Ogłoszenie nr 510128437-N-2020 z dnia 15-07-2020 r.
Jednostka Wojskowa Nr 4101: Dostaw taktycznych przełączników PTT wraz z osprzętem dla JW 4101 w Lublińcu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541348-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Jednostka Wojskowa Nr 4101, Krajowy numer identyfikacyjny 15056051800000, ul. Sobieskiego  35, 42-700  Lubliniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 261 101 450, e-mail jwk.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 101 380.
Adres strony internetowej (url): www.jwk.wp.mil.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
przetarg ograniczony
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Obrona, Jednostka Wojskowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostaw taktycznych przełączników PTT wraz z osprzętem dla JW 4101 w Lublińcu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
27/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
”Dostawa taktycznych przełączników PTT wraz z osprzętem dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy 27/2020 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 32570000-9 Urządzenia łączności Urządzenie taktycznego przełącznika audio 32570000-9 Urządzenia łączności Urządzenie sterownik bezprzewodowy 32572000-3 Kabel komunikacyjny Kable 32570000-9 Urządzenia łączności Kamuflowany taktyczny ochronnik słuchu 32570000-9 Urządzenia łączności Urządzenie sterownik przewodowy 32570000-9 Urządzenia łączności Urządzenie zasilające
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32570000-9

Dodatkowe kody CPV: 32572000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg ograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 276575.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Megmar Logistics&Consulting
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marii Skłodowskiej- Curie 10
Kod pocztowy: 99-300
Miejscowość: Kutno
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 363841.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 363841.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 400000.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.