Ogłoszenie nr 564806-N-2020 z dnia 2020-07-21 r.

Gmina Wartkowice: „Zakup komputerów i urządzeń elektronicznych dla szkół Gminy Wartkowice”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wartkowice, krajowy numer identyfikacyjny 73093436400000, ul. Stary Gostków  3D , 99-220  Wartkowice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 436 785 105, e-mail urzad@wartkowice.pl, faks 436 785 170.
Adres strony internetowej (URL): http://www.wartkowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=16&strona=1
Adres profilu nabywcy: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne NIE DOTYCZY
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.wartkowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=16&strona=1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.wartkowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=16&strona=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
NIE DOTYCZY

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNIE
Adres:
Gmina Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup komputerów i urządzeń elektronicznych dla szkół Gminy Wartkowice”
Numer referencyjny: ZP.271.13.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów i urządzeń elektronicznych z oprogramowaniem dla szkół podstawowych w Gminie Wartkowice w ramach projektu „WARTO – Wartkowicka Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych” nr RPLD.11.01.02-10-0106/18 – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do wskazanych pomieszczeń w następujących szkołach: 1) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kłódnej: Jadwisin 3, 99-220 Wartkowice, 2) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach: ul. Legionów Polskich 5, 99- 220 Wartkowice. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, wniesie, zainstaluje oprogramowanie, skonfiguruje, zamontuje oraz uruchomi komputery i urządzenia elektroniczne zgodne z opisanymi w Załączniku 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” i w ilościach łącznie: A) laptop dla nauczyciela – 9 szt. B) rzutnik multimedialny (projektor) – 5 szt. C) wizualizer - 2 szt. D) tablica interaktywna – 2 szt. E) ekran do rzutnika multimedialnego (projektora) – 2 szt. F) aparat fotograficzny – 1 szt. G) odtwarzacz CD z głośnikami – 1 szt. H) laptop przenośny dla ucznia i nauczyciela – 61 szt. I) monitor interaktywny – 2 szt. J) switch (przełącznik sieciowy - niezarządzalny) – 1 szt. K) zasilacz UPS – 1 szt. L) sieciowe urządzenie wielofunkcyjne - 2 szt. M) materiały eksploatacyjne (zestaw) – 1 szt. 4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie udzielić instruktażu 10 osobom wskazanym przez Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania dostarczonych urządzeń. 5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany dokonywać nieodpłatnie serwisu gwarancyjnego według zaleceń producenta komputerów i urządzeń elektronicznych w okresie udzielonej gwarancji jakości. 6. Ilekroć w dalszej treści niniejszej SIWZ mowa jest o komputerach i urządzeniach elektronicznych, zwanych dalej „urządzeniami” - bez bliższego ich oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot umowy określony w opisie przedmiotu zamówienia. 7. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli następujących gwarancji jakości: 1) na okres 5 lat dla tablic interaktywnych i monitorów interaktywnych oraz ekranów do rzutników multimedialnych (projektorów); 2) na okres 24 miesięcy dla materiałów eksploatacyjnych (zestawu) do urządzenia wielofunkcyjnego; 3) na okres nie krótszy niż 24 miesiące (kryterium oceny ofert) dla wszystkich pozostałych tj. nie wymienionych w w/w ppkt. 1) i 2) urządzeń dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia. Termin gwarancji liczony będzie od dnia sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać okres gwarancji jakości w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowy opis w zakresie kryterium „okres gwarancji” znajduje się w Rozdziale XVII pkt 3 SIWZ. 9. Wymagania ogólne dla urządzeń: 1) wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2019 i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; 2) wszystkie dostarczone urządzenia muszą być oznakowane przez producentów w sposób umożliwiający bezproblemową i jednoznaczną identyfikację, 3) wszystkie dostarczone urządzenia muszą być zgodne z normami UE oraz posiadać deklarację zgodności CE, 4) wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; 5) wszystkie urządzenia muszą być w momencie dostarczenia w pełni gotowe do pracy z systemami operacyjnymi Microsoft Windows oraz w środowisku sieci LAN, 6) system operacyjny musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu i fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera lub zainstalowane przez Wykonawcę, 7) oprogramowanie biurowe musi być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu, 8) oprogramowanie musi być dostarczone wraz ze stosowanymi oryginalnymi atrybutami legalności, np. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inna formą uwierzytelnienia oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowaną w zależności od dostarczonej wersji. 9) wszystkie komputery przenośne muszą spełniać wymogi normy Energy Star 5.0; 10) wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim.

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213000-5
30231310-3
32322000-6
50312000-5
80533000-9
50320000-4
50320000-4
48000000-8
30200000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
40

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków do spełnienia przez Wykonawcę.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków do spełnienia przez Wykonawcę.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę obejmującą dostarczenie komputerów na kwotę nie mniejszą niż 50000 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ; Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
NIE DOTYCZY
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
NIE DOTYCZY
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę: 1) Formularza ofertowego – sporządzonego i wypełnionego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ; 2) Karty katalogowe producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzające zgodność parametrów (oraz składu) oferowanych przez Wykonawcę komputerów i urządzeń elektronicznych w tabeli (pkt IV ppkt 1 Formularza Ofertowego) z przedmiotem zamówienia. Dokumenty, o których mowa powyżej, w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się wydrukami ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta. Wykonawca potwierdza wydruki „za zgodność z oryginałem”; UWAGA! Dokumenty, o których mowa powyżej stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu. 3) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu aktualnego na dzień składania ofert (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). 4) Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp aktualnego na dzień składania ofert (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). 5) Dokumentów potwierdzających, że osoba/osoby składające ofertę są uprawnione do składania oferty w imieniu Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) – m.in.: CEIDG/KRS/oryginał pełnomocnictwa; 6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego - w oryginale tj. podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego wraz z dokumentami rejestrowymi lub innymi potwierdzającymi upoważnienie osoby do składania oświadczeń w imieniu podmiotu trzeciego. 2. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej www.wartkowice.pl w zakładce Zamówienia Publiczne, informacje, o których mowa w art.86 ust 5 ustawy Pzp. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ. 3. Informacje dla Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, mającego swą siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Zamiast dokumentu, o których mowa w niniejszym rozdziale w pkt 3 ppkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych w podpunkcie poprzednim. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w następującej wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, poz. 836 i poz. 1572). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Gminy Wartkowice: Bank Spółdzielczy w Wartkowicach Nr konta: 37 9271 0005 0000 0228 2000 0250 w opisie przelewu wpisując: "wadium – ZP.271.13.2020- komputery WARTO” (Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.) 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) kwotę gwarancji, 3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….do dnia ………”, 4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 5) nazwę zadania. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą - począwszy od dnia składania oferty, aż do dnia, w którym upływa termin związania ofertą. 8. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 9. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca może przesłać w oryginale podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę na adres e-mail: anita.kacprzak@wartkowice.pl. z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie dany ch dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf,.jpg,. .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, . .rar, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
OKRES GWARANCJI40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje, poza możliwością zmiany zawartej umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na: 1) dodatkowe obowiązki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia nałożone na wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonania umowy przepisów ustaw i rozporządzeń, 2) zajście okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w skutek siły wyższej czy niekorzystnych warunków atmosferycznych. 2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z umowy wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz zawarcia aneksu do umowy. 3. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 2) zmianie osób reprezentujących, 3) ogłoszeniu upadłości, 4) ogłoszeniu likwidacji, 5) zawieszeniu działalności, 6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 7) zmiany osób wyznaczanych przez Wykonawcę do realizacji zadań objętych przedmiotem zamówienia. 4. Ponadto dopuszcza się zmiany w umowie w przypadku: 1) kiedy zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania usług, powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równoważność zaniechanych usług; 2) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 5. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Istotne zmiany w umowie mogą być wprowadzone w pozostałych przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
NIE DOTYCZY
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
NIE DOTYCZY
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH