Ogłoszenie nr 563721-N-2020 z dnia 2020-07-17 r.

Miasto Orzesze: Dostawa sprzętu komputerowego i multimediów do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 1 i w SP nr 9 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie II” - II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Orzesze, krajowy numer identyfikacyjny 27625765300000, ul. ul. Św. Wawrzyńca  21 , 43-180  Orzesze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48323248800, e-mail rzp@orzesze.pl, faks +48323248826.
Adres strony internetowej (URL): www.orzesze.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.orzesze.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.orzesze.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Biuro Podawcze Urząd Miejski Orzesze ul.Św.Wawrzyńca 21

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i multimediów do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 1 i w SP nr 9 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie II” - II
Numer referencyjny: WRZP.271.15.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimediów do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 1 i SP nr 9 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie II” na potrzeby uczniów. 1.1. Przedmiot zamówienia w podziale na następujące części: CZĘŚĆ 1 - SPRZĘT KOMPUTEROWY DO SP 1 • Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 1 - laptop dla nauczycieli wraz z myszą i oprogramowaniem • Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 1 - laptopy dla uczniów do pracy z nowo zakupionymi programami do nauki matematyki Kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 30213100-6 Komputery przenośne 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 48520000-9 Pakiety oprogramowania multimedialnego CZĘŚĆ 2 - SPRZĘT KOMPUTEROWY, DRUKARKA DO SP 9 • Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 9 - laptop dla nauczycieli wraz z myszą i oprogramowaniem • Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 9 - laptopy dla uczniów do pracy z nowo zakupionymi programami do nauki matematyki • Wyposażenie Pracowni Przyrodniczej w SP nr 9 - urządzenie wielofunkcyjne - urządzenie służące do drukowania i kopiowania dokumentów z możliwością wysłania ich faxem. Kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 30213100-6 Komputery przenośne 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 48520000-9 Pakiety oprogramowania multimedialnego CZĘŚĆ 3 - MULTIMEDIA DO SP 1, SP 9 • Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 1 i SP nr 9 - program typu Matematyka na wesoło gra matematyczna lub równoważny • Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 1 - zestaw programów edukacyjnych lub równoważny:  Matematyka 1 Podstawy arytmetyki – lub równoważny;  Program typu Matematyka 2 (Algebra) lub równoważny;  Geometria 1 - Zadania konstrukcyjne lub równoważny  pakiet MS Office dla Szkół - licencja dożywotnia • Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 1 i SP nr 9 - materiały na tablice interaktywną i projektor  PROGRAM @ Matematyka dla klasy 4-6 - LUB RÓWNOWAŻNY.  Matematyka plansze interaktywne w tym dla klas VII i VIII lub równoważny • Wyposażenie Pracowni Przyrodniczej w SP nr 1 - PROGRAMY EDUKACYJNE –  Biologia 1 - Nauka o człowieku - LUB RÓWNOWAŻNY  Biologia 2 Rośliny i zwierzęta - LUB RÓWNOWAŻNY  Aplikacja edukacyjna Biologia zwierząt lub równoważny  Aplikacja edukacyjna Biologia roślin lub równoważny  Aplikacja edukacyjna Fizyka i astronomia lub równoważny. • Wyposażenie Pracowni Przyrodniczej w SP nr 9 – zestaw do nauki geografii  Program do nauki geografii Typu LEKCJOTEK – PRZYRODA lub równoważny • Wyposażenie Pracowni Przyrodniczej w SP nr 1 i SP nr 9- program do nauki fizyki i chemii  FIZYKA lub równoważny z dostępem dla minimum 23 uczestników (1 nauczyciel i 22 uczniów).  CHEMIA lub równoważny z dostępem dla minimum 23 uczestników (1 nauczyciel i 22 uczniów) Kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 30213100-6 Komputery przenośne 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 48520000-9 Pakiety oprogramowania multimedialnego 1.2. Przedmiot zamówienia 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowy sprzęt komputerowy i multimedia szczegółowo określone w niniejszym opisie do siedziby odpowiednio: Szkoły Podstawowej nr 1 (SP1) w Orzeszu przy ul. Karola Miarki 1a i Szkoły Podstawowej nr 9 (SP9) w Orzeszu przy ul. Kobiórskiej 1 wraz z wykonaniem montażu, instalacji, uruchomieniem sprzętu oraz przeprowadzeniem szkolenia, – co najmniej 1 osoby w dniu dostawy w odpowiednich siedzibach szkół lub najpóźniej do 3 dni od dnia dostawy. 2. Dostarczany sprzęt komputerowy i multimedia winny być fabrycznie nowe, nieużywane, niepoddawane żadnym naprawom i posiadać pełną dokumentację sprzętu w języku polskim. Urządzenia winny odpowiadać warunkom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz odpowiadać standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia, jakie określił Zamawiający. 3. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą tego sprzętu komputerowego i multimediów, przede wszystkim karty gwarancyjne i instrukcje obsługi sprzętu. 4. Przez dostawę sprzętu komputerowego i multimediów rozumie się dostarczenie transportem Wykonawcy, na jego koszt do miejsca wskazanego w pkt. 1 oraz wniesienie go do wyznaczonego miejsca. 5. Wykonawca dokona montażu, instalacji, uruchomienia sprzętu komputerowego i multimediów oraz przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie jego obsługi. 6. Co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą Wykonawca zgłosi (telefonicznie lub faksem) gotowość do dostarczenia sprzętu komputerowego i multimediów. 7. Dostawę sprzętu komputerowego i multimediów należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, ppoż., aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie. 8. Wymagane jest, aby sprzęt komputerowy i multimedia odpowiadały, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w obiektach oświaty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 z dnia 2003.01.22) § 9 ust.3 „Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty”. Wyposażenie to powinno posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami uwzględniającymi wymagania ergonomii i bezpieczeństwa. Wśród wyrobów, które są objęte wymogiem posiadania certyfikatu znajdują się: meble szkolne i przedszkolne – krzesła, ławki, stoliki, biurka a także regały, szafy itp. – przeznaczone do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych użytkowanych przez dzieci i młodzież oraz pomoce dydaktyczne. Sprzęt komputerowy i multimedia muszą posiadać certyfikaty zgodności z Polską Normą - PN-EN 1729-1 oraz PN-EN 1729-2. Muszą być fabrycznie nowe. Na każde żądanie Zamawiającego – Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokument – odpowiednio certyfikat lub atest w stosunku do wskazanych materiałów, potwierdzający, że zastosowany wyrób lub element spełnia określone wymagania. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty sprzętu komputerowego i multimediów, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez osoby wskazane w §12 umowy. 10. Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi (o ile w opisie szczegółowym nie zaznaczono inaczej) na sprzęt komputerowy i multimedia licząc od dnia odbioru. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń. 11. Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, przy opisie zastosowanych materiałów wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 12. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Jeśli w dokumentach składających się na dokumentację przetargową wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji – informacja o zastosowaniu przez składającego ofertę rozwiązań równoważnych powinna być zaznaczona w składanej ofercie. 13. Zamawiający - biorąc pod uwagę zindywidualizowane potrzeby zrekrutowanych uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności uczestniczących w projekcie „Młodzi interaktywni Orzeszanie II”- nie wymaga dodatkowego dostosowania zamawianego sprzętu komputerowego i multimediów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ. 2.Podwykonawcy: 1). Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 3. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający nie określa czynności, przy realizacji, których wymagane jest od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia osoby/osób na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy postępowań, których przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowalne. Nie dotyczy przedmiotowego zamówienia w zakresie dostaw.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6
30230000-0
48000000-8
48190000-6
48520000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: max. do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Rozpoczęcie realizacji dostaw ustalane będzie indywidualnie z wybranymi Wykonawcami.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wstępna ocena braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia (wzór wg załącznika nr 4 do SIWZ). 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale IV pkt 7 i 8 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Formularz Ofertowy (załącznik nr 2) i Opis przedmiotu zamówienia – (załączniki nr 1) sporządzone i wypełnione według wzorów stanowiących odpowiednie załączniki do SIWZ,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostawy30,00
Aspekty społeczne10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W związku z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz.U. z 2019 roku, poz.1843 z późniejszymi zmianami) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, w następujących okolicznościach: • konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, • gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, • w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na dostawę. • w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, • w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania, co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu dostawy, • zmiany w kolejności i terminach wykonania przedmiotu zamówienia, na skutek zdarzeń losowych lub innych okoliczności. • aktualnej sytuacji epidemicznej związanej z wystąpieniem COVID-19 mającej wpływ na należyte wykonanie umowy, zmiany będą możliwe do wprowadzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze z siedzibą w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl. 2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl. 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów. 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. 6. Państwa dane osobowe będą przez UM Orzesze przetwarzane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji. 7. Mają Państwo prawo: a) do dostępu do swoich danych osobowych - Zamawiający może żądać od Państwa wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania dostępu do danych, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. b) do poprawiania swoich danych osobowych, c) prawo do żądania od UM Orzesze ograniczenia przetwarzania danych - wystąpienie z tym żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 8. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji. 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu w ramach prowadzonego postępowania i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W tym celu Zamawiający wymagał będzie złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z treścią ujętą w druku oferty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: CZĘŚĆ 1 - SPRZĘT KOMPUTEROWY DO SP 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 1 - laptop dla nauczycieli wraz z myszą i oprogramowaniem • Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 1 - laptopy dla uczniów do pracy z nowo zakupionymi programami do nauki matematyki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 30230000-0, 48000000-8, 48190000-6, 48520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
Termin realizacji dostawy 30,00
Aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: CZĘŚĆ 2 - SPRZĘT KOMPUTEROWY, DRUKARKA DO SP 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 9 - laptop dla nauczycieli wraz z myszą i oprogramowaniem • Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 9 - laptopy dla uczniów do pracy z nowo zakupionymi programami do nauki matematyki • Wyposażenie Pracowni Przyrodniczej w SP nr 9 - urządzenie wielofunkcyjne - urządzenie służące do drukowania i kopiowania dokumentów z możliwością wysłania ich faxem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 30230000-0, 48000000-8, 48190000-6, 48520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostawy30,00
Aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: CZĘŚĆ 3 - MULTIMEDIA DO SP 1, SP 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 1 i SP nr 9 - program typu Matematyka na wesoło gra matematyczna lub równoważny • Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 1 - zestaw programów edukacyjnych lub równoważny: Matematyka 1 Podstawy arytmetyki – lub równoważny; Program typu Matematyka 2 (Algebra) lub równoważny; Geometria 1 - Zadania konstrukcyjne lub równoważny pakiet MS Office dla Szkół - licencja dożywotnia • Wyposażenie Pracowni Matematycznej w SP nr 1 i SP nr 9 - materiały na tablice interaktywną i projektor  PROGRAM @ Matematyka dla klasy 4-6 - LUB RÓWNOWAŻNY. Matematyka plansze interaktywne w tym dla klas VII i VIII lub równoważny • Wyposażenie Pracowni Przyrodniczej w SP nr 1 - PROGRAMY EDUKACYJNE – Biologia 1 - Nauka o człowieku - LUB RÓWNOWAŻNY Biologia 2 Rośliny i zwierzęta - LUB RÓWNOWAŻNY Aplikacja edukacyjna Biologia zwierząt lub równoważny Aplikacja edukacyjna Biologia roślin lub równoważny Aplikacja edukacyjna Fizyka i astronomia lub równoważny. • Wyposażenie Pracowni Przyrodniczej w SP nr 9 – zestaw do nauki geografii Program do nauki geografii Typu LEKCJOTEK – PRZYRODA lub równoważny • Wyposażenie Pracowni Przyrodniczej w SP nr 1 i SP nr 9- program do nauki fizyki i chemii FIZYKA lub równoważny z dostępem dla minimum 23 uczestników (1 nauczyciel i 22 uczniów). CHEMIA lub równoważny z dostępem dla minimum 23 uczestników (1 nauczyciel i 22 uczniów)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1, 30213100-6, 30230000-0, 48000000-8, 48190000-6, 48520000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji dostawy30,00
Aspekty społeczne10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: