Ogłoszenie nr 551773-N-2020 z dnia 2020-07-21 r.

Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych: „Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych im Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 Europejski Fundusz Społeczny.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych, krajowy numer identyfikacyjny 29244148500000, ul. ul. Żeromskiego  8 , 27-600  Sandomierz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. (015) 832 35 41, e-mail licek@poczta.onet.pl, faks (015) 832 39 56.
Adres strony internetowej (URL): https://ekonomik.edupage.org/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ekonomik.edupage.org

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Zespół Szkół Ekonomicznych im Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Stefana Żeromskiego 8, 27 – 600 Sandomierz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych im Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu”
Numer referencyjny: Znak: 1/PZP/8.5.1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Zadanie 1 obejmuje: Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych, oprogramowania do pracowni zawodowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu. L.P Nazwa sztuki Specyfikacja 1. Zestawy komputerowe spełniający zapisy specyfikacji lub posiadający parametry równoważne lub mocniejsze z podanymi w specyfikacji 44 Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 11 500 punktów na dzień złożenia oferty według strony: - https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (Przed podpisaniem umowy należy dołączyć wydruk ze strony potwierdzający spełnienie wymogów zamawiającego) - Architektura: 64-bit; - Procesor takowany zegar min 2,9 GHz z opcia turbo pamięcią cache 9 MB - ilość rdzeni min 6 Minimum DDR4 -16 GB Płyta Główna w formacie ATX Typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2666 MHz DDR4-2400 MHz DDR4-2133 MHz Liczba banków pamięci:4 x DIMM Złącza wewnętrzne: SATA III (6 Gb/s) - 6 szt. M.2 - 1 szt. Ultra M.2 - 1 szt. PCIe 3.0 x16 - 2 szt. PCIe 3.0 x1 - 3 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. Złącze COM - 1 szt. Front Panel Audio Złącza zewnętrzne: DVI-D - 1 szt. VGA (D-Sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. RJ45 (LAN) - 1 szt. USB Type-C - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. USB 3.1 Gen.2 - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt. Audio jack - 3 szt. Pamieć masowa. SSD 500GB HDD 1TB Napęd optyczny DVD RW SATA , czarny Karta dzwiękowa Zintegrowana Karta graficzna 4GB VRAM, HDMI, VGA Karty sieciowe 1. Zintegrowana 10/100/1000 Mbps 2. Na PCI-e x1 10/100/1000 Mbps 3. Karta sieciowa wifi wewnętrzna Obudowa Pionowa, czarna, złącza USB i audio na panelu przednim, otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do podzespołów komputera. Zasilacz Zgodny z formatem ATX zapasem mocy Inne Klawiatura USB Mysz optyczna USB, czarna 2 Monitor spełniający zapisy specyfikacji lub posiadający parametry równoważne lub mocniejsze z podanymi w specyfikacji 44 Przekątna: 24 cali rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele typ matrycy: matowa rodzaj matrycy: TN format obrazu: 16:9 rodzaj podświetlenia: LED wielkość plamki: 0.248 mm częstotliwość odświeżania: 60 Hz porty wejścia/wyjścia: 1x hdmi 1 x D-Sub 15-pin kontrast matrycy: 600:1 jasność matrycy: 200 cd/m² czas reakcji plamki: 5 ms (od czarnego do białego) ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln 3 Windows 10 Professional PL 64bit z prawami do instalacji dystrybucji Linux, (preinstalowany na nośniku SSD) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu nie wymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefonu lub program równoważny spełniający specyfikację 44 Producent: Microsoft zawartośćpakietu: Outlook | Word | Excel | PowerPoint okres licencji: wieczysta wersja produktu: elektroniczna typ licencji: edukacyjna rodzaj licencji: nowa licencja specyfikacja systemu: Windows 10 4 Adobe Creative Cloud for Enterprise AllAppsShareddevice ML K-12 dla Edukacji (licencja 2 lata) 44 Producent :Adobe Zawartość pakietu aplikacje do edycji zdjęć, montażu filmów, miksowania dźwięku i projektowania • Photoshop CC (Edytowanie i tworzenie kompozycji obrazów) • Illustrator CC (Grafiki i ilustracje wektorowe) • InDesign CC (Projektowanie, tworzenie układów i publikowanie stron) • Dreamweaver (Witryny, projektowanie aplikacji i programowanie) • AfterEffects CC (Kinowe efekty wizualne i animacje) • Adobe Premiere® Pro CC (Produkcja i montaż wideo) • Adobe Muse CC (Projektowanie witryn bez pisania kodu) • Acrobat® XI Pro • Adobe Audition CC • Bridge CC • Fireworks • Flash Builder 4.7 Premium • Flash Professional CC • PhotoshopLightroom • Prelude CC • SpeedGrade CC Narzędzia i usługi Edge Narzędzia i usługi dla projektantów oraz programistów stron internetowych umożliwiają tworzenie materiałów na urządzenia przenośne, a także aplikacji przy użyciu technologii HTML, CSS i JavaScript. • EdgeAnimate CC (Tworzenie interaktywnych, animowanych materiałów internetowych) • EdgeInspect CC (Wyświetlanie podglądu i kontrolowanie projektów internetowych na urządzeniach przenośnych) • Czcionki internetowe Edge (Pierwsze kroki z bezpłatnymi czcionkami internetowymi) • PhoneGapBuild (Pakowanie aplikacji dla urządzeń przenośnych w środowisku rozproszonym) • EdgeCode CC (podgląd) - (Programowanie przy użyciu technologii HTML, CSS i JavaScript) • EdgeReflow CC (podgląd) - (Projektowanie aktywnych stron internetowych) • Typekit - (Projektowanie przy użyciu najlepszych czcionek internetowych) Inne usługi Internetowe usługi udostępniania plików, współpracy oraz publikowania aplikacji i witryn • Creative CloudFiles - (Pamięć masowa w środowisku rozproszonym zapewniająca dostęp do plików z wielu urządzeń) • Story CC Plus - (Oparte na współpracy narzędzia do tworzenia scenariuszy, obsługi raportów i planowania) • Kuler - (Tworzenie, przechwytywanie i przeglądanie motywów kolorystycznych stosowanych w projektach) • Business Catalyst - (Internetowe narzędzia do zarządzania witrynami i obsługi serwerów) • Digital Publishing Suite, Single Edition - (Tworzenie materiałów i publikowanie aplikacji) • Behance - (Przedstawianie i odkrywanie twórczych projektów) • ProSite - (Tworzenie osobistych witryn z portfolio i zarządzanie nimi) Adobe TouchApps Usługa Creative Cloud jest zintegrowana z aplikacjami TouchApps, które można kupić oddzielnie. • PhotoshopTouch - (Edytowanie obrazów) • Aplikacja Kuler na telefon iPhone - (Przeglądanie i tworzenie motywów kolorystycznych) • Ideas - (Szkicowanie wektorowe) • Aplikacja Behance na telefon iPhone - (Poznawaj najciekawsze projekty na świecie.) • Aplikacja Creative Portfolio na telefon iPhone - (Portfolio Behance na urządzeniu przenośnym) 3.2. Zadanie 2 obejmuje: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu elektronicznego, biurowego oraz zestawów klocków - (z przeznaczeniem do programowania-[roboty]) do pracowni zawodowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu. L.p. Nazwa Liczba (ilość) Specyfikacja 1. Drukarki 3D wraz z zestawem materiałów eksploatacyjnych posiadający parametry równoważne z podanymi w specyfikacji Po 1 sztuce 1)technologia druku:FusedFilamentFabrication (FFF) Pole robocze: 200 x 200 x 190 mm Średnica dyszy: 0,4 mm Rozdzielczość warstwy: do 0,06 mm Filamenty: ABS, PLA, Nylon, PET, PETG, TPE, Laywood, Laybrick i inne kompozyty pochodne Perforowana podgrzewana platforma robocza (zapewnia maksymalną przyczepność wydruku) Czujnik kończącego się filamentu Samopoziomująca się platforma robocza obszar roboczy: 20 x 20 x 19 cm min prędkość drukującej głowicy 110 mm/s. Oryginalne materiałyeksploatacyjnych w ilości 5 szt 2) technologia druku:FusedFilamentFabrication (FFF) Pole robocze: 130 x 130 x 130 mm Rozdzielczość osi X - Y: 12,5 μm Rozdzielczość Z : 4 μm min prędkość drukującej głowicy 160 mm/s. Średnica dyszy: 0,4 mm Filamenty:PLA Oryginalne materiałyeksploatacyjnych w ilości 5 szt 2. Dron + tablet 1 1) Latający statek powietrzny • Kolor: czarny • Masa startowa: min. 430 g • Rozmiary max 168 x 83 x 49 mm (złożony) • Przekątna wielkość: 213 mm • Maksymalny czas lotu: nie krócej niż 20 minut (bez wiatru, przy stałej prędkości 25 km/h) • Minimalny dystans lotu: 10 km Kamera • Czujnik: 1/2,3°CMOS • Efektywne piksele: 12 MP • Kąt widzenia: 85° • Odledłość ogniskowa: 24 mm (ekvivalent 35 mm formátu) • Przysłona: f/2,8 • Ostrość: 0,5 m až ∞ • Zakres ISO: video 100 - 1600, foto 100 - 1600 (auto), 100 - 3200 (manual) • Prędkość migawki min: 8 - 1/8000s (elektroniczna migawka) • Wielkość zdjęcia: 4:3 4056x3040; 16:9 4056x2280 • Fotograficzne tryby: jedno zdjęcie, HDR, seriowe fotografowanie (3/5/7 zdjęć), bracketing (AEB), 3/5 zdjęć po krokach 0,7EV, interval (2/3/5/7/10/15/20/30/60 s) • Rozdzielczość wideo: 4K Ultra HD (3840x2160, 24/25/30p), 2,7K (2720x1530, 24/25/30/48/50/60p), FHD (1920x1080, 24/25/30/48/50/60/120p), HD (1280x720, 24/25/30/48/50/60/120p) • Minimalny strumień widea: 100 Mbps • Obsługiwane systemy plików: FAT32 • Foto formaty: JPEG/DNG (RAW) • Format widea: MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) • Stabilizacja: 3-osiowa • Zakres kątowy wibracji: ±0,005° System detekcji przeszkód • Przedni: 0,5 - 12 m (zakres dokładnego pomiaru); 0,5 - 24 m (wykrywalny zakres); ≤ 8 m/s (efektywna prędkość percepcji); kąt widzenia (FOV): 50° (horizontalny), ±19° (wertykalny) • Tylni: 0,5 - 10 m (zakres dokładnego pomiaru); 0,5 - 20 m (wykrywalny zakres); ≤ 8 m/s (efektywna prędkość percepcji); kąt widzenia (FOV): 50° (horizontalny), ±19° (wertykalny) • Dolny: 0,1 - 8 m (zakres wysokości); 0,5 - 30 m (zakres pomiarowy) • Środowisko operacyjne: powierzchnie z czytelnym wzorem i odpowiednim oświetleniem (lux> 15) Pilot zdalnego sterowania • Obsługiwane konektory: Lightning, Micro USB, USB-C Sterowanie za pomocą urządzenia mobilnego • Częstotliwości operacyjne: 2,4 - 2,4835 GHz; 5,725 - 5,850 GHz • Maksymalny zasięg transmisji: 80 m (odległość), 50 m (wysokość) • Wymagany system operacyjny: iOS 9.0 i wyższy, Android 4.4 i wyższy Kompatybilny z kartami SD 2)Wymagania tablet Wielkość wyświetlacza: 10.1" (255.4mm) Pojemność baterii: 7300 mAh Procesor: 1.6GHz Typ procesora: ośmiordzeniowy Wielkość RAM: 2 GB Wielkość ROM: 32 GB Zewnętrzna pamięć: MicroSD (do 200GB) Rozdzielczość aparatu: CMOS 8.0 Mpix Rozdzielczość przedniego aparatu: CMOS 2.0 Mpix Rozdzielczość nagrywania wideo: FHD (1920 x 1080), 30 klatek/sekundę Auto Focus Lampa błyskowa aparatu Czas pracy - odtwarzanie video: do 13 godz. Sieć: Wi-Fi Wersja USB: USB 2.0 System: Android lub IOS Format odtwarzania wideo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Format odtwarzania audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA 3. Projektor multimedialny 6 • system obrazu: TFT LCD • Jasność min: 2800 lumenów, • Kontrast min: 1500:1 • Rozdzielczość min: 1280x800 • Wsparcie Full HD: Tak • Format obrazu: 16:9 oraz 4:3 • Rodzaj lampy: LED • Trwałość min: ponad 45 000h • Dystans projekcyjny: od 1,85 do 4,58 metra • Rozmiar obrazu: od 50 do 140 cali • Trapezowa korekcja obrazu: Tak • Obsługiwane porty:WiFi, HDMI, USB 1, USB 2 ,VGA , TV (antenowe), AV, component (Ypbpr), stereo, wejście audio, port podczerwieni dla pilota • Głośniki min: 2x5W • Formaty odtwarzanych plików audio: .mp3(MP3)/.m4a(AAC) • Formaty odtwarzanych plików video: .avi (mpeg-4) .mpg(MPEG-1, MPEG-2), .dat (MPEG-1) • Format zdjęć: .jpg/jpeg (konwersja do .jpeg/jpeg BMP), .bmp (BMP) • Zasilanie: 110-240V/50-60Hz • Wymiary: 336 x 263 x 118 mm • Waga produktu: 3,5 kg • Pilot: Tak • Polskie menu: Tak • Zestaw zawiera: Projektor, pilota, przewód zasilający, kabel VGA, instrukcje obsługi 4 Skaner 1 Technologia CCD Rozdzielczość optyczna min. 600 dpi Tryby skanowania Kolor: 48-bit input, 24-bit output Skala szarości: 16-bit input, 8-bit output Czarno-białe: 1-bit output Głębia kolorów Input 48-bit; Output 24-bit Obszar skanowania (szer. x dł.) Max. 304.8 mm x 431.8 mm (12" x 17"), A3 Szybkość skanowania min. 2.50 sekund (kolor, 300dpi, A3)1.70 sekundy (skala szarości/czarno-białe, 300dpi, A3) Połączenie min. USB 2.0 Wymiary max. (szer. x dł. x wys.) 623 x 400 x 140 mm Kompatybilny z systemem operacyjnym Windows 7 / 8 / 10 5 Zestaw multimedialny spełniający zapisy specyfikacji lub posiadający parametry równoważne z podanymi w specyfikacji 1 1) Tablica technologia DViT™ (Digital VistionTouch) Przekątna tablicy 77″ Wymiary max. (szerokość x wysokość x głębokość): 166 x 131,2 x 15,3 cm Powierzchnia zoptymalizowana do projekcji,Możliwe pisanie pisakami suchościeralnymi ,Łatwa w czyszczeniu,Twarda powierzchnia Tryb pracy tablicy Interaktywny – Tablica suchościeralna. Tablica wyposażona w inteligentną półkę. Dodatkowe Przyciski na półce na pisaki (dolna część tablicy), Przycisk – Klawiatura ekranowa, Przycisk – Prawy przycisk myszy, 2 Pisaki (programowalne) Komunikacja z komputerem min. USB 2.0 Akcesoria dostarczane Kabel USB min. 5m, 2)projektor Technologia DLP Typ lampy Lampa metalohalogenkowa Min. 3500 Lumen Rozdzielczość min. 1024 x 768 XGA Format 4:3 Kontrast 22000 : 1 Żywotność lampy min. 5500 h Wejścia min. 1 x HDMI,1 x RS232,1 x Ilość wejść Composite-Video,1 x USB typu A,1 x Ilość wejść VGA,1 x 3,5 mm Mini Jack Wyjścia min. 1 x Ilość wyjść VGA,1 x Ilość wyjść 3,5 mm Mini Jack 3)Uchwyt sufitowy wraz z okablowaniem 6 Aparat cyfrowy spełniający zapisy specyfikacji lub posiadający parametry równoważne z podanymi w specyfikacji 2 Rodzaj matrycy CMOS CMOS Rozdzielczość efektywna min. [Mpx] 20.2 20.2 Rozdzielczość przetwornika min. [Mpx] 21.1 21.1 Rozmiar matrycy [cal] 1/2.3 1/2.3 Rodzaj zasilania Akumulatorowe Stabilizator obrazu Optyczny Wbudowana lampa Tak Wi-Fi Tak Wyjście MicroHDMI Złącze USB min 2.0 Zoom cyfrowy min. x4 Zoom optyczny min. x25 NFC Tak 7 Kamera cyfrowa z osprzętem 2 Efektywna liczba pikseli - tryb kamera [mln]: 2.2 Efektywna liczba pikseli - tryb aparat [mln]: 2.2 Rozmiar matrycy: 1/5.8 Rozdzielczość min: 1920 x 1080 Typ matrycy: BSI Nośnik danych - na film: SD/SDHC/SDXC - na zdjęcia: SD/SDHC/SDXC Nagrywanie w rozdzielczości HD: Ogniskowa ob. Kamery. (ekwiwalent 35mm) [mm]: 28.0 - 1740 Ogniskowa ob. Aparatu (ekwiwalent 35mm) [mm]: 33.6 - 1740 Jasność obiektywu [f/]: 1.8 - 4.2 Zoom optyczny min: 50x Zoom cyfrowy min: 90x Rozmiar LCD min [cale]: 2.7 Typ LCD: dotykowy Rozdzielczość LCD [piksele]: 230 400 Ekran dotykowy: tak Menu w języku polskim Autofokus: Rozdzielczość zdjęć min.: 2.2 MPx Migawka: 0.5 - 1/2000 s Dźwięk: stereo Złącza: AV, HDMI, USB Stabilizacja: mechaniczna Oprogramowanie i instrukcja w języku polskim 8 Drukarka kolorowa 1 Drukarka Druk w kolorze Tak Automatycznydrukdwustronny Tak Rozdzielczośćdruku w czerni min. [dpi] 4800 x 1200 Rozdzielczośćdruku w kolorze min [dpi] 4800 x 1200 Szybkośćdruku w czerni min [str/min] 12.6 Szybkośćdruku w kolorze min [str/min] 9 Skaner Typskanera Płaski Rozdzielczośćoptyczna min. [dpi] 1200 x 2400 Maksymalny format skanowania 210 x 297 mm Głębiakoloru [bit] 48 Głębiaszarości [bit] 16 Kopiarka Rozdzielczośćkopiowania [dpi] 1200 x 1200 Zmniejszanie / powiększanie 25 - 400 Prędkośćkopiowania – czerń min [str/min] 7.2 Prędkośćkopiowania – kolor min [str/min] 7.2 Funkcjekopiowania Dopasowanieobrazu do strony, Kopiowaniewielokrotne, Łączenie 2 w 1, Łączenie 4 w Techniczne Maksymalny format druku A4 Podajnikpapieru 100 arkuszy Wyświetlacz Tak Wi-Fi Tak Obsługiwaneformatynośników A4, A5, B5 Złącze USB Rodzajdrukarki (Technologiadruku)Atramentowa Obsługiwanesystemy Mac OS X 10.7, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Kolorobudowy Czarny Wyposażenie Płyta CD z oprogramowaniem, Przewódzasilający, Startowewkładyatramentowe ZałączonadokumentacjaInstrukcjaobsługi w językupolskim, 9 Zestaw biurowy: bigówka (przegniatarka) introligatorska, bindownica (format A3), laminator, obcinarka, zszywarka spełniające zapisy specyfikacji lub posiadający parametry równoważne z podanymi w specyfikacji Po 1 sztuce, 2 sztuki laminator Bigówka Maksymalna długość bigu: 485 mm Grubość listwy bigującej: 1 mm Maksymalna grubość bigowanego materiału: 0,3 mm Pozostałe parametry: Bigówka elektryczna Gramatura papieru:80-400g/m2 Maksymalna szerokość papieru:460 mm Szerokość bigowania/cięcia/perforowania:0,039/1mm Prędkość cięcia: stała Moc silnika min:30W Bindownica do grzbietu plastikowego Maksymalny format: A4 Rodzaj oprawianego grzbietu: plastikowy Oprawianie: Maksymalna ilość oprawianych kartek* dla: Grzbiet plastikowy: 510 (grzbiet 51 mm) Dziurkowanie: Rodzaj grzbietu: plastikowy Maksymalna ilość dziurkowanych kartek*: 15 Ilośćwyłączalnych noży: 21 Pozostałe parametry: Rodzaj pracy: ręczny Metalowa obudowa: Tak Ogranicznik formatu: Tak Pomiar grubości grzbietu: Tak Regulacja marginesu: Tak Bindownica do 300 kartek Jednorazowe dziurkowanie: do 20arkuszy 80g Pojemność dziurkowania: do 20 kartek 80 g Pojemność bindowania: do 300 kartek 80 g Maksymalny rozmiar spirali: 45 mm Metalowa podstawa Regulacja marginesu Nóżki antypoślizgowe Laminator Maks. format laminowanego dokumentu: A4 Szerokość wejścia: 235-240 mm Maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mik. Liczba rolek: 2 Możliwość laminacji zdjęć Laminacja na gorąco i na zimno Uchwyty ułatwiające przenoszenie Obcinarka nożycowa Długość linii cięcia: 460 mm Maksymalna ilość obcinanych kartek*: 30 Maksymalna grubość cięcia: 0,8 mm Rodzaj obcinarki: nożycowa Osłona bezpieczeństwa: Tak Ogranicznik formatu: Tak Obcinarka krążkowa Długość linii cięcia: 750 mm Maksymalna grubość cięcia: 0,8 mm Rodzaj obcinarki: krążkowa Osłona bezpieczeństwa: Tak Ogranicznik formatu: Nie Zszywarka o podwójnym ramieniu (jednocześnie zszywający w dwóch miejscach) maksymalny format A3+ do zszywania grzbietowego (broszurowania), również zszywkami z oczkiem, co daje możliwość wpinania pliku do segregatora. zszywanie do 80 ark. zszywkami płaskimi (24/6, 24/8, 24/10s), do 60 ark. zszywkami z oczkiem (R24/6 i R24/8)odległość między zszywkami 80 mm;- możliwość zszycia arkuszy od formatu A3 w połowie, do tworzenia katalogów, ofert, ulotek, zeszytów itp. Zszywacz do zastosowań poligraficznych. - przeznaczony do zszywania płaskiego i grzbietowego (broszury, zeszyty itp.), - zasilany z sieci - zszywa do 50 arkuszy papieru, - uruchamiany pedałem nożnym, - do przymocowania do blatu - posiada blat roboczy ułatwiający zszycie po środku arkuszy o różnych formatach, - ogranicznik formatu - zszywki: 26/6, 26/8; 66/6, 66/8 oraz zszywki z oczkiem R26/6; 66/6R w opcji z wkładką oczkową 10 Zestawklocków (programowanierobotów) 3 sztuki Zestawklocków: z silnikiem, który może sterować wyjściami w oparciu o analizę danych z czujnikówwejściowych.Dwadużeinteraktywneserwomotoryzezintegrowanymczujnikiemobrotowym.Interaktywnysilnikzezintegrowanymczujnikiemobrotowym. Czujnik ultradźwiękowy. Czujnik światła i koloru. Żyroskop. Dwa czujniki dotykowe. Akumulator Części konstrukcyjne klocków. Przewody przyłączeniowe ze złączami, instrukcje budowy modelu edukacyjnego. Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim Wyposażenie: ładowarka do akumulatora UWAGA WAŻNE !!!! W formularzu oferty należy wypełnić wszystkie pola w tabelach pod nazwą: Opis oferowanego towaru, dla części w której wykonawca stara się o udzielenie zamówienia. Dla każdego produktu, w tym programów należy określić nazwę producenta, typ model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczna identyfikacje zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie ze parametrami podanymi w SIWZ i formularzu oferty. Szczegółowe opisy zaoferowanych urządzeń/elementów, stanowią treść merytoryczną SIWZ i mają charakter bezwzględnie obowiązujący i muszą być wskazane w ofercie od początku, gdyż nie mogą podlegać zmianie, poprzez ich uzupełnianie przez Wykonawców. Dane, o których mowa powyżej mają charakter treści oferty, rozumianej jako oświadczenie woli wykonawcy. Nieuzupełnienie tych danych w ofercie będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 „uPzp” – bez możliwości złożenia przez tego Wykonawcę tych dokumentów po upływie terminu składania ofert.

II.5) Główny kod CPV: 30213300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34711200-6
38651000-3
48771000-3
33195100-4
32322000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-08-25

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu dla żadnego z zadań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu dla żadnego z zadań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu dla żadnego z zadań
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty, z których wynika uprawnienie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub należy wskazać dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod wskazanym adresem internetowym; Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem 2. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 4. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wymagana forma oryginał. 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na których polegał będzie wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wymagana forma: oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) w przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu przedmiotu Umowy wskazanego w ofercie, który Wykonawca zaoferował i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić model będący technicznym następcą Przedmiotu Umowy pierwotnie zaoferowanego. W sytuacji, gdy model będący następcą ma gorsze parametry, nie posiada wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego lub gdy nie ma następcy wycofanego modelu przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć model inny o identycznych lub lepszych parametrach, zgodnie z postanowieniami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że proponowany model i typ posiada wymagane parametry minimalne, w tym spełnia wszystkie wymagane normy oraz wymagania przepisów prawa, w tym dyrektyw Unii Europejskiej, a także złożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanego modelu oraz wskazujące proponowany model i typ zamiast oferowanego pierwotnie modelu wraz z zapewnieniem o spełnieniu minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego; 2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy. Zmiana cen, w przypadku zmian przepisów dotyczących stawki podatku VAT, dotyczy wyłącznie ceny (wynagrodzenie) brutto, a zaoferowana cena (wynagrodzenie) netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za świadczenie Wykonawcy po wejściu w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT. 2. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy. 3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 4. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-03, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa fabrycznie nowych zestawów komputerowych, oprogramowania do pracowni zawodowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.P Nazwa sztuki Specyfikacja 1. Zestawy komputerowe spełniający zapisy specyfikacji lub posiadający parametry równoważne lub mocniejsze z podanymi w specyfikacji 44 Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 11 500 punktów na dzień złożenia oferty według strony: - https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (Przed podpisaniem umowy należy dołączyć wydruk ze strony potwierdzający spełnienie wymogów zamawiającego) - Architektura: 64-bit; - Procesor takowany zegar min 2,9 GHz z opcia turbo pamięcią cache 9 MB - ilość rdzeni min 6 Minimum DDR4 -16 GB Płyta Główna w formacie ATX Typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2666 MHz DDR4-2400 MHz DDR4-2133 MHz Liczba banków pamięci:4 x DIMM Złącza wewnętrzne: SATA III (6 Gb/s) - 6 szt. M.2 - 1 szt. Ultra M.2 - 1 szt. PCIe 3.0 x16 - 2 szt. PCIe 3.0 x1 - 3 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. Złącze COM - 1 szt. Front Panel Audio Złącza zewnętrzne: DVI-D - 1 szt. VGA (D-Sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. RJ45 (LAN) - 1 szt. USB Type-C - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. USB 3.1 Gen.2 - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt. Audio jack - 3 szt. Pamieć masowa. SSD 500GB HDD 1TB Napęd optyczny DVD RW SATA , czarny Karta dzwiękowa Zintegrowana Karta graficzna 4GB VRAM, HDMI, VGA Karty sieciowe 1. Zintegrowana 10/100/1000 Mbps 2. Na PCI-e x1 10/100/1000 Mbps 3. Karta sieciowa wifi wewnętrzna Obudowa Pionowa, czarna, złącza USB i audio na panelu przednim, otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do podzespołów komputera. Zasilacz Zgodny z formatem ATX zapasem mocy Inne Klawiatura USB Mysz optyczna USB, czarna 2 Monitor spełniający zapisy specyfikacji lub posiadający parametry równoważne lub mocniejsze z podanymi w specyfikacji 44 Przekątna: 24 cali rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele typ matrycy: matowa rodzaj matrycy: TN format obrazu: 16:9 rodzaj podświetlenia: LED wielkość plamki: 0.248 mm częstotliwość odświeżania: 60 Hz porty wejścia/wyjścia: 1x hdmi 1 x D-Sub 15-pin kontrast matrycy: 600:1 jasność matrycy: 200 cd/m² czas reakcji plamki: 5 ms (od czarnego do białego) ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln 3 Windows 10 Professional PL 64bit z prawami do instalacji dystrybucji Linux, (preinstalowany na nośniku SSD) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu nie wymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefonu lub program równoważny spełniający specyfikację 44 Producent: Microsoft zawartośćpakietu: Outlook | Word | Excel | PowerPoint okres licencji: wieczysta wersja produktu: elektroniczna typ licencji: edukacyjna rodzaj licencji: nowa licencja specyfikacja systemu: Windows 10 4 Adobe Creative Cloud for Enterprise AllAppsShareddevice ML K-12 dla Edukacji (licencja 2 lata) 44 Producent :Adobe Zawartość pakietu aplikacje do edycji zdjęć, montażu filmów, miksowania dźwięku i projektowania • Photoshop CC (Edytowanie i tworzenie kompozycji obrazów) • Illustrator CC (Grafiki i ilustracje wektorowe) • InDesign CC (Projektowanie, tworzenie układów i publikowanie stron) • Dreamweaver (Witryny, projektowanie aplikacji i programowanie) • AfterEffects CC (Kinowe efekty wizualne i animacje) • Adobe Premiere® Pro CC (Produkcja i montaż wideo) • Adobe Muse CC (Projektowanie witryn bez pisania kodu) • Acrobat® XI Pro • Adobe Audition CC • Bridge CC • Fireworks • Flash Builder 4.7 Premium • Flash Professional CC • PhotoshopLightroom • Prelude CC • SpeedGrade CC Narzędzia i usługi Edge Narzędzia i usługi dla projektantów oraz programistów stron internetowych umożliwiają tworzenie materiałów na urządzenia przenośne, a także aplikacji przy użyciu technologii HTML, CSS i JavaScript. • EdgeAnimate CC (Tworzenie interaktywnych, animowanych materiałów internetowych) • EdgeInspect CC (Wyświetlanie podglądu i kontrolowanie projektów internetowych na urządzeniach przenośnych) • Czcionki internetowe Edge (Pierwsze kroki z bezpłatnymi czcionkami internetowymi) • PhoneGapBuild (Pakowanie aplikacji dla urządzeń przenośnych w środowisku rozproszonym) • EdgeCode CC (podgląd) - (Programowanie przy użyciu technologii HTML, CSS i JavaScript) • EdgeReflow CC (podgląd) - (Projektowanie aktywnych stron internetowych) • Typekit - (Projektowanie przy użyciu najlepszych czcionek internetowych) Inne usługi Internetowe usługi udostępniania plików, współpracy oraz publikowania aplikacji i witryn • Creative CloudFiles - (Pamięć masowa w środowisku rozproszonym zapewniająca dostęp do plików z wielu urządzeń) • Story CC Plus - (Oparte na współpracy narzędzia do tworzenia scenariuszy, obsługi raportów i planowania) • Kuler - (Tworzenie, przechwytywanie i przeglądanie motywów kolorystycznych stosowanych w projektach) • Business Catalyst - (Internetowe narzędzia do zarządzania witrynami i obsługi serwerów) • Digital Publishing Suite, Single Edition - (Tworzenie materiałów i publikowanie aplikacji) • Behance - (Przedstawianie i odkrywanie twórczych projektów) • ProSite - (Tworzenie osobistych witryn z portfolio i zarządzanie nimi) Adobe TouchApps Usługa Creative Cloud jest zintegrowana z aplikacjami TouchApps, które można kupić oddzielnie. • PhotoshopTouch - (Edytowanie obrazów) • Aplikacja Kuler na telefon iPhone - (Przeglądanie i tworzenie motywów kolorystycznych) • Ideas - (Szkicowanie wektorowe) • Aplikacja Behance na telefon iPhone - (Poznawaj najciekawsze projekty na świecie.) • Aplikacja Creative Portfolio na telefon iPhone - (Portfolio Behance na urządzeniu przenośnym)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213300-8, 33195100-4, 48771000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-25
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
GWARANCJA40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu elektronicznego, biurowego oraz zestawów klocków - (z przeznaczeniem do programowania-[roboty]) do pracowni zawodowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:L.p. Nazwa Liczba (ilość) Specyfikacja 1. Drukarki 3D wraz z zestawem materiałów eksploatacyjnych posiadający parametry równoważne z podanymi w specyfikacji Po 1 sztuce 1)technologia druku:FusedFilamentFabrication (FFF) Pole robocze: 200 x 200 x 190 mm Średnica dyszy: 0,4 mm Rozdzielczość warstwy: do 0,06 mm Filamenty: ABS, PLA, Nylon, PET, PETG, TPE, Laywood, Laybrick i inne kompozyty pochodne Perforowana podgrzewana platforma robocza (zapewnia maksymalną przyczepność wydruku) Czujnik kończącego się filamentu Samopoziomująca się platforma robocza obszar roboczy: 20 x 20 x 19 cm min prędkość drukującej głowicy 110 mm/s. Oryginalne materiałyeksploatacyjnych w ilości 5 szt 2) technologia druku:FusedFilamentFabrication (FFF) Pole robocze: 130 x 130 x 130 mm Rozdzielczość osi X - Y: 12,5 μm Rozdzielczość Z : 4 μm min prędkość drukującej głowicy 160 mm/s. Średnica dyszy: 0,4 mm Filamenty:PLA Oryginalne materiałyeksploatacyjnych w ilości 5 szt 2. Dron + tablet 1 1) Latający statek powietrzny • Kolor: czarny • Masa startowa: min. 430 g • Rozmiary max 168 x 83 x 49 mm (złożony) • Przekątna wielkość: 213 mm • Maksymalny czas lotu: nie krócej niż 20 minut (bez wiatru, przy stałej prędkości 25 km/h) • Minimalny dystans lotu: 10 km Kamera • Czujnik: 1/2,3°CMOS • Efektywne piksele: 12 MP • Kąt widzenia: 85° • Odledłość ogniskowa: 24 mm (ekvivalent 35 mm formátu) • Przysłona: f/2,8 • Ostrość: 0,5 m až ∞ • Zakres ISO: video 100 - 1600, foto 100 - 1600 (auto), 100 - 3200 (manual) • Prędkość migawki min: 8 - 1/8000s (elektroniczna migawka) • Wielkość zdjęcia: 4:3 4056x3040; 16:9 4056x2280 • Fotograficzne tryby: jedno zdjęcie, HDR, seriowe fotografowanie (3/5/7 zdjęć), bracketing (AEB), 3/5 zdjęć po krokach 0,7EV, interval (2/3/5/7/10/15/20/30/60 s) • Rozdzielczość wideo: 4K Ultra HD (3840x2160, 24/25/30p), 2,7K (2720x1530, 24/25/30/48/50/60p), FHD (1920x1080, 24/25/30/48/50/60/120p), HD (1280x720, 24/25/30/48/50/60/120p) • Minimalny strumień widea: 100 Mbps • Obsługiwane systemy plików: FAT32 • Foto formaty: JPEG/DNG (RAW) • Format widea: MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) • Stabilizacja: 3-osiowa • Zakres kątowy wibracji: ±0,005° System detekcji przeszkód • Przedni: 0,5 - 12 m (zakres dokładnego pomiaru); 0,5 - 24 m (wykrywalny zakres); ≤ 8 m/s (efektywna prędkość percepcji); kąt widzenia (FOV): 50° (horizontalny), ±19° (wertykalny) • Tylni: 0,5 - 10 m (zakres dokładnego pomiaru); 0,5 - 20 m (wykrywalny zakres); ≤ 8 m/s (efektywna prędkość percepcji); kąt widzenia (FOV): 50° (horizontalny), ±19° (wertykalny) • Dolny: 0,1 - 8 m (zakres wysokości); 0,5 - 30 m (zakres pomiarowy) • Środowisko operacyjne: powierzchnie z czytelnym wzorem i odpowiednim oświetleniem (lux> 15) Pilot zdalnego sterowania • Obsługiwane konektory: Lightning, Micro USB, USB-C Sterowanie za pomocą urządzenia mobilnego • Częstotliwości operacyjne: 2,4 - 2,4835 GHz; 5,725 - 5,850 GHz • Maksymalny zasięg transmisji: 80 m (odległość), 50 m (wysokość) • Wymagany system operacyjny: iOS 9.0 i wyższy, Android 4.4 i wyższy Kompatybilny z kartami SD 2)Wymagania tablet Wielkość wyświetlacza: 10.1" (255.4mm) Pojemność baterii: 7300 mAh Procesor: 1.6GHz Typ procesora: ośmiordzeniowy Wielkość RAM: 2 GB Wielkość ROM: 32 GB Zewnętrzna pamięć: MicroSD (do 200GB) Rozdzielczość aparatu: CMOS 8.0 Mpix Rozdzielczość przedniego aparatu: CMOS 2.0 Mpix Rozdzielczość nagrywania wideo: FHD (1920 x 1080), 30 klatek/sekundę Auto Focus Lampa błyskowa aparatu Czas pracy - odtwarzanie video: do 13 godz. Sieć: Wi-Fi Wersja USB: USB 2.0 System: Android lub IOS Format odtwarzania wideo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Format odtwarzania audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA 3. Projektor multimedialny 6 • system obrazu: TFT LCD • Jasność min: 2800 lumenów, • Kontrast min: 1500:1 • Rozdzielczość min: 1280x800 • Wsparcie Full HD: Tak • Format obrazu: 16:9 oraz 4:3 • Rodzaj lampy: LED • Trwałość min: ponad 45 000h • Dystans projekcyjny: od 1,85 do 4,58 metra • Rozmiar obrazu: od 50 do 140 cali • Trapezowa korekcja obrazu: Tak • Obsługiwane porty:WiFi, HDMI, USB 1, USB 2 ,VGA , TV (antenowe), AV, component (Ypbpr), stereo, wejście audio, port podczerwieni dla pilota • Głośniki min: 2x5W • Formaty odtwarzanych plików audio: .mp3(MP3)/.m4a(AAC) • Formaty odtwarzanych plików video: .avi (mpeg-4) .mpg(MPEG-1, MPEG-2), .dat (MPEG-1) • Format zdjęć: .jpg/jpeg (konwersja do .jpeg/jpeg BMP), .bmp (BMP) • Zasilanie: 110-240V/50-60Hz • Wymiary: 336 x 263 x 118 mm • Waga produktu: 3,5 kg • Pilot: Tak • Polskie menu: Tak • Zestaw zawiera: Projektor, pilota, przewód zasilający, kabel VGA, instrukcje obsługi 4 Skaner 1 Technologia CCD Rozdzielczość optyczna min. 600 dpi Tryby skanowania Kolor: 48-bit input, 24-bit output Skala szarości: 16-bit input, 8-bit output Czarno-białe: 1-bit output Głębia kolorów Input 48-bit; Output 24-bit Obszar skanowania (szer. x dł.) Max. 304.8 mm x 431.8 mm (12" x 17"), A3 Szybkość skanowania min. 2.50 sekund (kolor, 300dpi, A3)1.70 sekundy (skala szarości/czarno-białe, 300dpi, A3) Połączenie min. USB 2.0 Wymiary max. (szer. x dł. x wys.) 623 x 400 x 140 mm Kompatybilny z systemem operacyjnym Windows 7 / 8 / 10 5 Zestaw multimedialny spełniający zapisy specyfikacji lub posiadający parametry równoważne z podanymi w specyfikacji 1 1) Tablica technologia DViT™ (Digital VistionTouch) Przekątna tablicy 77″ Wymiary max. (szerokość x wysokość x głębokość): 166 x 131,2 x 15,3 cm Powierzchnia zoptymalizowana do projekcji,Możliwe pisanie pisakami suchościeralnymi ,Łatwa w czyszczeniu,Twarda powierzchnia Tryb pracy tablicy Interaktywny – Tablica suchościeralna. Tablica wyposażona w inteligentną półkę. Dodatkowe Przyciski na półce na pisaki (dolna część tablicy), Przycisk – Klawiatura ekranowa, Przycisk – Prawy przycisk myszy, 2 Pisaki (programowalne) Komunikacja z komputerem min. USB 2.0 Akcesoria dostarczane Kabel USB min. 5m, 2)projektor Technologia DLP Typ lampy Lampa metalohalogenkowa Min. 3500 Lumen Rozdzielczość min. 1024 x 768 XGA Format 4:3 Kontrast 22000 : 1 Żywotność lampy min. 5500 h Wejścia min. 1 x HDMI,1 x RS232,1 x Ilość wejść Composite-Video,1 x USB typu A,1 x Ilość wejść VGA,1 x 3,5 mm Mini Jack Wyjścia min. 1 x Ilość wyjść VGA,1 x Ilość wyjść 3,5 mm Mini Jack 3)Uchwyt sufitowy wraz z okablowaniem 6 Aparat cyfrowy spełniający zapisy specyfikacji lub posiadający parametry równoważne z podanymi w specyfikacji 2 Rodzaj matrycy CMOS CMOS Rozdzielczość efektywna min. [Mpx] 20.2 20.2 Rozdzielczość przetwornika min. [Mpx] 21.1 21.1 Rozmiar matrycy [cal] 1/2.3 1/2.3 Rodzaj zasilania Akumulatorowe Stabilizator obrazu Optyczny Wbudowana lampa Tak Wi-Fi Tak Wyjście MicroHDMI Złącze USB min 2.0 Zoom cyfrowy min. x4 Zoom optyczny min. x25 NFC Tak 7 Kamera cyfrowa z osprzętem 2 Efektywna liczba pikseli - tryb kamera [mln]: 2.2 Efektywna liczba pikseli - tryb aparat [mln]: 2.2 Rozmiar matrycy: 1/5.8 Rozdzielczość min: 1920 x 1080 Typ matrycy: BSI Nośnik danych - na film: SD/SDHC/SDXC - na zdjęcia: SD/SDHC/SDXC Nagrywanie w rozdzielczości HD: Ogniskowa ob. Kamery. (ekwiwalent 35mm) [mm]: 28.0 - 1740 Ogniskowa ob. Aparatu (ekwiwalent 35mm) [mm]: 33.6 - 1740 Jasność obiektywu [f/]: 1.8 - 4.2 Zoom optyczny min: 50x Zoom cyfrowy min: 90x Rozmiar LCD min [cale]: 2.7 Typ LCD: dotykowy Rozdzielczość LCD [piksele]: 230 400 Ekran dotykowy: tak Menu w języku polskim Autofokus: Rozdzielczość zdjęć min.: 2.2 MPx Migawka: 0.5 - 1/2000 s Dźwięk: stereo Złącza: AV, HDMI, USB Stabilizacja: mechaniczna Oprogramowanie i instrukcja w języku polskim 8 Drukarka kolorowa 1 Drukarka Druk w kolorze Tak Automatycznydrukdwustronny Tak Rozdzielczośćdruku w czerni min. [dpi] 4800 x 1200 Rozdzielczośćdruku w kolorze min [dpi] 4800 x 1200 Szybkośćdruku w czerni min [str/min] 12.6 Szybkośćdruku w kolorze min [str/min] 9 Skaner Typskanera Płaski Rozdzielczośćoptyczna min. [dpi] 1200 x 2400 Maksymalny format skanowania 210 x 297 mm Głębiakoloru [bit] 48 Głębiaszarości [bit] 16 Kopiarka Rozdzielczośćkopiowania [dpi] 1200 x 1200 Zmniejszanie / powiększanie 25 - 400 Prędkośćkopiowania – czerń min [str/min] 7.2 Prędkośćkopiowania – kolor min [str/min] 7.2 Funkcjekopiowania Dopasowanieobrazu do strony, Kopiowaniewielokrotne, Łączenie 2 w 1, Łączenie 4 w Techniczne Maksymalny format druku A4 Podajnikpapieru 100 arkuszy Wyświetlacz Tak Wi-Fi Tak Obsługiwaneformatynośników A4, A5, B5 Złącze USB Rodzajdrukarki (Technologiadruku)Atramentowa Obsługiwanesystemy Mac OS X 10.7, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Kolorobudowy Czarny Wyposażenie Płyta CD z oprogramowaniem, Przewódzasilający, Startowewkładyatramentowe ZałączonadokumentacjaInstrukcjaobsługi w językupolskim, 9 Zestaw biurowy: bigówka (przegniatarka) introligatorska, bindownica (format A3), laminator, obcinarka, zszywarka spełniające zapisy specyfikacji lub posiadający parametry równoważne z podanymi w specyfikacji Po 1 sztuce, 2 sztuki laminator Bigówka Maksymalna długość bigu: 485 mm Grubość listwy bigującej: 1 mm Maksymalna grubość bigowanego materiału: 0,3 mm Pozostałe parametry: Bigówka elektryczna Gramatura papieru:80-400g/m2 Maksymalna szerokość papieru:460 mm Szerokość bigowania/cięcia/perforowania:0,039/1mm Prędkość cięcia: stała Moc silnika min:30W Bindownica do grzbietu plastikowego Maksymalny format: A4 Rodzaj oprawianego grzbietu: plastikowy Oprawianie: Maksymalna ilość oprawianych kartek* dla: Grzbiet plastikowy: 510 (grzbiet 51 mm) Dziurkowanie: Rodzaj grzbietu: plastikowy Maksymalna ilość dziurkowanych kartek*: 15 Ilośćwyłączalnych noży: 21 Pozostałe parametry: Rodzaj pracy: ręczny Metalowa obudowa: Tak Ogranicznik formatu: Tak Pomiar grubości grzbietu: Tak Regulacja marginesu: Tak Bindownica do 300 kartek Jednorazowe dziurkowanie: do 20arkuszy 80g Pojemność dziurkowania: do 20 kartek 80 g Pojemność bindowania: do 300 kartek 80 g Maksymalny rozmiar spirali: 45 mm Metalowa podstawa Regulacja marginesu Nóżki antypoślizgowe Laminator Maks. format laminowanego dokumentu: A4 Szerokość wejścia: 235-240 mm Maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mik. Liczba rolek: 2 Możliwość laminacji zdjęć Laminacja na gorąco i na zimno Uchwyty ułatwiające przenoszenie Obcinarka nożycowa Długość linii cięcia: 460 mm Maksymalna ilość obcinanych kartek*: 30 Maksymalna grubość cięcia: 0,8 mm Rodzaj obcinarki: nożycowa Osłona bezpieczeństwa: Tak Ogranicznik formatu: Tak Obcinarka krążkowa Długość linii cięcia: 750 mm Maksymalna grubość cięcia: 0,8 mm Rodzaj obcinarki: krążkowa Osłona bezpieczeństwa: Tak Ogranicznik formatu: Nie Zszywarka o podwójnym ramieniu (jednocześnie zszywający w dwóch miejscach) maksymalny format A3+ do zszywania grzbietowego (broszurowania), również zszywkami z oczkiem, co daje możliwość wpinania pliku do segregatora. zszywanie do 80 ark. zszywkami płaskimi (24/6, 24/8, 24/10s), do 60 ark. zszywkami z oczkiem (R24/6 i R24/8)odległość między zszywkami 80 mm;- możliwość zszycia arkuszy od formatu A3 w połowie, do tworzenia katalogów, ofert, ulotek, zeszytów itp. Zszywacz do zastosowań poligraficznych. - przeznaczony do zszywania płaskiego i grzbietowego (broszury, zeszyty itp.), - zasilany z sieci - zszywa do 50 arkuszy papieru, - uruchamiany pedałem nożnym, - do przymocowania do blatu - posiada blat roboczy ułatwiający zszycie po środku arkuszy o różnych formatach, - ogranicznik formatu - zszywki: 26/6, 26/8; 66/6, 66/8 oraz zszywki z oczkiem R26/6; 66/6R w opcji z wkładką oczkową 10 Zestawklocków (programowanierobotów) 3 sztuki Zestawklocków: z silnikiem, który może sterować wyjściami w oparciu o analizę danych z czujnikówwejściowych.Dwadużeinteraktywneserwomotoryzezintegrowanymczujnikiemobrotowym.Interaktywnysilnikzezintegrowanymczujnikiemobrotowym. Czujnik ultradźwiękowy. Czujnik światła i koloru. Żyroskop. Dwa czujniki dotykowe. Akumulator Części konstrukcyjne klocków. Przewody przyłączeniowe ze złączami, instrukcje budowy modelu edukacyjnego. Oprogramowanie oraz instrukcja w języku polskim Wyposażenie: ładowarka do akumulatora
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30231320-6, 34711200-6, 42962000-7, 38651000-3, 38651600-9, 30216110-0, 30232130-4, 42991100-0, 42994230-1, 30191400-8, 32322000-6, 37520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-25
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: