Ogłoszenie nr 562607-N-2020 z dnia 2020-07-17 r.

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy: NAPRAWA SYSTEMU STEROWANIA I AUTOMATYKI SKŁADU GARDEJA - SPRAWA NR 41/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Informacje w zakresie ochrony danych w odniesieniu do RODO znajdują się w SIWZ. Administratorem danych osobowych uczestników postępowania jest 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy; Administrator danych osobowych (13WOG) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: 13wog.iod@ron.mil.pl; dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
I. 1) NAZWA I ADRES: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 34090727700000, ul. ul. Czwartaków  3 , 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, e-mail 13wog.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 48 32 22.
Adres strony internetowej (URL): www.13wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: www.13wog.wp.mil.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.13wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
www.13wog.wp.mil.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać tylko w formie pisemnej i identyfikacją sprawy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - w zamkniętej kopercie oznaczonej: OFERTA PRZETARGOWA: „NAPRAWA SYSTEMU STEROWANIA I AUTOMATYKI SKŁADU GARDEJA” – sprawa nr 41/2020 – nie otwierać do dnia 28.07.2020 r. do godziny 10.00”
Adres:
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, budynek nr 1, pomieszczenie nr 7 "KANCELARIA", ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NAPRAWA SYSTEMU STEROWANIA I AUTOMATYKI SKŁADU GARDEJA - SPRAWA NR 41/2020
Numer referencyjny: 41/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zmówienia jest naprawa systemu sterowania i automatyki składu Gardeja gm. Rogóźno (woj. kujawsko-pomorskie). 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Naprawa systemu sterowania i automatyki, która ma na celu dalsze sprawne, bezpieczne i niezawodne działanie w zakresie zbierania i przetwarzania danych i informacji pozyskiwanych z urządzeń obiektowych współpracujących z systemem ONYKS MIL 2, zgodnie z ich przeznaczeniem. 2) W ramach usługi należy:  Istniejący system ONYKS MIL podnieść do najnowszej wersji ONYKS MIL 2.  Dokonać wymiany przestarzałego sprzętu komputerowego i oprogramowania.  Wdrożyć najnowszą wersję systemu ONYKS MIL 2, dostosowując ją do wymogów składu Gardeja.  Dokonać sprawdzenia działania systemu – w tym przegląd zerowy i niezbędne prace serwisowe. 3) Naprawa systemu obejmuje czynności: a) Dostawę urządzeń i materiałów:  nowej stacji roboczej składającej się z: o komputera PC o parametrach nie gorszych niż:  procesor - Intel i5 9 generacji  pamięć RAM - 8 GB  dysk - SSD 256 GB  grafika - zintegrowana o monitora LCD 24” o standardowej klawiatury QWERTY o optycznej myszki przewodowej min. 1000 dpi  nowej wersji systemu Windows 10;  nowej wersji OPC Serwera (OPC standard komunikacyjny danych z urządzeń użytkownika)  nowej wersji Microsoft SQL Server; (SQL standard w komunikacji z serwerem w zakresie baz danych)  licencji ONYKS MIL 2.  drukarki laserowej o parametrach nie gorszych niż: o format druku - A4 o rodzaj druku - w czerni o szybkość druku - 20 str./min. o złącze (port) - USB typ B b) Wdrożenie nowego systemu:  aktualizacja do najnowszej wersji systemu ONYKS MIL 2 oraz wdrożenie najnowszej wersji systemu, dostosowanej do istniejących urządzeń obiektowych;  przeprowadzenie czynności serwisowych systemu ONYKS MIL 2. c) Prace sprawdzające - tzw. przegląd zerowy. Po instalacji systemu - wykonanie kontroli i konserwacji centralnego Systemu Zbierania i Przetwarzania Danych Pomiarowych ONYKS MIL 2. Prace sprawdzające obejmą urządzenia obiektowe, w tym:  kontrola poprawności otwierania zasuw sterowanych przez system ONYKS MIL 2;  kontrola poprawności załączania pomp sterowanych przez system ONYKS MIL 2;  kontrola poprawności działania procesorów nalewu Accuload (bez weryfikacji metrologicznej);  czyszczenie szaf aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA);  kontrola wizualna połączeń elektrycznych w szafach AKPiA;  testy sprzętowe urządzeń AKPiA. d) Kontrola stanowiska komputerowego ONYKS MIL 2, w tym:  aktualizacja oprogramowania;  testy sprzętowe (system operacyjny);  porządkowanie danych (system operacyjny, baza danych);  weryfikacja poprawności komunikacji;  weryfikacja manipulacji archiwalnych;  weryfikacja alarmów archiwalnych;  weryfikacja logowanych błędów i niesprawności;  kontrola systemu alarmowania i archiwizowania danych obiektowych; e) Normatywy:  wymiana bębna z tonerem, papier do drukarki. 3. Po realizacji usługi Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z realizacji, w którym będą wymienione wykonane czynności, zainstalowany sprzęt, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne i części itp. 4. Miejsce wykonania usługi – obiekty techniczne składu Gardeja, gmina Rogóźno. 5. Zamawiający zastrzega prawo inspekcjonowania warunków realizacji oraz odbioru usług przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego lub/i Użytkownika. 6. Odbiór wykonania usługi nastąpi w siedzibie Użytkownika – Skład Gardeja gm. Rogóźno (po wcześniejszym 7 dniowym, pisemnym poinformowaniu Zamawiającego – dopuszcza się pismo przesłane w formie faksu), przez przedstawicieli Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy na podstawie protokołu odbioru usługi. Potwierdzeniem odbioru usługi wynikającej z umowy będzie Protokół Odbioru Usługi, wystawiony przez Zamawiającego i podpisany przez strony (Zamawiający, Wykonawca). Protokół załączony będzie do faktury VAT. 7. Zakres przedmiotu zamówienia jest realizowany we własnym zakresie i własnym staraniem Wykonawcy przy wykorzystaniu odpowiednio sprzętu, materiałów specjalistycznych wymaganych dla realizacji zamówienia. Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do realizacji usługi w sposób profesjonalny, fachowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 8. Wykonawca przystępując do postępowania przetargowego i realizacji usługi musi dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem dla należytego wykonania zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia oraz być przeszkolony i uprawniony do napraw obsługi i uaktualnienia systemu ONYKS MIL. Na etapie realizacji umowy Zamawiający ma prawo do zażądania - jeśli zajdzie taka potrzeba - dokumentów potwierdzających doświadczenie i odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia osób wykonujących usługę. 9. Cena winna uwzględniać kompleksowe wykonanie wymaganego zakresu zamówienia. 10. Opis przedmiotu zamówienia, zakres usługi został wyszczególniony w Załączniku nr 1 do SIWZ: 11. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 3 do SIWZ stanowiący „Ogólne Warunki Umowy”. 12. Wykonawca zobowiązany jest do:  zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących usługę i poszczególne czynności (w szczególności do przeszkolenia pracowników oraz wyposażenie ich w sprzęt zabezpieczający - jeżeli zaistnieje taka potrzeba).  zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom przebywającym na terenie wykonywania usługi;  zabezpieczenia terenu prowadzonej naprawy przed nieszczęśliwymi zdarzeniami, oraz zabezpieczenia pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym;  przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w składach paliw. Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub zaniechania W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia powstałych szkód do pełnej wysokości np. przez doprowadzenie na własny koszt do stanu pierwotnego (przed uszkodzeniem) zgodnie z żądaniem Zamawiającego naprawienia szkody. 13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub jego podwykonawcy (o ile występuje) aby osoba/osoby wykonujące naprawę systemu były zatrudnione na umowę o pracę w okresie realizacji zamówienia. Powyższe dotyczy osoby/osób, którym Wykonawca przypisał czynności, o których w Rozdziale III ust. 1 i 2 SIWZ. Inne ewentualnie osoby, które nie wykonują czynności, o których mowa nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę – pozostaje to w gestii Wykonawcy. a) celem udokumentowania zatrudnienia osób jak powyżej: Wykonawca w terminie dwóch dni po zawarciu umowy przedłoży Zamawiającemu Wykaz osób przeznaczonych do realizacji usługi, gdzie w treści wykazu Wykonawca dokona oznaczenia, która z wyszczególnionych osób jest zatrudniona na umowę o pracę ze wskazaniem rodzaju wykonywanych czynności, czasu zatrudnienia danej osoby oraz wymiaru czasu pracy. „Wykaz” winien zostać przedłożony w formie czytelnego pisemnego oświadczenia potwierdzającego stan faktyczny pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dane osobowe i inne należy oznaczyć jako chronione, nie podlegające udostępnianiu i jawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli „Wykaz osób” stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien nadać temu dokumentowi klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” z załączeniem uzasadnienia zastosowania klauzuli. b) w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Wykonawca na etapie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie dwóch dni roboczych od dnia wezwania okaże do wglądu Zamawiającemu oryginalne dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób określonych powyżej. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt. a) i b) skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej przez Wykonawcę w sposób i wysokości określonej w § 8 warunkach umowy . W przypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji sprawy te będą przekazane właściwym organom, w których kompetencjach jest rozstrzyganie tego rodzaju działań Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 50411000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30200000-1
48000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
60

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamówienie publiczne będzie realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku (od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 do 15.30 i w piątki od godz. 7.00 do 13.00) w terminie do 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku każdego tygodnia – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – liczba zadań 1. 3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 4. Zamawiający umożliwia, dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu przygotowania oferty: 1) o zamiarze uczestnictwa w wizji lokalnej należy poinformować Zamawiającego pisemnie lub/i faksem lub/i e-mail – sprawa numer 41/2020, Zamawiający w odpowiedzi na zgłoszenie wyznaczy termin dokonania wizji lokalnej; 2) osoby, które będą okazywać przedmiot zamówienia są upoważnione do udostępnienia terenu w zakresie jego okazania. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania należy kierować pisemnie bezpośrednio na adres Zamawiającego. 3) dokonania wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia może dokonać przedstawiciel Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, który udostępni przed rozpoczęciem wizji lokalnej imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, oraz dowód tożsamości; 4) z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół . Zamawiający nie przewiduje udzielania wyjaśnień podczas wizji lokalnej, wizja ma służyć okazaniu sprzętu. Zakazuje się dokonywania podczas wizji lokalnej, zdjęć, nagrań, zbierania danych z wykorzystywaniem aparatów latających, w tym BSP typu „Dron”. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – art. 36a ust. 1 ustawy p.z.p. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy winien w oświadczeniu składanym wraz z ofertą (art. 25a ust.1 p.z.p.) - wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36b ust 1 p.z.p.), firmy tych podwykonawców oraz czy podwykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 6. Zamawiający nie przewiduje: 1) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.); 2) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy p.z.p. (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p.); 3) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 p.z.p.); 4) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.); 5) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.); 6) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 p.z.p.); 7) zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia przez Wykonawców szczególnych warunków udziału.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia przez Wykonawców szczególnych warunków udziału.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia przez Wykonawców szczególnych warunków udziału.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert następujących dokumentów: ►Formularz ofertowy; ►Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie). ►Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa – o ile dotyczy. ►Zobowiązanie innego podmiotu jeżeli Wykonawca celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej i w tym zakresie polega na innym podmiocie – o ile dotyczy. ►Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego – www.13wog.wp.mil.pl, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy: oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może (o ile dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej w tym z Wykonawcami ujawnionymi wraz z otwarciem ofert. Na Wykonawcy w takiej sytuacji będzie ciążyć obowiązek zaktualizowania oświadczenia jeżeli jego sytuacja uległa zmianie na dzień składania i otwarcia ofert. Oświadczenie stanowiące o nowym stanie faktycznym Wykonawca będzie zobowiązany złożyć w terminie 3-dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego – www.13wog.wp.mil.pl, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. Nie złożenie nowego oświadczenia lub informacji w tym zakresie w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie utrzymaniem w mocy jako aktualnym treść oświadczenia złożonego wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
Nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Istotne postanowienia umowy zawiera dokumentacja SIWZ - załącznik do SIWZ stanowiący projekt ogólnych warunków umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek nr 1, pom. 202, poziom kondygnacyjny „2” - w dniu 28.07.2020 r. o godz. 10.00
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 1) udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy, podwykonawca musi spełnić wymagania dla fachowego wykonania powierzanych mu czynności lub części zamówienia zgodnie z umową - o ile dotyczy powierzonej do realizacji czynności (oświadczenie w tej mierze winien złożyć Wykonawca lub podwykonawca); 2) zmiany zakresu podwykonawstwa; Zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem (w zakresie pkt. 1 Wykonawca będzie zobowiązany załączyć dodatkowo oświadczenie podwykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy – art. 36ba ust.1). W przypadku wystąpienia zmiany, o której mowa w pkt. 2 wystarczającym będzie zgłoszenie pisemne Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-28, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca w tym celu może wydzielić z oferty dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 z późn.zm.) oraz złożyć wyjaśnienie z jakich okoliczności i faktów wynika konieczność ochrony informacji zastrzeżonych jako „tajemnica przedsiębiorstwa” i jaką wartość gospodarczą te informacje stanowią oraz czy są one w jakikolwiek sposób dostępne dla innych podmiotów. Dokumenty te należy złożyć w ofercie, w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie z dopiskiem „POUFNE - tylko do wglądu komisji przetargowej”. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa mogą oznaczać, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP w zakresie rażąco niskiej ceny, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. ;Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemną „ZMIANĘ OFERTY” przed upływem terminu składania ofert, złożoną według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie zamkniętej, odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA OFERTY” z danymi Wykonawcy, oznaczeniem postępowania, o którym mowa w ust. 6. Koperta oznaczona klauzulą „ZMIANA OFERTY” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy podczas jawnej sesji otwarcia ofert i zostanie dołączona do oferty. ;Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy z załączonym dokumentem, z którego wynika umocowanie do reprezentacji. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH