Ogłoszenie nr 565310-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Gmina Milejów: Zakup wyposażenia na potrzeby projektu „Utworzenie w 2020 r. 24 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych przebudowa budynku na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia i utworzeniem placu zabaw w Gminnym Żłobku „Bajkowa przystań”, Jaszczów 24, 21-020 Milejów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Milejów, krajowy numer identyfikacyjny 43101955000000, ul. ul. Partyzancka  , 21-020  Milejów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 817 572 026, e-mail inwestycje@milejow.pl, faks 817 572 385.
Adres strony internetowej (URL): www.milejow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ugmilejow.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 7 SIWZ
Adres:
Gmina Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyposażenia na potrzeby projektu „Utworzenie w 2020 r. 24 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych przebudowa budynku na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia i utworzeniem placu zabaw w Gminnym Żłobku „Bajkowa przystań”, Jaszczów 24, 21-020 Milejów
Numer referencyjny: IPR.271.22.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pierwszego wyposażenia dla Gminnego Żłobka „Bajkowa przystań” w Gminie Milejów. 2.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 5 części, jak poniżej: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 3 z 22 2.2.1. część 1 zamówienia – „Zakup i dostawa mebli do kuchni, łazienki, szatni, sali, sekretariatu i pomieszczenia socjalnego”, której zakres rzeczowy obejmuje: a) dostawę fabrycznie nowych mebli do kuchni, łazienki, szatni, sali, sekretariatu i pomieszczenia socjalnego, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, których zakres rzeczowy i ilościowy został określony w załączniku nr 1a do SIWZ, wraz z ich transportem i wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego, b) dostarczenie sporządzonych w języku polskim dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania oraz dokumentów gwarancyjnych dla oferowanych produktów oraz dokumentów pozwalających na samodzielne wykonanie montażu przez Zamawiającego, c) w przypadku mebli posiadających zamki, dostarczenie co najmniej 2 kpl. kluczy, d) posprzątanie sal, pomieszczeń po wykonaniu dostawy. Wykonawca nie jest zobowiązany do montażu, skręcenia, ustawienia czy też złożenia mebli w miejscu dostawy. Montaż mebli będzie realizowany przez pracowników Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wraz z meblami dokumenty pozwalające na wykonanie samodzielnego montażu przez Zamawiającego. Samodzielny montaż mebli nie może skutkować utratą praw z tytułu gwarancji. 2.2.2. część 2 zamówienia – „Zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz sprzętu multimedialnego, audio, RTV i AGD” której zakres rzeczowy obejmuje: a) dostawę fabrycznie nowych komputerów przenośnych, sprzętu multimedialnego, audio, RTV i AGD, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, których zakres rzeczowy i ilościowy został określony w załączniku nr 1b do SIWZ, wraz z ich transportem, wniesieniem i ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, b) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, c) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. wszelkich dokumentów niezbędnych do legalnego używania oprogramowania – licencji na systemy operacyjne i pozostałe oprogramowanie (dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczania innej opłaty utrzymującej ich ważność) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 4 z 22 d) szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania, e) dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd., f) posprzątanie sal, pomieszczeń po wykonaniu dostawy. 2.2.3. część 3 zamówienia – „Zakup i dostawa zabawek” której zakres rzeczowy obejmuje: a) zakup i dostawę fabrycznie nowych zabawek, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, których zakres rzeczowy i ilościowy został określony w załączniku nr 1c do SIWZ, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, wraz z ich transportem, wniesieniem i ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, b) posprzątanie sal, pomieszczeń po wykonaniu dostawy, c) dostarczenie dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania oraz dokumentów gwarancyjnych dla oferowanych produktów 2.2.4. część 4 zamówienia – „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych” której zakres rzeczowy obejmuje: a) zakup i dostawę fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy, których zakres rzeczowy i ilościowy został określony w załączniku nr 1d do SIWZ, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, b) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, c) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, d) szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, e) dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd., f) posprzątanie sal, pomieszczeń po wykonaniu dostawy. 2.2.5. część 5 zamówienia – „Zakup i dostawa innego wyposażenia” której zakres rzeczowy obejmuje: a) zakup i dostawę fabrycznie nowych przedmiotów, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, których zakres rzeczowy i ilościowy został określony w załączniku nr 1e do SIWZ, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, wraz z ich transportem, wniesieniem i ustawieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 5 z 22 b) posprzątanie sal, pomieszczeń po wykonaniu dostawy, c) dostarczenie dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania oraz dokumentów gwarancyjnych dla oferowanych produktów. 