Ogłoszenie nr 564120-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie: Akcesoria komputerowe do urządzeń informatycznych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Bytomska  84 , 41-940  Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 939 379, e-mail um@um.piekary.pl, faks 32 287 22 69.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.piekary.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.piekary.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Piekary Śląskie 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Akcesoria komputerowe do urządzeń informatycznych.
Numer referencyjny: BZP.271-31/BIN/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: L.p. Specyfikacja Zapotrzebowanie (szt.) 1 Pendrive 32 GB, USB 3.0 (długość obudowy od 4 do 8cm) 30 2 Pendrive 16 GB, USB 3.0 - obudowa metalowa (dopuszczono plastikowe dodatki) typu MINI, NANO, FIT lub SLIM (długość obudowy do 3cm) 4 3 Dysk twardy zewn. HDD 1TB 2,5', USB 3.0, obudowa z przewagą koloru czarnego (lub odcień czerni), zasilanie z USB 2 4 Dysk twardy zewn. HDD 3TB 2,5', USB 3.0, obudowa z przewagą koloru czarnego (lub odcień czerni), zasilanie z USB 1 5 Dysk twardy zewn. SSD 128GB 2,5', USB 3.0, obudowa z przewagą koloru czarnego (lub odcień czerni), zasilanie z USB 2 6 Dysk twardy HDD 6TB, 3,5’, SATA 3, pamięć: min. 64MB, dysk zoptymalizowany do pracy w urządzeniach monitoringu wizyjnego 2 7 Dysk twardy HDD 8TB, 3,5’, SATA 3, pamięć: min. 64MB, dysk zoptymalizowany do pracy w urządzeniach sieciowych NAS 1 8 Dysk twardy SSD 240GB 2,5', SATA3, MLC, odczyt/zapis – 500MB/s 30 9 Dysk twardy SSD 480GB 2,5', SATA3, odczyt/zapis – 500MB/s 2 10 Pamięć RAM SODIMM DDR3 8GB 4 11 Pamięć RAM DDR3 8GB min.1333MHz (w jednej kości) 10 12 Pamięć RAM DDR4 8GB min.2400MHz (w jednej kości) 4 13 Uniwersalny zasilacz do laptopa 90W (wymienne końcówki – min.10szt.) 2 14 Mysz optyczna USB bez przejściówki, scroll (wartości minimalne: 1,8m kabla, 2400dpi, wytrzymałość przycisków min. 5 mln kliknięć, min. 6 przycisków, mysz dla prawo- i leworęcznych) 10 15 Mysz bezprzewodowa USB, scroll (wartości minimalne: 1600dpi) 15 16 Podkładka pod mysz z wkładką żelową pod nadgarstek 30 17 Klawiatura USB bez przejściówki (min. 102 klawisze, układ QWERTY, polski programisty) 10 18 HUB USB, min. 3 porty żeńskie USB, zasilanie z portu USB 2 19 HUB USB aktywny, min. 4 porty żeńskie USB, zasilanie zewnętrzne 2 20 Głośniki 2.0 min. 2x1W, podłączenie miniJack, zasilanie USB, obudowa z przewagą koloru czarnego 10 21 Słuchawki nauszne z mikrofonem, podłączenie 2x miniJack, przewód min.2m 20 22 Słuchawki douszne lub dokanałowe z mikrofonem, podłączenie miniJack combo, przewód min.1,5m 4 23 Kabel UTP (skrętka), pełna miedź, karton kat. 5e 305m 1 24 Wtyk RJ45 komplet 100szt. 1 25 Listwa zasilająca 230V (5 gniazd, włącznik, uziemienie, kabel 1,5m, filtr przeciwprzepięciowy, bezpiecznik automatyczny) 10 26 Listwa zasilająca 230V (5 gniazd, włącznik, uziemienie, kabel 3m, filtr przeciwprzepięciowy, bezpiecznik automatyczny) 4 27 Procesor min.4 rdzeniowy, 8 wątków, BOX, wynik w PassMark min. 8900, zintegrowany układ graficzny, TDP maks.65W, współpraca z płytą główna z pkt.28 2 28 Płyta główna, obsługuje DDR4, zasilanie 24PIN, dostępne gniazda min: 2xUSB, RJ45, dostępne min. 2 z wyjść GPU: VGA, DVI, HDMI, DisplayPort 2 29 Procesor min.4 rdzeniowy BOX, wynik w PassMark min. 6600, współpraca z płytą główną ASROCK H310CM-DVS 2 30 Zasilacz ATX 700W, PFC aktywne, zabezpieczenia: OVP, UVP, OCP, OPP, OTP, SCP 6 31 Zaciskarka RJ45 1 32 Ściągacz izolacji kabla o przekroju 0,2-6mm, obcinak do przewodów, zaciskacz końcówek konektorowych 22-10 AWG 2 33 Akumulator żelowy do zasilaczy UPS ORVALDI 650SP 20 34 Bateria do Lenovo B5400 1 35 Kamera kolorowa IP zewnętrzna, rozdzielczość min. 25 kl./s @ 4 Mpx (2688x1520) CMOS , IR LED (zasięg min. 40m), pełne PoE (bez przejściówki), obsługa standardów H.265&H.264, norma IP67, Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ICR, obiektyw min. 3,6mm, obudowa tubowa 2 36 Kamera kolorowa IP, rozdzielczość min. 25 kl./s @ 4MPx (2688x1520) CMOS, IR LED (zasięg min. 50m), pełne PoE (bez przejściówki), obsługa standardów H.265&H.264, norma IP67, Funkcje WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ICR, obiektyw stałoogniskowy min. 2,8mm, obudowa kopułkowa, ten sam producent co kamera z pkt. 35 4 37 Swith z obsługą min. 8 kamer PoE min. 90W, port światłowodowy SFP 100M/1000M 1 38 Moduł SFP jednomodowy dual – współpraca z urządzeniem z pkt. 37 1 39 Moduł SFP jednomodowy dual – współpraca z urządzeniem Dahua PFS3125-24ET-190 2 40 Przedłużka USB (męsko-żeńska) 1,8-2m 10 41 Taśma LTO-8 5 42 Kamera internetowa z mikrofonem, min. 720p USB 2.0 10 43 Przejściówka/adapter z VGA+audio (męski) na HDMI (żeński) 2 44 Przejściówka/adapter z HDMI (żeński) na uHDMI (męski) 2 45 Kabel HDMI 10m (kanał audio, wtyk HDMI pokryty złotem, obsługiwana rozdzielczość 4096x2160, standard HDMI 1.4) 2 46 Kabel HDMI 5m (kanał audio, wtyk HDMI pokryty złotem, obsługiwana rozdzielczość 4096x2160, standard HDMI 1.4) 2 47 Kabel DVI-HDMI 1.8-2m (męsko-męski) 2 48 Przewodowa karta sieciowa na USB 3.0, obsługa WOL 4 49 Adapter 3.5mm Combo Jack audio (2x3,5mm żeńskie – 1x3,5mm męskie) 10 50 Kabel HDMI – miniHDMI 1,5-2m 2 51 Patchcord światłowodowy SM duplex SC/APC-SC/APC 1m 0 52 Patchcord RJ45 kat.5e 0,25m 30 53 Patchcord RJ45 kat.5e 0,5m 30 54 Patchcord RJ45 kat.5e 1m (kolor biały lub szary) 20 55 Patchcord RJ45 kat.5e 1,5m (kolor biały lub szary) 10 56 Patchcord RJ45 kat.5e 1,5m (kolor niebieski) 10 57 Patchcord RJ45 kat.5e 1,5m (kolor zielony) 10 58 Patchcord RJ45 kat.5e 7m 5 59 Patchcord RJ45 kat.5e 10m 5 60 Zasłonka na kamerę internetową do laptopa, ruchome zamknięcie obiektywu, grubość do 1mm, otwór na kamerę min. 7x7mm, kolor czarny 10 61 Filtr prywatyzujący na monitor AOC 2250 10 62 Filtr prywatyzujący na monitor Samsung SM S22A300N 1 63 Filtr prywatyzujący na monitor Acer V196WL 1 64 Filtr prywatyzujący na monitor LG E2211S 1 65 filtr prywatyzujący na monitor Philips 226V3LSB 3 66 Filtr prywatyzujący na notebook Lenovo B71-80 1 67 Uniwersalny filtr prywatyzujący na monitor 16:9, 21,5 cale 2

II.5) Główny kod CPV: 30237200-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 łącznie z załączonym wykazem oferowanego sprzętu wraz z cenami – Załącznik nr 2. 2) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
czas dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany do zawrtej umowy w sprawie zamówienia publicznego, co do przedmiotu umowy, jeśli konieczność zmiany wynika z faktu, że przedmiot umowy określony w ofercie Wykonawcy z uwagi na postęp technologiczny został wycofany z produkcji. Wówczas zastępuje go produktem nowszym o funkcjonalności nie gorszej niż w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożonej w ofercie. Ewentualne koszty zmiany obciążają Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-29, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH