Ogłoszenie nr 562398-N-2020 z dnia 2020-07-21 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” – część 1 ( znak sprawy ZP-27/20 )
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Szkoła badaczy” nr RPMA.10.01.02-14-8057/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, krajowy numer identyfikacyjny 15259663001080, ul. Nowogrodzka  43 , 00-691  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 93 93, e-mail sro.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 443 94 85.
Adres strony internetowej (URL): www.srodmiescie.warszawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wniosek musi być złożony w formie pisemnej, w trwale zamkniętym opakowaniu
Adres:
00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, Kancelaria Ogólna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” – część 1 ( znak sprawy ZP-27/20 )
Numer referencyjny: ZP-27/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy” nr RPMA.10.01.02-14-8057/17. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu: 68 sztuk tabletów; 24 sztuki laptopów; 1 sztuka głośników; 101 sztuk licencji oprogramowania biurowego. Opis sprzętu komputerowego w tym wymagane jego parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1 do umowy . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy wraz z załącznikiem nr 1, stanowiącym załącznik nr 3 do „Instrukcji dla Wykonawców – opis warunków uczestnictwa w licytacji elektronicznej”. Zamawiający na stronie internetowej http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html

II.5) Główny kod CPV: 30213200-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6
32342412-3
48700000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 134720,33
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 . 2. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Niezwłocznie po otwarciu wniosków Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której publikowane są informacje dotyczące niniejszego postępowania wykaz wykonawców którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji – wykazu wykonawców którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej (co oznacza brak powiązań zarówno kapitałowych jak i osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.), Zamawiający dopuszcza złożenie ww. oświadczenia wraz z wnioskiem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4a. W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji podmiotowej Wykonawcy, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego. 4. Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego reprezentowania wspólników spółki cywilnej i wykonawcy złożą dokumenty potwierdzające umocowanie do samodzielnego reprezentowania wspólników ( np. umowę spółki lub uchwałę wspólników). 2) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 musi spełniać każdy z Wykonawców. (Oświadczenie o którym mowa w części V pkt. 1 Instrukcji składa każdy wykonawca). 3) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie przedkłada dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie i formie zgodnie z zasadami określonymi w części V pkt 3 Instrukcji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
http://aukcje.um.warszawa.pl
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem zamieszczony na stronie internetowej www.srodmiescie.warszawa.pl wraz z załącznikami. Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji, cenę wywoławczą, wartość postąpienia minimalnego. Wykonawcy samodzielnie dokonują rejestracji konta do aktualnej wersji platformy aukcyjnej, na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl . Loginem do platformy aukcyjnej jest adres mailowy wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, natomiast hasło Wykonawca nadaje samodzielnie w trakcie rejestracji konta. Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej musi dysponować sprzętem, spełniającym poniższe wymagania: a) Komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10; b) W przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows8 przeglądarka internetowa Internet Explorer 10.0 lub nowsza z możliwością obsługi Active X. Dla komputerów zaopatrzonych w system XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit. Dla komputerów z systemem Windows 10 przeglądarka Internet Explorer 11 z obsługa Active X lub Firefox z obsługa Javy, siła szyfrowania 128 bit; c) Podłączenie do Internetu min. 512 Kb/s (zalecane łącze szerokopasmowe). Inne niż wyżej wymienione systemy operacyjne (m.in. Linux, iOS itd.) oraz przeglądarki (m.in. Google Chrome, Opera, Safari, Maxthon itd.) nie są dedykowane do obsługi Marketplanet OnePlace. Korzystanie z innych systemów operacyjnych, przeglądarek i/lub z systemów operacyjnych oraz przeglądarek niewspieranych przez producenta może skutkować pojawieniem się nieprawidłowości i błędów w funkcjonowaniu Platformy.”
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
. W trakcie licytacji Wykonawca licytuje cenę brutto za wykonanie całości zamówienia. 2. Minimalna wysokość postąpień – 400,00 zł 3. Cena wywoławcza: 165 706,00 zł brutto (cena brutto za wykonanie całości zamówienia ). 4. Liczba etapów licytacji elektronicznej: 1. 5. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 6. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej (składania ofert). Ostateczny termin licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający ustala czas trwania licytacji na 30 minut. Zamawiający zamknie licytację po 30 minutach od otwarcia licytacji. 8. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia. 9. Zamawiający podpisze umowę, z Wykonawcą, który w chwili zamykania licytacji elektronicznej zaproponował najniższą cenę. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego. 10. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy - wzór umowy (załącznik nr 3 do instrukcji) zamieszczony został w ogłoszeniu o zamówieniu oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.srodmiescie.warszawa.pl 11. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. Dodatkowo nadmienia się, iż składanie ofert (postąpień) w licytacji elektronicznej musi być także wyrażone w walucie polskiej.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja jednoetapowa Czas trwania: 30 min

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: 2020-08-04 godzina: 10:00:00
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
19.08.2020 r. godz. 10:00Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej (składania ofert).
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje zamknięcie licytacji elektronicznej w dniu 19.08.2020 r. o godzinie 10:30 Zamawiający zamknie licytację, po 30 minutach od otwarcia licytacji. Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda pod adresem internetowym http://aukcje.um.warszawa.pl nazwę oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
UMOWA NR ...................................................................................................PROJEKT Zawarta w dniu ............................... w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą przy pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, REGON: 01 52 59 640, zwanym dalej „Kupującym”, w imieniu którego działa: Pan Paweł Martofel – Zastępca Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na podstawie pełnomocnictwa Prezydent m.st. Warszawy z dnia 25.04.2019 nr GP-OR.0052.1913.2019 a ………………..., z siedzibą przy ul. ………………….., NIP: ………., REGON ………., zwanym dalej „Sprzedającym”, reprezentowanym przez: ………………….. Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej (znak sprawy ZP / ), zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). W postępowaniu nie zastosowano klauzul społecznych, o których mowa w Zarządzeniu nr 1243/2015 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 września 2015 r. w sprawie stosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie m.st. Warszawy i wybranych jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy. § 1 1. Kupujący zamawia, a Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła badaczy”: a) 68 sztuk tabletów; b) 24 sztuki laptopów; c) 1 sztuka głośników, d) 101 sztuk licencji oprogramowania biurowego; szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy, zwanych dalej „Sprzętem”. 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Szkoła badaczy” nr RPMA.10.01.02-14-8057/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr RPMA.10.01.02-14-8057/17-00, zawartej dnia 8 grudnia 2017 r. pomiędzy Kupującym, a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. § 2 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby szkół z terenu dzielnicy śródmieście zgodnie z załącznikiem do umowy nr 1. 2. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Sprzedającego w dni robocze w godzinach 800 - 1500. 3. Potwierdzeniem wykonania umowy będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Sprzedającego i Kupującego po dokonaniu kontrolnej instalacji oraz wydaniu instrukcji używania, dokumentacji technicznej, dokumentów gwarancyjnych i innych niezbędnych dokumentów potwierdzających wskazane w załączniku do umowy dodatkowe wymagania dotyczące oferowanego sprzętu. Wstępna instalacja Sprzętu nastąpi w dniu dostawy Sprzętu. Przez instalację kontrolną rozumie się zainstalowanie i uruchomienie po minimum jednym egzemplarzu (odpowiednio dla każdego rodzaju sprzętu) w celu sprawdzenia jego zgodności z opisem szczegółowym zawartym w Załączniku nr 1 oraz prawidłowości działania. Podpisany przez strony protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury. § 3 1. Za odebrany Sprzęt Kupujący zapłaci Sprzedającemu , zgodnie z ofertą cenę: a) za jeden tablet – cenę netto .............zł (słownie: ……………………………………………), podatek VAT w wysokości 23%, cenę brutto ………….. zł (słownie: ……………………………………………); b) za jeden laptop - cenę netto .............zł (słownie: ……………………………………………), podatek VAT w wysokości 23%, cenę brutto ………….. zł (słownie: ……………………………………………); c) za jedną sztukę głośników – cenę netto .............zł (słownie: ……………………………………………), podatek 23% VAT w wysokości …………………., cenę brutto ………….. zł (słownie: ……………………………………………); d) za jedną sztukę licencji oprogramowania biurowego – cenę netto .............zł (słownie: ……………………………………………); podatek VAT w wysokości 23%, cenę brutto ………….. zł (słownie: ……………………………………………). 2. Łączne wynagrodzenie Sprzedającego z tytułu wykonania umowy wynosi ………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………), w tym podatek 23% VAT w kwocie ……………………. zł (słownie: ……………………………………………………). 3. Zapłata ceny będzie dokonana w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do kancelarii Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturze. Datą zapłaty będzie data obciążenia rachunku Kupującego. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół zdawczo - odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 3. 4. Fakturę VAT należy wystawić na: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl.Bankowy3/5, 00-950 Warszawa, nr NIP 525-22-48-481, REGON: 01 52 59 640. Na fakturze Sprzedający umieści informację, że Odbiorcą i Płatnikiem faktury jest Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa. Sprzedający oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 5. Sprzedający wystawi fakturę VAT wg złożonej Oferty, uwzględniającą ceny jednostkowe zamawianego przedmiotu zamówienia. 6. Sprzedający zobowiązany jest wskazać na fakturze numer umowy na podstawie której dokonał sprzedaży. 7. Sprzedający wyraża zgodę na warunki płatności określone przez Kupującego. 8. Sprzedający oświadcza, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie elementy przedmiotu zamówienia oraz koszty realizacji dostawy i nie ulegnie zmianie. 9. Wydatek zawiera się w planie finansowym zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/831/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2020 r. dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy według klasyfikacji budżetowej – dział 801, rozdział 80195, § 4217, § 4219. 10. Kupujący dokonując płatności za zakupione towary stosuje mechanizm podzielonej płatności. 11. Sprzedający oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Sprzedający oświadcza, iż znane mu są zasady rozliczeń i konsekwencji podatkowych związanych z koniecznością dokonywania płatności poprzez taki rachunek. 12. W przypadku dokonania zmiany numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 11, Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia (w formie pisemnej lub elektronicznej) o tym fakcie Kupującego, nie później niż w terminie dwóch dni od dnia dokonania zmiany oraz zaktualizowania danych zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. 13. Kupujący oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. § 4 Sprzedający zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. § 5 1. Sprzedający gwarantuje, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, wolny od wad oraz dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych, winien spełniać wymagania norm UE. 2. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 3. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży licencji. 4. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż licencje są udzielane Kupującemu bezpośrednio przez producenta oprogramowania. 5. Udzielone Kupującemu licencje upoważniają Kupującego do korzystania z oprogramowania zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta oprogramowania oraz z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. tekst jednolity poz. 1231 ze zm.). § 6 1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a także w szczególności, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Kupujący odstąpił od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 przysługuje Kupującemu w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Sprzedającego oraz Kupującego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Sprzedający przy udziale Kupującego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostawy w toku według stanu na dzień odstąpienia, 2) Sprzedający zabezpieczy dostarczony przedmiot umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, 3) Sprzedający zgłosi niezwłocznie Kupującemu gotowość do odbioru zamontowanego przedmiotu umowy i nie później niż w terminie 7 dni od daty tego odbioru usunie z obiektu dostarczone elementy przedmiotu umowy, które nie zostały zamontowane. § 7 1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne: 1) za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% ceny sprzedaży brutto określonej w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 2) za opóźnienie w naprawie lub wymianie elementów przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% ceny sprzedaży brutto określonej w § 3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od pierwszego dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 11 ust. 3, 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Sprzedający - w wysokości 15% ceny sprzedaży brutto określonej w § 3 ust. 2. 2. Sprzedający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 1 dnia od dnia otrzymania oświadczenia o jej naliczeniu. Kupujący jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia Sprzedającego. 3. Jeżeli potrącenie kar umownych z wynagrodzenia nie jest możliwe, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić kary umowne w terminie 1 dnia od dnia otrzymania wezwania do zapłaty przyjmującego formę noty księgowej. 4. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej przez Kupującego szkody, przysługuje mu prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 5. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaną w mocy także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy. § 8 Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., zwane dalej Rozporządzeniem) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy. § 9 Sprzedający oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go identyfikujące (imię, nazwisko, firma) przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, podlegają udostępnianiu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429). § 10 W imieniu Kupującego do nadzoru nad wykonaniem umowy upoważniony jest kierownik projektu „Szkoła badaczy” oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy lub osoba przez niego wskazana. § 11 1. Na zakupiony sprzęt Sprzedający udziela gwarancji zgodnie z warunkami producentów, liczonej od dnia odbioru przedmiotu zamówienia oraz wydania dokumentów gwarancyjnych. 2. Sprzedający razem z przedmiotem zamówienia zobowiązuje się dostarczyć kompletne dokumenty potwierdzające gwarancję przedmiotu zamówienia oraz świadczyć serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia. 3. Sprzedający zobowiązuje się w okresie gwarancji do naprawy lub wymiany wadliwych części przedmiotu zamówienia zgodnie z Gwarancją Producenta w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od chwili otrzymania od Kupującego zawiadomienia o zaistniałej wadzie. Zawiadomienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą dokonywane pocztą elektroniczną na adres Sprzedającego. 4. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy i wydania przez Sprzedającego dokumentów gwarancyjnych. § 12 1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Kupujący przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczącej: a) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:  w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi;  działania siły wyższej obejmującej niezależne od stron awarie sprzętu, zasilania itp.; b) ograniczenia przez Kupującego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy dotyczącej terminu realizacji jest sporządzenie podpisanego przez Sprzedającego i Kupującego Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany terminu oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. a) i b). Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4. Sprzedający oświadcza, że znany jest mu fakt o braku możliwości dokonania cesji/faktoringu praw i obowiązków wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Kupującego. § 13 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sądy powszechne dla siedziby Kupującego. 4. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu i oświadczają, że ich aktualne adresy dla korespondencji są następujące: a) Kupujący: 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43; b) Sprzedający:... 5. Za doręczone uznaje się pismo przyjęte bezpośrednio lub listem poleconym za pośrednictwem poczty, jak i zwrócone przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego na powyższe adresy. 6. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 4 powoduje ten skutek, że pismo wysłane na adres wskazany w ust. 4 uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu nieaktualnego adresu. 7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Kupującego, jeden egzemplarz dla Sprzedającego. Kupujący Sprzedający ...................................................... .................................................... Załączniki: 1. Specyfikacja techniczna sprzętu   Załącznik nr 1 do umowy. Specyfikacja techniczna sprzętu Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka ul. Wilcza 53, 00-679 Warszawa Tablety – 28 sztuk Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich ul. Górnośląska 45 00-458 Warszawa Tablety – 20 sztuk Szkoła Podstawowa nr 34 im. Stanisława Dubois ul. Leona Kruczkowskiego 12b 00-380 Warszawa Tablety – 20 sztuk Lp. Nazwa podzespołu Parametry wymagane 1. Procesor Minimum ośmiordzeniowy procesor. 2. Przekątna wyświetlacza Minimum 10 cali. 3. Ekran dotykowy Tak 4. Rozdzielczość Minimum 1920 x 1200 5. Pamięć RAM Minimum 4 GB 6. Pamięć wbudowana Minimum 64 GB 7. Kamera min 2 Mpix, nagrywanie filmów w rozdzielczości min. 1920x1080. 8. Wymagane zintegrowane złącza Minimum 1x USB, wejście zasilania 9. Czytnik kart pamięci Tak 10. Komunikacja Bluetooth, karta bezprzewodowa Wi-fi 802.11 a/b/g/n 11. Pojemność akumulatora Minimum 4800 mAh 13. System operacyjny Zainstalowany system operacyjny. 14. Dodatkowe wyposażenie Etui na zamawiany tablet z funkcją podstawki 15 Waga Maksimum 500g. 16. Dodatkowe wymagania Sprzęt posiada deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne; Sprzęt posiada certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; Posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; Okres gwarancji udzielony przez producenta jest nie krótszy niż 2 lata. Min. 2 lata gwarancji producenta na sprzęt. Serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Możliwość weryfikacji gwarancji na produkt bezpośrednio u producenta. 17. Stan Fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka Wilcza 53, 00-679 Warszawa Laptopy– 24 sztuki Lp. Nazwa podzespołu Parametry wymagane 1. Procesor Minimum czterordzeniowy procesor. Wykonawca deklaruje, że procesor uzyskał w testach Pass Mark CPU wynik minimum 6200 (http://www.cpubenchmark.net/) w dniu składania oferty. Procesor do zastosowań mobilnych (nie dopuszcza się procesorów dla segmentu komputerów stacjonarnych) 2. Płyta główna Oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora 3. Karta graficzna Zintegrowana 4. Matryca Minimum 15 cali, o rozdzielczości minimalnej 1920 x 1080 px. Typ ekranu: matowy 5. Pamięć RAM Minimum 8 GB RAM DDR4 z możliwością rozbudowy do minimum 16GB bez konieczności wymiany modułów. 6. Dysk twardy SSD, Minimum 240GB 7. Karta sieciowa Zintegrowana, 10/100/1000 MBit/s 8. Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo. 9. Wymagane zintegrowane złącza Minimum: 3x USB w tym min. 1 USB 3.0 lub 3.1, 1 x HDMI + adapter HDMI-VGA, złącze słuchawkowe, wejście zasilania (DC-in), czytnik kart. Wymaga się, aby złącza były zintegrowane z obudową laptopa. 10. Dodatkowe zintegrowane interfejsy Bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802. 11 b/g/n Bluetooth 11. Wskaźnik TouchPad 12. Klawiatura QWERTY 13. Kamera internetowa Zintegrowana . Napęd DVD Tak, zintegrowany z laptopem lub napęd zewnętrzny (w obudowie) kompatybilny z zamawianym laptopem. 15 Bateria Minimum 2-komorowa 16. Zasilacz Zewnętrzny posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE 17. System operacyjny Zainstalowany Windows 10 Prof. PL 64-bity lub równoważny wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z oprogramowania na 1 stanowisku z prawem do instalacji systemu, licencja – bez ograniczeń czasowych. Warunki równoważności: - w 100% współpracujący z Microsoft Office 2003 i nowszymi; Windows Server 2003 R2 oraz Windows Server 2012, programami graficznymi Adobe w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz systemami teleinformatycznymi przedszkoli dla których zamawiany jest sprzęt. Pełne wsparcie producenta komputera przez okres gwarancji w postaci kompletu sterowników dostępnych na stronach WWW. 18. Waga Nie więcej niż 2,5 kg 19. Dodatkowe wymagania Sprzęt posiada deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne; Sprzęt posiada certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; Komputer spełnia wymogi normy Energy Star 5.0; Posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; Okres gwarancji udzielony przez producenta jest nie krótszy niż 2 lata. Typ gwarancji : Producenta. 20. Stan komputera Fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Zespół Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego, ul. Konopczyńskiego 4, 00-335 Warszawa Głośniki – 1 sztuka Lp. Nazwa podzespołu/funkcji Parametry wymagane 1. Moc subwoofera min. 35 W 2. Moc głośnika satelitarnego min. 15 W 3. Wymagane zintegrowane złącza Jack 3.5mm 4. Typ min. 2.1 5. Pasmo przenoszenia Mieszczące się w przedziale 20Hz – 20kHz 6.. Dodatkowe wymagania Sprzęt posiada deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne; Sprzęt posiada certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; Posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; Min. 2 lata gwarancji producenta na sprzęt. Serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Możliwość weryfikacji gwarancji na produkt bezpośrednio u producenta. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka ul. Wilcza 53, 00-679 Warszawa Oprogramowanie biurowe – 24 sztuki Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego Al. Jana Pawła II 26a 00-133 Warszawa Oprogramowanie biurowe – 26 sztuk LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Warszawie ul. Czerniakowska 128 00-454 Warszawa Oprogramowanie biurowe – 51 sztuk Lp. Nazwa Parametry wymagane 1. Oprogramowanie biurowe Oprogramowanie biurowe - Pakiet Office 2019 lub równoważny. Wymagania równoważności: 1. Wymagania muszą być spełnione poprzez wbudowane mechanizmy bez użycia dodatkowych aplikacji. 2. Interfejs użytkownika ma być w całości w polskiej wersji językowej. 3. Prosta i intuicyjna obsługa, pozwalająca na pracę osobom bez umiejętności technicznych. 4. W skład pakietu muszą wchodzić co najmniej: Edytor tekstów, Arkusz kalkulacyjny, Narzędzia do przygotowywania i prowadzenia prezentacji. 5. Edytor tekstów musi zawierać: Edytowanie i formatowanie tekstu w języku polskim. Sprawdzanie pisowni i poprawności gramatycznej w języku polskim. Funkcjonalność słownika wyrazów bliskoznacznych języka polskiego. Funkcję autokorekty. Wstawianie oraz formatowanie tabel. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). 6. W pakiecie musi być możliwość prawidłowego otwierania oraz edytowania plików tworzonych w Microsoft Office co najmniej od wersji 2010. 7. Oprogramowanie jest kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 10 PRO. - Licencja bezterminowa w wersji papierowej lub na płycie np. CD/DVD lub elektronicznej.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Kupujący przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczącej: a) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:  w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi;  działania siły wyższej obejmującej niezależne od stron awarie sprzętu, zasilania itp.; b) ograniczenia przez Kupującego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy dotyczącej terminu realizacji jest sporządzenie podpisanego przez Sprzedającego i Kupującego Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany terminu oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. a) i b). Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4. Sprzedający oświadcza, że znany jest mu fakt o braku możliwości dokonania cesji/faktoringu praw i obowiązków wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Kupującego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Kto administruje moimi danymi? • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5. • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl. Dlaczego moje dane są przetwarzane? • Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej. • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy . Jak długo będą przechowywane moje dane? 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego. Kto może mieć dostęp do moich danych? Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: • podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe; • każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa; Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych? • Ma Pani/Pan prawo do: 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych. • Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH