Ogłoszenie nr 510126233-N-2020 z dnia 13-07-2020 r.
Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej: Dostawa sprzętu w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„MISTRZOWIE W ZAWODZIE” (umowa RPLD.11.03.01-10-0017/18) realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 539757-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540089231-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, Krajowy numer identyfikacyjny 00018429900000, ul. al. Politechniki   38, 93-590  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426843975, e-mail h.michalska@zsp9.pl, faks 426843975.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.zsp9lodz.wikom.pl/?url=przetargi/25,zamowienia-publiczne.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/ZSP/MWZ/2020/2
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz przeszkolenie 8 nauczycieli w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu – w ramach projektu „MISTRZOWIE W ZAWODZIE” (umowa RPLD.11.03.01-10-0017/18) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na części: Część 1: Wyposażenie pracowni zawodowej w sprzęt komputerowy, oprogramowanie, drukarki, oraz sprzęt multimedialny; Część 2: Wyposażenie pracowni sieci komputerowych. 3. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy – wcześniej nie używany, nie może pochodzić z programów outletowych, czy być fabrycznie odnawiany. 4. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt i wyposażenie – przy czym na zestawy komputerów stacjonarnych: min. 36 miesięcy. Jako zestaw „komputera stacjonarnego” rozumie się łącznie komputer z monitorem. 5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, wybraną przez siebie część zamówienia, lub na obie części, z tym, że na każdą z części zamówienia można złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie zastrzega maksymalnej liczby części zamówienia, które mogą być udzielone jednemu Wykonawcy. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1A do SIWZ – Część 1 oraz Załącznik 1B do SIWZ – Część 2. 7. Zamawiający jest placówką oświatową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), a przedmiotem zamówienia – wybrane jego składowe – jest sprzęt komputerowy – towar wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający oświadcza, że wybrany w postępowaniu Wykonawca otrzyma zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami. 8. Ilekroć w dokumentacji postępowania jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych, pochodzenia oraz odniesienie do norm to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia te służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załącznikami spoczywa na składającym ofertę. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30211000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30213200-7, 30231300-0, 32581100-0, 38652100-1, 38653400-1, 30232110-8, 31213300-5, 31224810-3, 32342100-3, 48320000-7, 48322000-1, 44512930-0, 44512940-3, 30234100-9, 30195000-2, 32552110-1, 38434000-6, 42123000-7, 42999100-6, 38552000-9, 32413100-2, 31214100-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 440323.03
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU Dariusz Rafał Przyłoga
Email wykonawcy: darek@przyloga.pl
Adres pocztowy: Pl. Piłsudskiego 1
Kod pocztowy: 99-300
Miejscowość: Kutno
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 440505.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 440505.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 444315.94
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część 2
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W wyznaczonym terminie Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty. Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: „1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.