządzeń powinien być dostępny w każdy dzień roboczy i realizowany przez producenta lub partnera serwisowego producenta – wymagane jest dołączenie do oferty stosownego oświadczenia. Dołączony Certyfikat CE, Deklaracja zgodności Oprogramowanie do tablicy interaktywnej: Oprogramowanie do obsługi tablicy, które pozwala na przygotowanie treści lekcji/ prezentacji, jej wyświetlenie w czasie zajęć. Oprogramowanie musi pozwolić na tworzenie treści interaktywnych i multimedialnych, przesyłanie, nagrywanie i archiwizowanie treści. Podczas odbioru tablicy wymagana jest krótka prezentacja przez Wykonawcę mająca na celu potwierdzenie integracji urządzenia z zakupionymi laptopami. Nagłośnienie, 1 zestaw : Zestaw składający się z: 1 x Mikser, 2 x kolumny głośnikowe, 2 x mikrofony bezprzewodowe. Dołączony Certyfikat CE, Deklaracja zgodności. 1 x Mikser: Mikser minimum 2 strefowy, co najmniej 6 kanałów wejściowych Wejście mikrofonowe 1.5mV Wejście liniowe minimum 120mV Wejście phono minimum 3mV Pasmo przenoszenia 20-20 000Hz Dołączony Certyfikat CE, Deklaracja zgodności 2 x Kolumny głośnikowe ze statywem 2 kolumny głośnikowe o mocy 300 W RMS, wbudowane gniazdo na statyw oraz uchwyt do przenoszenia. Moc: 700W – 800 W Czułość: minimum 92dB W zestawie: niezbędne okablowanie kolumn nie mniejsze niż 10 m, instrukcja obsługi Statywy do kolumn – szt. 2 Dwa aluminiowa statywy kolumnowe wraz z pokrowcem na 2 statywy, kolor czarny. Wysokość około 120 do 190 cm, z regulowaną wysokością statywów. Dołączony Certyfikat CE, Deklaracja zgodności 2 x Mikrofony bezprzewodowe Mikrofon bezprzewodowy (zestaw dwóch mikrofonów ) Bezprzewodowy system z dwoma mikrofonami, wraz z odbiornikiem, zasilaczem, bateriami w zestawie, zakres roboczy ok. 20 metrów w pomieszczeniu, do 30 godzin pracy na baterii AA. Przy odbiorze Wykonawca dokona prezentacji i przetestowania nagłośniania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30236000-2, 32320000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-24
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdego urządzenia Certyfikat CE, Deklarację zgodności, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu modele i parametry sprzętu komputerowego i multimedialnego.


Część nr: 2Nazwa: Część 2: Sprzęt rekreacyjny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 2 – SPRZĘT REKREACYJNY Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia rekreacyjnego Centrum Geoturystycznego. Dostawa obejmuje zakup, transport, wniesienie i montaż sprzętu we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach. Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru kartonów, folii, opakowań pozostałych po montażu sprzętu. Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy naklejki o łatwo zmywalnej powierzchni o wymiarach 15 x 5 cm (szer. x wysokość) z kolorowym nadrukiem (loga partnerów projektu) wg wzoru dostarczonego wcześniej przez Zamawiającego. Liczba naklejek ma odpowiadać liczbie zakupionych sztuk sprzętu. Naklejki zostaną naklejone przez Zamawiającego po odbiorze sprzętu. Gwarancja na wszystkie urządzenia co najmniej 24 miesiące (nie dotyczy Bidonów i Rowerowych zestawów naprawczo-serwisowych), bieg gwarancji liczony od daty protokołu odbioru końcowego, bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I DANE TECHNICZNE: Kijki nordic walking, 30 szt. Materiał: Aluminium, Regulacja wysokości minimum 80-135 mm (+/- 5 mm), Rotacyjna blokada teleskopu, Piankowa, odczepiana rękawiczka, wymienne talerzyki. Dodatkowo osłonki grotu + zapasowe osłonki grotu (po 1 komplecie na różne powierzchnie). Rowery trekkingowe damskie, rama 17'', 10 szt. Koła: 28’’, rama typu „damka”, aluminiowa, 17", widelec amortyzowany, liczba biegów min. 21, hamulce: V-brake, mechanizm korbowy: 48 / 38 / 28, 175 mm, kaseta 14-28 7-rzędowa, kierownica i sztyca: aluminiowa, mostek regulowany. Lampa przód i tył typu LED, zasilanie akumulatorowe, bagażnik z gumami do mocowania bagażu, dzwonek, obręcze aluminiowe dwukomorowe, mocowanie na bidon o poj. 950 ml. Rowery trekkingowe męskie rama 19'', 10 szt. Koła: 28’’, rama aluminiowa 19", widelec amortyzowany, liczba biegów min. 21, hamulce przód i tył V-brake, mechanizm korbowy: 48 / 38 / 28, kaseta 14-28 7-rzędowa, kierownica i sztyca aluminiowa, mostek regulowany, Lampa przód i tył typu LED, zasilanie akumulatorowe, bagażnik z gumami do mocowania bagażu, dzwonek, obręcze aluminiowe dwukomorowe, mocowanie na bidon o poj. 950 ml. Bidony, 20 szt. Pojemność min 900 ml, kształt i wytłoczenia umożliwiają pewny chwyt, silikonowy ustnik pozwalający pić w ruchu. Rowerowy zestaw naprawczo-serwisowy, 20 szt. Przenośny zestaw w saszetce obejmujący: 1.Pokrowiec 2. Narzędzie wielofunkcyjne (scyzoryk) z pełnym zestawem kluczy niezbędnych do 3.Zestaw do naprawy kół rowerowych: -mim 3 łatki do dętek -1 tubka kleju do gumy -łyżki do ściągania opony Narzędzia do naprawy rowerów (skrzynka narzędziowa), 1 szt. Zestaw narzędzi w walizce/skrzynce obejmujący m.in: szczypce uniwersalne, śrubokręty płaskie i krzyżakowe, wkładki do kluczy nasadowych 1/2 cala, 1/4 cala, grzechotka 1/2 cala + 1/4 cala, młotek, zestaw kluczy płaskich dwustronnych, imbusy, bity. Minimalna liczba elementów w zestawie: 200 szt. Ramię/stojak warsztatowy do naprawy rowerów, 1 szt. Stojak z możliwością obrotu o 360 stopni, regulowany chwytak z obracaną głowicą, maksymalne obciążenie: 25 kg, regulowana wysokość od 100 cm. materiał: Aluminium, PCV.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37410000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-24
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdego urządzenia Certyfikat CE, Deklarację zgodności, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu modele i parametry sprzętu komputerowego i multimedialnego.