2.3. Zamawiający nie dopuszcza w żadnym wypadku produktów odnawianych (refurbished), pochodzących ze zwrotów, reklamacji, powystawowych itp. 2.4. Szczegółowy opis zamówienia w zakresie każdej części, obejmujący ilość poszczególnych przedmiotów oraz ich parametry, stanowi Załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d lub 1e do SIWZ oraz Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ 2.5. Gwarancja Zamawiający wymaga gwarancji na wszystkie przedmioty będące przedmiotem dostawy (w zakresie wszystkich części), udzielonej na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne potwierdzające okres obowiązywania gwarancji. 2.6. Rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego załączając do oferty opis równoważnego produktu/przedmiotu zamówienia. Wszędzie tam, gdzie przy opisie produktu/przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie produktu/przedmiotu zamówienia. 2.7. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2.8. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Utworzenie w 2020 r. 24 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych przebudowa budynku na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia i utworzeniem placu zabaw w Gminnym Żłobku „Bajkowa przystań”, Jaszczów 24, 21-020 Milejów., realizowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,MALUCH+” 2020”

II.5) Główny kod CPV: 39100000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39160000-1
39130000-2
39110000-6
39150000-8
39141200-4
39121200-8
39112000-0
39299300-7
39131000-9
39143310-2
39143116-2
39136000-4
39173000-5
39121100-7
39113200-9
39713100-4
39710000-2
39711211-1
39713500-8
39713000-3
39713430-6
32342412-3
32000000-3
30232110-8
38653400-1
38652100-1
37520000-9
37521000-6
37510000-6
37522000-3
30192000-1
30190000-7
39162100-6
39162110-9
32322000-6
30195000-2
39220000-0
39221200-9
39221210-2
39241100-4
39221160-6
39223100-2
39223200-3
39831700-3
39514400-2
34928480-6
39224340-3
33141623-3
38412000-6
38412000-6
39143112-4
37414100-4
39531000-3
37400000-2
30195000-2
44115310-5
34911100-7
42130000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 3.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie: a) do 30 dni od dnia zawarcia umowy, w zakresie 1 części; b) do 14 dni od dnia zawarcia umowy, w zakresie 2, 3, 4 i 5 części; 3.2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, w zakresie wszystkich części.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
16.1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 16.2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt. 16.1 SIWZ. 16.3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w Projektach Umów.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy i terminu płatności, w szczególności w przypadku: 1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie, 2) w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz; 3) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie, 4) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, 5) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy Strona 7 z 13 zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych, 6) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniających ryzyko, że jego produkty, świadczenia itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości, 7) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, 8) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru dostawy / usługi spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia dostawy, 9) konieczności wprowadzenia zmian wynikających z modyfikacji wprowadzonych aneksami w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, 10) wykazania przez Wykonawcę, iż zaoferowany sprzęt został wycofany ze sprzedaży lub zaprzestano jego produkcji, brak jest dostępu do niego na rynku polskim (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego na rynku polskim). Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego sprzętu pod warunkiem, że funkcjonalność i wydajność sprzętu nie będzie gorsza niż sprzętu zaoferowanego, a cena zgodna z ofertą Wykonawcy. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę oferowanego sprzętu. 2. W opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec mogą odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia, termin płatności, zasady rozliczeń (o ile zmiana zasad rozliczeń nie spowoduje konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie), sposób realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zmiana materiałów lub technologii wykonania zamówienia. 3. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający lub Wykonawca wejdzie w posiadanie interpretacji podatkowej lub wyroku sądu dotyczącej podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która w sposób nie budzący wątpliwości wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji (stała zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). Przy czym ww. możliwość zmiany umowy nie daje żadnej ze stron skutecznego jednostronnego roszczenia o zmianę umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: „Zakup i dostawa mebli do kuchni, łazienki, szatni, sali, sekretariatu i pomieszczenia socjalnego”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.2.1. część 1 zamówienia – „Zakup i dostawa mebli do kuchni, łazienki, szatni, sali, sekretariatu i pomieszczenia socjalnego”, której zakres rzeczowy obejmuje: a) dostawę fabrycznie nowych mebli do kuchni, łazienki, szatni, sali, sekretariatu i pomieszczenia socjalnego, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, których zakres rzeczowy i ilościowy został określony w załączniku nr 1a do SIWZ, wraz z ich transportem i wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego, b) dostarczenie sporządzonych w języku polskim dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania oraz dokumentów gwarancyjnych dla oferowanych produktów oraz dokumentów pozwalających na samodzielne wykonanie montażu przez Zamawiającego, c) w przypadku mebli posiadających zamki, dostarczenie co najmniej 2 kpl. kluczy, d) posprzątanie sal, pomieszczeń po wykonaniu dostawy. Wykonawca nie jest zobowiązany do montażu, skręcenia, ustawienia czy też złożenia mebli w miejscu dostawy. Montaż mebli będzie realizowany przez pracowników Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wraz z meblami dokumenty pozwalające na wykonanie samodzielnego montażu przez Zamawiającego. Samodzielny montaż mebli nie może skutkować utratą praw z tytułu gwarancji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39160000-1, 39130000-2, 39110000-6, 39150000-8, 39141200-4, 39121200-8, 39112000-0, 39299300-7, 39131000-9, 39143310-2, 39143116-2, 39136000-4, 39173000-5, 39121100-7, 39113200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (C)60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: „Zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz sprzętu multimedialnego, audio, RTV i AGD”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.2.2. część 2 zamówienia – „Zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz sprzętu multimedialnego, audio, RTV i AGD” której zakres rzeczowy obejmuje: a) dostawę fabrycznie nowych komputerów przenośnych, sprzętu multimedialnego, audio, RTV i AGD, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, których zakres rzeczowy i ilościowy został określony w załączniku nr 1b do SIWZ, wraz z ich transportem, wniesieniem i ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, b) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, c) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. wszelkich dokumentów niezbędnych do legalnego używania oprogramowania – licencji na systemy operacyjne i pozostałe oprogramowanie (dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczania innej opłaty utrzymującej ich ważność) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 4 z 22 d) szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania, e) dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd., f) posprzątanie sal, pomieszczeń po wykonaniu dostawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39713100-4, 39710000-2, 39711211-1, 39713500-8, 39713000-3, 39713430-6, 32342412-3, 32000000-3, 30232110-8, 38653400-1, 38652100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (C)60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: „Zakup i dostawa zabawek”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.2.3. część 3 zamówienia – „Zakup i dostawa zabawek” której zakres rzeczowy obejmuje: a) zakup i dostawę fabrycznie nowych zabawek, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, których zakres rzeczowy i ilościowy został określony w załączniku nr 1c do SIWZ, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, wraz z ich transportem, wniesieniem i ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, b) posprzątanie sal, pomieszczeń po wykonaniu dostawy, c) dostarczenie dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania oraz dokumentów gwarancyjnych dla oferowanych produktów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37520000-9, 37521000-6, 37510000-6, 37522000-3, 30192000-1, 30190000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (C)60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.2.4. część 4 zamówienia – „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych” której zakres rzeczowy obejmuje: a) zakup i dostawę fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy, których zakres rzeczowy i ilościowy został określony w załączniku nr 1d do SIWZ, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, b) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, c) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, d) szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, e) dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd., f) posprzątanie sal, pomieszczeń po wykonaniu dostawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162110-9, 32322000-6, 30195000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (C)60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: „Zakup i dostawa innego wyposażenia”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.2.5. część 5 zamówienia – „Zakup i dostawa innego wyposażenia” której zakres rzeczowy obejmuje: a) zakup i dostawę fabrycznie nowych przedmiotów, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, których zakres rzeczowy i ilościowy został określony w załączniku nr 1e do SIWZ, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, wraz z ich transportem, wniesieniem i ustawieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Strona 5 z 22 b) posprzątanie sal, pomieszczeń po wykonaniu dostawy, c) dostarczenie dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania oraz dokumentów gwarancyjnych dla oferowanych produktów. 2.3. Zamawiający nie dopuszcza w żadnym wypadku produktów odnawianych (refurbished), pochodzących ze zwrotów, reklamacji, powystawowych itp. 2.4. Szczegółowy opis zamówienia w zakresie każdej części, obejmujący ilość poszczególnych przedmiotów oraz ich parametry, stanowi Załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d lub 1e do SIWZ oraz Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39220000-0, 39221200-9, 39221210-2, 39241100-4, 39221160-6, 39223100-2, 39223200-3, 39831700-3, 39514400-2, 34928480-6, 39224340-3, 33141623-3, 38412000-6, 39143112-4, 37414100-4, 39531000-3, 37400000-2, 30195000-2, 44115310-5, 34911100-7, 42130000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (C)60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: