Ogłoszenie nr 510128099-N-2020 z dnia 15-07-2020 r.
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu: Dostawa, instalacja i uruchomienie siłowni telekomunikacyjnej dla Komisariatu Policji I Wałbrzych z siedzibą w Szczawnie-Zdroju – pierwsze wyposażenie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 543552-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 93015621600000, ul. Podwale  31-33, 50-040  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713403716, e-mail eliza.sciborska@wr.policja.gov.pl, faks +48717824171.
Adres strony internetowej (url): www.dolnoslaska.policja.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, instalacja i uruchomienie siłowni telekomunikacyjnej dla Komisariatu Policji I Wałbrzych z siedzibą w Szczawnie-Zdroju – pierwsze wyposażenie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Pu-2380-046-040-033/2020/AB
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie siłowni telekomunikacyjnej dla Komisariatu Policji I Wałbrzych z siedzibą w Szczawnie Zdroju (pierwsze wyposażenie), obejmującą swym zakresem: 1.1. dostawę, instalację i uruchomienie siłowni prostownikowej 48V DC oraz siłowni inwertorowej, 1.2. dostawę, instalację i uruchomienie baterii akumulatorów wraz z niezbędnymi elementami do ustawienia, montażu i podłączenia baterii do siłowni prostownikowej, 1.3. szkolenie z zakresu obsługi instalowanych systemów zasilania, 1.4. wykonanie dokumentacji projektowej, technicznej i powykonawczej, 1.5. podłączenie odbiorów elektrycznych, 1.6. rozbudowę systemu nadzoru TelWin zlokalizowanego w Wojewódzkim Węźle Teleinformatycznym KWP Wrocław. 1.7. sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej. 2. Wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy podzespoły, materiały i licencje oprogramowania zapewni Wykonawca. 3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane licencje, nieograniczone terminem, niewyłączne na użytkowane oprogramowanie, umożliwiające właściwe funkcjonowanie urządzeń. Dostarczone licencje nie mogą ograniczyć w żaden sposób funkcjonalności oraz usług w systemie. 4. Wykonawca dostarczy wersje instalacyjne oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach (na nośnikach zewnętrznych CD/DVD, pendrive). 5. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy sporządzi dokumentację projektową, techniczną i powykonawczą systemu zasilania i przekaże ją Zamawiającemu w wersji papierowej sporządzonej w języku polskim w 2 egzemplarzach oraz w postaci elektronicznej na nośniku danych (np. pendrive, CD/DVD). 6. Wykonawca zapewnia, że dostarczone w ramach wykonania przedmiotu umowy urządzenia: 6.1. spełniają wymagania techniczne i formalne przepisów Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1398 ze zm.); 6.2. są oznakowane i posiadają dokumenty potwierdzające spełnianie przez nie wymagań zasadniczych w zakresie bezpieczeństwa oraz kompatybilności elektromagnetycznej; 6.3. są fabrycznie nowe, tj. pochodzą z bieżącej produkcji, tzn. są wyprodukowane po 01.07.2019 r. Przed rozpoczęciem instalacji i uruchomieniem należy przedstawić dokumenty potwierdzające jednoznacznie datę produkcji oraz że są nieużywane; 6.4. posiadają parametry techniczne i jakościowe określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ. 6.5. Wszystkie urządzenia zostaną dostarczone do miejsca realizacji prac, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ na koszt i ryzyko Wykonawcy. 6.6. Po wykonaniu prac instalacyjnych Wykonawca przeprowadzi niezbędne testy funkcjonalne i sprawdzi poprawność działania urządzeń w miejscu instalacji. Testy zostaną przeprowadzone w obecności przedstawicieli obu stron. 6.7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac przestrzegając rygorystycznie przepisów bhp i p.poż. 7. Szczegółowy opis i charakterystykę przedmiotu zamówienia, w tym opis urządzeń, minimalne wymagania (parametry) techniczne, jakościowe i funkcjonalne dla dostawy, a także zakres wykonania przedmiotu zamówienia – określił Zamawiający w Opisie minimalnych wymagań (parametrów) określonych dla przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym spełnianie tych minimalnych wymagań załącznik nr 3 do SIWZ. 7.1. Zamawiający zaleca, aby każdy wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia odbył wizję lokalną na obiekcie, w którym ma nastąpić dostawa z instalacją i rozmieszczeniem siłowni telekomunikacyjnej, albowiem wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego wykonania obmiarów wyszczególnionych w tabeli zawartej w punkcie 7 w załączniku nr 3 do SIWZ, które powinny zostać skalkulowane w cenie oferty. Zamawiający informuje, że nie odrzuci oferty wykonawcy, który nie przeprowadził wizji lokalnej (Covid19) – patrz punkt 7.2 Rozdział 1 SIWZ. 8. Zasady i warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia, prawa i obowiązki stron, dokumentację powykonawczą, dostawę i instalację sprzętu, odbiory, gwarancję i serwis, opłaty, kary umowne, poufność informacji i inne warunki – zostały określone przez Zamawiającego w Istotnych Postanowieniach Umowy (dalej: IPU), stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. 9. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie ze szczegółowym zakresem, minimalnymi wymaganiami (parametrami) jakościowymi, technicznymi i funkcjonalnymi, określonymi w Opisie minimalnych wymagań (parametrów) określonych dla przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem wykonawcy potwierdzającym spełnianie tych minimalnych wymagań (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz na zasadach i warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać minimalne wymagania (parametry) określone w SIWZ i zadeklarowane przez Wykonawcę, m.in. musi być wolny od wad fizycznych i prawnych, być nowy fabrycznie (nie dopuszcza się przedmiotu umowy fabrycznie odnowionego), sprawny technicznie, zdatny do użytku, itd. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego na skutek dostarczenia przedmiotu zamówienia, który nie spełnia zadeklarowanych przez Wykonawcę wymagań (parametrów).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32523000-5

Dodatkowe kody CPV: 45311000-0, 45314000-1, 45311200-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 113821.14
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Eltek Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gorlicka 2
Kod pocztowy: 71-042
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 136803.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 136803.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 136803.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.