Ogłoszenie nr 510135088-N-2020 z dnia 23-07-2020 r.
MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU : Dostawa urządzeń do systemu Tour Guide na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545362-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU , Krajowy numer identyfikacyjny 36621593200000, ul. Henryka Sienkiewicza  26, 15-092  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48 795 650 800, e-mail a.ejchler@sybir.bialystok.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): sybir.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Miejska Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń do systemu Tour Guide na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DAF.261.94.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do systemu Tour Guide. 2. Zakres dostawy obejmuje sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu: 1) Nadajnik -7 szt., 2) Odbiornik – 175 szt., 3) Ładowarka – 2 szt. 4) Walizka transportująca – 3 szt., 5) Słuchawki Nauszne – 200 szt., 6) Nakładki higieniczne na słuchawki – 3000 szt., 7) Słuchawka jednorazowa – 2000 szt., 8) Mikrofon zagłowny – 5 szt., 9) Mikrofon zaklapowy – 5 szt. 3. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 5 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji, zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 5. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 6. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej, Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp (Wykonawca musi udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania są równoważne).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32500000-8

Dodatkowe kody CPV: 32230000-4, 32342410-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 35519.52
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MEXPO Przemysław Diering
Email wykonawcy: biuro@systemtourguide.com
Adres pocztowy: ul. Gen. Pułaskiego 8 81-368 Gdynia
Kod pocztowy: 81-368
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 43689.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43689.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43689.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.