Ogłoszenie nr 555479-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach: Dostawa i montaż sprzętu AV z konstrukcją Galerii VR do budynku przy ul. Raciborskiej 50 Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27762086000000, ul. ul. Raciborska  37 , 40-074  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 758 77 01, e-mail asp@asp.katowice.pl, faks 32 758 77 01.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.asp.katowice.pl/artykuly/393/postepowania-pow-30-000-euro
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Publiczna Szkoła Wyższa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.asp.katowice.pl; https://e-ProPublico.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://e-ProPublico.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej na adres ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice Dział Administracyjny i Zamówień Publicznych
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu AV z konstrukcją Galerii VR do budynku przy ul. Raciborskiej 50 Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Numer referencyjny: ASP-DAT-ZP-03-2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego do budynku przy ul. Raciborskiej 50 oraz jego instalacja na dostarczonej i zmontowanej przez Wykonawcę konstrukcji celem utworzenia i funkcjonowania w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Galerii VR. I. Uwarunkowania wykonania zamówienia Budynek Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Raciborskiej 50 jest podzielony na trzy części- segment A, segment B, segment C – zgodnie z oznaczeniem na rzucie budynku (załącznik nr 8 do SIWZ). Galeria VR ma powstać w przestrzeni łączącym segment A i B zlokalizowanej na I piętrze (korytarz). Prace będą prowadzone w czynnym - użytkowanym przez Zamawiającego obiekcie. Z uwagi na stan epidemii funkcjonowanie Akademii jest ograniczone. W uczelni podjęto szczególne środki ostrożności w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-co-V2. Wykonawca realizujący zamówienie będzie zobowiązany do przestrzegania przyjętych we wskazanym wyżej zakresie zasad. Architektura i konstrukcja Przestrzeń korytarza ma wysokość od posadzki do stropu 3,65 m, natomiast od posadzki do sufitu podwieszanego 3 m. Podłoga wykonana jest z posadzki żywicznej. Od strony segmentu A ściany zbudowane są z bloków wapienno-piaskowych, a od strony segmentu B są to ściany żelbetowe. Stropy są zbudowane w konstrukcji żelbetowej. Sufit jest podwieszany – wykonany z płyt G-K pomalowanych farbą emulsyjną, płyty podwieszane na systemowym ruszcie stalowym. Instalacja elektryczna i teleinformatyczna W przestrzeni korytarza zamontowanych jest ogółem 7 gniazd: 3 x 230 V 2 x 230 V ( komputerowe) 2 x RJ45 ( internetowe). W przypadku, gdy do podłączenia sprzętu i funkcjonowania galerii ilość i rozmieszczenie gniazd będzie niewystarczająca, Wykonawca powinien zapewnić w cenie ofertowej listwy zasilające, za pomocą których sprzęt zostanie podłączony do istniejących gniazd. Listwy winne posiadać ochronę przeciwprzepięciową oraz przed przeładowaniem, włącznik bezpieczeństwa i gniazdka z wtykiem ochronnym oraz być dopasowane kolorystycznie do otoczenia. Listwy zasilające powinny być rozmieszczone i zabezpieczone w sposób zapewniający estetyczny oraz bezpieczne spełniające przepisy BHP użytkowanie galerii np. przed potknięciem, zahaczeniem o sprzęt, czy jego zrzuceniem. Sprzęt i konstrukcja winny być zabezpieczone przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Rzut z wymiarami oraz planami rozmieszczenia gniazd przestrzeni pod Galerię VR znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ. II. Zakres zamówienia W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zapewnia: 1. Dostawę i instalację zabudowy stanowiska VR w miejscu wskazanym i opisanym przez Zamawiającego (rzut pomieszczenia w załączniku nr 8 do SIWZ). Zabudowa ma na celu ograniczenie oraz stworzenie obszaru dostępnego dla użytkowników strefy VR i winna składać się, co najmniej z czterorurowego systemu kratownic wykonanych z aluminium. Zabudowa winna do siebie pasować, wszystkie elementy muszą być ze sobą kompatybilne, stanowić jeden funkcjonalny zestaw, który tworzy stelaż o rozmiarach 5x3 metra i wysokości 2,5 metra. Całość konstrukcji powinna być możliwa do demontażu przez użytkownika przez szybkozłączki do elementów o maksymalnej długości 2 metrów i rozpiętości minimum 250mm x 250mm, średnicy rury minimum 50mm. Wykonawca winien uwzględnić i dostarczyć wszystkie elementy montażowe niezbędne do wykonania stabilnej i funkcjonalnej konstrukcji, na której mają zostać zainstalowane. Konstrukcja winna być tak wykonana i zamocowana, aby nie stanowiła zagrożenia bezpieczeństwa dla osób trzecich, a ponadto winna uwzględniać obowiązujące przepisy ppoż., a w szczególności szerokości przejścia ewakuacyjnego. 2. Dostawę i montaż sprzętu/urządzeń/osprzętu spełniającego minimalne wymagania, określone przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do SIWZ. Wykonawca winien także zamontować na ścianie i podłączyć dwa telewizory oraz poprowadzić kable sygnałowe od telewizorów do stanowiska VR wykorzystując do tego celu podwieszany sufit (miejsca montażu na rzucie pomieszczenia - załącznik nr 8 do SIWZ). Mobilność stanowiska VR ma być zapewniona poprzez stolik na kółkach, z zamykaną na klucz szafką na komputer, akcesoria oraz dodatkową niezależnie zamykaną na klucz półką na przedmioty osobiste użytkowników stanowiska VR. Stolik winien posiadać wbudowany wieszak na telewizor 50 cali oraz górną szynę do zamocowania okablowania gogli VR na wysokości min. 230cm, które powinny być przyczepione na rozwijanych bloczkach. Szyna powinna być składana bez konieczności odpinania kabla gogli. Stanowisko VR winno posiadać zabezpieczenie antykradzieżowe w postaci stalowej linki łączącej gogle z górną szyną, a także zabezpieczenie antykradzieżowe łączące stolik z mocowaniem/kotwą wkręconą w ścianę. W ramach zamówienia Wykonawca winien także podłączyć całość sprzętu komputerowego wraz z zestawem VR, oraz skalibrować i skonfigurować całe stanowisko VR (czujniki oraz oprogramowanie VR z komputerem). Zaoferowany asortyment powinien być nowy, kompletny i zawierać wszystkie elementy (części składowe, materiały, osprzęt, listwy zasilające) niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem. Wykonawca winien posiadać wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, w tym śruby, złączki, kotwy itp. oraz dokonać montażu zabudowy i stanowiska VR w sposób zapewniający ich bezpieczne użytkowanie. III. W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany także do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu obsługi stanowiska VR. IV. Gwarancja Wykonawca winien udzielić gwarancji na: - zabudowę (konstrukcję) i stolik na okres 36 miesięcy, - na dostarczony sprzęt (wymieniony w załączniku nr 4 do SIWZ tj.: gogle VR - poz. 1 tabeli, jednostka centralna komputera (PC VRReady) – poz. 2 tabeli oraz telewizory – poz. 3 tabeli) na okres, co najmniej 24 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. V. Zamawiający wymaga: Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był: a) pierwszej jakości, fabrycznie nowy (nie używany przed dniem dostawy), nie pochodził z ekspozycji i nie był wcześniej prezentowany, wystawiany na imprezach targowych, w sklepie lub wypożyczany itp. b) wprowadzony do obrotu, odpowiadał obowiązującym normom i był zgodny z zasadniczymi wymaganiami , tj. posiadał deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. c) Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu instrukcję obsługi i montażu, w szczególności elementów zabudowy/konstrukcji. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia z nazwy sprzęt/urządzenia, zostały określone celem odniesienia do wymaganego przez Zamawiającego standardu oraz zapewnienia bezawaryjnego, niezakłóconego i zgodnego z przeznaczeniem działania sprzętu/urządzeń oraz zapewnienia spełnienia założeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje równoważny asortyment Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą Wykonawca dołączył dokumenty potwierdzające, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania w zakresie równoważności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 32320000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32322000-6
32324600-6
39151000-5
30200000-1
45223100-7
72265000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje WIZJĘ LOKALNĄ – ZEBRANIE WYKONAWCÓW w miejscu wykonania zamówienia w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wizja odbędzie się w dniu 28.07.2020 roku. Osoby uczestniczące w wizji są zobowiązane zachować środki ostrożności przewidziane przez Zamawiającego w związku z obowiązującym stanem epidemii.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykaże należyte wykonanie co najmniej 2 zadań polegających na dostawach sprzętu AV o wartości minimum 30 000,- złotych brutto/ każda,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: dokumentu potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1), tj. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 700). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie należyte wykonanie co najmniej 2 zadań polegających na na dostawie sprzętu AV o wartości minimum 30 000,- złotych brutto/ każda, wraz z załączeniem DOWODÓW określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami tymi mogą być referencje, protokół odbioru lub inny dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz dostaw powinien być sporządzony według Załącznika nr 3 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony Załącznik nr 4 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wskazując nazwę producenta/model/typ oraz opis asortymentu oferowanego przez Wykonawcę. Opis winien zawierać co najmniej parametry/wymiary, do których odniósł się Zamawiający w kolumnie tabeli „przedmiot zamówienia”.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa jedynie w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP, a także w przypadkach określonych w art. 15r USTAWY Z DNIA 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sprzętu i urządzeń określonych w załączonym przez Wykonawcę do oferty Załączniku nr 4 pod warunkiem zamiany na sprzęt i urządzenia, spełniające wymagania określone w SIWZ oraz o równoważnych parametrach, właściwościach i sposobie działania. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w zakresie ceny wyrażonej ofercie w zakresie zmiany stawki podatku VAT wobec dostawy jednostki centralnej komputera, do którego będzie można zastosować preferencyjną stawkę podatku VAT (0%) na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26a Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.). Zamawiający będzie ubiegał się o zastosowanie takiej stawki. Po potwierdzeniu przez organ nadzoru Zamawiającego tj. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego możliwości zastosowania preferencyjnej (0%) stawki podatku VAT Wykonawca będzie zobowiązany przy rozliczeniu (po dostawie sprzętu), w przedłożonej Zamawiającemu fakturze uwzględnić 0% stawkę VAT, pod warunkiem przedłożenia przez Zamawiającego potwierdzenia zastosowania 0% stawki VAT przez MKiDN. Decyzję potwierdzającą zastosowanie stawki podatku VAT 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcy, z którym podpisał umowę po otrzymaniu jej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH