Ogłoszenie nr 510131999-N-2020 z dnia 21-07-2020 r.
Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu: Dostawa biblioteki taśmowej wraz z taśmami oraz zakup wsparcia do oprogramowania Delphi (nr licencji 504284) stanowiącego infrastrukturę informatyczną Zamawiającego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556610-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 93193483900000, ul. al. Marcina Kromera  44, 51-163  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 32 72 100, e-mail grodzkad@zgkikm.wroc.pl, faks 71 32 72 390.
Adres strony internetowej (url): http://bip.zgkikm.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa biblioteki taśmowej wraz z taśmami oraz zakup wsparcia do oprogramowania Delphi (nr licencji 504284) stanowiącego infrastrukturę informatyczną Zamawiającego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZGKIKM.EA.260.2.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa biblioteki taśmowej wraz z taśmami oraz zakup wsparcia do oprogramowania Delphi (nr licencji 504284) stanowiącego infrastrukturę informatyczną Zamawiającego. Zamówienie obejmuje dwie części: Część I - Dostawa biblioteki taśmowej LTO7 FC – 1 sztuka wraz z taśmami. Szczegółowa specyfikacja dotycząca części nr I zamówienia zawarta była w załączniku nr 1 do SIWZ. Część II - Zakup wsparcia do oprogramowania Delphi (nr licencji 504284) na okres 12 mcy. Zamawiający wymagał, aby wsparcie obowiązywało w okresie od 16 lipca 2020 r. do 15 lipca 2021 roku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30233160-0

Dodatkowe kody CPV: 32582000-6, 30234700-5, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa biblioteki taśmowej LTO7 FC – 1 sztuka wraz z taśmami.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione w części I zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zakup wsparcia do oprogramowania Delphi (nr licencji 504284) na okres 12 mcy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3606.28
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BSC POLSKA SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Słomińskiego 1
Kod pocztowy: 00-204
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5345.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5345.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5345.58
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.