Ogłoszenie nr 563928-N-2020 z dnia 2020-07-20 r.

41 Baza Lotnictwa Szkolnego: Zakup sprzętu i materiałów biurowych na rzecz 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego, krajowy numer identyfikacyjny 61456920000000, ul. ul. Brygady Pościgowej  5 , 08-521  Dęblin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 261 517 525, , e-mail 41blsz.przetargi@ron.mil.pl, , faks 261 519 536.
Adres strony internetowej (URL): www.41blsz.wp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.41blsz.wp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Tak, www.41blsz.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Tak. Inny sposób: Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego.
Adres:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin, Kancelaria Jawna, budynek Nr 226, pokój nr 7.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu i materiałów biurowych na rzecz 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
Numer referencyjny: Nr 43/20/N
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i materiałów biurowych na rzecz 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Nr 43/20/N. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przez co należy rozumieć, że wykonawca może złożyć ofertę na pełen zakres przedmiotowy jednego lub dwóch zadań, lub trzech lub czterech lub pięciu lub sześciu zadań (części) zamówienia. Częścią zamówienia jest każde kompletne zadanie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na wszystkie lub wybrane zadanie (część) zamówienia. Każde zadanie (część) zamówienia będzie oceniane odrębnie. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w poszczególnych zadaniach zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. 3. Postępowanie zostało podzielone na sześć (6) niezależnych zadań. a) ZADANIE I – Sekcja Wychowawcza – urządzenia biurowe. Numer kodu CPV* Nazewnictwo zgodne z Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych* 30000000-9 30232100-5 42994230-1 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt ,materiały z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania Drukarki i plotery Laminatory b) ZADANIE II – Sekcja Wychowawcza – urządzenia sublimacyjne. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Numer kodu CPV* Nazewnictwo zgodne z Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych* 30000000-9 30232100-5 42994230-1 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt ,materiały z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania Drukarki i plotery Laminatory c) ZADANIE III – Sekcja Wychowawcza – papier do sublimacji. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Numer kodu CPV* Nazewnictwo zgodne z Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych* 30000000-9 30232100-5 42994230-1 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt ,materiały z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania Drukarki i plotery Laminatory d) ZADANIE IV – Sekcja Wychowawcza – papier do plotera. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Numer kodu CPV* Nazewnictwo zgodne z Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych* 30000000-9 30232100-5 42994230-1 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt ,materiały z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania Drukarki i plotery Laminatory e) ZADANIE V – Służba Uzbrojenia i Elektroniki – zakup kalkulatorów i niszczarek. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Numer kodu CPV* Nazewnictwo zgodne z Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych* 30140000-2 30190000-7 Maszyny liczące i rachunkowe. Różny sprzęt i artykuły biurowe. f) ZADANIE VI – Infrastruktura – niszczarka do niszczenia dokumentów. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Numer kodu CPV* Nazewnictwo zgodne z Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych* 30191400-8 Niszczarki 4. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niniejsza SIWZ oraz: • Załącznik Nr 1 do SIWZ tj. formularz ofertowy; • Załącznik Nr 4a do SIWZ tj. ogólne warunki umowy dla ZADANIA I, II, III, IV; • Załącznik Nr 4b do SIWZ tj. ogólne warunki umowy dla ZADANIA V; • Załącznik Nr 4c do SIWZ tj. ogólne warunki umowy dla ZADANIA VI. 6. ZADANIE I: • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu materiały biurowe w ilościach, asortymencie i rodzajach określonych w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe Zamawiającego. • Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu materiały biurowe w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika do miejsc wskazanych przez Zamawiającego: do magazynu Sekcji wychowawczej 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, znajdującego się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko; • Dostawa materiałów biurowych winna nastąpić w dzień pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1300, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego minimum z trzydniowym wyprzedzeniem w kontaktach roboczych telefonicznie na numer: 261 518 878 lub 261 519 738 • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe nowe, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych, pochodzące z bieżącej produkcji nie wcześniej niż z 2019 roku. Dostarczone materiały biurowe nie mogą ponadto posiadać śladów ich uszkodzenia lub wcześniejszego używania, winny być opakowane w nienaruszone, fabryczne opakowania, a także winny spełniać wszystkie określone w formularzu ofertowym wymagania i oczekiwania Zamawiającego. • Wraz z dostawą materiałów biurowych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty, karty charakterystyki materiału, atesty, itp.- w stosunku do materiałów, które takowe posiadają, dopuszczających te materiały do powszechnego użytku i stosowania . W przypadku niedostarczenia wraz z dostawą wyżej wymienionych dokumentów, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostawy do momentu uzupełnienia tych braków przez Wykonawcę. • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 3, na własny koszt. Do momentu odbioru przez Zamawiającego dostarczonych materiałów biurowych niebezpieczeństwo związane z ich utratą lub uszkodzeniem ponosi Wykonawca. • Ilościowy i jakościowy odbiór dostarczonych materiałów biurowych zostanie dokonany w miejscu ich dostawy, przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z czynności odbioru materiałów biurowych sporządzony zostanie protokół odbioru. Podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT. • W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm wypracowanych w ramach porozumienia NATO (norma STANAG 2494, STANAG 2495, STANAG 4329, NO-02-A080:2008). Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy oraz ich opakowań. • Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014r. poz. 11). Przedmiot umowy zakwalifikowany jest do grupy materiałowej 5 (piątej). • Kod umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na etykiecie zbiorczej powinien mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One). Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach internetowych www.gs.1org i www.gs1pl.org. • Wyrób nie oznakowany nie zostanie przyjęty do magazynu Zamawiającego. 7. ZADANIE II: • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu materiały biurowe w ilościach, asortymencie i rodzajach określonych w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe Zamawiającego. • Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu materiały biurowe w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika do miejsc wskazanych przez Zamawiającego: do magazynu Sekcji wychowawczej 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, znajdującego się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko; • Dostawa materiałów biurowych winna nastąpić w dzień pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1300, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego minimum z trzydniowym wyprzedzeniem w kontaktach roboczych telefonicznie na numer: 261 518 878 lub 261 519 738 • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe nowe, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych, pochodzące z bieżącej produkcji nie wcześniej niż z 2019 roku. Dostarczone materiały biurowe nie mogą ponadto posiadać śladów ich uszkodzenia lub wcześniejszego używania, winny być opakowane w nienaruszone, fabryczne opakowania, a także winny spełniać wszystkie określone w formularzu ofertowym wymagania i oczekiwania Zamawiającego. • Wraz z dostawą materiałów biurowych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty, karty charakterystyki materiału, atesty, itp.- w stosunku do materiałów, które takowe posiadają, dopuszczających te materiały do powszechnego użytku i stosowania . W przypadku niedostarczenia wraz z dostawą wyżej wymienionych dokumentów, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostawy do momentu uzupełnienia tych braków przez Wykonawcę. • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 3, na własny koszt. Do momentu odbioru przez Zamawiającego dostarczonych materiałów biurowych niebezpieczeństwo związane z ich utratą lub uszkodzeniem ponosi Wykonawca. • Ilościowy i jakościowy odbiór dostarczonych materiałów biurowych zostanie dokonany w miejscu ich dostawy, przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z czynności odbioru materiałów biurowych sporządzony zostanie protokół odbioru. Podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT. • W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm wypracowanych w ramach porozumienia NATO (norma STANAG 2494, STANAG 2495, STANAG 4329, NO-02-A080:2008). Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy oraz ich opakowań. • Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014r. poz. 11). Przedmiot umowy zakwalifikowany jest do grupy materiałowej 5 (piątej). • Kod umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na etykiecie zbiorczej powinien mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One). Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach internetowych www.gs.1org i www.gs1pl.org. • Wyrób nie oznakowany nie zostanie przyjęty do magazynu Zamawiającego. 8. ZADANIE III: • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu materiały biurowe w ilościach, asortymencie i rodzajach określonych w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe Zamawiającego. • Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu materiały biurowe w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika do miejsc wskazanych przez Zamawiającego: do magazynu Sekcji wychowawczej 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, znajdującego się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko; • Dostawa materiałów biurowych winna nastąpić w dzień pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1300, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego minimum z trzydniowym wyprzedzeniem w kontaktach roboczych telefonicznie na numer: 261 518 878 lub 261 519 738 • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe nowe, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych, pochodzące z bieżącej produkcji nie wcześniej niż z 2019 roku. Dostarczone materiały biurowe nie mogą ponadto posiadać śladów ich uszkodzenia lub wcześniejszego używania, winny być opakowane w nienaruszone, fabryczne opakowania, a także winny spełniać wszystkie określone w formularzu ofertowym wymagania i oczekiwania Zamawiającego. • Wraz z dostawą materiałów biurowych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty, karty charakterystyki materiału, atesty, itp.- w stosunku do materiałów, które takowe posiadają, dopuszczających te materiały do powszechnego użytku i stosowania . W przypadku niedostarczenia wraz z dostawą wyżej wymienionych dokumentów, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostawy do momentu uzupełnienia tych braków przez Wykonawcę. • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 3, na własny koszt. Do momentu odbioru przez Zamawiającego dostarczonych materiałów biurowych niebezpieczeństwo związane z ich utratą lub uszkodzeniem ponosi Wykonawca. • Ilościowy i jakościowy odbiór dostarczonych materiałów biurowych zostanie dokonany w miejscu ich dostawy, przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z czynności odbioru materiałów biurowych sporządzony zostanie protokół odbioru. Podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT. • W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm wypracowanych w ramach porozumienia NATO (norma STANAG 2494, STANAG 2495, STANAG 4329, NO-02-A080:2008). Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy oraz ich opakowań. • Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014r. poz. 11). Przedmiot umowy zakwalifikowany jest do grupy materiałowej 5 (piątej). • Kod umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na etykiecie zbiorczej powinien mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One). Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach internetowych www.gs.1org i www.gs1pl.org. • Wyrób nie oznakowany nie zostanie przyjęty do magazynu Zamawiającego. 9. ZADANIE IV: • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu materiały biurowe w ilościach, asortymencie i rodzajach określonych w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe Zamawiającego. • Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu materiały biurowe w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika do miejsc wskazanych przez Zamawiającego: do magazynu Sekcji wychowawczej 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, znajdującego się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko; • Dostawa materiałów biurowych winna nastąpić w dzień pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 800-1300, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego minimum z trzydniowym wyprzedzeniem w kontaktach roboczych telefonicznie na numer: 261 518 878 lub 261 519 738 • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe nowe, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych, pochodzące z bieżącej produkcji nie wcześniej niż z 2019 roku. Dostarczone materiały biurowe nie mogą ponadto posiadać śladów ich uszkodzenia lub wcześniejszego używania, winny być opakowane w nienaruszone, fabryczne opakowania, a także winny spełniać wszystkie określone w formularzu ofertowym wymagania i oczekiwania Zamawiającego. • Wraz z dostawą materiałów biurowych Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć stosowne deklaracje zgodności, certyfikaty, karty charakterystyki materiału, atesty, itp.- w stosunku do materiałów, które takowe posiadają, dopuszczających te materiały do powszechnego użytku i stosowania . W przypadku niedostarczenia wraz z dostawą wyżej wymienionych dokumentów, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostawy do momentu uzupełnienia tych braków przez Wykonawcę. • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 3, na własny koszt. Do momentu odbioru przez Zamawiającego dostarczonych materiałów biurowych niebezpieczeństwo związane z ich utratą lub uszkodzeniem ponosi Wykonawca. • Ilościowy i jakościowy odbiór dostarczonych materiałów biurowych zostanie dokonany w miejscu ich dostawy, przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z czynności odbioru materiałów biurowych sporządzony zostanie protokół odbioru. Podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT. • W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm wypracowanych w ramach porozumienia NATO (norma STANAG 2494, STANAG 2495, STANAG 4329, NO-02-A080:2008). Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy oraz ich opakowań. • Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014r. poz. 11). Przedmiot umowy zakwalifikowany jest do grupy materiałowej 5 (piątej). • Kod umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na etykiecie zbiorczej powinien mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One). Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach internetowych www.gs.1org i www.gs1pl.org. • Wyrób nie oznakowany nie zostanie przyjęty do magazynu Zamawiającego. 10. ZADANIE V: • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu urządzenia w ilościach i rodzajach określonych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe Zamawiającego. • Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu urządzenia w całości terminie 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika przy udziale przedstawiciela wykonawcy, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, tj. do magazynu Służby Uzbrojenia i Elektroniki 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, znajdującego się na terenie kompleksu Dęblin-Lotnisko, budynek nr 64. • Dostawa urządzeń winna nastąpić w dzień pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.00, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. O dokładnym terminie dostaw Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego minimum z dwudniowym wyprzedzeniem w kontaktach roboczych telefonicznie na numer: 261 518 836 lub elektronicznie na adres: monik.boltryk@ron.mil.pl). • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, nie posiadający wad fizycznych lub prawnych. Dostarczony sprzęt nie może ponadto posiadać śladów ich uszkodzenia lub wcześniejszego używania, być pierwszego gatunku, a także winien spełniać wszystkie określone w ust. 1 wymagania i oczekiwania Zamawiającego. • Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy następującą dokumentację w języku polskim: instrukcję obsługi, wypełnioną kartę gwarancyjną, wykaz punktów serwisowych. • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, na własny koszt . Do momentu odbioru przez Zamawiającego dostarczonego sprzętu niebezpieczeństwo związane z jego utratą lub uszkodzeniem ponosi Wykonawca. • Ilościowy i jakościowy odbiór dostarczonego sprzętu zostanie dokonany w miejscu jego dostawy, przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z powyższych czynności zostanie sporządzony protokół przyjęcia dla każdej ze stron. 11. ZADANIE VI: • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu niszczarki w ilościach i wyposażeniu określonym w formularzu ofertowym , stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oraz spełniający wszystkie wymagania jakościowe Zamawiającego. • Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niszczarki Zamawiającemu w terminie maksymalnie 21 dni ( dwudziestu jeden ) kalendarzowych od dnia podpisania umowy. • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć niszczarki we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika przy udziale przedstawiciela Wykonawcy i na własny koszt do miejsca wskazanych przez Zamawiającego tj. kompleks wojskowy Dęblin – lotnisko, magazyn Infrastruktury. • Dostawa niszczarek winna nastąpić w dzień pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach między 800-1400. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego minimum z trzydniowym wyprzedzeniem w kontaktach roboczych: telefonicznie na numer:………………… faksem na numer………….elektronicznie na adres………………………………………………………... • Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy nowy, nie posiadający wad fizycznych lub prawnych, pochodzące z bieżącej produkcji. Dostarczone urządzenia nie mogą ponadto posiadać śladów ich uszkodzenia podczas transportu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć modele urządzeń zadeklarowane w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do umowy). Dostarczenie innych modeli niszczarek będzie powodem do odmowy przyjęcia dostawy. • Wraz z dostawą niszczarek Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć stosowne dokumenty tj. gwarancja na urządzenia, gwarancja na noże tnące, instrukcja obsługi w języku polskim. • Do momentu odbioru przez Zamawiającego dostarczonego przedmiotu zamówienia niebezpieczeństwo związane z jego utratą lub uszkodzeniem ponosi Wykonawca. • Ilościowy i jakościowy odbiór dostarczonych niszczarek zostanie dokonany w miejscu ich dostawy, przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego ( magazyniera). • Dostarczone niszczarki winny odpowiadać wszystkim właściwościom określonym w opisie przedmiotu zamówienia..

II.5) Główny kod CPV: 30000000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty określonej dla dostaw i usług w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy tj. 139.000,00 euro. 2. Zamawiający nie przewiduje: a) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.); b) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy p.z.p. (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p); c) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p.); d) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.); e) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.); f) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 3. W sprawie żądanych dokumentów stosuje się rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 4. W sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dotyczy ZADANIA I, ZADANIA II ZADANIA III, ZADANIA IV, ZADANIA V, ZADANIA VI: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tj: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ. 2. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących: 3.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie w przypadku ZADANIA I, ZADANIA II, ZADANIA III, ZADANIAIV, ZADANIAV, ZADANIA VI. 3.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie w przypadku ZADANIA I, ZADANIA II, ZADANIA III, ZADANIAIV, ZADANIAV, ZADANIA VI. 3.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie w przypadku ZADANIA I, ZADANIA II, ZADANIA III, ZADANIAIV, ZADANIAV, ZADANIA VI. 4. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”: 4.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 4.2. Stosowna sytuacja, o której mowa wyżej będzie miała miejsce wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy – przedmiotowe zobowiązanie – w oryginale - Wykonawca musi załączyć do oferty. 4.3. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ). 5. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy. W tym przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale V pkt 3.3. niniejszej SIWZ, powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie 5.3.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykazują zgodnie z pkt. 5.2. 6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże, że spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 7.Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie w przypadku ZADANIA I, ZADANIA II, ZADANIA III, ZADANIA IV, ZADANIA V, ZADANIA VI.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie w przypadku ZADANIA I, ZADANIA II, ZADANIA III, ZADANIA IV, ZADANIA V, ZADANIA VI.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Część C Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę na żądanie zamawiającego: 8. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. potwierdzających: 8.1. brak podstaw do wykluczenia; 8.1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów: (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku innego podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega, nw. dokumenty Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów). a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 8.1. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 10.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12. Dokumenty, o których mowa w pkt 9 i 10 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Informacja dotycząca podwykonawców: 13. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy składa w odniesieniu do tych podwykonawców: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy: 14. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy składa w odniesieniu do tych podmiotów: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 15. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993), zwanym dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów". 16. Jeśli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. Dotyczy ZADANIA I, ZADANIA II ZADANIA III, ZADANIA IV, ZADANIA V, ZADANIA VI: Część A Oświadczenia składane wraz z ofertą: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2a do SIWZ - pkt I, załącznik Nr 2b do SIWZ – pkt. I). 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniach (załącznik nr 2a do SIWZ - pkt II, załącznik nr 2b do SIWZ - pkt II). 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (niebędących podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 2a do SIWZ – pkt. III). Oświadczenia, o którym mowa powyżej muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Część B 7. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, dotyczącej między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje zamawiającemu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy: 7.1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy). 1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w tym: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; 2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 5 ustawy (w tym postępowaniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy pkt 1 ustawy). 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. 3. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania wykonawcę: 3.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający - z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy - zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy, jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy i które wskazane zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy w terminie złożyli oferty, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA (SELF - CLEANING) 8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy oraz pkt. 16-20 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 9. Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dotyczy ZADANIA I, ZADANIA II ZADANIA III, ZADANIA IV, ZADANIA V, ZADANIA VI: Część A Oświadczenia składane wraz z ofertą: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2a do SIWZ - pkt I, załącznik Nr 2b do SIWZ – pkt. I). 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniach (załącznik nr 2a do SIWZ - pkt II, załącznik nr 2b do SIWZ - pkt II). 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (niebędących podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 2a do SIWZ – pkt. III). Oświadczenia, o którym mowa powyżej muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Część B 7. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, dotyczącej między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje zamawiającemu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy: 7.1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy). Część C Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę na żądanie zamawiającego: 8. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. potwierdzających: 8.1. brak podstaw do wykluczenia; 8.1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów: (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku innego podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega, nw. dokumenty Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów). a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 8.1. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 10.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12. Dokumenty, o których mowa w pkt 9 i 10 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Informacja dotycząca podwykonawców: 13. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy składa w odniesieniu do tych podwykonawców: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy: 14. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy składa w odniesieniu do tych podmiotów: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 15. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993), zwanym dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów". 16. Jeśli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. Dotyczy ZADANIA I, ZADANIA II ZADANIA III, ZADANIA IV, ZADANIA V, ZADANIA VI: 1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w tym: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; 2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 5 ustawy (w tym postępowaniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy pkt 1 ustawy). 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. 3. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania wykonawcę: 3.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający - z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy - zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy, jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy i które wskazane zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy w terminie złożyli oferty, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA (SELF - CLEANING) 8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy oraz pkt. 16-20 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 9. Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.Dotyczy ZADANIA I, ZADANIA II ZADANIA III, ZADANIA IV, ZADANIA V, ZADANIA VI: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, zgodnie z wyborem zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 2. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca zobowiązany jest: 2.1. złożyć Ofertę - w formie pisemnej (oryginał) pod rygorem nieważności; 2.2. złożyć Oświadczenie - w formie pisemnej (oryginał) pod rygorem nieważności (zgodnie z wzorem stanowiącym - Załącznik Nr 2a i 2b do SIWZ); 2.3. złożyć oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców - w oryginale; 2.4. złożyć dokumenty, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 2.3 - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 2.5. złożyć inne dokumenty, o których mowa w ustawie - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 2.6. złożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa; 2.7. zobowiązanie innych podmiotów, w formie pisemnej (oryginał). 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą - inne niż określone w ust. 2 - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu ws dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiajmy od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 7. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na skutek wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, zostaną złożone odpowiednio w formie i zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie, Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i SIWZ. Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu! 8. Zamawiający na stronie internetowej www.41blsz.wp.mil.pl => BIP => OGŁOSZENIA => ZAMÓWIENIA opublikował Ogłoszenie o zamówieniu oraz niniejszą SIWZ. Wszelkie zmiany/wyjaśnienia/zawiadomienia dotyczące przedmiotowego postępowania również będą publikowane pod w/w adresem. 9. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną. 10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 12. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawców pisemnie winny być składane na adres: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego 08 – 521 Dęblin ul. Brygady Pościgowej 5 budynek Nr 226, pokój nr 7 (Kancelaria Jawna) z dopiskiem: Sekcja Zamówień Publicznych. 13. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawców drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl, a faksem na numer: 261 519 536. 14. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu bądź drogą elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, że pismo wysłane przez niego na numer faksu lub e-mail podany przez wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez wykonawcę w ofercie błędnego numeru telefonu/faksu lub adresu, albo – w przypadku nieprawidłowego działania wskazanych urządzeń – nieprzekazania zamawiającemu numerów zamiennych. 16. Zamawiający powiadomi wykonawców o wynikach postępowania w sposób zgodny z przepisami ustawy. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie przesłane faksem na numer wskazany w ofercie wykonawcy. Jeśli próba przesłania faksem okaże się negatywna, zawiadomienie zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie wykonawcy. Jeżeli wskazane próby przesłania faksem i drogą elektroniczną będą nieskuteczne, zawiadomienie zostanie przesłane na numer faksu lub adres e-mail wykonawcy ujawniony na stronie internetowej wskazanej w ofercie lub na stemplu firmowym wykonawcy (w przypadku braku numeru faksu lub e-mail w ofercie wykonawcy, zamawiający skontaktuje się z wykonawcą w celu ustalenia danych kontaktowych). Jednocześnie zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie przesłane pisemnie na adres korespondencyjny wskazany przez wykonawcę w ofercie. 17. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie ul. Brygady Pościgowej 5, budynek Nr 226, pokój nr 7 (Kancelaria Jawna), 08-521 Dęblin z dopiskiem Sekcja Zamówień Publicznych. Zapytania mogą być składane faksem pod numer 261 519 536 bądź drogą elektroniczną na adres: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie - pismo winno być nadane w tej samej dacie co faks lub e-mail. Zaleca się nadawanie pism przesyłką listową priorytetową. 18. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 11, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 19. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 11. 20. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.41blsz.wp.mil.pl bez wskazania źródła zapytania. 21. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 22. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 23. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści ją także na tej stronie – www.41blsz.wp.mil.pl (BIP => OGŁOSZENIA => ZAMÓWIENIA - w tym samym artykule co pierwotna SIWZ). 24. W przypadku, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zamiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej – zamieści informację na tej stronie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Dotyczy ZADANIA I, ZADANIA II ZADANIA III, ZADANIA IV, ZADANIA V, ZADANIA VI: Część A Oświadczenia składane wraz z ofertą: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2a do SIWZ - pkt I, załącznik Nr 2b do SIWZ – pkt. I). 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniach (załącznik nr 2a do SIWZ - pkt II, załącznik nr 2b do SIWZ - pkt II). 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (niebędących podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu (załącznik nr 2a do SIWZ – pkt. III). Oświadczenia, o którym mowa powyżej muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Część B 7. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, dotyczącej między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje zamawiającemu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy: 7.1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy). Część C Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę na żądanie zamawiającego: 8. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. potwierdzających: 8.1. brak podstaw do wykluczenia; 8.1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów: (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku innego podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega, nw. dokumenty Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów). a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 9.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 8.1. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 10.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 12. Dokumenty, o których mowa w pkt 9 i 10 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Informacja dotycząca podwykonawców: 13. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy składa w odniesieniu do tych podwykonawców: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy: 14. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy składa w odniesieniu do tych podmiotów: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 15. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993), zwanym dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów". 16. Jeśli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. Dotyczy ZADANIA I, ZADANIA II ZADANIA III, ZADANIA IV, ZADANIA V, ZADANIA VI: 1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w tym: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; 2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 5 ustawy (w tym postępowaniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy pkt 1 ustawy). 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. 3. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania wykonawcę: 3.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający - z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy - zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy, jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy i które wskazane zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy w terminie złożyli oferty, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA (SELF - CLEANING) 8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy oraz pkt. 16-20 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 9. Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, zgodnie z wyborem zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 2. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca zobowiązany jest: 2.1. złożyć Ofertę - w formie pisemnej (oryginał) pod rygorem nieważności; 2.2. złożyć Oświadczenie - w formie pisemnej (oryginał) pod rygorem nieważności (zgodnie z wzorem stanowiącym - Załącznik Nr 2a i 2b do SIWZ); 2.3. złożyć oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców - w oryginale; 2.4. złożyć dokumenty, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 2.3 - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 2.5. złożyć inne dokumenty, o których mowa w ustawie - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 2.6. złożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa; 2.7. zobowiązanie innych podmiotów, w formie pisemnej (oryginał). 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą - inne niż określone w ust. 2 - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu ws dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiajmy od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 7. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na skutek wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, zostaną złożone odpowiednio w formie i zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie, Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i SIWZ. Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu! 8. Zamawiający na stronie internetowej www.41blsz.wp.mil.pl => BIP => OGŁOSZENIA => ZAMÓWIENIA opublikował Ogłoszenie o zamówieniu oraz niniejszą SIWZ. Wszelkie zmiany/wyjaśnienia/zawiadomienia dotyczące przedmiotowego postępowania również będą publikowane pod w/w adresem. 9. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną. 10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 12. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawców pisemnie winny być składane na adres: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego 08 – 521 Dęblin ul. Brygady Pościgowej 5 budynek Nr 226, pokój nr 7 (Kancelaria Jawna) z dopiskiem: Sekcja Zamówień Publicznych. 13. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawców drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl, a faksem na numer: 261 519 536. 14. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu bądź drogą elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, że pismo wysłane przez niego na numer faksu lub e-mail podany przez wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez wykonawcę w ofercie błędnego numeru telefonu/faksu lub adresu, albo – w przypadku nieprawidłowego działania wskazanych urządzeń – nieprzekazania zamawiającemu numerów zamiennych. 16. Zamawiający powiadomi wykonawców o wynikach postępowania w sposób zgodny z przepisami ustawy. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie przesłane faksem na numer wskazany w ofercie wykonawcy. Jeśli próba przesłania faksem okaże się negatywna, zawiadomienie zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie wykonawcy. Jeżeli wskazane próby przesłania faksem i drogą elektroniczną będą nieskuteczne, zawiadomienie zostanie przesłane na numer faksu lub adres e-mail wykonawcy ujawniony na stronie internetowej wskazanej w ofercie lub na stemplu firmowym wykonawcy (w przypadku braku numeru faksu lub e-mail w ofercie wykonawcy, zamawiający skontaktuje się z wykonawcą w celu ustalenia danych kontaktowych). Jednocześnie zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie przesłane pisemnie na adres korespondencyjny wskazany przez wykonawcę w ofercie. 17. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie ul. Brygady Pościgowej 5, budynek Nr 226, pokój nr 7 (Kancelaria Jawna), 08-521 Dęblin z dopiskiem Sekcja Zamówień Publicznych. Zapytania mogą być składane faksem pod numer 261 519 536 bądź drogą elektroniczną na adres: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie - pismo winno być nadane w tej samej dacie co faks lub e-mail. Zaleca się nadawanie pism przesyłką listową priorytetową. 18. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 11, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 19. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 11. 20. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.41blsz.wp.mil.pl bez wskazania źródła zapytania. 21. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 22. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 23. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści ją także na tej stronie – www.41blsz.wp.mil.pl (BIP => OGŁOSZENIA => ZAMÓWIENIA - w tym samym artykule co pierwotna SIWZ). 24. W przypadku, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zamiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej – zamieści informację na tej stronie.1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. Dotyczy ZADANIA I, ZADANIA II ZADANIA III, ZADANIA IV, ZADANIA V, ZADANIA VI: 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i składać się z: • wypełnionego formularza ofertowego sporządzonego na wzorze stanowiącym - Załącznik Nr 1 do SIWZ; • oświadczeń - w formie pisemnej (oryginały) pod rygorem nieważności (zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 2a i 2b SIWZ); • Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego); • dokumentów na potwierdzenie równoważności - Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego artykuły równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1do SIWZ, tj. w Formularzu ofertowym. Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty. • Innych dokumentów wymaganych przez obowiązujące przepisy. 2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez zamawiającego. 3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym (innym jak polski) muszą być składane przez wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez wykonawcę. 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy: a) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy lub osoby wymienione w pkt c), b) poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), c) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby udzielające pełnomocnictwa w zakresie zgodności kopii z oryginałem i aktualności pełnomocnictwa. 6. Kilku wykonawców może wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. a) pełnomocnictwo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego musi dokładnie określać zakres umocowania; b) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców; c) wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez wykonawców pełnomocnika (należy podać adres na jaki ma być wysyłana korespondencja). 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 10. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. 11. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 w związku z ust. 2 i art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, (załączyć dowody, pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. a) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. b) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty, c) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie wyłączeniem zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji; Uwaga ! d) Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). 14. Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. 15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dotyczy ZADANIA I, ZADANIE II, ZADANIE III, ZADANIE IV; 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może ulec zmianie zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) zmiany wynagrodzenia spowodowanej zmianą ceny brutto produktu w przypadku ustawowych zmian podatku VAT, w zakresie wynikającym z tych zmian; 2) zmiany cen brutto poszczególnych rodzajów materiałów biurowych spowodowanych zmianą stawki podatku VAT, jeżeli zamiana ta będzie miała wpływ na wynagrodzenie; 3) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba - w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków; 4) gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych; 5) wprowadzenia nowego podwykonawcy lub zmiany zakresu podwykonawstwa -zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy). Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe stosuje się wobec dalszych podwykonawców 6) w uzasadnionych przypadkach: w przypadku wycofania danego asortymentu z produkcji, wstrzymania lub zaprzestania produkcji, wycofania z rynku – Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie oferowanego asortymentu – pod warunkiem, że zaoferowany zamiennik – będzie przynajmniej tej samej jakości i spełni wymagania zamawiającego tak jak oferowany produkt (w tym przypadku ceny jednostkowe pozostają bez zmian). 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe na zasadach określonych w art. 144 ustawy Pzp. Po dokonaniu zmiany umowy Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy. ZADANIE V: Zmiany umowy mogą być dokonywane w zakresie dopuszczonym przez ustawę Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków; 2) wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany; 3) gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych. ZADANIE VI: Zmiany umowy wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków; 2) wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany; 3) gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-28, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
2. Zamawiający nie przewiduje: a) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.); b) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy p.z.p. (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p); c) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p.); d) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.); e) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.); f) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 3. W sprawie żądanych dokumentów stosuje się rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 4. W sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Sekcja Wychowawcza – urządzenia biurowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Maszyny biurowe i liczące, sprzęt ,materiały z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania Drukarki i plotery Laminatory
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30000000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:2. Zamawiający nie przewiduje: a) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.); b) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy p.z.p. (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p); c) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p.); d) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.); e) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.); f) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 3. W sprawie żądanych dokumentów stosuje się rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 4. W sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.


Część nr: 2Nazwa: Sekcja Wychowawcza – urządzenia sublimacyjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Maszyny biurowe i liczące, sprzęt ,materiały z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania Drukarki i plotery Laminatory
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232100-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:2. Zamawiający nie przewiduje: a) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.); b) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy p.z.p. (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p); c) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p.); d) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.); e) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.); f) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 3. W sprawie żądanych dokumentów stosuje się rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 4. W sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.


Część nr: 3Nazwa: Sekcja Wychowawcza – papier do sublimacji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Maszyny biurowe i liczące, sprzęt ,materiały z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania Drukarki i plotery Laminatory
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30000000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:2. Zamawiający nie przewiduje: a) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.); b) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy p.z.p. (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p); c) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p.); d) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.); e) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.); f) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 3. W sprawie żądanych dokumentów stosuje się rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 4. W sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.


Część nr: 4Nazwa: Sekcja Wychowawcza – papier do plotera
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Maszyny biurowe i liczące, sprzęt ,materiały z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30000000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:2. Zamawiający nie przewiduje: a) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.); b) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy p.z.p. (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p); c) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p.); d) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.); e) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.); f) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 3. W sprawie żądanych dokumentów stosuje się rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 4. W sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.


Część nr: 5Nazwa: Służba Uzbrojenia i Elektroniki – zakup kalkulatorów i niszczarek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Maszyny liczące i rachunkowe. Różny sprzęt i artykuły biurowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30140000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:2. Zamawiający nie przewiduje: a) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.); b) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy p.z.p. (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p); c) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p.); d) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.); e) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.); f) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 3. W sprawie żądanych dokumentów stosuje się rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 4. W sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.


Część nr: 6Nazwa: Infrastruktura – niszczarka do niszczenia dokumentów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Niszczarki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30191400-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:2. Zamawiający nie przewiduje: a) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.); b) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy p.z.p. (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p); c) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p.); d) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.); e) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.); f) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 3. W sprawie żądanych dokumentów stosuje się rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 4. W sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.