Ogłoszenie nr 562999-N-2020 z dnia 2020-07-16 r.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia: Dostawa sprzętu komputerowego dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, krajowy numer identyfikacyjny 15447382001650, ul. ul. Zamkowa  8 , 35-032  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8604212, 8604246, e-mail administracja@nfz-rzeszow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.nfz-rzeszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja ubezpieczenia zdrowotnego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.nfz-rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.nfz-rzeszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
13.2. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu na numer 17 86 04 228 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.) na adresy wskazane w pkt 13.4. Forma faksu lub droga elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: - złożenie Oferty wraz z załącznikami ; - zmiana Oferty;- powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty.
Adres:
Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki ul. Zamkowa 8 35- 032 Rzeszów tel. 017 86 04 100 fax: 017 86 04 228 www.nfz-rzeszow.pl

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8
Numer referencyjny: WAG-ZP.261.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych typu All-In-One i urządzeń wielofunkcyjnych oraz zapewnienie wykonania serwisu gwarancyjnego dla dostarczonego sprzętu komputerowego. Zamawiający informuje, że przez komputer stacjonarny typu All-In-One należy rozumieć komputer, w którym podzespoły komputerowe, takie jak płyta główna z procesorem, RAM czy układ graficzny, zostały umieszczone w jednolitej, zintegrowanej obudowie z ekranem. Ilekroć mowa w SIWZ o komputerze, to pod tą nazwą należy rozumieć komputer stacjonarny typu All-In-One w skrócie AIO. 3.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: I część – dostawa 60 nowych komputerów stacjonarnych typu All-In-One wraz z zapewnieniem wykonania serwisu gwarancyjnego, II część – dostawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, kopiarka) monochromatycznego oraz kolorowego wraz z tonerami oraz zapewnieniem wykonania serwisu gwarancyjnego. 3.4. Szczegółową charakterystykę zamówienia dla poszczególnych części zawiera opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy – załącznik nr 11 do SIWZ. 3.5. Zamawiający wymaga by na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji - minimum 36 miesięcy. Terminy gwarancji liczony będzie od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta oferowanego i dostarczonego sprzętu na zasadach określonych w § 4 załącznika nr 11 do SIWZ jakim jest umowa. 3.6. Dostarczone elementy przedmiotu zamówienia w ramach niniejszego postępowania przetargowego mają być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r., nie używane, nie poddawane żadnym naprawom, wolne od wad prawnych i fizycznych, w pełni sprawne i gotowe do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem. 3.7. Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 30 ust.5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Opis równoważności systemu operacyjnego, o którym mowa w punkcie 12 „Oprogramowania” - szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ dla części I znajduje się na końcu niniejszego załącznika. Na Wykonawcy, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu równoważności oferowanego systemu operacyjnego w stosunku do wymogów systemu określonych przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 30213300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30232110-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 45
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dla części I wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 dostawy polegające na dostawie fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych, który jest objęty przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda dostawa, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane z załączeniem dowodów potwierdzających, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 7 do SIWZ. Przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę świadczoną na rzecz jednego Zleceniodawcy na podstawie jednej umowy. dla części II – nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga! Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentów oryginalnych. d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- załącznik nr 9 do SIWZ, e) oświadczenie Wykonawcy, o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)- załącznik nr 10 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz dostaw wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku spełnienia zdolności technicznej lub zawodowej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem informacji zgodnie z rozdz. 6 pkt 6.2. ppkt 3) SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 7 do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane należycie są: • referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykaz dostaw, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o przedłożenie bezpośrednio dodatkowych informacji lub dokumentów Zamawiającemu w danym zakresie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw został wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy dostawy te zostały wykonane należycie. Dotyczy tylko części I.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy przedłożyć - dotyczy części I 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców, po otwarciu ofert a przed wyborem oferty najkorzystniejszej, do dostarczenia jednego egzemplarza testowego oferowanego sprzętu będącego przedmiotem zamówienia wraz z oprogramowaniem testującym. Przeprowadzone testy będą miały na celu potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 1 w SIWZ dla części I. Wykonawca, którego Zamawiający wezwie do dostarczenia egzemplarza testowego oferowanego sprzętu, zobowiązany będzie do dostarczenia go w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania mu wezwania, zgodnie z danymi do kontaktu wskazanymi w ofercie Wykonawcy. Wraz ze sprzętem przekazanym Zamawiającemu do testów należy dostarczyć dokumentację techniczną i dokładny spis elementów składowych sprzętu. Spis ten będzie jednocześnie protokołem przekazania. Po wykonaniu testów, dostarczony w celu ich przeprowadzenia egzemplarz testowy oferowanego sprzętu, zostanie niezwłocznie zwrócony Wykonawcy. Koszty związane z dostawą oraz zwrotem egzemplarza testowego oferowanego sprzętu ponosi Wykonawca. 2) W przypadku gdy: a) dostarczenie przez wezwanego Wykonawcę jednego egzemplarza testowego oferowanego sprzętu będącego przedmiotem zamówienia niezgodnego z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności z parametrami wyspecyfikowanymi w załączniku nr 1 do SIWZ dla części I lub ofertą Wykonawcy – zostanie potraktowane jako negatywny wynik testów, b) niedostarczenie przez wezwanego Wykonawcę jednego egzemplarza testowego oferowanego sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy ww. wezwania - zostanie potraktowane jako negatywny wynik testów, c) negatywny wynik przeprowadzonych testów, które nie potwierdzą, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ w szczególności nie potwierdzają zgodności wszystkich parametrów oferowanego sprzętu wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do SIWZ lub wystąpienie którychkolwiek z okoliczności, o których mowa w ppkt a) i b), skutkować będzie odrzuceniem oferty takiego Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej z treścią SIWZ. (z zastrzeżeniem, że Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, do ewentualnych uzupełnień).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: a) 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) – dla części I, b) dla części II Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium. 14.2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ). 14.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej podany rachunek bankowy Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie nr BGK o/Rzeszów 36 1130 1105 0005 2010 9520 0003 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu - POW NFZ w Rzeszowie, znak sprawy WAG-ZP.261.4.2020 – część I”, przed upływem terminu składania ofert tak, aby przed upływem tego terminu wadium znajdowało się na w/w rachunku. 14.4. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty zaleca się załączyć kopię przelewu wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w pkt 14.2.b)- 14.2.e) powyżej zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert ( może być złożone wraz z ofertą). W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny powinien zwierać zobowiązanie do płatności bezwarunkowej, na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności określonych w ustawie Pzp. 14.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 14.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14.11.d). 14.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 14.6., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty, dotyczących przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz terminu realizacji umowy i terminu płatności w szczególności w przypadku: a) wprowadzenia przez producenta lub Wykonawcę nowego produktu lub elementów takiego produktu ( np. nowych procesorów, szybszych pamięci, większych i szybszych dysków twardych), odpowiadającego produktowi będącemu przedmiotem zamówienia, w sytuacji, gdy producent lub Wykonawca wprowadza nowy model produktu ( lub elementów takiego produktu), wycofuje jednocześnie ze sprzedaży model oferowany; nowy produkt ( lub jego nowe elementy) musi mieć nie gorsze parametry techniczne i środowiskowe niż produkt ( lub jego elementy) wycofany, b) zakończenia produkcji zaoferowanych produktów lub wycofanie ich z obrotu na terenie RP, w takiej sytuacji Wykonawca dostarczy nowy produkt, który musi mieć nie gorsze parametry techniczne i środowiskowe niż produkt, którego produkcję zakończono lub wycofano z obrotu na terenie RP, c) upadłości albo likwidacji Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta uzasadniających ryzyko, że jego produkt, świadczenie itp. mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości, d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru dostawy spowodowanej podjęciem przez Zmawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia dostawy. Decyzja Zamawiającego zostanie podjęta w przypadku powzięcia przez niego uzasadnionego podejrzenia, że przedmiot dostawy nie odpowiada jego wymogom technicznym lub środowiskowym, a Zamawiający nie będzie w stanie samodzielnie ocenić, czy przedmiot dostawy spełnia ww. wymogi, e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, f) z przyczyn organizacyjnych ze strony Zamawiającego, w tym w strukturze organizacyjnej (w przypadku zmiany Zamawiającego wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy przechodzą na następcę prawnego Zamawiającego). 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-24, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa 60 nowych komputerów stacjonarnych typu All-In-One wraz z zapewnieniem wykonania serwisu gwarancyjnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 60 sztuk komputerów stacjonarnych typu All-In- One oraz 2 sztuki urządzeń wielofunkcyjnych. Wszystkie dostarczone urządzenia i ich komponenty muszą być nieużywane, kompletne, sprawnych technicznie, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta wraz z odpowiednim pakietem serwisowym wymaganym przez zamawiającego. Całość dostawy będzie posiadała wymagane deklaracje zgodności CE. Wykonawca na swój koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego zapewniając transport wraz z wniesieniem do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne i gwarancję na dostarczony sprzęt w zakresie wskazanym w poniższej tabeli. Szczegółową charakterystykę zamówienia dla poszczególnych części zawiera opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy – załącznik nr 11 do SIWZ.Zamawiający wymaga by na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji - minimum 36 miesięcy. Terminy gwarancji liczony będzie od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta oferowanego i dostarczonego sprzętu na zasadach określonych w § 4 załącznika nr 11 do SIWZ jakim jest umowa. Dostarczone elementy przedmiotu zamówienia w ramach niniejszego postępowania przetargowego mają być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r., nie używane, nie poddawane żadnym naprawom, wolne od wad prawnych i fizycznych, w pełni sprawne i gotowe do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem. Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 30 ust.5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Opis równoważności systemu operacyjnego, o którym mowa w punkcie 12 „Oprogramowania” - szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ dla części I znajduje się na końcu niniejszego załącznika. Na Wykonawcy, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu równoważności oferowanego systemu operacyjnego w stosunku do wymogów systemu określonych przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
dodoatkowe wymagania techniczne40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa 2 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, kopiarka) monochromatycznego oraz kolorowego wraz z tonerami oraz zapewnieniem wykonania serwisu gwarancyjnego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółową charakterystykę zamówienia dla poszczególnych części zawiera opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy – załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający wymaga by na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji - minimum 36 miesięcy. Terminy gwarancji liczony będzie od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta oferowanego i dostarczonego sprzętu na zasadach określonych w § 4 załącznika nr 11 do SIWZ jakim jest umowa. Dostarczone elementy przedmiotu zamówienia w ramach niniejszego postępowania przetargowego mają być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r., nie używane, nie poddawane żadnym naprawom, wolne od wad prawnych i fizycznych, w pełni sprawne i gotowe do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem. Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 30 ust.5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Opis równoważności systemu operacyjnego, o którym mowa w punkcie 12 „Oprogramowania” - szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ dla części I znajduje się na końcu niniejszego załącznika. Na Wykonawcy, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu równoważności oferowanego systemu operacyjnego w stosunku do wymogów systemu określonych przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30232110-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
koszt eksploatacji urządzeń wielofunkcyjnych40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: