Ogłoszenie nr 565096-N-2020 z dnia 2020-07-23 r.

Powiat Łęczyński: „ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I BIUROWEGO NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNEGO W JASZCZOWIE”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo- mieszkalne” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego zgodnie z umową nr 655 z 09.04.2020 r.
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łęczyński, krajowy numer identyfikacyjny 43101942500000, ul. Al. Jana Pawła II  95A , 21-010  Łęczna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48815315200, e-mail zamowienia@powiatleczynski.pl, a.jozwiak@powiatleczynski.pl, faks +48817526464.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatleczynski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.powiatleczynski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111,

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I BIUROWEGO NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNEGO W JASZCZOWIE”
Numer referencyjny: IRP.272.4.9.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie 2.Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 ustawy przewiduje możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 4 zadania: Zadanie 1– zakup i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego Nazwa sprzętu Liczba sztuk Zestaw komputerowy 1 szt. Nazwa podzespołu Minimalne wymagania Procesor • min. 4 rdzenie • osiągający w teście Pass Mark wynik min. 9500 pkt. Pamięć RAM • min. 8GB Dysk twardy • SSD min. 256 GB Napęd optyczny • DVD+/-RW Komunikacja • karta sieciowa – standard • wyjście VGA • wyjście HDMI lub DisplayPort • złącze USB 3.0 – min. 2 szt. • złącze USB 2.0 – min. 1 szt. • złącze audio • czytnik kart pamięci Monitor • przekątna min. 23,8” • rozdzielczość: min. 1920x1080 LED,16.7 mln kolorów, • regulacja wysokości 130mm, Dodatkowo w zestawie • mysz optyczna USB • głośniki 2X min.2W • przewód HDMI • UPS o mocy rzeczywistej min. 400W Gwarancja • min. 24 miesiące Oprogramowanie • system Windows 10 Professional lub równoważny • MS Office Home&Bussines 2019 (box) lub równoważny – licencja bezterminowa OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR1 DO SIWZ Zadanie 2 - zakup i dostawa drukarki Nazwa sprzętu Liczba sztuk Drukarka 1szt. Nazwa podzespołu Minimalne wymagania Druk • laserowa (mono) • podajnik papieru min. 250kartek • taca odbioru min. 150 kartek • wydajność min. 10000str/miesiąc • rozdzielczość druku min: 1200x1200dpi • szybkość druku min. 40str/min • obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, Executive, Folio, JIS B5, karton, karty katalogowe, koperta DL, koperty, legal, letter, oficio, zwykły papier • druk dwustronny • złącza: LAN rj45, usb typ B (port drukarki) • WiFi - opcjonalnie Dodatkowo w zestawie • standardowy toner startowy • dodatkowy oryginalny toner czarny Gwarancja • min. 24 miesiące Zadanie 3 – zakup i dostawa laptopa Nazwa sprzętu Liczba sztuk Laptop 1 szt. Nazwa podzespołu Minimalne wymagania Procesor • min. 4 rdzenie • osiągający w teście Pass Mark wynik minimum 8900 pkt. Pamięć Ram • 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz) Dysk twardy • SSD min. 500 GB Napęd optyczny • wbudowany lub zewnętrzny napęd optyczny DVD+/-RW Komunikacja • karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbps • Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) • moduł bluetooth • czytnik kart pamięci • czytnik linii papilarnych Ekran • min. 15,6”, o rozdzielczości min. 1920x1080 (Full HD) • typ matrycy: matowa, LED Karta graficzna • zintegrowana lub dedykowana Dodatkowo w zestawie/ dodatkowe informacje • preferowany kolor dominujący zestawu – czarny • torba na laptopa – kolor czarny - z dodatkową kieszenią na akcesoria z przodu • mysz optyczna • wbudowane głośniki stereo • wbudowana kamera internetowa Min. 1.0 Mpix • wbudowany mikrofon • bateria min. 3500 mAh • zasilacz • wydzielona klawiatura numeryczna • wielodotykowy, intuicyjny touchpad • opcjonalnie możliwość zabezpieczenia linką Gwarancja • min. 24 miesiące Oprogramowanie • system Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny ze skonfigurowanym dyskiem recovery • partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) • MS Office Home&Bussines 2019 (box) lub równoważny – licencja bezterminowa OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR1 DO SIWZ Zadanie 4 – zakup i dostawa niszczarki Nazwa sprzętu Liczba sztuk Niszczarka 1 Minimalne wymagania Pojemność szczeliny min. 10 kartek o pojemności kosza powyżej 15 litrów. Spełniająca normę DIN 66399 o poziomie tajności III ( tj. paski o szerokości mniejszej niż 2 mm lub ścinki o powierzchni mniejszej niż 320 mm², szerokości mniejszej niż 4 mm, długości mniejszej niż 80 mm) Dodatkowo: Niszczy: Spinacze, zszywki, płyty CD/DVD i karty kredytowe. Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i model oferowanego sprzętu oraz okres gwarancji udzielonej na zaoferowany sprzęt. Wykonawca wskaże w ofercie parametry techniczne oferowanego sprzętu. 4. Powyższa specyfikacja przedmiotu zamówienia określa minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać oferowany przez Wykonawcę sprzęt, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. 5. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do urządzeń lub niektórych materiałów znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Posłużenie się przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie producenta lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia co najmniej minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Opis równoważności systemu operacyjnego i pakietu biurowego, znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu równoważności oferowanego systemu operacyjnego i pakietu biurowego w stosunku do wymogów systemu określonych przez Zamawiającego. 8. Dostawa przedmiotu zamówienia powinna obejmować: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie, ustawienie, podłączenie oraz uruchomienie sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt komputerowy którego dotyczy umowa winien być w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń. Sprzęt którego dotyczy umowa nie może pochodzić z żadnych pokazów ani wystaw, być pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadać obowiązującym normom i posiadać niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru. 10. Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy kompletny (system operacyjny zainstalowany – preinstalowany), posiadający wszelkie kable, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów. 11. Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE. 12. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim. 13. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi minimalnie na okres zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, treścią umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag i wynosi 24 miesiące. Wydłużony okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca wskaże w Formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi. 14. Do wszystkich ujętych w zamówieniu systemów operacyjnych i programów wymagane jest dołączenie nośników, a także instrukcji instalacji i obsługi oraz certyfikatów potwierdzających prawo Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania w ramachniniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy). 15. Wykonawca zapewni zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego (jeżeli dotyczy).

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6
30232110-8
30237200-1
48000000-8
48620000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
14

II.9) Informacje dodatkowe: Miejsce dostawy: Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Jaszczowie, Jaszczów 211A gm. Milejów Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie maksymalnie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca wskaże termin dostawy w Formularzu oferty.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcy. 3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie dostawy. Wykonawca winien zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także winien przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 8. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie żaden z podmiotów występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 9. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 4 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 ustawy Pzp).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 26 ust. 2 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 26 ust. 2 ustawy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez wszystkich Wykonawców. 1) Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2) 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 1. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1) dokumenty -oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie, 2) pozostałe oświadczenia i dokumenty oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) poza dokumentami wymienionymi powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa, o którym mowa w Rozdziale 10 pkt.1 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
„Cena” (C ) 60,00
„Wydłużona gwarancja i rękojmia” (G)10,00
„Termin dostawy” (Td)30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w SIWZ – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 8. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze Umowy. 9. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 10. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy. Zmiany postanowień umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy i terminu płatności, w szczególności w przypadku: 1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie, 2) w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz; 3) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie, 4) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, 5) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, pandemie, epidemie, okresy kwarantanny, stany klęski żywiołowej, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych, 6) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniających ryzyko, że jego produkty, świadczenia itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości, 7) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, 8) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru dostawy / usługi spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia dostawy. 2. W opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec mogą odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia, termin płatności, zasady rozliczeń (o ile zmiana zasad rozliczeń nie spowoduje konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie), sposób realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zmiana materiałów lub technologii wykonania zamówienia. 3. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca wejdzie w posiadanie interpretacji podatkowej lub wyroku sądu dotyczącej podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która w sposób nie budzący wątpliwości wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji (stała zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). Przy czym ww. możliwość zmiany umowy za zgodą stron nie daje żadnej ze stron skutecznego jednostronnego roszczenia o zmianę umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie 1– zakup i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie 2.Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 ustawy przewiduje możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 4 zadania: Zadanie 1– zakup i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego Nazwa sprzętu Liczba sztuk Zestaw komputerowy 1 szt. Nazwa podzespołu Minimalne wymagania Procesor • min. 4 rdzenie • osiągający w teście Pass Mark wynik min. 9500 pkt. Pamięć RAM • min. 8GB Dysk twardy • SSD min. 256 GB Napęd optyczny • DVD+/-RW Komunikacja • karta sieciowa – standard • wyjście VGA • wyjście HDMI lub DisplayPort • złącze USB 3.0 – min. 2 szt. • złącze USB 2.0 – min. 1 szt. • złącze audio • czytnik kart pamięci Monitor • przekątna min. 23,8” • rozdzielczość: min. 1920x1080 LED,16.7 mln kolorów, • regulacja wysokości 130mm, Dodatkowo w zestawie • mysz optyczna USB • głośniki 2X min.2W • przewód HDMI • UPS o mocy rzeczywistej min. 400W Gwarancja • min. 24 miesiące Oprogramowanie • system Windows 10 Professional lub równoważny • MS Office Home&Bussines 2019 (box) lub równoważny – licencja bezterminowa OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR1 DO SIWZ Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i model oferowanego sprzętu oraz okres gwarancji udzielonej na zaoferowany sprzęt. Wykonawca wskaże w ofercie parametry techniczne oferowanego sprzętu. 4. Powyższa specyfikacja przedmiotu zamówienia określa minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać oferowany przez Wykonawcę sprzęt, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. 5. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do urządzeń lub niektórych materiałów znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Posłużenie się przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie producenta lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia co najmniej minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Opis równoważności systemu operacyjnego i pakietu biurowego, znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu równoważności oferowanego systemu operacyjnego i pakietu biurowego w stosunku do wymogów systemu określonych przez Zamawiającego. 8. Dostawa przedmiotu zamówienia powinna obejmować: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie, ustawienie, podłączenie oraz uruchomienie sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt komputerowy którego dotyczy umowa winien być w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń. Sprzęt którego dotyczy umowa nie może pochodzić z żadnych pokazów ani wystaw, być pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadać obowiązującym normom i posiadać niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru. 10. Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy kompletny (system operacyjny zainstalowany – preinstalowany), posiadający wszelkie kable, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów. 11. Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE. 12. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim. 13. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi minimalnie na okres zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, treścią umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag i wynosi 24 miesiące. Wydłużony okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca wskaże w Formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi. 14. Do wszystkich ujętych w zamówieniu systemów operacyjnych i programów wymagane jest dołączenie nośników, a także instrukcji instalacji i obsługi oraz certyfikatów potwierdzających prawo Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania w ramachniniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy). 15. Wykonawca zapewni zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego (jeżeli dotyczy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 30232110-8, 30237200-1, 48000000-8, 48620000-0, 30191400-8, 30191400-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
„Cena” (C ) 60,00
„Wydłużona gwarancja i rękojmia” (G)10,00
„Termin dostawy” (Td)30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie 2 - zakup i dostawa drukarki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie 2.Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 ustawy przewiduje możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 4 zadania: Zadanie 2 - zakup i dostawa drukarki Nazwa sprzętu Liczba sztuk Drukarka 1szt. Nazwa podzespołu Minimalne wymagania Druk • laserowa (mono) • podajnik papieru min. 250kartek • taca odbioru min. 150 kartek • wydajność min. 10000str/miesiąc • rozdzielczość druku min: 1200x1200dpi • szybkość druku min. 40str/min • obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, Executive, Folio, JIS B5, karton, karty katalogowe, koperta DL, koperty, legal, letter, oficio, zwykły papier • druk dwustronny • złącza: LAN rj45, usb typ B (port drukarki) • WiFi - opcjonalnie Dodatkowo w zestawie • standardowy toner startowy • dodatkowy oryginalny toner czarny Gwarancja • min. 24 miesiące 4. Powyższa specyfikacja przedmiotu zamówienia określa minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać oferowany przez Wykonawcę sprzęt, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. 5. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do urządzeń lub niektórych materiałów znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Posłużenie się przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie producenta lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia co najmniej minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Opis równoważności systemu operacyjnego i pakietu biurowego, znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu równoważności oferowanego systemu operacyjnego i pakietu biurowego w stosunku do wymogów systemu określonych przez Zamawiającego. 8. Dostawa przedmiotu zamówienia powinna obejmować: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie, ustawienie, podłączenie oraz uruchomienie sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt komputerowy którego dotyczy umowa winien być w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń. Sprzęt którego dotyczy umowa nie może pochodzić z żadnych pokazów ani wystaw, być pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadać obowiązującym normom i posiadać niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru. 10. Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy kompletny (system operacyjny zainstalowany – preinstalowany), posiadający wszelkie kable, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów. 11. Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE. 12. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim. 13. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi minimalnie na okres zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, treścią umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag i wynosi 24 miesiące. Wydłużony okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca wskaże w Formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi. 14. Do wszystkich ujętych w zamówieniu systemów operacyjnych i programów wymagane jest dołączenie nośników, a także instrukcji instalacji i obsługi oraz certyfikatów potwierdzających prawo Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania w ramachniniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy). 15. Wykonawca zapewni zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego (jeżeli dotyczy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 30232110-8, 30237200-1, 48000000-8, 48620000-0, 30191400-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
„Cena” (C ) 60,00
„Wydłużona gwarancja i rękojmia” (G)10,00
„Termin dostawy” (Td)30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zadanie 3 – zakup i dostawa laptopa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie 2.Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 ustawy przewiduje możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 4 zadania: Zadanie 3 – zakup i dostawa laptopa Nazwa sprzętu Liczba sztuk Laptop 1 szt. Nazwa podzespołu Minimalne wymagania Procesor • min. 4 rdzenie • osiągający w teście Pass Mark wynik minimum 8900 pkt. Pamięć Ram • 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz) Dysk twardy • SSD min. 500 GB Napęd optyczny • wbudowany lub zewnętrzny napęd optyczny DVD+/-RW Komunikacja • karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbps • Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) • moduł bluetooth • czytnik kart pamięci • czytnik linii papilarnych Ekran • min. 15,6”, o rozdzielczości min. 1920x1080 (Full HD) • typ matrycy: matowa, LED Karta graficzna • zintegrowana lub dedykowana Dodatkowo w zestawie/ dodatkowe informacje • preferowany kolor dominujący zestawu – czarny • torba na laptopa – kolor czarny - z dodatkową kieszenią na akcesoria z przodu • mysz optyczna • wbudowane głośniki stereo • wbudowana kamera internetowa Min. 1.0 Mpix • wbudowany mikrofon • bateria min. 3500 mAh • zasilacz • wydzielona klawiatura numeryczna • wielodotykowy, intuicyjny touchpad • opcjonalnie możliwość zabezpieczenia linką Gwarancja • min. 24 miesiące Oprogramowanie • system Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny ze skonfigurowanym dyskiem recovery • partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) • MS Office Home&Bussines 2019 (box) lub równoważny – licencja bezterminowa OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR1 DO SIWZ Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i model oferowanego sprzętu oraz okres gwarancji udzielonej na zaoferowany sprzęt. Wykonawca wskaże w ofercie parametry techniczne oferowanego sprzętu. 4. Powyższa specyfikacja przedmiotu zamówienia określa minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać oferowany przez Wykonawcę sprzęt, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. 5. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do urządzeń lub niektórych materiałów znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Posłużenie się przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie producenta lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia co najmniej minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Opis równoważności systemu operacyjnego i pakietu biurowego, znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu równoważności oferowanego systemu operacyjnego i pakietu biurowego w stosunku do wymogów systemu określonych przez Zamawiającego. 8. Dostawa przedmiotu zamówienia powinna obejmować: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie, ustawienie, podłączenie oraz uruchomienie sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt komputerowy którego dotyczy umowa winien być w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń. Sprzęt którego dotyczy umowa nie może pochodzić z żadnych pokazów ani wystaw, być pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadać obowiązującym normom i posiadać niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru. 10. Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy kompletny (system operacyjny zainstalowany – preinstalowany), posiadający wszelkie kable, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów. 11. Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE. 12. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim. 13. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi minimalnie na okres zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, treścią umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag i wynosi 24 miesiące. Wydłużony okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca wskaże w Formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi. 14. Do wszystkich ujętych w zamówieniu systemów operacyjnych i programów wymagane jest dołączenie nośników, a także instrukcji instalacji i obsługi oraz certyfikatów potwierdzających prawo Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania w ramachniniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy). 15. Wykonawca zapewni zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego (jeżeli dotyczy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 30232110-8, 30237200-1, 48000000-8, 48620000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
„Cena” (C ) 60,00
„Wydłużona gwarancja i rękojmia” (G)10,00
„Termin dostawy” (Td)30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Zadanie 4 – zakup i dostawa niszczarki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego i biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Jaszczowie 2.Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust.1 ustawy przewiduje możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 4 zadania: Zadanie 4 – zakup i dostawa niszczarki Nazwa sprzętu Liczba sztuk Niszczarka 1 Minimalne wymagania Pojemność szczeliny min. 10 kartek o pojemności kosza powyżej 15 litrów. Spełniająca normę DIN 66399 o poziomie tajności III ( tj. paski o szerokości mniejszej niż 2 mm lub ścinki o powierzchni mniejszej niż 320 mm², szerokości mniejszej niż 4 mm, długości mniejszej niż 80 mm) Dodatkowo: Niszczy: Spinacze, zszywki, płyty CD/DVD i karty kredytowe. Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i model oferowanego sprzętu oraz okres gwarancji udzielonej na zaoferowany sprzęt. Wykonawca wskaże w ofercie parametry techniczne oferowanego sprzętu. 4. Powyższa specyfikacja przedmiotu zamówienia określa minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać oferowany przez Wykonawcę sprzęt, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. 5. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do urządzeń lub niektórych materiałów znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Posłużenie się przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie producenta lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia co najmniej minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Opis równoważności systemu operacyjnego i pakietu biurowego, znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu równoważności oferowanego systemu operacyjnego i pakietu biurowego w stosunku do wymogów systemu określonych przez Zamawiającego. 8. Dostawa przedmiotu zamówienia powinna obejmować: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie, ustawienie, podłączenie oraz uruchomienie sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt komputerowy którego dotyczy umowa winien być w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń. Sprzęt którego dotyczy umowa nie może pochodzić z żadnych pokazów ani wystaw, być pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadać obowiązującym normom i posiadać niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru. 10. Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy kompletny (system operacyjny zainstalowany – preinstalowany), posiadający wszelkie kable, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów. 11. Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE. 12. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim. 13. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi minimalnie na okres zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, treścią umowy oraz wynikający z oferty Wykonawcy na dostarczony sprzęt i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag i wynosi 24 miesiące. Wydłużony okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca wskaże w Formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi. 14. Do wszystkich ujętych w zamówieniu systemów operacyjnych i programów wymagane jest dołączenie nośników, a także instrukcji instalacji i obsługi oraz certyfikatów potwierdzających prawo Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania w ramachniniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy). 15. Wykonawca zapewni zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego (jeżeli dotyczy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 30232110-8, 30237200-1, 48000000-8, 48620000-0, 30191400-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
„Cena” (C ) 60,00
„Wydłużona gwarancja i rękojmia” (G)10,00
„Termin dostawy” (Td)30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: