Ogłoszenie nr 560787-N-2020 z dnia 2020-07-13 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport, wniesienie) sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn.: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Gmina Bytom, ul. Parkowa 2, NIP 626-298-85-82, Krajowy numer identyfikacyjny REGON 276255269: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom, Dział Administracyjny (pokój 131). Osoba do kontaktów: Irena Szędzielorz, Dominika Kania, adres e-mail: dz@mopr.bytom.pl
Gmina Bytom - Dom Dziecka Nr 1 im. Jana Pawła II w Bytomiu, ul. Matki Ewy 5, Krajowy numer identyfikacyjny REGON: 000210884. Osoba do kontaktów jw.
Gmina Bytom - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 4 w Bytomiu, ul. Matki Ewy 5, Krajowy numer identyfikacyjny REGON: 381716080. Osoba do kontaktów jw.
Gmina Bytom - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 5 w Bytomiu, ul. Matki Ewy 5b, Krajowy numer identyfikacyjny REGON: 381714879. Osoba do kontaktów jw.
Gmina Bytom - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 6 w Bytomiu, ul. Matki Ewy 5c, Krajowy numer identyfikacyjny REGON: 381716418. Osoba do kontaktów jw.
Gmina Bytom - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 7 w Bytomiu, ul. Matki Ewy 5d, Krajowy numer identyfikacyjny REGON: 381716306. Osoba do kontaktów jw.
Gmina Bytom - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 1 w Bytomiu ul. Moniuszki 16/7, Krajowy numer identyfikacyjny REGON: 369645076. Osoba do kontaktów jw.
Gmina Bytom - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 2 w Bytomiu, ul. Piekarska 77/3, Krajowy numer identyfikacyjny REGON: 369645260. Osoba do kontaktów jw.
Gmina Bytom - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 3 w Bytomiu, ul. Sądowa 5/10, Krajowy numer identyfikacyjny REGON: 380470926. Osoba do kontaktów jw.
Gmina Bytom - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 8 w Bytomiu, ul. K. Miarki 13/5, Krajowy numer identyfikacyjny REGON: 385480898. Osoba do kontaktów jw.
Gmina Bytom - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Szansa dla Dziecka” w Bytomiu, Plac Jana 13, Krajowy numer identyfikacyjny REGON: 000209190. Osoba do kontaktów jw.

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyfikacyjny 00344928400000, ul. Strzelców Bytomskich  16 , 41-902  Bytom, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3886740, 032 3886700, , e-mail sekretariat@mopr.bytom.pl, dz@mopr.bytom.pl, faks 032 2818093.
Adres strony internetowej (URL): www.mopr.bytom.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa jednostka organizacyjna m. Bytomia działająca w formie jednostki budżetowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Gmina Bytom - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom, Dział Administracyjny - odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, wyznaczenie osób do prac w komisji, opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia oraz zapewnienie środków i zawarcie umowy w zakresie realizacji poszczególnych części zamówienia. 1) Gmina Bytom - Dom Dziecka Nr 1 im. Jana Pawła II w Bytomiu, ul. Matki Ewy 5 - odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia; 2) Gmina Bytom - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 4 w Bytomiu, ul. Matki Ewy 5a - odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia; 3) Gmina Bytom - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 5 w Bytomiu, ul. Matki Ewy 5b - odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia; 4) Gmina Bytom - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 6 w Bytomiu, ul. Matki Ewy 5c - odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia; 5) Gmina Bytom - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 7 w Bytomiu, ul. Matki Ewy 5d - odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia; 6) Gmina Bytom - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 1 w Bytomiu ul. Moniuszki 16/7 - odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia; 7) Gmina Bytom - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 2 w Bytomiu, ul. Piekarska 77/3 - odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia; 8) Gmina Bytom - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 3 w Bytomiu, ul. Sądowa 5/10 - odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia; 9) Gmina Bytom - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 8 w Bytomiu, ul. K. Miarki 13/5 - odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia; 10) Gmina Bytom - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Szansa dla Dziecka” w Bytomiu, Plac Jana 13 - odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mopr.bytom.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mopr.bytom.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca
Adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu ul. Strzelców bytomskich 16, 41-902 Bytom (dokumenty należy wrzucić do skrzynki ustawionej przy wejściu bocznym MOPR – od strony parkingu przy ul. Woźniaka)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19
Numer referencyjny: DA.2812.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia (PAKIETÓW).


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport, wniesienie) sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn.: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie z podziałem na następujące części (pakiety): 1) dla Gminy Bytom - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu: - PAKIET I: SPRZĘT KOMPUTEROWY - PAKIET II: SPRZĘT KOMPUTEROWY - PAKIET III: SPRZĘT KOMPUTEROWY szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pakietów jw.) wraz z ilością został zawarty w załączniku A do specyfikacji; 2) dla Gminy Bytom - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu: - PAKIET IV: SPRZĘT KOMPUTEROWY - PAKIET V: SPRZĘT KOMPUTEROWY szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pakietów jw.) wraz ilością został zawarty w załączniku B do specyfikacji; 3) dla Gminy Bytom – Pozostałe podmioty: ˗ PAKIET VI: SPRZĘT KOMPUTEROWY szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pakietu jw.) wraz z ilością został zawarty w załączniku C do specyfikacji. 3. Ogólne zasady i sposób realizacji zamówienia określają Postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia (PAKIETÓW). Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może złożyć oferty (dla każdego pakietu na oddzielnym formularzu oferty, tj. odpowiednio: załącznik nr 1/PAKIET I, załącznik nr 1/PAKIET II, załącznik nr 1/PAKIET III, załącznik nr 1/PAKIET IV, załącznik nr 1/PAKIET V, załącznik nr 1/PAKIET VI) w jednej kopercie wraz z pozostałymi dokumentami określonymi w cz. VI ust. 1 specyfikacji (dokumenty składane w jednym egzemplarzu będą traktowane jako odnoszące się do każdej części (pakietu), na które zostały złożone oferty). 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad, zapakowany w oryginalnych opakowaniach producenta oraz objęty co najmniej standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie. UWAGA: W przypadku oferowanego asortymentu gwarancja musi wynosić - minimum 24 miesiące.

II.5) Główny kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-25

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 25.08.2020 r. (dotyczy wszystkich części zamówienia - pakietów).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, oraz, (jeżeli dotyczy) b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcja, spółki cywilne) dokument, o którym mowa w lit. a) przedkłada każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (każdy ze wspólników spółki cywilnej). UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takiej sytuacji Wykonawca winien wskazać: 1) adres, pod którym Zamawiający może uzyskać dokument/-y za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych lub 2) numer sprawy (postępowania), gdzie dokument jest przechowywany (zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wraz z poinformowaniem Zamawiającego, iż jest on aktualny. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia określonych jw. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty lub dowody nie są aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 10. W zakresie nieuregulowanym w specyfikacji, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentu potwierdzającego spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (tj. OPISU OFEROWANYCH DOSTAW) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Do wezwania skierowanego do Wykonawcy zostanie załączony wzór ww. dokumentu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty (w zależności od części postępowania odpowiednio: załącznik nr 1/PAKIET I; załącznik nr 1/PAKIET II; załącznik nr 1/PAKIET III; załącznik nr 1/PAKIET IV; załącznik nr 1/PAKIET V; załącznik nr 1/PAKIET VI do specyfikacji. Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia zobowiązany jest przekazać formularz oferty dotyczący wybranej części; 2) oświadczenia, o którym mowa w specyfikacji (załącznik nr 2 do specyfikacji); oraz – jeżeli dotyczy: 3) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena (pakiet I - V)60,00
cena (pakiet VI)57,00
gwarancja i rękojmia (pakiet I - V) 12,00
gwarancja i rękojmia (pakiet VI)15,00
termin realizacji zamówienia (pakiet I - V)28,00
termin realizacji zamówienia (pakiet VI)28,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności. Strony przewidują możliwość: 1) zmiany strony umowy, tj. w sytuacji wystąpienia następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów; 2) zmiany Wykonawcy: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań względem jego podwykonawców; 3) dokonania zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu podwykonawstwa, wprowadzenie nowego podwykonawcy, zrezygnowanie z podwykonawcy bądź wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, (o których mowa w § 4 ust. 1 umowy); 4) zmiany wynagrodzenia brutto, w przypadku: a) zmiany obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT, b) zastosowania przez Wykonawcę stawki podatku VAT, o której mowa w art. 83 ustawy o podatku od towarów i usług (dotyczy części PAKIET VI); 5) zmiany postanowień umowy, których konieczność wprowadzenia jest wynikiem zmian obowiązującego prawa bądź działań organów państwowych, samorządowych, sądowych lub administracyjnych; 6) wprowadzenia do umowy zmian dotyczących realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy nieobjętych niniejszą umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zmienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach niniejszej umowy, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości umowy określonej pierwotnie w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 7) dokonania zmiany postanowień umownych, pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości umowy określonej pierwotnie w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 8) wprowadzenia zmian nieistotnych, niezależnie od ich wartości, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych; 9) wprowadzenia zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10 % wartości umowy określonej pierwotnie w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 10) zastąpienia zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy innym w sytuacji: a) gdy w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest dostarczenie przedmiotu zamówienia uwzględniającego najbardziej aktualne i adekwatne rozwiązania techniczne lub technologiczne, z zastrzeżeniem, że wskutek zmiany wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy zostaną zachowane, a wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie podwyższeniu, b) ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanych elementów przedmiotu zamówienia i zastąpienia ich innym rozwiązaniem umożliwiającym należyte wykonanie umowy, o ile rozwiązanie będzie spełniało wszystkie wymagania wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz oferty Wykonawcy, a wynagrodzenie nie ulegnie podwyższeniu, c) zastąpienia zaoferowanego przedmiotu zamówienia innym spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji pierwotnie zaoferowanego przedmiotu lub brakiem dostępności na rynku uniemożliwiającym dotrzymanie terminu dostawy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. 2.Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Stron umowy na jej dokonanie. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej w formie aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury uregulowanej w art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania Zamawiającego przedłożyć - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA: a) w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, b) w przypadku, gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa powyżej przekłada każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum (każdy ze wspólników spółki cywilnej). 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. 4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec w ofercie tajność informacji w niej zawartych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 4 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu Wykonawca winien w szczególności: 1) wskazać zastrzeżone dokumenty lub ich części; 2) wyjaśnić podstawy wyłączenia jawności w stosunku do każdego z nich; 3) wyjaśnić, czy informacje w nich zawarte nie były poznawalne dla osób trzecich; 4) wskazać potrzeby uznania danego dokumentu lub jego części za tajemnicę przedsiębiorstwa; 5) wykazać, że zastrzeżone informacje mają dla Wykonawcy znaczenie z uwagi na mechanizmy konkurencji, a ich ujawnienie narażałoby interesy Wykonawcy na szkodę. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 10. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 12. Wszystkie ustalenia dotyczące dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania przyjmuje się zgodnie z czasem lokalnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 13. Przy realizacji zamówienia strony zobowiązane są do porozumiewania się (składania dokumentów) w języku polskim, koszt ewentualnych tłumaczeń jest elementem realizacji zamówienia. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom; • dane kontaktowe inspektora ochrony Pani/Pana danych osobowych: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom tel.: 32/388-67-37; adres mail: IOD@mopr.bytom.pl; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy, także w celu związanym z realizacją zamówienia); • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawy Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) do czasu zniszczenia dokumentacji postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z umową dotyczącą dofinansowania projektu, lecz nie krócej niż przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (o ile umowa nie stanowi inaczej). W przypadku dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej, odbiorcą Pani/Pana danych będzie również Wojewoda Śląski; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: ˗ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *, ˗ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **, ˗ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ***, ˗ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; * w trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia ** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników *** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego • nie przysługuje Pani/Panu: - w zawiązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: PAKIET I: SPRZĘT KOMPUTEROWY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilością został zawarty w załączniku A do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-25
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rekojmia12,00
termin realizacji zamówienia28,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: - PAKIET II: SPRZĘT KOMPUTEROWY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilością został zawarty w załączniku A do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-25
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rekojmia12,00
termin realizacji zamówienia28,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: - PAKIET III: SPRZĘT KOMPUTEROWY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilością został zawarty w załączniku A do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-25
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rekojmia12,00
termin realizacji zamówienia28,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: - PAKIET IV: SPRZĘT KOMPUTEROWY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ilością został zawarty w załączniku B do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-25
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rekojmia12,00
termin realizacji zamówienia28,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: - PAKIET V: SPRZĘT KOMPUTEROWY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ilością został zawarty w załączniku B do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-25
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rekojmia12,00
termin realizacji zamówienia28,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: ˗PAKIET VI: SPRZĘT KOMPUTEROWY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilością został zawarty w załączniku C do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30200000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-25
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena57,00
gwarancja i rekojmia15,00
termin realizacji zamówienia28,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: