Ogłoszenie nr 562451-N-2020 z dnia 2020-07-15 r.

Gmina Radziejowice: Doposażenie placówek oświatowych w gminie Radziejowice w pomoce dydaktyczne i wyposażenie TIK w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn.: „KREATYWNI Z GMINY RADZIEJOWICE – III edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Oś priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. oraz projekt pn.: „KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT- utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w gminnym przedszkolu w Radziejowicach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Oś priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziejowice, krajowy numer identyfikacyjny 75014841400000, ul. ul. Kubickiego  10 , 96-325  Radziejowice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 577 171, e-mail urzad@radziejowice.pl, faks 468 577 120.
Adres strony internetowej (URL): http://radziejowice.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.radziejowice.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, wymaga się aby wykonawca zamieścił ofertę w szczelnie zamkniętym opakowaniu
Adres:
w siedzibie Zamawiającego ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie placówek oświatowych w gminie Radziejowice w pomoce dydaktyczne i wyposażenie TIK w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer referencyjny: ZP.271.4.4.2020.DJ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, tj. sprzętu komputerowego oraz multimedialnego I pomocy dydaktycznych jako uzupełnienie wyposażenia dla placówek oświatowych w gminie Radziejowice. Zamówienie podzielone jest na dwie części: 1) Część I zamówienia: w ramach Projektu pn.: „KREATYWNI Z GMINY RADZIEJOWICE – III edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Oś priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 2) Część II zamówienia: w ramach Projektu pn.: „KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT- utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w gminnym przedszkolu w Radziejowicach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Oś priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach: 1) Dla części I zamówienia- załącznik nr 5 do SIWZ. 2) Dla części II zamówienia- załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Kompletny przedmiot zamówienia, dla każdej z części zamówienia, należy dostarczyć w maksymalnie 2 dostawach (ilość dostaw stanowi kryterium oceny ofert) pod następujące adresy: 1) Część I zamówienia do Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A, ul. Szkolna 3 96-325 Radziejowice, w dniach roboczych w godzinach 8:00-16:00. 2) Część II zamówienia do nowopowstałego budynku przedszkola w Radziejowicach, znajdującego się przy ul. Kubickiego, 96-325 Radziejowice, w dniach roboczych w godzinach 8:00-16:00.

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39162000-5
30213100-6
32322000-6
30197000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-08-17   lub zakończenia: 2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu dla części I zamówienia: 2.1. Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w następujących okolicznościach: Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 odrębnych zamówień, z których każde polegało na dostawie pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz multimedialnego i o łącznej wartości każdego wskazanego zamówienia wynoszącej minimum 60 tys. zł brutto. ­ Wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu dla części II zamówienia: 3.1. Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w następujących okolicznościach: Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 odrębnych zamówień, z których każde polegało na dostawie pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego oraz multimedialnego o łącznej wartości każdego wskazanego zamówienia wynoszącej minimum 10 tys. zł brutto. ­
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wymogi w zakresie składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia: Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia mogą wykazać spełnianie powyższych warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej posługując się na wszystkie części tym samym doświadczeniem, pod warunkiem, że doświadczenie to spełnia warunki określone dla każdej z części, na które składana jest oferta, zgodnie z powyższymi wymogami.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający będzie żądał, odpowiednio dla każdej z części, następujących dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdz. oraz rozdz. VI pkt 2.1. i 3.1. SIWZ: wykazu dostaw (zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający żąda zgodnie z rozdz. VI pkt 1 lit. c) następujących dokumentów (szczegółowe informacje zawarte są w OPZ dla każdej z części zamówienia): 1) Dla części I: a) przenośny komputer dla ucznia wraz z systemem operacyjnym (15 szt.):  Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu  Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu  Deklaracja zgodności CE  Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.  Potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym systemem operacyjnym  Certyfikat TCO dla oferowanego modelu – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. b) przenośny komputer dla nauczyciela wraz z systemem operacyjnym (1 szt.)  Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu  Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu  Deklaracja zgodności CE  Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.  Potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym systemem operacyjnym  Certyfikat TCO dla oferowanego modelu – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. c) Monitor interaktywny (1 szt.)  Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 i 14001 – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty,  Oświadczenie, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty, 2) Dla części II: Laptop (1 szt.):  Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu  Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu  Deklaracja zgodności CE  Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.  Potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym systemem operacyjnym  Certyfikat TCO dla oferowanego modelu – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.  Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 11. Reasumując w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego, zamawiający żąda następujących dokumentów: a) modeli, opisów oraz innych informacji, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; b) dokumentów, o których mowa w powyżej w pkt 10, a szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ dla części I i załącznik nr 6 do SIWZ dla części II.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium dla Części I zamówienia: 1) Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 1 000,00 zł, słownie: tysiąc złotych. 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w ustawie Pzp. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek zamawiającego: 4) Bank Spółdzielczy w Mszczonowie, Oddział Radziejowice 5) Nr rachunku: 97 9302 1014 3900 0909 2000 0020 6) W przypadku dokonania przelewu do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty w postaci oryginału. 7) Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy zamawiający otrzyma taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium dla Części II zamówienia. 3. W przypadku składania ofert na obydwie części, Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium dla tej części zamówienia, dla której wadium jest wymagane.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Ilość dostaw 20,00
Termin płatności 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy w postaci jednoznacznych postanowień umownych określone są szczegółowo we wzorze umowy, która stanowi integralną część SIWZ, tym samym zamawiający spełnia wymóg określenia w SIWZ przyszłych zmian umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-23, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część I zamówienia: w ramach Projektu pn.: „KREATYWNI Z GMINY RADZIEJOWICE – III edycja”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, tj. sprzętu komputerowego oraz multimedialnego I pomocy dydaktycznych jako uzupełnienie wyposażenia dla placówek oświatowych w gminie Radziejowice. Część I zamówienia: w ramach Projektu pn.: „KREATYWNI Z GMINY RADZIEJOWICE – III edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Oś priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach: Dla części I zamówienia- załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Kompletny przedmiot zamówienia, dla każdej z części zamówienia, należy dostarczyć w maksymalnie 2 dostawach (ilość dostaw stanowi kryterium oceny ofert) pod następujące adresy: Część I zamówienia do Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A, ul. Szkolna 3 96-325 Radziejowice, w dniach roboczych w godzinach 8:00-16:00. Wyłoniony Wykonawca w części I zamówienia, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany będzie dokonać szczegółowego zapoznania się z warunkami lokalowymi oraz wykonać dokładne pomiary w pomieszczeniach z uwagi na konieczność wykonania przez Wykonawcę usługi instalacji sieci strukturalnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162000-5, 30213100-6, 32322000-6, 30197000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-08-17
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Ilość dostaw 20,00
Termin płatności20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: 2) Część II zamówienia: w ramach Projektu pn.: „KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT- utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w gminnym przedszkolu w Radziejowicach"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, tj. sprzętu komputerowego oraz multimedialnego I pomocy dydaktycznych jako uzupełnienie wyposażenia dla placówek oświatowych w gminie Radziejowice. Część II zamówienia: w ramach Projektu pn.: „KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT- utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w gminnym przedszkolu w Radziejowicach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Oś priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach: Dla części II zamówienia- załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Kompletny przedmiot zamówienia, dla każdej z części zamówienia, należy dostarczyć w maksymalnie 2 dostawach (ilość dostaw stanowi kryterium oceny ofert) pod następujące adresy: Część II zamówienia do nowopowstałego budynku przedszkola w Radziejowicach, znajdującego się przy ul. Kubickiego, 96-325 Radziejowice, w dniach roboczych w godzinach 8:00-16:00.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162000-5, 30213100-6, 32322000-6, 30197000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-08-17
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena wykonania zamówienia60,00
Ilość dostaw20,00
Termin płatności20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: