Ogłoszenie nr 510134725-N-2020 z dnia 23-07-2020 r.
Uniwersytet Wrocławski: Zakup kart elektronicznych stanowiących blankiety elektronicznych legitymacji studenckich (ELS), elektronicznych legitymacji doktorantów (ELD) oraz elektronicznych legitymacji służbowych nauczycieli akademickich (ELSNA)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 549402-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Wrocławski, Krajowy numer identyfikacyjny 13010000000000, ul. pl. Uniwersytecki  1, 50-137  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 375 22 34, e-mail bzp@uwr.edu.pl, faks 71 375 24 72.
Adres strony internetowej (url): www.uni.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup kart elektronicznych stanowiących blankiety elektronicznych legitymacji studenckich (ELS), elektronicznych legitymacji doktorantów (ELD) oraz elektronicznych legitymacji służbowych nauczycieli akademickich (ELSNA)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.2710.4.2020.AB
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup: 1) 20 000 sztuk kart elektronicznych stanowiących blankiety elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) według poniższej specyfikacji;2) 500 sztuk kart elektronicznych stanowiących blankiety elektronicznej legitymacji doktoranta (ELD) według poniższej specyfikacji; 3) 3 000 sztuk kart elektronicznych stanowiących blankiety elektronicznej legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (ELSNA) według poniższej specyfikacji. 2. Miejsce dostawy: Działu Zaopatrzenia Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującego się przy ulicy Więziennej 18/19, 50-118 Wrocław. 3. Szczegółowy opis kart elektronicznych zawierają załączniki: Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). 4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do złożenia próbek kart w postaci 5 szt. blankietów ELS i 5 szt. blankietów ELD wraz z kluczami transportowymi części stykowej i bezstykowej. Procedura weryfikacji próbek odbędzie się zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ „PREZENTACJA PRÓBEK”.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32584000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 15 czerwca 2021 r. Dostawy realizowane będą zgodnie z harmonogramami dostaw (dla ELS, ELD i ELSNA) zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia/Specyfikacji technicznej (załącznik nr 7 do SIWZ).
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 285275
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OPTeam S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Tajęcina 113
Kod pocztowy: 36-002
Miejscowość: Jasionka
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 227950
Oferta z najniższą ceną/kosztem 227950
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 227950
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.