Ogłoszenie nr 564323-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Muzeum Lubelskie w Lublinie: zakup i dostawa sprzętu dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie 3 części: Część 1: zakup i dostawa sprzętu elektronicznego – zestawu multimedialnego do sali edukacyjnej w Muzeum Lubelskim w Lublinie, Część 2: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie stanowisk pracowniczych i punktów dostępowych do rozbudowy sieci WIFI w Muzeum, Część 3: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby akcji „ZaKresy historii: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Lubelskie w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 27668200000000, ul. ul. Zamkowa  9 , 20-117  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 5325001 w. 13, , e-mail kancelaria@muzeumlubelskie.pl, , faks 815 321 743.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumlubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.muzeumlubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.muzeumlubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być: zaadresowana na adres: Muzeum Lubelskie w Lublinie, ul. Złota 3, 20-112 Lublin, sekretariat, oznakowana: „OFERTA: zakup i dostawa sprzętu dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie część …... Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”. Opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa sprzętu dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie 3 części: Część 1: zakup i dostawa sprzętu elektronicznego – zestawu multimedialnego do sali edukacyjnej w Muzeum Lubelskim w Lublinie, Część 2: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie stanowisk pracowniczych i punktów dostępowych do rozbudowy sieci WIFI w Muzeum, Część 3: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby akcji „ZaKresy historii: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”.
Numer referencyjny: ZP.271.02.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie 3 części: Część 1: zakup i dostawa sprzętu elektronicznego – zestawu multimedialnego do sali edukacyjnej w Muzeum Lubelskim w Lublinie, Część 2: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie stanowisk pracowniczych i punktów dostępowych do rozbudowy sieci WIFI w Muzeum, Część 3: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby akcji „ZaKresy historii: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”. 3.2. Zamówienie obejmuje wykonanie całego zakresu prac opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla danej części, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, w tym między innymi: 3.2.1. Część 1: zakup i dostawa sprzętu elektronicznego – zestawu multimedialnego do sali edukacyjnej w Muzeum Lubelskim w Lublinie: • tablica interaktywna z oprogramowaniem, • projektor multimedialny z uchwytem i kablem HDMI, • komputer przenośny z pakietem Office, • głośniki zewnętrzne, • usuwanie, w okresie gwarancji i rękojmi, zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek. 3.2.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 3.2.2. Część 2: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie stanowisk pracowniczych i punktów dostępowych do rozbudowy sieci WIFI w Muzeum: • Komputer przenośny z oprogramowaniem – 4 sztuki • Komputer przenośny z oprogramowaniem i dodatkową pamięcią – 1 sztuka. • Punkty dostępowe do rozbudowy sieci WIFI w Muzeum, • Usuwanie, w okresie gwarancji i rękojmi, zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek. 3.2.2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 3.2.3. Część 3: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby akcji „ZaKresy historii: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”: • Dysk zewnętrzny – szt. 1, • Dysk wewnętrzny dedykowany do serwerów do pracy ciągłej – szt. 6. • Ramka, kieszeń na dysk twardy 3,5’’ – szt. 6 • Usuwanie, w okresie gwarancji i rękojmi, zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek. 3.2.3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30236000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Terminy wykonania: Część 1: zakup i dostawa sprzętu elektronicznego – zestawu multimedialnego do sali edukacyjnej w Muzeum Lubelskim w Lublinie – w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku. Część 2: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie stanowisk pracowniczych i punktów dostępowych do rozbudowy sieci WIFI w Muzeum - w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Część 3: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby akcji „ZaKresy historii: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych” – w terminie do dnia 30 października 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument, o którym mowa w pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 stosuje się. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobligowany będzie przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 1. 6. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy –w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) orazdokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną oraz oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom –w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom (wg zał. nr 6). Uwaga! W oświadczeniu należy podać również nazwy (firmy) podwykonawców, którym zostaną powierzone do wykonania części zamówienia. 2. Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp) zawierająca: a) określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (podatek VAT); b) jeżeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o którym mowa powyżej (ppkt 12.a) proszę wskazać nazwy (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz podać ich wartość bez kwoty podatku (VAT). UWAGA: Brak załączenia przez Wykonawcę do oferty ww. informacji jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę informacji, że wybór jego oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT. 3. Opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia –w przypadku zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawca -w przypadku osób fizycznych. 6. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 4 i 5 powinno byćprzedstawione w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza. 7. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Oferowana cena 60,00
Okres oferowanej gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których mowa w ust. 3. 3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, c) występowania przeszkód o obiektywnym, nadzwyczajnym i niemożliwym do przewidzenia charakterze, w szczególności takim jak niedobory rynkowe, przedłużający się czas dostawy u producenta, itp. – o czas trwania tych przeszkód, 3) zmiana w zakresie poszczególnych elementów zamówienia, jeżeli w okresie realizacji zamówienia, na rynku pojawi się nowy produkt o parametrach lepszych od zaoferowanego elementu, a zmiana taka zostanie uzgodniona z Zamawiającym i nie wpłynie ona na wartość zamówienia. W takim przypadku ulec może również zmianie termin realizacji przedmiotu zamówienia, 4) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów) - zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty. W takim przypadku ulec może również zmianie termin dostawy. 4. Ustała się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 1) zmiana osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją umowy, 2) zmiana danych teleadresowych. 5. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część 1: zakup i dostawa sprzętu elektronicznego – zestawu multimedialnego do sali edukacyjnej w Muzeum Lubelskim w Lublinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: zakup i dostawa sprzętu elektronicznego – zestawu multimedialnego do sali edukacyjnej w Muzeum Lubelskim w Lublinie: • tablica interaktywna z oprogramowaniem, • projektor multimedialny z uchwytem i kablem HDMI, • komputer przenośny z pakietem Office, • głośniki zewnętrzne, • usuwanie, w okresie gwarancji i rękojmi, zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 30213100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Oferowana cena 60,00
Okres oferowanej gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część 2: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie stanowisk pracowniczych i punktów dostępowych do rozbudowy sieci WIFI w Muzeum
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie stanowisk pracowniczych i punktów dostępowych do rozbudowy sieci WIFI w Muzeum: • Komputer przenośny z oprogramowaniem – 4 sztuki • Komputer przenośny z oprogramowaniem i dodatkową pamięcią – 1 sztuka. • Punkty dostępowe do rozbudowy sieci WIFI w Muzeum, • Usuwanie, w okresie gwarancji i rękojmi, zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 30213100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Oferowana cena 60,00
Okres oferowanej gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część 2: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie stanowisk pracowniczych i punktów dostępowych do rozbudowy sieci WIFI w Muzeum - termin wykonania: w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy.


Część nr: 3Nazwa: Część 3: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby akcji „ZaKresy historii: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3: zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby akcji „ZaKresy historii: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”: • Dysk zewnętrzny – szt. 1, • Dysk wewnętrzny dedykowany do serwerów do pracy ciągłej – szt. 6. • Ramka, kieszeń na dysk twardy 3,5’’ – szt. 6 • Usuwanie, w okresie gwarancji i rękojmi, zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 30213100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Okres oferowanej gwarancji 40,00
Oferowana cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: