Ogłoszenie nr 560908-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.

Gmina Miasto Biłgoraj: Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej:11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Biłgoraj, krajowy numer identyfikacyjny 95036902000000, ul. Plac Wolności  16 , 23-400  Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 869 600, e-mail bilgoraj_m@woi.lublin.pl, faks 846 869 665.
Adres strony internetowej (URL): https://umbilgoraj.bip.lubelskie
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://umbilgoraj.bip.lubelskie -zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (Firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane (zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XI, XII SIWZ), Postepowanie prowadzone jest w języku polskim.
Adres:
Urząd Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj (Biuro obsługi interesanta)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju.
Numer referencyjny: ZP.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju. Zamawiający podzielił przedmiotowe postępowanie na cztery części. Część nr I– dostawa mebli wraz z wyposażeniem. Część nr II - dostawa sprzętu sportowo – rehabilitacyjno - wypoczynkowo – medycznego. Część nr III- dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń elektronicznych i multimedialnych. Część nr IV- dostawa wyposażenie i materiałów eksploatacyjnych uzupełniających. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załącznikach 1A, 1B,1C,1D do niniejszej SIWZ. ISTOTNE INFORMACJE: 1. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub oświadczenia producenta. 2. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi. W przypadku wyrządzenia szkód w trakcie realizacji robót z winy wykonawcy, zobowiązany jest on usunąć je na własny koszt. 3. Wykonawca dokona podłączenia do istniejącej sieci elektrycznej urządzeń, które tego wymagają. 4. Wszystkie wymagania techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako minimalne. Zamawiający w żaden sposób nie sugeruje Wykonawcy konkretnego dostawcy lub producenta urządzenia lub materiału. Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały „równoważne”. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami. 6. Przed odbiorem dostaw, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową umożliwiającą odebranie komisyjne dostaw i przekazanie ich do użytku (należą tu m. innymi: gwarancje, atesty i certyfikaty itp.) 7. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wymagany przez zamawiającego -minimum 12 miesięcy (1 rok).

II.5) Główny kod CPV: 39150000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39141000-2
33192000-2
39130000-2
33196200-2
30213100-6
30237200-1
48900000-7
32000000-3
32322000-6
39290000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy, dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia. –Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. terminy określone powyżej stosuje się.(Dotyczy wszystkich części zamówienia).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty 2. Oświadczenia wzór zał. 2 i 3 do SIWZ 3. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli dotyczy 5. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższe dokumenty opisano szczegółowo w rozdziale XI SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto40,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Biłgoraj z siedzibą przy ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj; adres e-mail: sekretariat@bilgoraj.pl, telefon: 84/ 6869600,  kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail: iod@bilgoraj.pl;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. w celu przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i wykonania umowy z wybranym wykonawcą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;  dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; po zakończeniu okresu archiwizacji danych związanych z postępowaniem okres ten może zostać wydłużony w związku z wytycznymi Instytucji Zarządzającej programem, z którego współfinansowany jest przedmiot zamówienia.  podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwy będzie udział w postępowaniu, a następnie zawarcie umowy z wybranym wykonawcą;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ *Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku żądań dotyczących protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część nr I– dostawa mebli wraz z wyposażeniem.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zadania obejmuje: 1. Zegar ścienny szt.1 - Naklejany: długość wskazówki krótkiej min. 30 cm, długość wskazówki długiej min. 35 cm, średnica tarczy min. 10 cm, zasilanie bateria AA lub AAA – alkaiczna w komplecie 5 szt. - Zegar okrągły, średnica tarczy min. 30 cm, oznaczenie godzin cyframi, zasilanie baterie AA lub AAA alkaiczne w komplecie, cyfry mają kontrastować z tłem. 4 – Biurko , szt. 6 Biurko pod komputer, z pólka na umieszczenie jednostki oraz szufladą na klawiaturę. Minimalne wymiary: szerokość 120 cm, wysokość 75 cm, głębokość 50cm. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Meble należy zmontować, jeśli są dostarczone w opakowaniach. 5 - Krzesło do biurka ergonomiczne, szt.6 Krzesło obrotowe na chromowanych nogach z kółkami które nie rysują powierzchni podłogowej (terakota, gres), z płynną regulacja wysokości siedziska ( od 45 cm), wysokim oparciem minimum 70 cm z regulacja konta oparcia oraz podpórką części lędźwiowej kręgosłupa ( zalecane wypełnienie siateczkowe), fotel ma posiada regulowane podłokietniki z możliwością łatwego demontażu. Wymiar siedziska 50cm x 50 cm ( z tolerancją +-10%).Fotel ma być wyposażony w mechanizm pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska. Fotele należy zmontować, jeśli są dostarczone są w opakowaniach. 6 - Szafka pod urządzenie wielofunkcyjne szt. 2 Szafka o wymiarach minimalnych 50cm x 40cm x 50cm, z co najmniej jedną szufladą, na kółkach. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Meble należy zmontować, jeśli są dostarczone są w opakowaniach. 7 - Regały - witryna – biblioteczka . szt.3 Zestaw witryn o długości zabudowy minimum 3,6 m, wysokości minimum 200 cm i głębokości około 30 cm, z przeszklonymi drzwiami o szerokości około 40 cm. Pólki z luty wiórowej laminowanej w kolorze mebli. Min. 5 pólek, półki maja być zabezpieczone przed ugięciem. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. Meble należy zmontować, jeśli są dostarczone w opakowaniach. 8 - Stół rozkładany szt.1 Stół rozkładany, wstanie złożonym wymiary minimalne: wysokość 76, szerokość 90, długość 90 po rozłożeniu minimalna długość 120 cm, prowadnice synchroniczne 9 - krzesła tapicerowane 15 szt. Tapicerowane, konstrukcja drewniana, lakierowane ( do uzgodnienia z zamawiającym), siedzisko miękkie pianka tapicerowana ( kolor do uzgodnienia z zamawiającym) oparcie ażurowe drewniane. Tkanina ma spełnić kryterium minimum 30 000 cykli Martidale. Tkanina powinna mieć ograniczone wchłanianie płynów być łatwo czyszcząca. 10 - Tablica korkowa ścienna w ramie aluminiowej o wymiarach 70x100 cm wraz z uchwytami montażowymi – szt. 3 14 – Rolety - szt. 26 Montowane na ścianie w kasecie z prowadnicami bocznymi, wymiar rolety sze. 130 x wys. 180. Materiał pół przepuszczalny, kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. Rolety montowane na ścianie. 28 - stół rozkładany na 12 osób – 4 szt. Stół rozkładany, wstanie złożonym wymiary minimalne: wysokość 76, szerokość 90, długość 160 po rozłożeniu minimalna długość 200 cm, prowadnice synchroniczne. Nogi i rama wykonane z litego drewna. Dopuszcza się by były wkładki zwiększające powierzchnie stołu, wówczas musza mieć możliwość chowania wewnątrz stołu. Stół po rozłożeniu musi spełniać warunek by na krótszym boku było miejsce na 1 krzesło, a na długim po 5 miejsc, nie dopuszcza się by osoba siedząca przy stole miała krzesło umieszczone naprzeciwko nogi. 29 - Krzesła do jadalni 30 szt. Tapicerowane, konstrukcja drewniana, lakierowane lub bejcowane ( do uzgodnienia z zamawiającym), siedzisko miękkie pianka tapicerowana ( kolor do uzgodnienia z zamawiającym) oparcie ażurowe drewniane. Tkanina ma spełnić kryterium minimum 30 000 cykli Martidale. Tkanina powinna mieć ograniczone wchłanianie płynów być łatwo czyszcząca. 30 - Stół pomocniczy szt. 1 Minimalne wymiary blatu 60x 100 cm i wysokości 75, blat drewno lub płyta 36 mm. Konstrukcja nogi i rama drewno lub lekki stop metali. 31 - Meble kuchenne do zabudowy Meble kuchenne wg. indywidualnego projektu, wykonanie obejmuje również dostawę i montaż wyposażenia. Długość zabudowy szafek dolnych około 7,5m w tym szafka na umieszczenie płyty indukcyjnej, zlewozmywaka dwukomorowego z ociekaczem i bateria . Należy uwzględnić szafkę z duża szufladą na umieszczenie koszy do segregowania odpadów z pokrywami min. 4 szt. ( dostarczone w komplecie poj. Min. 1x 15l, 2x 10l, 1x 6l), w szafkach dolnych należy uwzględnić 4 szafki z podziałem na 3 szuflady ( w tym dwie z uchwytami na talerze) każda prowadnicach łożyskowych z metalowymi bokami, dociągiem i spowalniaczem, głębokość min. 50cm z pełnymi bokami. Należy zaprojektować szufladę na sztućce wraz z wkładka na nie. W szafkach wiszących zawiasy ze spowalniaczami. Szafki dolne maja posiadać regulowane nóżki. Uchwyty metalowe wzór do uzgodnienia z zamawiającym. Należy zaprojektować cargo, z pólkami z pełnym dnem ze spowalniaczem i dociągiem. Należy wykonać jedną szafkę osobną (narożną, zdjęcie nr 3 prawy róg) witryna przeszklona 60x 100 i wysokości 220 cm z witrynami przeszklonymi. Materiał płyta MDF akryl kolor frontów do o uzgodnienia z zamawiającym. W układ mebli należy zaprojektować i dostarczyć zmywarkę z funkcją wyparzania. Dostawa mebli obejmuje również montaż i uruchomienie dostarczanego sprzętu oraz przeszkolenie personelu. Blat gładki laminowany grubość min. 38 mm. Schemat poglądowy kuchni z wymiarami w załączeniu, wykonawca sam dokonuje dokładnego pomiaru, przedkłada do akceptacji projekt. W załączeniu zdjęcia kuchni nr 1, nr 2, nr 3 zwymiarowanej kuchni. 32 - Lodówka szt. 1 Pełny No Frost - klasa energetyczna A++ lub wyższa , maksymalny poziom hałasu do 38 dB, zamrażarka na dole, wysokość minimalna 200 cm, szerokość od 55 cm, pojemność chłodziarki od 250l, wymagana komora świeżości. Wyświetlacz zewnętrzny temperatury. Wolnostojąca 33 - Zmywarka z funkcją wyparzania szt. 1 Dostęp od przodu, szuflady wysuwane minimum 40x 40 cm, w wyposażeniu dozownikiem środka myjącego. Zmywarka przystosowana do mycia talerzy, szkła. W komplecie środek do zmywarek min. 10 l. Zmywarka musi spełniać wymogi SANEPIDU. 34 - Piekarnik elektryczny do zabudowy - klasa energetyczności A+ ( produkt z jednej linni wzorcowej co mikrofalówka) Piekarnik elektryczny do zabudowy, Klasa energetyczna A+, wyposażenie termo obieg, szerokość od 59 cm, wymagana funkcja zimne drzwi, blokada przed przypadkowym uruchomieniem, szybkie nagrzewanie, wyposażenie minimum 2 prowadnice teleskowpowe. 35 - Płyta indukcyjna do zabudowy 400 V Klasa energetyczności A++, szerokość od 58 cm, liczba pól grzewczych minimum 4, sterowanie dotykowe, moc od 7,2 kW, funkcja łączenia pól grzewczych, funkcja rozpoznawania obecność garnka, wskaźnik ciepła resztkowego, 36 - Okap kuchenny Okap kominowy, sterowanie mechaniczne, tryb pracy wyciąg – pochłaniacz, klasa energetyczna D lub wyższa, szerokość dostosowana do płyty indukcyjnej, poziom hałasu maksymalnie 63 dB, oświetlenie diodowe, minimalna wydajność 500m3/h Okap należy podłączyć do kanału zewnętrznego za pomocą profili zamkniętych, nie dopuszcza się podłączenie rura aluminiowa giętką. 37 - Czajnik elektryczny – szt. 3, pojemność min. 1,7, moc min. 2200 W, grzałka płytowa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, bezpiecznik termiczny, podświetlany włącznik/wyłącznik, filtr 38 - Mikrofalówka do zabudowy ( produkt z jednej linii wzorcowej, co piekarnik), minimalna pojemność 35l. 39 - Zlewozmywak dwukomorowy z baterią , kolor do uzgodnienia z zamawiającym, granitowy, Minimalne wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 60 cm 40 - Stół kuchenny roboczy szt .1 Minimalne wymiary blatu 60x 100 cm i wysokości 75, blat drewno lub płyta 36 mm. Konstrukcja nogi i rama drewno lub lekki stop metali. 41 - Zestaw stołowy (talerz mały i duży, głęboki ), kubek, sztuce, Talerz głęboki – 30 szt. – średnica minimalna 22 cm Talerz duży – 30 szt. – średnica minimalna 26 c, maks. 28 cm Talerz mały – 30 szt. – średnica minimalna 20 cm Kubek z uchwytem – 30 szt. – pojemność minimalna 300ml Zestaw sztućców metal (łyżka, widelec, nóż, widelczyk) -30 szt. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. 44 - Regał zamykany – witryna aktowa - szt. 3 Szafa na dokumenty z pięcioma pólkami wewnętrznymi, drzwi pełne, zamykane na zamek z klamkami, minimalne wymiary : wysokość 200 cm, szerokość 100 cm, głębokość 30 cm. Materiał laminat lub blacha. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym. 45 - Fotel - do terapii indywidualnej –szt . 6 Fotel typu uszak tradycyjny: stelaż drewno i płyta meblowa, siedzisko sprężyna lub pianaka, obicie fotela całe w jednym kolorze , pokrowiec siedziska ma mieć możliwość zdjęcia i uprania – zapinane na zamek, podłokietnik miękki w kolorze obicia. Minimalne parametry: 100x90x 65 ( -+10%) 46 – Ława , szt. 3 Rozkładany blat, w stanie złożonym wymiar blatu 60x120 (+-10%), po rozłożeniu zwiększający powierzchnie około dwukrotnie, z regulacją wysokości 48 - Kanapa 3 osobowa szt. 3 Minimalne wymagania: wysokość 90, głębokość 90, szerokość 200, poduszki luźne, oparcie po bokach, tapicerka z materiału do łatwego utrzymania czystości, wypełnienie pianka wysokoelastyczna, poduszki wypełnione silikonem, na sprężynach bonelowych, kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. Dostawa na miejsce wskazane przez zamawiającego kanapa złożona gotowa do użytkowania. Tkanina ma spełnić kryterium minimum 30 000 cykli Martidale. Tkanina powinna mieć ograniczone wchłanianie płynów być łatwo czyszcząca. 54 - Szafa ubraniowa szt. 3. Szafa 2 drzwiowa ( w każdej części podział wewnętrzny) o minimalnych wymiarach: szerokości 80 cm ( 2 x 40 cm), wysokość 200 cm, z półką. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym. W komplecie do każdej przegródki po 2 wieszaki drewniane. Każda część zamykana na indywidualny klucz. 55 - Regał gospodarczy szt. 3 Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo lub ocynk, minimalne wymiary: wysokość 200cm, szerokość 120 cm, głębokość 50 cm, minimalna liczba półek 6, materiał półki płyta MDF lub sklejka, wymagana poprzeczka wzmacniająca. Pólki należy zmontować jeśli są w elementach. 56 - Szafki zamykane indywidualnie dla 30 osób . Do pomieszczenia o wymiarach 260 x 230 ( pom. Nr 116) z podziałem na 30 boksów zamykanych na indywidualne zamki, W środku drążek na powieszenie ubrań , w każdej szafce należy dostarczyć po 2 wieszaki drewniane, na dole szafki półka na obuwie. W załączeniu poglądowy schemat pomieszczenia szatni, wykonawca dokonuje samodzielnie pomiarów i przedstawia projekt. 57 - Szafka na obuwie – ławka z półka na buty. Konstrukcja metalowa , malowana proszkowo. Szczebelki drewniane lakierowane. Konstrukcja nie kupujemy. Wymiary 2 szt. o dł 90 cm, 3 szt. o dł 120 cm 58 - Pralko - suszarka (zabezpieczenie higieny osób starszych), Klasa energetyczna A, pojemność minimalna (pranie/suszenie) 7kg / 4 kg, poziom hałasu od 50 do 58 dB, blokada przedwczesnego otwierania drzwi. Dostawa z montażem. 59 - Umywalka wbudowana ( wpuszczona) w blat kuchenny z baterią wraz z korkiem i syfonem minimalna szerokość 60 cm . 60 - Zestaw kuchenny (solniczka i pieprzniczka) – 6 zestawów składających się z pojemników na sól i pieprz na podstawce lub w uchwycie. Materiał stal lub szkło lub ceramika. 77 - Komplet garnków 12 elementowy, przystosowany do płyty indukcyjnej, przystosowanych do mycia w zmywarce, nienagrzewające się uchwyty, stal nierdzewna, pokrywki szkło hartowane, 78 - Patelnie o różnej średnicy przystosowane do płyty indukcyjnej, w tym: 1szt. – o średnicy 20 cm z pokrywką szklaną, 1 szt. – o średnicy 24 cm z pokrywką szklana, 1 szt. o średnicy 26cm do naleśników. Patelnie maja mieć powłokę nieprzywierającą. 83 Kubek szt. 40 Kubek ceramiczny 300 ml z uchem 84 Lustro łazienkowe szt. 8 Wymiar minimalny 90x50 bez podświetlenia, dostawa z montażem 89 Wieszak stojący Wieszak stojący na ubrania materiał drewno lub stal, uchwyt na parasole, kolor do uzgodnienia z zamawiającym. 97 Zestaw akcesoriów kuchennych, szt. 2 Zestaw obejmuje: łyżka, chochla, cedzakowa, łopatka, łopatka długa, łopatka do naleśników, ubijak do ziemniaków, szczypce kuchenne Uwaga: Wszystkie meble które mogą być przesuwane np. krzesło, stoły, maja mieć nogi podklejone podkładkami filcowymi, wielkość i kształt dobrana do nogi mebla. Zalecana grubość płyty wiórowej laminowanej 18 mm z obrzeżami wykonanymi z PCV lub ABS. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż oraz uruchomienie zamawianego wyposażenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8, 39141000-2, 33192000-2, 39130000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część nr II - dostawa sprzętu sportowo – rehabilitacyjno - wypoczynkowo – medycznego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zadania obejmuje: 12 - Kaczka lekarska – jedna szt. damska - pojemność min. 700 ml i jedna szt. męska - pojemność min. 1000 ml., z uchwytem , z pokrywka chroniącą przed wylaniem produkt 17 - Rower magnetyczny poziomy szt. 2 System oporu magnetyczny Maksymalna waga użytkownika min. 120 kg Regulowana wysokość siodełka Regulowana odległość siodełka od pedałów Regulacja oporu min. 7 poziomów Pomiar pulsu sensory dotykowe w rączkach Rączki regulowane Antypoślizgowe pedały Kółka transportowe do łatwego przesuwania roweru Uchwyt na napoje. Informacje na wyświetlaczu: spalone kalorie, przejechany dystans, puls, czas, Wyświetlacz ma automatycznie uruchamiać się po rozpoczęciu ćwiczeń. Urządzenie ma posiadać certyfikat LIGHT COMMERCIAL, Urządzenie do użytku publicznego. Gwarancja 24 miesiące. Instrukcja w języku polskim. 18 - Bieżnia rehabilitacyjna elektryczna szt. -2 Stabilna konstrukcja, z możliwością złożenia bieżni w pionie, kółka umożliwiające przesuwanie urządzenia Bezgłośny silnik o mocy minimalnej od 2KM Zakres sterowania prędkości minimalne wymagania 1 – 12 km/h Maksymalna waga użytkownika 130 kg (+- 10%) Minimalne wymiary taśmy 40x120 cm Klucz bezpieczeństwa natychmiastowego zatrzymania bieżni Minimalna liczba programów 8 Sensor pulsu w rączkach Podstawka na telefon, kubek na wodę, Panel sterujący z wyświetlaczem Monitoring parametrów: czas trwania ćwiczeń, dystans, puls, spalone kalorie Instrukcja w języku polskim. Urządzenie ma posiadać certyfikat LIGHT COMMERCIAL, Urządzenie do użytku publicznego. Gwarancja 24 miesiące. Instrukcja w języku polskim. 19 – Karimata 15.szt. Wymiary min( +-10%): 180 cm x 60 cm Grubość: 15 mm Materiał: Pro NBR (mieszanka pianki i kauczuku) Kolor: mix Materiał : NBR 100 % Uchwyty do przenoszenia maty w zestawie 20 - kijki do nordic walking 30 kpl. Kijki aluminiowe z systemem (anti-shock), składane ( 2 lub 3 segmenty) z systemem blokowania, po rozłożeniu długość 135 cm ( + 10%), ergonomiczna rączka korkowa z paskiem, końcówki : asfalt, śnieg. 21 - Drabinki gimnastyczne przyścienne, szt. 5 Drabinki gimnastyczne przyścienne minimalne wymiary 240x90 cm, wykonane zgodnie z PN-EN123456: 2001, lakierowana lub malowana na kolor ( w uzgodnieniu z zamawiającym) dostawa obejmuje również montaż do ściany w miejscu wskazanym przez zamawiającego, Materiał drewno liściaste, uchwyty dystansowe, wszystkie nakrętki i wkręty zabezpieczone kapturkami. 22 - Materace gimnastyczne szt- 5 Wkład wykonany z pianki Pokrowiec wykonany z atestowanego skaju o podwyższonej wytrzymałości Składany – na 3 części Dwustronny - może być używany z obu stron Klips zabezpieczający przed rozłożeniem podczas transportu Wymiary po rozłożeniu 190x100x5 cm ( +- maksymalnie 10%) Twardość średnia Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym 23, 24 - Rotor rehabilitacyjny - do kończyn górnych i dolnych, szt. -4, • Rama: stalowa lakierowana proszkowo, składana • Działanie dwukierunkowe • Pedały rotora: nylon • Stopki anty-poślizgowe: ABS • Płynna regulacja oporu • Wielofunkcyjny licznik: wskaźnik obrotów na minutę, włącznik, czas , liczba obrotów, ilość spalonych kalorii • Maksymalne obciążenie do 100 kg. • Baterie zasilające w komplecie 25a - Stepper z kolumną, szt. - 1 Konstrukcja metalowa lub aluminiowa, uchwyty z pianki , pedały maja posiadać wykończenie antypoślizgowe, urządzenie ma posiadać regulację stopni, wyświetlacz ma umożliwić odczyt czasu, spalonych kalorii liczbę kroków i liczbę powtórzeń, maksymalne obciążenie 130 kg, baterie w komplecie. 25b Twister z linkami oraz wyświetlaczem, szt. 1 Średnica: 28 cm (+ 15) Wyposażenie: wypustki masujące stopy, magnesy pobudzające receptory na stopach, lateksowe linki do treningu górnych partii mięśni, uchwyty linek pokryte miękką pianką, stopki antypoślizgowe na podstawie. Pomiar: czas trwania treningu, spalone kalorie, Maksymalne obciążenie: 130kg 26 - Leżanka rehabilitacyjna kozetka –szt. 1 Leżanka wykonana jest z rury stalowej, malowanie proszkowe. Leże tapicerowane bezszwowe, wypełnienie gąbką i obszycie skajem lub innym materiałem łatwo zmywalnym (kolor do uzgodnienia z zamawiającym). Leżanka wyposażona w uchwyt na rolkę podkładu papierowego ( zapas 5 rolek) oraz stopkę do poziomowania. Wymiary z tolerancją ( +-10%): wysokość 500mm szerokość 550mm długość 2000mm Kąt nachylenia wezgłowia +-40° Minimalne obciążenie 120 kg 27 - Ręczniki bawełniane 20 szt. – 70x 140 (kąpielowy) 40 szt. - 50x100 cm Dzianina bawełniana frotte Temperatura prania 60 oC Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. Gramatura 500g/m2 52 - Szafa metalowa lekarska szt. – 1 Szafa dwudzielna, jednoskrzydłowa, metalowa z powłoką lakierowana proszkowo, kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Górna witryna z drzwiczkami przeszkolonymi, dolne drzwiczki pełne. W części górnej minimum 2 półki szklane, w części dolnej minimum 1 półka, drzwi wyposażone w klamki oraz zamki baskwilowe 3 - punktowe Wymiary szafy (z tolerancją +- 10%): Wysokość 180 cm + kółka z blokadą na przesuwanie Szerokość 60 cm Głębokość 40 cm Kolor do uzgodnienia z zamawiającym 53 - Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem , 1 szt. szt. 1 - Apteczka przemysłowa – skrzynka do powieszenia na ścianie z oznaczeniami wyposażona zgodnie e z normą DIN 13164 Plus 61 - Kanapa do terapii indywidualnej – fotel masujący szt. 1 8 punktów masażu (4 w oparciu, 2 w siedzisku, 2 w podnóżku), 2 stopnie natężenia masażu, 4 automatyczne programy do masażu grzbietu, ogrzewanie części lędźwiowej kręgosłupa, zasilanie z sieci min. 230v, fotel wykonany z ekologicznej skóry, podstawa fotela drewniana, wymiary siedziska min.50 x 52 cm (głębokość x szerokość), wymiary oparcia min. 60 x 70, szerokość całkowita fotela min. 80cm. 64 – Ciśnieniomierz automatyczny naramienny – szt. 1 Wskaźnik duży czytelny zakres pomiaru ciśnienia ( +-10%) : 0-300mmHg zakres pomiaru tętna: 40-160 ud./min. zasilanie: akumulatory z ładowarką w komplecie analiza i sygnalizacja zakłóceń pomiaru ( ruch, zamknięcie mankietu, wskaźnik ciśnienia krwi) mankiet usztywniony: 20-40 (cm) (+-10%) wyłącznik automatyczny w stanie nieużywalności pamięć min. 2 x 30 wyników (dla dwóch osób) instrukcję obsługi (w języku polskim) 65 - Glukometr z paskami wraz z 400 paskami 66 - Termometr bezdotykowy dla dorosłych – szt. 1, Wymagania min. techniczne: - pomiar ciała np. skroni - przedmiotów - otoczenia -możliwość pomiarów temp. ciała, otoczenia, przedmiotów itp. - bezpieczeństwo stosowania pozwala na zapis do 20 ostatnich pomiarów - funkcja automatycznego wyłączania się po 1 min. - w komplecie etui - sygnalizacja gorączki dźwiękowa i poprzez zmianę koloru podświetlenia wyniku - na podczerwień - termometr elektroniczny – bezdotykowy - zasilanie: na akumulatory wraz z ładowarką - dokładność: +- 0,2 °C 67 - Waga elektroniczna Waga elektroniczna łazienkowa, zasilanie bateria w zestawie, automatyczne wyłączenie po dokonaniu pomiaru, wyświetlacz cyfrowy, waga ma mieć możliwość współpracy z aplikacją w języku polskim przez bluetooth na Android lub iPhone, materiał szkło hartowane, pomiar masy ciała do min. 150 kg 68 - Trójnóg rehabilitacyjny – szt. 1 Wykonany z aluminium (podstawa wykonana ze stali) Trzy punkty podparcia zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi anatomicznie profilowany uchwyt uniwersalny, Możliwość użytkowania, jako wersji prawej i lewej, Regulacja skokowa wysokości minimum co 2,5 cm. Maksymalne obciążenie 100 kg 69 - Czwórnóg rehabilitacyjny – sz. 1 Wykonany z aluminium (podstawa wykonana ze stali) Czteropunktowe podparcia zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi anatomicznie profilowany uchwyt uniwersalny, Możliwość użytkowania, jako wersji prawej i lewej, Regulacja skokowa wysokości minimum co 2,5 cm. Maksymalne obciążenie 100 kg 70 - Chodzik rehabilitacyjny – szt. 2 Aluminiowy chodzik dwukołowy z ławką Regulacja wysokości uchwytów dopasowującą chodzik do wysokość wzrostu użytkownika (zakres regulacji od 790 do 920 mm z tolerancja 50 mm); - Rama składana - Anatomiczne uchwyty; - Przednie koła stałe o średnicy około 10”; - Ławka umożliwiające odpoczynek; - Ławka (siedzisko) wykonana z miękkiej pianki pokrytej łatwym w czyszczeniu materiałem PVC; - Wymiary siedziska dł. 400 x szer. 200 mm ( z tolerancją 30 mm); - Szerokość wewnętrzna (pomiędzy uchwytami) 430 mm( z tolerancją 30 mm); Dopuszczalne obciążenie 120 kg ( z tolerancją 10 kg) - Produkt atestowany. 71 - Balkonik rehabilitacyjny – szt.2 Balkonik (chodzik, podpórka) 3-funkcyjny z możliwością wymiany dwóch podpórek przednich na kółka, konstrukcja aluminiowa, regulowana wysokość (skokowo) pozwalająca dostosować balkonik do wymagań użytkownika (zakres od 74 do 90 cm z tolerancją +- 50 mm), konstrukcja składana, wzmacniana poziomymi elementami, nóżki zakończone antypoślizgowymi gumowymi zakończeniami, ergonomiczne uchwyty, wymienne kółka o średnicy 10-15 cm, dopuszczalne obciążenie 100 kg ( +-10%) balkonik ma posiadać stosowne atesty. 72 - Wózek inwalidzki lekki – szt. 2 Konstrukcja ramy – stalowa, składana, Wysokość siedziska min. 50 cm Wysokość oparcia min 40 cm Dopuszczalne obciążenie 130 kg Wózek wyposażony w hamulce dla osoby prowadzącej przy rączkach oraz dla osoby na wózku Koła tylne pompowane, z funkcja szybkiego demontażu Koła przednie skrętne, bezobsługowe Podłokietniki (rączki oparcia) łamane w połowie Podłokietniki z funkcją uchylania; Tapicerka z funkcją wentylacji Pas biodrowy zabezpieczający pacjenta przed wypadnięciem z wózka; Kieszeń za oparciem na drobne rzeczy; Podnóżki z funkcją uchylania oraz z regulacja długości (wysokości); Pas zabezpieczające stopy przed ześlizgnięciem z podnóżków; Wózek ma posiadać stosowny atest, 73 - Krzesło toaletowe – sz.1 Krzesło toaletowe konstrukcja rama stalowa. Regulacja wysokości za pomocą wysuwanych teleskopowo nóżek. Tylna konstrukcja ma zapewnić stabilne oparcie pleców. Uchwyty boczne mają zapewnić oparcie podczas wstawania. Zestawie ma być wyposażony w wiaderko wymienne z uchwytem. Minimalne wymagania: szerokość wewnętrzna: 45 cm szerokość ogólna: 52 cm głębokość ogólna: 40 cm regulowana wysokość siedziska: 42-57 cm (co 2 - 2,5 cm) rama stalowa malowana proszkowo deska sedesowa i pokrywa wykonane tworzywa poliuretanowego 74 - Krzesło medyczne z oparciem, materiał obicia ekoskóra, obrotowe, regulowana wysokość minimum 40 – 65 cm, chromowane nogi na 5 kółkach. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. 75 - Parawan medyczny - szt. 2 Konstrukcja z lekkich profili malowanych proszkowo, parawan ma mieć w wyposażeniu kółka, wypełnienie materiał bawełna – kolor do uzgodnienia z zamawiającym: szerokość 100 cm, wysokość 180cm ( tolerancja wymiarów +- 15%). Parawan ma mieć stosowne atesty. 76 - Szafa metalowa lekarska szt. – 1 Szafa dwudzielna, dwuskrzydłowa, metalowa z powłoką lakierowana proszkowo, kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Górna witryna z drzwiczkami przeszkolonymi, dolne drzwiczki pełne. W części górnej minimum 2 półki szklane, w części dolnej minimum 1 półka, drzwi wyposażone w klamki oraz zamki baskwilowe. Wymiary szafy (z tolerancją +- 10%): Wysokość 180 cm Szerokość 90 cm Głębokość 40 cm Nóżki z możliwością regulacji 90 Odkurzacz z filtrem wodnym, pojemności pojemnika na ciecz minimalna 2 litry wąż ssący min. 2 m Teleskopowa rura ssąca W komplecie ssawki: podłogowa, szczelinowa, do tapicerki Wyposażenie przechowywane w odkurzaczu Filtr HEPA + zapas Instrukcja w języku polskim 91 Rower magnetyczny pionowy System oporu magnetyczny Maksymalna waga użytkownika min. 120 kg Regulowana wysokość siodełka Regulacja oporu min. 5 poziomów Pomiar pulsu sensory dotykowe w rączkach Rączki regulowane Antypoślizgowe pedały Kółka transportowe do łatwego przesuwania roweru Uchwyt na napoje. Informacje na wyświetlaczu: spalone kalorie, przejechany dystans, puls, czas, Wyświetlacz ma automatycznie uruchamiać się po rozpoczęciu ćwiczeń. Urządzenie ma posiadać certyfikat LIGHT COMMERCIAL, Urządzenie do użytku publicznego. Gwarancja 24 miesiące. Instrukcja w języku polskim. 92 Piłka do ćwiczeń, szt. 5 Piłka do ćwiczeń – rehabilitacyjna z systemem ABS , rozmiar 45-55 cm, kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym 98 Pakiet sensoryczy Przykładowy zestaw: 10- 15 szt. dzwoneczków z rączką – 1 kpl Klepsydra sensoryczna – 1 szt. Dzwonki z rączką – 1 szt. • 511018 Kastaniety z rączką – 1 szt Marakasy 1 – 1 szt. Taca do imitacji szumu morza – 1 szt. Dotykowa loteryjka – 1 szt. Opaska na oczy – 1 szt. Świecąca piłeczka – 1 szt. Piłka z wypustkami duża min. 55 cm – 1 szt. Zestaw sensorycznych piłeczek ( Piłki o różnej fakturze, strukturze i powierzchni, do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk itp. , min. 20 piłek (śr. od 4 do 7 cm) w zestawie worek na piłeczki Fakturowe kwadraty z różnymi wypełnieniami, wykonane z tkaniny bawełnianej, jedna strona z antypoślizgową gumą. wymiary kwadratów min. 35x 35 cm Mozaika min. 40 elementów w kształcie rombów i trójkątów w min. 4 kolorach w komplecie podręcznik z przykładowymi zestawami – 1 szt. Dysk sensoryczno – rehabilitacyjny , min. średnica 30 cm – 1 szt. Piłka sensoryczna z wypustkami , zalecana średnica 60 – 80 cm – 1 szt. Mata do masażu stóp z przyssawkami – 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33196200-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Część nr III- dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń elektronicznych i multimedialnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zadania obejmuje: 2 - Zestaw komputerowy - 5 sztuk Procesor wraz z chłodzeniem: Sześciowątkowy, sześciordzeniowy, o taktowaniu bazowym nie mniejszym niż 3,0GHz, osiągający przynajmniej 12000 pkt. w teście CPU Benchmark Net (http://www.cpubenchmark.net/) wg Firmy PassMark Software http://www.passmark.com), nie gorszy niż Intel Core i5-9500. Procesor powinien być wyposażony w dedykowany układ chłodzenia. Płyta Główna: kompatybilna z zamawianym procesorem ( nie gorszym niż Intel Core i5-9500), wyposażona w kartę sieciową 1Gb/s, kartę dźwiękową, co najmniej jedno złącze PCIe x16 oraz jedno złącze PCIe x1, jedno złącze M.2 obsługujące dyski SSD M.2, jedno wyjście HDMI, jedno wyjście VGA, minimum 4 porty USB 2.0, 1 pusty slot na pamięć RAM Karta graficzna: zintegrowana, nie gorsza niż Intel UHD630. Pamięć RAM: nie mniej niż 8 GB DDR4 2666MHz, Dysk SSD: Dysk SSD M.2, o pojemności co najmniej 256 GB, Obudowa: obudowa micro tower wraz z dedykowanym zasilaczem, min. 180W. Napęd optyczny: DVD-Writer Oprogramowanie: Windows 10 Pro 64 Bit PL Dodatkowe: Klawiatura USB, mysz optyczna USB Gwarancja: Pisemna gwarancja 36 miesięcy w systemie NBD – Next Bussines Day, naprawa w miejscu użytkowania sprzętu W zestawie roczna licencja na program antywirusowy. Monitor - 5 sztuk Przekątna ekranu - nie mniej niż 23 i nie więcej niż 24 cale Format obrazu: 16:9 Rozdzielczość nominalna: nie mniej niż 1920x1080 Rodzaj matrycy: Matowa Kąty widzenia pion/poziom: nie mniej niż 178/178 pion/poziom Gniazda: nie mniej niż: HDMI - 1 szt, DVI - 1 szt, VGA - 1 szt, Jasność: Co najmniej 250 cd/m2 Kontrast statyczny/dynamiczny: nie mniejszy niż 3000:1/ 12M:1 Czas reakcji: nie dłuższy niż 6 ms Regulacja nachylenia: przód/tył Głośniki: wbudowane głośniki 2x2W Gwarancja: gwarancja nie krótsza niż 3 lata w systemie „drzwi do drzwi” 3 - Urządzenie wielofunkcyjne ( drukarka, skaner fax) 2 szt. Szybkość wydruku ISO/IEC 24734: 15 stron A4 na minutę mono, 8 stron A4 na minutę kolor Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734: 6,5 stron A4 na minutę mono, 4,5 stron A4 na minutę kolor Rozdzielczość druku: 4800 dpi x 1200 dpi Typ skanera: płaski Rozdzielczość skanowania: 1.200 dpi Rodzaj faksu: wysyłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia Format papieru: Max A4 Automatyczny druk dwustronny: Tak Podajnik papieru: na 250 arkuszy, ADF na 30 arkuszy Interfejs: USB, LAN, Wi-Fi, linia telefoniczna Rj-41 Inne: oddzielne tusze do każdego z kolorów, zapas atramentu na trzy lata w butelkach, urządzenie wielofunkcyjne wyposażone w podajnik ADF na 30 arkuszy Gwarancja: Gwarancja pisemna nie krótsza niż 12 miesięcy 15 - Materiały biurowe (papier ksero) format A4 – 500 arkuszy w ryzie, 80g/m2, 4 kartony po 5 ryz 42 - Komputer z oprogramowaniem edukacyjnym dla osób starszych- laptop - 1 sztuka Procesor: i5 Przekątna ekranu: 15,6'' Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080) Powierzchnia matrycy: Matowa Zainstalowana pamięć RAM: 8 GB Typ dysku: SSD Pojemność SSD: 240 GB Napęd optyczny: DVD-RW Komunikacja: LAN 10/100/1000 Komunikacja: WiFi 802.11 ac Komunikacja: Bluetooth Porty USB: 1 x USB 2.0 Type-A Porty USB: 2 x USB 3.0 Type-A Porty wideo: 1 x HDMI Czytnik kart pamięci: Tak Kamera internetowa: Tak Mikrofon wbudowany: Tak System operacyjny: Windows 10 Pro Oprogramowanie antywirusowe: Tak Gwarancja 3 lata Dodatkowo: mysz bezprzewodowa torba Gwarancja: Pisemna gwarancja 36 miesięcy w systemie NBD – Next Bussines Day, naprawa w miejscu użytkowania sprzętu W zestawie roczna licencja na program antywirusowy. 43 - Tablica interaktywna z oprogramowaniem Tablica interaktywna o przekątnej minimalnej 80”, Plug&Play , 2 głośniki montowane na obudowie tablicy. Projektor krótkodystansowy o rozdzielczości 1024x768 XGA, format 4:3, technologia LCD, żywotność lampy minimum 5000h, uchwyt ścienny dedykowany do projektora dla tablicy będącej elementem dostawy. Minimalne wymagania dla projektora w zakresie dostępnych: wyjść: 1 x HDMI,1 x RS232,1 x USB typu A,1 x USB typu B,1 x wejść VGA,1 x 3,5 mm Mini Jack, 1x YPbPr (opcjonalnie) wyjść: 1 x Ilość wyjść komponentów YUV (RGB),1 x Ilość wyjść VGA,1 x Ilość wyjść 3,5 mm Mini Jack Parametry projektora :Mobile High-Definition Link (MHL), łącze bezprzewodowe WLAN, funkcja automatycznego uruchamiania projektora. Wymagany kabel HDMI ( około 8m) oraz kabel zasilający. Instrukcja w języku polskim. Wymagany montaż wraz z uruchomieniem. 47 - Radiomagnetofon do terapii indywidualnej i grupowej Standardy odtwarzania: MP3 ×Standardy odtwarzania: CD-R/RW Odtwarzacz CD ×Pilot ×Uchwyt do przenoszenia Wyświetlacz Instrukcja obsługi w języku polskim Radio cyfrowe, zakres fal FM, ma mieć możliwość zaprogramowania min. 10 stacji USB, Wejście liniowe audio AUX, Wyjście słuchawkowe, Dźwięk stereo, Moc wyjściowa min. 10 W Zasilanie sieciowe 49 - Telewizor 65 cali, 4K UHD, Smart TV, Android TV, Wi-Fi, Bluetooth, min. 3x HDMI, min. 1x USB, uchwyt mocującym do ściany z regulacją w dwóch płaszczyznach, 50, 80, 81, 82 - Zestaw nagłaśniający Skład zestawu: 2 kolumny o mocy minimalnej 650 W wraz z statywami, 2 mikrofony bezprzewodowe 2 kanałowe wraz z statywami, z nadajnikiem/ odbiornikiem, zasięg mikrofonu minimalna 20 m Powermikser ( mikser + wzmacniacz wbudowany) 8 kanałowy z wbudowanym odtwarzaczem MP3 oraz bluetooth. Komplet okablowania, Zasilacz sieciowy Akumulatory komplet wraz z ładowarką.. Instrukcja w języku polskim. Zestaw ma posiadać wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia. 51 – Niszczarka szt.1 Opis niszczarki: Automatyczny start. Wyświetlacz LED. Poziom hałasu poniżej 55 db. Wbudowana fotokomórka do automatycznego uruchamia urządzenie przy ręcznym podaniu papieru. Funkcja automatycznego wycofania w przypadku zacięcia papieru. Niszczenie papieru, płyty CD i DVD, zszywki. Fotokomórka do automatycznego uruchamia i wyłączania urządzenie. Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki. Pojemność kosza min. : 20 l Wydajność cięcia min.: 10 arkuszy Poziom bezpieczeństwa: P4 Szerokość cięcia: 30 mm 79 - Modem WiFi Access Point - 2 sztuki Tryb pracy - Access Point, Repeater Rodzaj wejść/wyjść RJ-45 10/100/1000 (LAN - PoE) - 1 szt. Zasilanie - 1 szt. Obsługiwane standardy - 802.11 a/b/g/n/ac 8092.3 af (PoE) 802.3 u (Fast Ethernet) Częstotliwość pracy: 5 GHz, 2,4 GHz Antena: wewnętrzna - 2 szt. Maksymalna prędkość transmisji: do 1200 Mb/s Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: WPA2-PSK WPA-PSK 64/128-bit WEP WPA Enterprise WPA2 Enterprise Zarządzanie i konfiguracja: SNMP, strona WWW Zasilanie: PoE , zasilacz sieciowy Dołączone akcesoria: zasilacz, zestaw do montażu Gwarancja i wsparcie techniczne: dożywotnia, gwarancji producenta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 30237200-1, 48900000-7, 32000000-3, 32322000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Część nr IV- dostawa wyposażenie i materiałów eksploatacyjnych uzupełniających.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zadania obejmuje: 11 - Publikacje książkowe - wyposażenie czytelni Książki popularno-naukowe (50 różnych pozycji z takich dziedzin, jak: turystyka, historia, przyroda, sztuka, natura, sport, film, kuchnia, kultura, nauki ścisłe itp.), oprawa twarda, język wydania polski, co najmniej 150 ( +/- 20%) stron każda, pożądane wymiary 25x18 cm (+/- 5%) 13 - Zestaw gier W skład zestawu wchodzą: 1) szachy (drewniana szachownica i pionki, pudełko zabezpieczone zamkiem, wymiary pudełka min. 15x30 cm; pion min. 22 mm; skoczek min. 32 mm; wieża min. 32 mm; goniec min. 38 mm; hetman min. 42 mm; król min 48 mm) x 2 szt 2) warcaby drewniane(drewniana szachownica i pionki, pudełko zabezpieczone zamkiem), x 3 szt 3) domino drewniane, tradycyjne, minimum 28 klocków, w pudełku x 3 szt. 4) tridomino x 2 szt. 5) scrabble original, wydanie polskie, w zestawie 4 podstawki, woreczek ze 100 płytkami z literami, składana, twarda plansza oraz instrukcja, wymiary planszy: min. 35 x 35 cm; x 2 szt. 6) gra jenga, drewniana, minimum 50 klocków; x 2 szt. 7) bierki (41 patyczków, instrukcja w języku polskim). 16 – Nożyczki Ostrze wykonane z hartowanej nierdzewnej stal. Rączki nożyczek wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, z miękkim gumowanym uchwytem. Rozmiar min. 8,5" (21,5 cm), dla leworęcznych 3 szt. dla praworęcznych 12 szt. 62 - Środki higieny osobistej Papier toaletowy jumbo - 60 rolek wraz z 4 podajnikami Ręczniki papierów ZZ makulaturowa 200 zgrzewek po 200 sztuk wraz z 4 podajnikami Chusteczki higieniczna – 50 opakowań po 10 paczek Śliniak dla dorosłych jednorazowy – 200 szt. Myjki – rękawice jednorazowe do mycia ciała z mydłem 300 szt., dostawa może być w pojedynczych opakowaniach, np. 6 opakowań x 50 szt. Żel do mycia dla dorosłych z funkcją: odżywiania, nawilżania, zmiękczania - 6 x 1l Szampon w piance do mycia włosów bez użycia wody - 5 opakowań po min 200ml 63 Środki czystości Płyn do mycia naczyń – 6 l Ręcznik papierowy w rolce – 10 rolek Rękawiczki jednorazowe lateksowe, rozmiar M - 500 szt. ( np. 5 x 100 szt. ) Rękawiczki jednorazowe lateksowe, rozmiar L - 500 szt. ( np. 5 x 100 szt. ) Płyn do mycia toalet 6 x 1l Płyn do mycia szyb 3 x min 0,5 l Płyn dezynfekujący do rąk na bazie alkoholu w spray 4 x min. 0,5l Płyn dezynfekujący do powierzchni użytkowych 5 l Ściereczki do ekranów 100 szt. Płyn do mycia glazury i terakoty 6 x 0,5l. Worki na śmieci 30l Mydło w pływnie hipoalergiczne 15l wraz z dozownikiem do montażu na ścianie 4 szt. Zmywak kuchenny – gąbka 5 opakowań po 10 szt. Stojak do dezynfekcji łokciowy 3 szt. wraz z dozownikami 1 l w komplecie oraz 9 zapasami płynu dezynfekującego. 93 Kosz na śmieci 5l - szt. 4 Kosz z pokrywką metalowy z pedałem. 94 Kosz na śmieci 10l – 4 szt. Kosz pojedynczy z pokrywą. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. 95 Kosz na śmieci 20l – 4 szt. 2 szt. kosz pojedynczy z pokrywą 2 szt. koszt na odpada do segregacji 2x10l Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. 96 Zestaw do sprzątania, 3 zestawy Wózek do sprzątania dwuwiadrowy, dwa wiadra po min. 15 l każde, wózek wyposażony w prasę do mopów, w komplecie stelaż mop płaski kieszeniowy min. 50cm wraz 2 zapasami do wymiany. W komplecie 2 x 10l płynu do mycia podłóg z terakoty 87 Szczotka do toalety, szt. 4 Materiał pojemnika na szczotkę metal – chrom, linia wzornicza zgodna z uchwytem na papier toaletowy 88 Wieszak na ręczniki, szt. 7, materiał stal nierdzewna, na min. 6 haczyków
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39290000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: