Ogłoszenie nr 563944-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie: Dostawa sprzętu komputerowego stacjonarnego oraz przenośnego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Cżęść VI i VII realizowane są w ramach projektu pn.: "W Sile Wieku 2" finansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 35150530800000, ul. ul. Józefińska  14 , 30-529  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 6165482, 6165469, e-mail do@poczta.mops.krakow.pl, faks 126 165 428.
Adres strony internetowej (URL): www.mops.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.mops.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.mops.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
ezy składać na dzienniku podawczym zamawiającego lub pocztą pod adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego stacjonarnego oraz przenośnego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
Numer referencyjny: 271.2.26.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 1 "Płyta Gigabyte GA-H310M S2P lub równoważna - Obsługa procesorów 8 i 9 Generacji Intel - Socket LGA1151 - Obsługa pamięci - DDR4 - 2666/2400/2133MHz - Ilość slotów pamięci - min. 2 - Obsługiwana pamięć RAM: min. 32GB - LAN: 10/100/1000Mbit -Porty VGA, HDMI, DVI-D, RS232 Procesor INTEL CORE I3-9100 3,6 GHz LGA1151 PROCESOR BOX BX80684I39100 Pamięć RAM min. 8GB (jeden moduł) Dysk twardy Crucial 240GB MX500 SSD 2.5"" montowany w sankach Obudowa ATX - Slot na dysk 2,5'' - min. 2 - Wyjście audio na froncie obudowy - Port USB na froncie obudowy - min. 2 - Konstrukcja metalowa - Kolor: czarny Zasilacz 500W - Układ PFC aktywny - Złącza: min. 4 sata, ATX 20+4 pin, EPS 8Pin - Wentylator 120 mm Windows 10 Professional 64 bit OEM Microsoft Office Standard 2019 OLP NL Gov 021-10618 - Gwarancja min. 24 m-ce" 10 cena łączna w tej części II Cześć zamówienia 1 "Laptop Dell Vostro 3590 (kod producenta N3503VN3590BTPCEE01_2005) lub równoważny: Procesor Intel Core i5-10210U Przekątna ekranu: 15,6 ' Matryca: matowa Rozdzielczość ekranu - 1920x1080 Pamięć RAM - min. - 8GB Dysk twardy SSD - min. 240GB Wyjścia: HDMI, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe Karta sieciowa - 10/100/1000 Mbit Karta sieciowa bezprzewodowa - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wbudowane głośniki Wbudowany mikrofon Wbudowana kamera internetowa Kolor czarny lub srebrny Waga: do 1,4kg Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) Microsoft Office Standard 2019 OLP NL Gov 021-10618 Gwarancja min. 36 m-ce" 15 2 "Laptop Dell Vostro 3490 (kod producenta N1107VN3490BTPPL01_2005) lub równoważny Procesor Intel Core i5-10210U Przekątna ekranu: 14 ' Matryca: matowa Rozdzielczość ekranu - 1920x1080 Pamięć RAM - min. - 8GB Dysk twardy SSD - min. 240GB Wyjścia: HDMI, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe Karta sieciowa - 10/100/1000 Mbit Karta sieciowa bezprzewodowa - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wbudowane głośniki Wbudowany mikrofon Wbudowana kamera internetowa Kolor czarny lub srebrny Waga: do 1,7kg Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) Microsoft Office Standard 2019 OLP NL Gov 021-10618 Gwarancja min. 36 m-ce" 10 3 "Laptop Laptop HP Probook 430 G7 (8VT46EA) lub równoważny Procesor: Intel Core i5-10210U Przekątna ekranu: 13,3' Matryca: matowa Rozdzielczość ekranu - 1920x1080 Pamięć RAM - min. - 8GB Dysk twardy M.2 - min. 500GB Wyjścia: HDMI, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe Karta sieciowa bezprzewodowa - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wbudowane głośniki Wbudowany mikrofon Wbudowana kamera internetowa Porty USB 3.0 - min. 2 Port USB-C - min. 1 Liczba portów RJ-45 10/100/1000 (LAN): 1 szt Kolor czarny lub srebrny Waga: do 1,4kg Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) Gwarancja min. 36 m-ce" 6 4 "Laptop Lenovo ThinkPad X390 (kod producenta 20Q0005PPB) lub równoważny - Procesor: Intel Core i7-8565U - Przekątna ekranu: 13,3 "" - Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 - Powłoka matrycy: Matowa - Karta Graficzna - Intel HD Graphics 620 - Ekran dotykowy - Pamięć Ram: 16 GB - Dysk twardy SSD: 512 GB - Gniazdo karty MicroSD/Micro-SIM - Modem internetowy: LTE (4G) - Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi 802.11 ac (gen. 5) - Wbudowane głośniki - Wbudowany mikrofon - Wbudowana kamera internetowa - Wyjścia: HDMI, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - Porty USB 3.0: 2 - Port USB 3.1 Type-C Thunderbolt 3: 1 - Kolor czarny - Waga: do 1,3kg - Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) - Gwarancja min. 36 m-ce(NBD)" 1 5 "Stacja dokująca Lenovo ThinkPad USB-C Dock Gen.2 (kod producenta 40AS0090EU) lub równoważna dla laptopa, opisanego w pkt 4 części II zamówienia - powyżej: - Liczba portów RJ-45 10/100/1000 (LAN): 1 szt - Liczba portów USB 3.0 - min. 2 - Liczba portów USB 2.0 - min. 2 - Liczba portów USB-C - min. 1 - Wyjście A/V: 1 HDMI, 2 DisplayPort - Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - Gwarancja min. 36 m-ce" 1 cena łączna w tej części III Cześć zamówienia 1 "Słuchawki z mikrofonem Creative Labs Sound Blaster Blaze lub równoważne - Konstrukcja: Nauszne zamknięte - Łączność: Przewodowa - Złącze: Minijack 3,5 mm - 2 szt. (1 szt. wyjście na głośniki, 1 szt. wyjście na mikrofon) - Długość kabla: min. 2m - Sposób mocowania mikrofonu: Na pałąku - Regulacja głośności - Przełącznik wyciszania mikrofonu - Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie - Kolor: Czarny - Gwarancja: 24 m-ce" 15 2 "Kamera Internetowa Logitech C525 lub równoważna - Rozdzielczość: 1280 x 720 pikseli - Typ podłączenia: USB - Długość kabla: min. 2m - Kolor: Czarny - Gwarancja: 24 m-ce " 5 cena łączna w tej części IV Cześć zamówienia 1 "Urządzenie wielofunkcyjne Epson WF-M5799 lub równoważne - Funkcje urządzenia Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faxowanie - Rozdzielczość drukowania: 1200x2400 dpi - Szybkość druku monochromatycznego A4: minimum 34 str./A4/min. - Szybkość druku ISO/IEC 24734: Minimum 24 str./A4/min - Czas do otrzymania pierwszej strony: Minimum 4,8 sek. - Miesięczna wydajność urządzenia: minimum 45 000 str. A4 - Obsługiwane formaty dla drukarki/skanera: A4, A5, A6, B5, C4, C6 - Rozdzielczość optyczna skanowania: 1200 dpi - Szybkość skanowania (jednostronne 200 dpi): minimum 24 obr./min. - Skanowanie – miejsce zapisu: Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Pamięci USB - Skanowanie z funkcją OCR (za pomocą zew. software lub wbudowanej funkcjonalności w urzadzeniu): Skanowanie z funkcją OCR do formatu plików typu min. TIFF, JPEG, PDF z funkcją przeszukiwania, Microsoft Word - Faxowanie: Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia - Szybkość transmisji faxów: do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę - Pamięć stron: do 550stron/6MB - Funkcje Faxu: Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców - Szybkość kopiowania: minimum 22 obr./min. - Rozdzielczość kopiowania: 600 x 1200 dpi - Pomniejszanie/Powiększanie: 25 % - 400 % - Maksymalna liczba kopii: 999 - Maksymalny rozmiar kopii: A4 " 5 " Pojemność głównego podajnika papieru (kaseta): minimum 250 arkuszy - Pojemność uniwersalnego podajnika papieru: minimum 80 arkuszy - Możliwość rozszerzenia o dodatkowe podajniki: minimum o 500 arkuszy - Podajnik ADF (skanowanie dwustronne) minimum: 50 arkuszy - Druk dwustronny: automatyczny dupleks - Obsługiwana gramatura papieru: 64-256 g/m2 - Formaty obsługi papieru: C4 (koperta), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (koperta), Nr 10 (koperta), Użytkownika, C6 (koperta), DL (koperta) - Wydajność oryginalnych materiałów eksploatacyjnych mono (wartość po pełnym załadowaniu do urządzenia) BK: minimum 40.000 str. - Interfejs sieciowy: Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Złącze USB 1.1 typu A (2x), USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC) - Protokoły w komunikacji sieciowej: TCP/IP, HTTP, IPSEC, SSL/TLS - Zabezpieczenie sieci: WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) - Funkcje zabezpieczeń :Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora - Obsługiwana emulacja: PCL 5, PCL 6, Postscript 3, PDF - Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: Apple AirPrint, Google Cloud Print - Poziom hałasu: Praca 6,8 dB (A) - Wyświetlacz LCD: Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10,9 cm - Zużycie energii wg. Współczynnika TEC (tygodniowo): (TEC) 0,26 kWh/week - Gwarancja min. 36 miesięcy z serwisem na miejscu." 2 "Urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-2651 lub równoważne Prędkość pracy A4 w kolorze: 26 str./min. Prędkość pracy A3 w kolorze: 15 str./min. Obsługiwane formaty papieru: A5, A4, A3, SRA3 Podawanie papieru: dwie uniwersalne kasety o pojemności 550 ark. każda (przy gramaturze 80 g/m2), podajnik boczny na 100 ark. (przy 80 g/m2) Obsługiwana gramatura papieru z kaset: co najmniej 60 - 300 g/m2 Obsługiwane formaty papieru z wszystkich kaset: A4 – SRA3 Obsługa wydruku na kopertach pobieranych z kasety Obsługiwana gramatura papieru przez podajnik boczny: co najmniej 55 – 300 g/m2 Dupleks: standardowo Obsługa wydruku w dupleksie przy pobieraniu papieru z kasety: 60 -256 g/m2 Podstawa: na kółkach, oryginalna (wykonana przez producenta urządzenia) Pamięć: 5 GB Twardy dysk: 500 GB Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy , 10 cali z komunikatami w języku polskim Rozdzielczość drukowania (rzeczywista): 600 x 600 dpi Rozdzielczość drukowania (interpolowana): 9600 x 600 dpi Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi Kopiowanie seryjne: 1-9999 Czas nagrzewania: 20 s. Czas uzyskania pierwszej strony: 4,7 s. (mono) / 6,7 s. (kolor) Złącza: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000 Base-T, 2 x USB 2.0 host Języki opisu strony: PCL6 Podajnik dokumentów: odwracający, o pojemność co najmniej 100 arkuszy (80 g/m2) Prędkość skanowania w kolorze: co najmniej 80 str./min. " 3 "Sposoby skanowania: do emaila, na serwer FTP, do folderu sieciowego (SMB), na nośnik pamięci USB, do foldera na twardym dysku, sieciowe skanowanie TWAIN Formaty skanowania: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, XPS Sortowanie: z przesunięciem offsetowym dla formatów A4 i A3 Dupleks: standardowo Wydruk na papierze banerowym o wymiarach maksymalnych 320 x 1300 mm Możliwość wyświetlenia panelu urządzenia na komputerze i zdalnej obsługi urządzenia (wszystkie funkcje dostępne na panelu mogą być wprowadzane na komputerze) Funkcja podglądu na panelu urządzenia: dokumenty przed skopiowaniem/zeskanowaniem mogą być oglądane i edytowane (obracanie strony, zmiana kolejności stron, usuwanie arkuszy, wstawianie pustych stron, usuwanie fragmentu zawartości strony) na panelu urządzenia Możliwość rejestracji do 48 różnych programów (predefiniowane parametry zadań z możliwością ich przywoływania po wciśnięciu jednego przycisku) Kopiowanie / drukowanie w tandemie: praca zostanie rozłożona na 2 urządzenia pracujące w sieci Wydruk z nośnika pamięci USB plików TIFF, JPEG, TXT, PDF Wydruk podążający: możliwość odbioru wydruku na dowolnym urządzeniu pracującym w sieci (do 5 urządzeń) Automatyczne wysuwanie tonera – pojemnik z tonerem automatycznie zostanie wysunięty, gdy się skończy; użytkownik nie może samodzielnie wymienić tonera zanim się skończy Obsługa usługi Google Cloud Print Książka adresowa: możliwość wprowadzenia do 2000 wpisów Skanowane dokumenty mogą być automatycznie podzielone na wiele plików o określonej ilości stron Możliwość jednoczesnego skanowania wielu małych dokumentów z szyby i zapisaniu ich jako oddzielnych plików Możliwość utworzenia do 1000 folderów użytkowników na twardym dysku urządzenia Szyfrowanie danych: z wykorzystaniem AES 256-bit Nadpisywanie danych na HDD: do 10 razy Obsługa protokołów i zgodność ze standardami: HTTPS, FTPS, SSL, IPsec, S/MIME, IEE 802.1X, SNMP V3 Skanowanie Eco: podczas skanowania moduł utrwalania pozostaje wyłączony " "Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł skanowania OCR, umożliwiający skanowanie do edytowalnych plików .xlsx, .docx, .pptx Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł podłączenia do drugiej sieci i konfiguracji ustawień drukowania i skanowania dla obu sieci Gwarancja min. 36 miesięcy z serwisem na miejscu" 3 "Drukarka Brother HL-6300W lub równoważna Funkcje: drukowanie Technologia laserowa lub LED monochromatyczna Obsługiwane formaty A4-A6 Prędkość druku: 46 str./min Rozdzielczość druku min. 600 x 600 Czas wydruku pierwszej strony poniżej 8 s. Automatyczny druk dwustronny: tak Interfejs: USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, AirPrint Czytnik NFC (wbudowany lub zewnętrzny producenta drukarki) Podajnik standardowy na min. 500 arkuszy A4 80 g/m2 Możliwość rozbudowy podajników do 2000 arkuszy 80 g/m2 Odbiornik papieru 250 arkuszy 80 g/m2 Obsługiwana gramatura papieru 60 – 199 g/m2 W zestawie toner czarny na min. 8000 stron według normy ISO/IEC 19752 Wyświetlacz LCD na panelu urządzenia: kolorowy, dotykowy Miesięczne obciążenie maksymalne min. 120 000 stron Gwarancja min. 36 miesięcy z serwisem na miejscu" 6 cena łączna w tej części V Cześć zamówienia 1 Klawiatura Logitec K120 (Gwarancja 24 m-ce) lub równoważna 50 2 Myszka Logitec B100 (Gwarancja 24 m-ce) lub równoważna 50 3 Plecak Dell Essential 15.6" (460-BBYU) (Gwarancja 24 m-ce) lub równowżny 20 4 Microsoft Office Standard 2019 OLP NL Gov 021-10618 10 5 Listwa zasilająca Acar S8 przeciwprzepięciowa 8 gniazd 3m czarny (ACARS803) równowżna 20 5 Torba na laptopa 17' Targus Classic+ CN418EU równowżny 1 6 Płyty CD-R 700 MB cake box 25 szt. 25 7 "Kabel USB- C - typ złącza 1: USB Typ A Męska - typ złącza 2: USB Typ C Męska - dlugość kabla: min. 1 m - standard: USB 2.0 - kolor: czarny" 15 8 Pendrive Kingston Data Traveler I G4 64GB (Gwarancja 60 m-cy) lub równoważny 10 9 "Zasilacz do laptopa Lenovo B50-70 - Moc: 65W - Napięcie wejściowe: 100V-240V - Napięcie wyjściowe: 20V - Natężenie: 3,25 A - Typ wtyku: prostokąt + PIN/IGŁA - Wymiary wtyku: 4.5 mm x 11 mm - Gwarancja: 24 m-ce" 1 10 "Router Huawei B315 lub równoważny - Liczba portów RJ-45 10/100/1000 (LAN): 3 szt. - Liczba portów RJ-45 10/100/1000 (LAN/WAN): 1 szt. - Liczba portów RJ-11 (telefoniczny): 1 szt. - Wejście USB 2.0: 1 szt. - Liczba gniazd na kart SIM: 1 szt. - Antena wbudowana - Możliwość podłączenia 2 zewnętrznych anten" 5 cena łączna w tej części VI Cześć zamówienia 1 "Płyta główna: MSI H310M PRO-VDH PLUS LGA1151 lub równoważna - Obsługa pamięci - DDR4 - 2666/2400/2133MHz Ilość slotów pamięci - min. 2 - Obsługiwana pamięć RAM: min. 32GB - LAN: 10/100/1000Mbit - Wyjścia wideo: VGA, HDMI, DVI-D Procesor INTEL CORE I3-9100 3,6 GHz LGA1151 PROCESOR BOX BX80684I39100 Patriot Signature 8GB [1x8GB 2666MHz DDR4 CL19 1.2V DIMM] Dysk twardy Crucial BX500 120GB SSD 2.5"" montowany w sankach lub dedykowanej zatoce Obudowa ATX - Slot na dysk 2,5'' - min. 2 - Wyjście audio na froncie obudowy - Por USB na froncie obudowy - min. 2 - Konstrukcja metalowa - Kolor: czarny Zasilacz 500W - Układ PFC aktywny, Złącza: min. 4 sata, ATX 20+4 pin, EPS 8Pin, Wentylator 120 mm Klawiatura Logitech K120 Mysz Logitech B100 Monitor Philips 223V5LSB2 - Rozmiar: min. 21 cala - Rozdzielczość nominalna - 1920x1080 (Full HD) - Matryca matowa - Format obrazu - 16:9"" Windows 10 Professional 64 bit OEM MS OFFICE 2019 PL HOME&BUSINESS Gwarancja min. 24 m-ce " 5 cena łączna w tej części VII Cześć zamówienia 1 "Urządzenie wielofunkcyjne Epson C5790 lub równoważne - Funkcje urządzenia Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faxowanie - Rozdzielczość drukowania: 4800x1200 dpi - Szybkość druku monochromatycznego A4: minimum 34 str./A4/min. - Szybkość druku ISO/IEC 24734: Minimum 24 str./A4/min - Czas do otrzymania pierwszej strony: Minimum 4,8 sek. - Miesięczna wydajność urządzenia: minimum 45 000 str. A4 - Obsługiwane formaty dla drukarki/skanera: A4, A5, A6, B5, C4, C6 - Rozdzielczość optyczna skanowania: 1200 dpi - Szybkość skanowania (jednostronne 200 dpi): minimum 24 obr./min. - Skanowanie – miejsce zapisu: Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Pamięci USB - Skanowanie z funkcją OCR (za pomocą zew. software lub wbudowanej funkcjonalności w urzadzeniu): Skanowanie z funkcją OCR do formatu plików typu min. TIFF, JPEG, PDF z funkcją przeszukiwania, Microsoft Word - Faxowanie: Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia - Szybkość transmisji faxów: do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę - Pamięć stron: do 550stron/5,5MB - Funkcje Faxu: Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców - Szybkość kopiowania: minimum 22 obr./min. - Rozdzielczość kopiowania: 600 x 1200 dpi - Pomniejszanie/Powiększanie: 25 % - 400 % - Maksymalna liczba kopii: 999 - Maksymalny rozmiar kopii: A4 - Pojemność głównego podajnika papieru (kaseta): minimum 250 arkuszy - Pojemność uniwersalnego podajnika papieru: minimum 80 arkuszy Możliwość rozszerzenia o dodatkowe podajniki: minimum o 500 arkuszy - Podajnik ADF (skanowanie dwustronne) minimum: 50 arkuszy - Druk dwustronny: automatyczny dupleks - Obsługiwana gramatura papieru: 64-256 g/m2 - Formaty obsługi papieru: C4 (koperta), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (koperta), Nr 10 (koperta), Użytkownika, C6 (koperta), DL (koperta) - Wydajność oryginalnych materiałów eksploatacyjnych mono (wartość po pełnym załadowaniu do urządzenia) BK: minimum 10 000 str., CMY: minimum 5 000 str. - Interfejs sieciowy: Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Złącze USB 1.1 typu A (2x), USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC) - Protokoły w komunikacji sieciowej: TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS - Zabezpieczenie sieci WLAN: WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) - Funkcje zabezpieczeń: Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora - Obsługiwana emulacja: PCL 5, PCL 6, Postscript 3, PDF - Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: Apple AirPrint, Google Cloud Print - Poziom hałasu: Praca 6,6 dB (A) - Wyświetlacz LCD: Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10,9 cm - Zużycie energii wg. Współczynnika TEC (tygodniowo): (TEC) 0,27 kWh/week - Gwarancja min. 36 z serwisem na miejscu" 1 cena łączna w tej części VIII Cześć zamówienia 1 "Telefon bezprzewodowy dwusłuchawkowy KX-TG 6812 lub równoważny - Liczba słuchawek w zestawie: 2 - Menu w jęzuku polskim - Wymiary bazy (szer. x gł. x wys.): 107 × 86 × 77 mm - Wymiary słuchawki (szer. x gł. x wys.): 164 × 48 × 29 mm - Wyświetlacz monochromatyczny 1.8 "" (103x65 px) - Prezentacja numeru przychodzącego - Wyświetlania na ekranie poziomu naładowania baterii - Wyświetlanie na ekranie daty i godziny - Połączenia między słuchawkami: dedykowany przycisk „R” na klawiaturze telefonu - Zawieszanie połączeń - Połączenia oczekujące - Gwarancja: min. 24 m-ce" 10 2 "Telefon bezprzewodowy jednosłuchawkowy KX-TG 6811 lub równoważny - Menu w jęzuku polskim - Wymiary bazy (szer. x gł. x wys.): 107 × 86 × 77 mm - Wymiary słuchawki (szer. x gł. x wys.): 164 × 48 × 29 mm - Wyświetlacz monochromatyczny 1.8 "" (103x65 px) - Prezentacja numeru przychodzącego - Wyświetlania na ekranie poziomu naładowania baterii - Wyświetlanie na ekranie daty i godziny - Połączenia między słuchawkami: dedykowany przycisk „R” na klawiaturze telefonu - Zawieszanie połączeń - Połączenia oczekujące - Gwarancja: min. 24 m-ce" 15

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6
30237200-1
48000000-8
32522000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Oświadczenia wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik numer 3 do specyfikacji, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy). zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00
cena60,00
skrócenie terminu dostawy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: zmiany dostarczanego towaru w stosunku do towaru zaoferowanego w ofercie, w przypadku, gdy towar przestanie być produkowany lub nie będzie dostępny na rynku; wydłużenia okresu gwarancji; miejsca i godzin dostawy towaru; warunków płatności. Zmiana treści niniejszej umowy nie może być niekorzystna dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych postanowień jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-29, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: komputery stacjonarne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Płyta Gigabyte GA-H310M S2P lub równoważna - Obsługa procesorów 8 i 9 Generacji Intel - Socket LGA1151 - Obsługa pamięci - DDR4 - 2666/2400/2133MHz - Ilość slotów pamięci - min. 2 - Obsługiwana pamięć RAM: min. 32GB - LAN: 10/100/1000Mbit -Porty VGA, HDMI, DVI-D, RS232 Procesor INTEL CORE I3-9100 3,6 GHz LGA1151 PROCESOR BOX BX80684I39100 Pamięć RAM min. 8GB (jeden moduł) Dysk twardy Crucial 240GB MX500 SSD 2.5" montowany w sankach Obudowa ATX - Slot na dysk 2,5'' - min. 2 - Wyjście audio na froncie obudowy - Port USB na froncie obudowy - min. 2 - Konstrukcja metalowa - Kolor: czarny Zasilacz 500W - Układ PFC aktywny - Złącza: min. 4 sata, ATX 20+4 pin, EPS 8Pin - Wentylator 120 mm Windows 10 Professional 64 bit OEM Microsoft Office Standard 2019 OLP NL Gov 021-10618 - Gwarancja min. 24 m-ce Liczba zamawianych sztuk: 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: zakup laptopów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 "Laptop Dell Vostro 3590 (kod producenta N3503VN3590BTPCEE01_2005) lub równoważny: Procesor Intel Core i5-10210U Przekątna ekranu: 15,6 ' Matryca: matowa Rozdzielczość ekranu - 1920x1080 Pamięć RAM - min. - 8GB Dysk twardy SSD - min. 240GB Wyjścia: HDMI, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe Karta sieciowa - 10/100/1000 Mbit Karta sieciowa bezprzewodowa - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wbudowane głośniki Wbudowany mikrofon Wbudowana kamera internetowa Kolor czarny lub srebrny Waga: do 1,4kg Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) Microsoft Office Standard 2019 OLP NL Gov 021-10618 Gwarancja min. 36 m-ce" liczba zamawianych sztuk: 15 2 "Laptop Dell Vostro 3490 (kod producenta N1107VN3490BTPPL01_2005) lub równoważny Procesor Intel Core i5-10210U Przekątna ekranu: 14 ' Matryca: matowa Rozdzielczość ekranu - 1920x1080 Pamięć RAM - min. - 8GB Dysk twardy SSD - min. 240GB Wyjścia: HDMI, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe Karta sieciowa - 10/100/1000 Mbit Karta sieciowa bezprzewodowa - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wbudowane głośniki Wbudowany mikrofon Wbudowana kamera internetowa Kolor czarny lub srebrny Waga: do 1,7kg Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) Microsoft Office Standard 2019 OLP NL Gov 021-10618 Gwarancja min. 36 m-ce" Liczba zamawianych sztuk: 10 3 "Laptop Laptop HP Probook 430 G7 (8VT46EA) lub równoważny Procesor: Intel Core i5-10210U Przekątna ekranu: 13,3' Matryca: matowa Rozdzielczość ekranu - 1920x1080 Pamięć RAM - min. - 8GB Dysk twardy M.2 - min. 500GB Wyjścia: HDMI, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe Karta sieciowa bezprzewodowa - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wbudowane głośniki Wbudowany mikrofon Wbudowana kamera internetowa Porty USB 3.0 - min. 2 Port USB-C - min. 1 Liczba portów RJ-45 10/100/1000 (LAN): 1 szt Kolor czarny lub srebrny Waga: do 1,4kg Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) Gwarancja min. 36 m-ce" Liczba zamawianych sztuk: 6 4 "Laptop Lenovo ThinkPad X390 (kod producenta 20Q0005PPB) lub równoważny - Procesor: Intel Core i7-8565U - Przekątna ekranu: 13,3 "" - Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 - Powłoka matrycy: Matowa - Karta Graficzna - Intel HD Graphics 620 - Ekran dotykowy - Pamięć Ram: 16 GB - Dysk twardy SSD: 512 GB - Gniazdo karty MicroSD/Micro-SIM - Modem internetowy: LTE (4G) - Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, WiFi 802.11 ac (gen. 5) - Wbudowane głośniki - Wbudowany mikrofon - Wbudowana kamera internetowa - Wyjścia: HDMI, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - Porty USB 3.0: 2 - Port USB 3.1 Type-C Thunderbolt 3: 1 - Kolor czarny - Waga: do 1,3kg - Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) - Gwarancja min. 36 m-ce(NBD)" liczba zamawianych sztuk: 1 5 "Stacja dokująca Lenovo ThinkPad USB-C Dock Gen.2 (kod producenta 40AS0090EU) lub równoważna dla laptopa, opisanego w pkt 4 części II zamówienia - powyżej: - Liczba portów RJ-45 10/100/1000 (LAN): 1 szt - Liczba portów USB 3.0 - min. 2 - Liczba portów USB 2.0 - min. 2 - Liczba portów USB-C - min. 1 - Wyjście A/V: 1 HDMI, 2 DisplayPort - Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - Gwarancja min. 36 m-ce" Liczba zamawianych sztuk: 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
okres gwarancji40,00
Cena60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: aksesoria komputerowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 "Słuchawki z mikrofonem Creative Labs Sound Blaster Blaze lub równoważne - Konstrukcja: Nauszne zamknięte - Łączność: Przewodowa - Złącze: Minijack 3,5 mm - 2 szt. (1 szt. wyjście na głośniki, 1 szt. wyjście na mikrofon) - Długość kabla: min. 2m - Sposób mocowania mikrofonu: Na pałąku - Regulacja głośności - Przełącznik wyciszania mikrofonu - Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie - Kolor: Czarny - Gwarancja: 24 m-ce" liczba zamawianych sztuk: 15 2 "Kamera Internetowa Logitech C525 lub równoważna - Rozdzielczość: 1280 x 720 pikseli - Typ podłączenia: USB - Długość kabla: min. 2m - Kolor: Czarny - Gwarancja: 24 m-ce " liczba zamawianych sztuk: 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30237200-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Urządzenie wielofunkcyjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 "Urządzenie wielofunkcyjne Epson WF-M5799 lub równoważne - Funkcje urządzenia Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faxowanie - Rozdzielczość drukowania: 1200x2400 dpi - Szybkość druku monochromatycznego A4: minimum 34 str./A4/min. - Szybkość druku ISO/IEC 24734: Minimum 24 str./A4/min - Czas do otrzymania pierwszej strony: Minimum 4,8 sek. - Miesięczna wydajność urządzenia: minimum 45 000 str. A4 - Obsługiwane formaty dla drukarki/skanera: A4, A5, A6, B5, C4, C6 - Rozdzielczość optyczna skanowania: 1200 dpi - Szybkość skanowania (jednostronne 200 dpi): minimum 24 obr./min. - Skanowanie – miejsce zapisu: Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Pamięci USB - Skanowanie z funkcją OCR (za pomocą zew. software lub wbudowanej funkcjonalności w urzadzeniu): Skanowanie z funkcją OCR do formatu plików typu min. TIFF, JPEG, PDF z funkcją przeszukiwania, Microsoft Word - Faxowanie: Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia - Szybkość transmisji faxów: do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę - Pamięć stron: do 550stron/6MB - Funkcje Faxu: Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców - Szybkość kopiowania: minimum 22 obr./min. - Rozdzielczość kopiowania: 600 x 1200 dpi - Pomniejszanie/Powiększanie: 25 % - 400 % - Maksymalna liczba kopii: 999 - Maksymalny rozmiar kopii: A4 " " Pojemność głównego podajnika papieru (kaseta): minimum 250 arkuszy - Pojemność uniwersalnego podajnika papieru: minimum 80 arkuszy - Możliwość rozszerzenia o dodatkowe podajniki: minimum o 500 arkuszy - Podajnik ADF (skanowanie dwustronne) minimum: 50 arkuszy - Druk dwustronny: automatyczny dupleks - Obsługiwana gramatura papieru: 64-256 g/m2 - Formaty obsługi papieru: C4 (koperta), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (koperta), Nr 10 (koperta), Użytkownika, C6 (koperta), DL (koperta) - Wydajność oryginalnych materiałów eksploatacyjnych mono (wartość po pełnym załadowaniu do urządzenia) BK: minimum 40.000 str. - Interfejs sieciowy: Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Złącze USB 1.1 typu A (2x), USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC) - Protokoły w komunikacji sieciowej: TCP/IP, HTTP, IPSEC, SSL/TLS - Zabezpieczenie sieci: WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) - Funkcje zabezpieczeń :Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora - Obsługiwana emulacja: PCL 5, PCL 6, Postscript 3, PDF - Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: Apple AirPrint, Google Cloud Print - Poziom hałasu: Praca 6,8 dB (A) - Wyświetlacz LCD: Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10,9 cm - Zużycie energii wg. Współczynnika TEC (tygodniowo): (TEC) 0,26 kWh/week - Gwarancja min. 36 miesięcy z serwisem na miejscu." liczba zamawianych sztuk: 5, 2 "Urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-2651 lub równoważne Prędkość pracy A4 w kolorze: 26 str./min. Prędkość pracy A3 w kolorze: 15 str./min. Obsługiwane formaty papieru: A5, A4, A3, SRA3 Podawanie papieru: dwie uniwersalne kasety o pojemności 550 ark. każda (przy gramaturze 80 g/m2), podajnik boczny na 100 ark. (przy 80 g/m2) Obsługiwana gramatura papieru z kaset: co najmniej 60 - 300 g/m2 Obsługiwane formaty papieru z wszystkich kaset: A4 – SRA3 Obsługa wydruku na kopertach pobieranych z kasety Obsługiwana gramatura papieru przez podajnik boczny: co najmniej 55 – 300 g/m2 Dupleks: standardowo Obsługa wydruku w dupleksie przy pobieraniu papieru z kasety: 60 -256 g/m2 Podstawa: na kółkach, oryginalna (wykonana przez producenta urządzenia) Pamięć: 5 GB Twardy dysk: 500 GB Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy , 10 cali z komunikatami w języku polskim Rozdzielczość drukowania (rzeczywista): 600 x 600 dpi Rozdzielczość drukowania (interpolowana): 9600 x 600 dpi Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi Kopiowanie seryjne: 1-9999 Czas nagrzewania: 20 s. Czas uzyskania pierwszej strony: 4,7 s. (mono) / 6,7 s. (kolor) Złącza: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000 Base-T, 2 x USB 2.0 host Języki opisu strony: PCL6 Podajnik dokumentów: odwracający, o pojemność co najmniej 100 arkuszy (80 g/m2) Prędkość skanowania w kolorze: co najmniej 80 str./min. " "Sposoby skanowania: do emaila, na serwer FTP, do folderu sieciowego (SMB), na nośnik pamięci USB, do foldera na twardym dysku, sieciowe skanowanie TWAIN Formaty skanowania: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, XPS Sortowanie: z przesunięciem offsetowym dla formatów A4 i A3 Dupleks: standardowo Wydruk na papierze banerowym o wymiarach maksymalnych 320 x 1300 mm Możliwość wyświetlenia panelu urządzenia na komputerze i zdalnej obsługi urządzenia (wszystkie funkcje dostępne na panelu mogą być wprowadzane na komputerze) Funkcja podglądu na panelu urządzenia: dokumenty przed skopiowaniem/zeskanowaniem mogą być oglądane i edytowane (obracanie strony, zmiana kolejności stron, usuwanie arkuszy, wstawianie pustych stron, usuwanie fragmentu zawartości strony) na panelu urządzenia Możliwość rejestracji do 48 różnych programów (predefiniowane parametry zadań z możliwością ich przywoływania po wciśnięciu jednego przycisku) Kopiowanie / drukowanie w tandemie: praca zostanie rozłożona na 2 urządzenia pracujące w sieci Wydruk z nośnika pamięci USB plików TIFF, JPEG, TXT, PDF Wydruk podążający: możliwość odbioru wydruku na dowolnym urządzeniu pracującym w sieci (do 5 urządzeń) Automatyczne wysuwanie tonera – pojemnik z tonerem automatycznie zostanie wysunięty, gdy się skończy; użytkownik nie może samodzielnie wymienić tonera zanim się skończy Obsługa usługi Google Cloud Print Książka adresowa: możliwość wprowadzenia do 2000 wpisów Skanowane dokumenty mogą być automatycznie podzielone na wiele plików o określonej ilości stron Możliwość jednoczesnego skanowania wielu małych dokumentów z szyby i zapisaniu ich jako oddzielnych plików Możliwość utworzenia do 1000 folderów użytkowników na twardym dysku urządzenia Szyfrowanie danych: z wykorzystaniem AES 256-bit Nadpisywanie danych na HDD: do 10 razy Obsługa protokołów i zgodność ze standardami: HTTPS, FTPS, SSL, IPsec, S/MIME, IEE 802.1X, SNMP V3 Skanowanie Eco: podczas skanowania moduł utrwalania pozostaje wyłączony " "Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł skanowania OCR, umożliwiający skanowanie do edytowalnych plików .xlsx, .docx, .pptx Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł podłączenia do drugiej sieci i konfiguracji ustawień drukowania i skanowania dla obu sieci Gwarancja min. 36 miesięcy z serwisem na miejscu" liczba zamawianych sztuk: 3 "Drukarka Brother HL-6300W lub równoważna Funkcje: drukowanie Technologia laserowa lub LED monochromatyczna Obsługiwane formaty A4-A6 Prędkość druku: 46 str./min Rozdzielczość druku min. 600 x 600 Czas wydruku pierwszej strony poniżej 8 s. Automatyczny druk dwustronny: tak Interfejs: USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, AirPrint Czytnik NFC (wbudowany lub zewnętrzny producenta drukarki) Podajnik standardowy na min. 500 arkuszy A4 80 g/m2 Możliwość rozbudowy podajników do 2000 arkuszy 80 g/m2 Odbiornik papieru 250 arkuszy 80 g/m2 Obsługiwana gramatura papieru 60 – 199 g/m2 W zestawie toner czarny na min. 8000 stron według normy ISO/IEC 19752 Wyświetlacz LCD na panelu urządzenia: kolorowy, dotykowy Miesięczne obciążenie maksymalne min. 120 000 stron Gwarancja min. 36 miesięcy z serwisem na miejscu" liczba zamawianych sztuk: 6
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30237200-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: urządzenia peryferyjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Klawiatura Logitec K120 (Gwarancja 24 m-ce) lub równoważna 50 2 Myszka Logitec B100 (Gwarancja 24 m-ce) lub równoważna 50 3 Plecak Dell Essential 15.6" (460-BBYU) (Gwarancja 24 m-ce) lub równowżny 20 4 Microsoft Office Standard 2019 OLP NL Gov 021-10618 10 5 Listwa zasilająca Acar S8 przeciwprzepięciowa 8 gniazd 3m czarny (ACARS803) równowżna 20 5 Torba na laptopa 17' Targus Classic+ CN418EU równowżny 1 6 Płyty CD-R 700 MB cake box 25 szt. 25 7 "Kabel USB- C - typ złącza 1: USB Typ A Męska - typ złącza 2: USB Typ C Męska - dlugość kabla: min. 1 m - standard: USB 2.0 - kolor: czarny" 15 8 Pendrive Kingston Data Traveler I G4 64GB (Gwarancja 60 m-cy) lub równoważny 10 9 "Zasilacz do laptopa Lenovo B50-70 - Moc: 65W - Napięcie wejściowe: 100V-240V - Napięcie wyjściowe: 20V - Natężenie: 3,25 A - Typ wtyku: prostokąt + PIN/IGŁA - Wymiary wtyku: 4.5 mm x 11 mm - Gwarancja: 24 m-ce" 1 10 "Router Huawei B315 lub równoważny - Liczba portów RJ-45 10/100/1000 (LAN): 3 szt. - Liczba portów RJ-45 10/100/1000 (LAN/WAN): 1 szt. - Liczba portów RJ-11 (telefoniczny): 1 szt. - Wejście USB 2.0: 1 szt. - Liczba gniazd na kart SIM: 1 szt. - Antena wbudowana - Możliwość podłączenia 2 zewnętrznych anten" 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30237200-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
skrócenie terminu dostay40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Komputery stacjonarne w ramach projektu W Sile Wieku 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Komputer stacjonarny: płyta główna: MSI H310M PRO-VDH PLUS LGA1151 lub równoważna - Obsługa pamięci - DDR4 - 2666/2400/2133MHz Ilość slotów pamięci - min. 2 - Obsługiwana pamięć RAM: min. 32GB - LAN: 10/100/1000Mbit - Wyjścia wideo: VGA, HDMI, DVI-D Procesor INTEL CORE I3-9100 3,6 GHz LGA1151 PROCESOR BOX BX80684I39100 Patriot Signature 8GB [1x8GB 2666MHz DDR4 CL19 1.2V DIMM] Dysk twardy Crucial BX500 120GB SSD 2.5"" montowany w sankach lub dedykowanej zatoce Obudowa ATX - Slot na dysk 2,5'' - min. 2 - Wyjście audio na froncie obudowy - Por USB na froncie obudowy - min. 2 - Konstrukcja metalowa - Kolor: czarny Zasilacz 500W - Układ PFC aktywny, Złącza: min. 4 sata, ATX 20+4 pin, EPS 8Pin, Wentylator 120 mm Klawiatura Logitech K120 Mysz Logitech B100 Monitor Philips 223V5LSB2 - Rozmiar: min. 21 cala - Rozdzielczość nominalna - 1920x1080 (Full HD) - Matryca matowa - Format obrazu - 16:9"" Windows 10 Professional 64 bit OEM MS OFFICE 2019 PL HOME&BUSINESS Gwarancja min. 24 m-ce " Liczba zamawianych sztuk: 5
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Urządzenie wielofunkcyjne w ramach projektu W Sile Wieku 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Urządzenie wielofunkcyjne Epson C5790 lub równoważne - Funkcje urządzenia Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faxowanie - Rozdzielczość drukowania: 4800x1200 dpi - Szybkość druku monochromatycznego A4: minimum 34 str./A4/min. - Szybkość druku ISO/IEC 24734: Minimum 24 str./A4/min - Czas do otrzymania pierwszej strony: Minimum 4,8 sek. - Miesięczna wydajność urządzenia: minimum 45 000 str. A4 - Obsługiwane formaty dla drukarki/skanera: A4, A5, A6, B5, C4, C6 - Rozdzielczość optyczna skanowania: 1200 dpi - Szybkość skanowania (jednostronne 200 dpi): minimum 24 obr./min. - Skanowanie – miejsce zapisu: Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Pamięci USB - Skanowanie z funkcją OCR (za pomocą zew. software lub wbudowanej funkcjonalności w urzadzeniu): Skanowanie z funkcją OCR do formatu plików typu min. TIFF, JPEG, PDF z funkcją przeszukiwania, Microsoft Word - Faxowanie: Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia - Szybkość transmisji faxów: do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę - Pamięć stron: do 550stron/5,5MB - Funkcje Faxu: Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców - Szybkość kopiowania: minimum 22 obr./min. - Rozdzielczość kopiowania: 600 x 1200 dpi - Pomniejszanie/Powiększanie: 25 % - 400 % - Maksymalna liczba kopii: 999 - Maksymalny rozmiar kopii: A4 - Pojemność głównego podajnika papieru (kaseta): minimum 250 arkuszy - Pojemność uniwersalnego podajnika papieru: minimum 80 arkuszy Możliwość rozszerzenia o dodatkowe podajniki: minimum o 500 arkuszy - Podajnik ADF (skanowanie dwustronne) minimum: 50 arkuszy - Druk dwustronny: automatyczny dupleks - Obsługiwana gramatura papieru: 64-256 g/m2 - Formaty obsługi papieru: C4 (koperta), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (koperta), Nr 10 (koperta), Użytkownika, C6 (koperta), DL (koperta) - Wydajność oryginalnych materiałów eksploatacyjnych mono (wartość po pełnym załadowaniu do urządzenia) BK: minimum 10 000 str., CMY: minimum 5 000 str. - Interfejs sieciowy: Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Złącze USB 1.1 typu A (2x), USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC) - Protokoły w komunikacji sieciowej: TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS - Zabezpieczenie sieci WLAN: WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) - Funkcje zabezpieczeń: Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora - Obsługiwana emulacja: PCL 5, PCL 6, Postscript 3, PDF - Usługi drukowania mobilnego i w chmurze: Apple AirPrint, Google Cloud Print - Poziom hałasu: Praca 6,6 dB (A) - Wyświetlacz LCD: Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10,9 cm - Zużycie energii wg. Współczynnika TEC (tygodniowo): (TEC) 0,27 kWh/week - Gwarancja min. 36 z serwisem na miejscu" liczba zamawianych sztuk:1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30237200-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Telefony
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Telefon bezprzewodowy dwusłuchawkowy KX-TG 6812 lub równoważny - Liczba słuchawek w zestawie: 2 - Menu w jęzuku polskim - Wymiary bazy (szer. x gł. x wys.): 107 × 86 × 77 mm - Wymiary słuchawki (szer. x gł. x wys.): 164 × 48 × 29 mm - Wyświetlacz monochromatyczny 1.8 "" (103x65 px) - Prezentacja numeru przychodzącego - Wyświetlania na ekranie poziomu naładowania baterii - Wyświetlanie na ekranie daty i godziny - Połączenia między słuchawkami: dedykowany przycisk „R” na klawiaturze telefonu - Zawieszanie połączeń - Połączenia oczekujące - Gwarancja: min. 24 m-ce" liczba zamawianych sztuk: 10 "Telefon bezprzewodowy jednosłuchawkowy KX-TG 6811 lub równoważny - Menu w jęzuku polskim - Wymiary bazy (szer. x gł. x wys.): 107 × 86 × 77 mm - Wymiary słuchawki (szer. x gł. x wys.): 164 × 48 × 29 mm - Wyświetlacz monochromatyczny 1.8 "" (103x65 px) - Prezentacja numeru przychodzącego - Wyświetlania na ekranie poziomu naładowania baterii - Wyświetlanie na ekranie daty i godziny - Połączenia między słuchawkami: dedykowany przycisk „R” na klawiaturze telefonu - Zawieszanie połączeń - Połączenia oczekujące - Gwarancja: min. 24 m-ce" liczba zamawianych sztuk: 15
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32522000-8, 32552110-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: