Ogłoszenie nr 510125222-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Wirtualna Małopolska” nr RPMP.02.01.02-12-0421/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 2. Oś Priorytetowa CYFROWA MAŁOPOLSKA, Działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 533350-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 00027826700000, ul. 28 Lipca 1943   17c, 30-233  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 4221884, e-mail zamowienia@mik.krakow.pl, faks 12 4225562.
Adres strony internetowej (url): https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,m,4275,zamowienia-publiczne.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZOA-21-261-2/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu „Wirtualna Małopolska” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z podziałem na następujące części zamówienia: 1) Część nr 1 zamówienia – dyski przenośne SSD ze złączem USB typ 1 – 2 sztuki, dyski przenośne SSD ze złączem USB typ 2 – 6 sztuk, dyski serwerowe typ 1 – 4 sztuki, dyski serwerowe typ 2 – 4 sztuki, karty grafiki do stacji roboczych – 3 sztuki, dyski wewnętrzne SSD – 3 sztuki, pamięć RAM do stacji roboczej – 2 sztuki; 2) Część nr 2 zamówienia – Profesjonalny monitor dla grafika – 2 sztuki; 3) Część nr 3 zamówienia – Stacjonarna stacja graficzna wraz z systemem operacyjnym – 2 sztuki; 4) Część nr 4 zamówienia – Skaner/Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka oraz drukarka laserowa – 1 sztuka; Dostawa w zakresie części zamówienia nr 1, 2, 3 i 4 obejmuje także wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego (Kraków, ul. 28 Lipca 1943 nr 17c). Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania jego równoważności. Szczegóły dotyczące równoważności zostały zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 48900000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część nr 1 zamówienia
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do przetargu nieograniczonego (nr postępowania: ZOA-21-261-2/20) pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska” prowadzonego w podziale na 4 części zamówienia, w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 przystąpiono do publicznego otwarcia ofert w trybie transmisji na żywo online dostępnej bez logowania na stronie www.mik.krakow.pl/online W toku internetowej transmisji na żywo - realizującej zasadę jawności sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 82 ust. 2 ustawy Pzp - po zapowiedzeniu sprawy, przekazaniu informacji o złożeniu w wyznaczonym na składanie ofert terminie (to jest do 30.04.2020 r. do godz. 11:30) czterech ofert i podaniu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia dokonano publicznego otwarcia i odczytano w kolejności wpływu do Zamawiającego następujące oferty: Oferta nr 1 „e-Tech” Jacek Sójka Spółka Jawna ul. Nowa 29/32 90-030 Łódź; Oferta nr 2 COMPRO Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 1941-400 Mysłowice; Po zakończeniu sesji otwarcia ofert, podczas której zostały otworzone i odczytane cztery oferty, okazało się, że live streaming z tej sesji nie objął wszystkich informacji podlegających obowiązkowemu publicznemu ujawnieniu stosownie do dyspozycji art. 86 ust. 4 ustawy Pzp - z przyczyn technicznych transmisja została nagle przerwna w 6, 37 minucie to jest w trakcie odczytywania ceny brutto na część nr 3 z oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę COMPRO Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice (jawny przekaz informacji zakończył się na słowach „dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć”). Wobec powyższego wiadomością publicznie dostępną stała się także niepełna informacja o powyższej ofercie oraz brak informacji o dwóch kolejnych ofertach to jest: - ofercie nr 3 złożonej przez Wykonawcę FHU Intersell Waldemar Płonka, ul.Jesionowa 17a, 42-525 Dąbrowa Górnicza w zakresie części zamówienia nr 1,2,3 i 4; - ofercie nr 4 złożonej przez Wykonawcę NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków w zakresie części nr 4 zamówienia Analogiczny zakres informacji, zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp został niezwłocznie podany na stronie BIP Zamawiającego https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,m,329390,zamowienia-powyzej-30-tysiecy-euro.html Przekazanie informacji o ofertach Wykonawców: FHU Intersell Waldemar Płonka, ul. Jesionowa 17a, 42-525 Dąbrowa Górnicza w zakresie części zamówienia nr 1,2,3 i 4 oraz NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków w zakresie części nr 4 zamówienia - stanowiłoby naruszenie art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, który stanowi, że: „Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach". Jest zatem sprawą bezsporną, że Zamawiający nie mógł podać w informacji z otwarcia ofert publikowanej na stronie internetowej danych w odniesieniu do Wykonawców: FHU Intersell Waldemar Płonka, ul.Jesionowa 17a, 42-525 Dąbrowa Górnicza w zakresie części zamówienia nr 1,2,3 i 4 oraz NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków w zakresie części nr 4 zamówienia. W związku z tym, że czynności Zamawiającego, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp nie podlegają konwalidacji zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w części nr 1, 2, 3 i 4 zamówienia. Powyższe stanowisko (niemożliwość konwalidowania takiej czynności), jest konsekwentnie reprezentowane przez orzecznictwo, doktrynę, a linia orzecznicza ZA oraz KIO jest od wielu lat jednolita.Pełna treść uzasadnienia unieważnienia postępowania znajduje się w BIP Zamawiającego https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,m,4275,zamowienia-publiczne.html, w zakładce "wyniki przetargów".

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część nr 2 zamówienia
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do przetargu nieograniczonego (nr postępowania: ZOA-21-261-2/20) pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska” prowadzonego w podziale na 4 części zamówienia, w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 przystąpiono do publicznego otwarcia ofert w trybie transmisji na żywo online dostępnej bez logowania na stronie www.mik.krakow.pl/online W toku internetowej transmisji na żywo - realizującej zasadę jawności sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 82 ust. 2 ustawy Pzp - po zapowiedzeniu sprawy, przekazaniu informacji o złożeniu w wyznaczonym na składanie ofert terminie (to jest do 30.04.2020 r. do godz. 11:30) czterech ofert i podaniu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia dokonano publicznego otwarcia i odczytano w kolejności wpływu do Zamawiającego następujące oferty: Oferta nr 1 „e-Tech” Jacek Sójka Spółka Jawna ul. Nowa 29/32 90-030 Łódź; Oferta nr 2 COMPRO Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 1941-400 Mysłowice; Po zakończeniu sesji otwarcia ofert, podczas której zostały otworzone i odczytane cztery oferty, okazało się, że live streaming z tej sesji nie objął wszystkich informacji podlegających obowiązkowemu publicznemu ujawnieniu stosownie do dyspozycji art. 86 ust. 4 ustawy Pzp - z przyczyn technicznych transmisja została nagle przerwna w 6, 37 minucie to jest w trakcie odczytywania ceny brutto na część nr 3 z oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę COMPRO Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice (jawny przekaz informacji zakończył się na słowach „dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć”). Wobec powyższego wiadomością publicznie dostępną stała się także niepełna informacja o powyższej ofercie oraz brak informacji o dwóch kolejnych ofertach to jest: - ofercie nr 3 złożonej przez Wykonawcę FHU Intersell Waldemar Płonka, ul.Jesionowa 17a, 42-525 Dąbrowa Górnicza w zakresie części zamówienia nr 1,2,3 i 4; - ofercie nr 4 złożonej przez Wykonawcę NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków w zakresie części nr 4 zamówienia Analogiczny zakres informacji, zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp został niezwłocznie podany na stronie BIP Zamawiającego https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,m,329390,zamowienia-powyzej-30-tysiecy-euro.html Przekazanie informacji o ofertach Wykonawców: FHU Intersell Waldemar Płonka, ul. Jesionowa 17a, 42-525 Dąbrowa Górnicza w zakresie części zamówienia nr 1,2,3 i 4 oraz NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków w zakresie części nr 4 zamówienia - stanowiłoby naruszenie art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, który stanowi, że: „Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach". Jest zatem sprawą bezsporną, że Zamawiający nie mógł podać w informacji z otwarcia ofert publikowanej na stronie internetowej danych w odniesieniu do Wykonawców: FHU Intersell Waldemar Płonka, ul.Jesionowa 17a, 42-525 Dąbrowa Górnicza w zakresie części zamówienia nr 1,2,3 i 4 oraz NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków w zakresie części nr 4 zamówienia. W związku z tym, że czynności Zamawiającego, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp nie podlegają konwalidacji zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w części nr 1, 2, 3 i 4 zamówienia. Powyższe stanowisko (niemożliwość konwalidowania takiej czynności), jest konsekwentnie reprezentowane przez orzecznictwo, doktrynę, a linia orzecznicza ZA oraz KIO jest od wielu lat jednolita.Pełna treść uzasadnienia unieważnienia postępowania znajduje się w BIP Zamawiającego https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,m,4275,zamowienia-publiczne.html, w zakładce "wyniki przetargów".

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część nr 3 zamówienia
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do przetargu nieograniczonego (nr postępowania: ZOA-21-261-2/20) pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska” prowadzonego w podziale na 4 części zamówienia, w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 przystąpiono do publicznego otwarcia ofert w trybie transmisji na żywo online dostępnej bez logowania na stronie www.mik.krakow.pl/online W toku internetowej transmisji na żywo - realizującej zasadę jawności sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 82 ust. 2 ustawy Pzp - po zapowiedzeniu sprawy, przekazaniu informacji o złożeniu w wyznaczonym na składanie ofert terminie (to jest do 30.04.2020 r. do godz. 11:30) czterech ofert i podaniu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia dokonano publicznego otwarcia i odczytano w kolejności wpływu do Zamawiającego następujące oferty: Oferta nr 1 „e-Tech” Jacek Sójka Spółka Jawna ul. Nowa 29/32 90-030 Łódź; Oferta nr 2 COMPRO Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 1941-400 Mysłowice; Po zakończeniu sesji otwarcia ofert, podczas której zostały otworzone i odczytane cztery oferty, okazało się, że live streaming z tej sesji nie objął wszystkich informacji podlegających obowiązkowemu publicznemu ujawnieniu stosownie do dyspozycji art. 86 ust. 4 ustawy Pzp - z przyczyn technicznych transmisja została nagle przerwna w 6, 37 minucie to jest w trakcie odczytywania ceny brutto na część nr 3 z oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę COMPRO Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice (jawny przekaz informacji zakończył się na słowach „dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć”). Wobec powyższego wiadomością publicznie dostępną stała się także niepełna informacja o powyższej ofercie oraz brak informacji o dwóch kolejnych ofertach to jest: - ofercie nr 3 złożonej przez Wykonawcę FHU Intersell Waldemar Płonka, ul.Jesionowa 17a, 42-525 Dąbrowa Górnicza w zakresie części zamówienia nr 1,2,3 i 4; - ofercie nr 4 złożonej przez Wykonawcę NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków w zakresie części nr 4 zamówienia Analogiczny zakres informacji, zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp został niezwłocznie podany na stronie BIP Zamawiającego https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,m,329390,zamowienia-powyzej-30-tysiecy-euro.html Przekazanie informacji o ofertach Wykonawców: FHU Intersell Waldemar Płonka, ul. Jesionowa 17a, 42-525 Dąbrowa Górnicza w zakresie części zamówienia nr 1,2,3 i 4 oraz NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków w zakresie części nr 4 zamówienia - stanowiłoby naruszenie art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, który stanowi, że: „Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach". Jest zatem sprawą bezsporną, że Zamawiający nie mógł podać w informacji z otwarcia ofert publikowanej na stronie internetowej danych w odniesieniu do Wykonawców: FHU Intersell Waldemar Płonka, ul.Jesionowa 17a, 42-525 Dąbrowa Górnicza w zakresie części zamówienia nr 1,2,3 i 4 oraz NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków w zakresie części nr 4 zamówienia. W związku z tym, że czynności Zamawiającego, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp nie podlegają konwalidacji zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w części nr 1, 2, 3 i 4 zamówienia. Powyższe stanowisko (niemożliwość konwalidowania takiej czynności), jest konsekwentnie reprezentowane przez orzecznictwo, doktrynę, a linia orzecznicza ZA oraz KIO jest od wielu lat jednolita.Pełna treść uzasadnienia unieważnienia postępowania znajduje się w BIP Zamawiającego https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,m,4275,zamowienia-publiczne.html, w zakładce "wyniki przetargów".

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Część nr 4 zamówienia
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia, jeżeli obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do przetargu nieograniczonego (nr postępowania: ZOA-21-261-2/20) pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska” prowadzonego w podziale na 4 części zamówienia, w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 przystąpiono do publicznego otwarcia ofert w trybie transmisji na żywo online dostępnej bez logowania na stronie www.mik.krakow.pl/online W toku internetowej transmisji na żywo - realizującej zasadę jawności sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 82 ust. 2 ustawy Pzp - po zapowiedzeniu sprawy, przekazaniu informacji o złożeniu w wyznaczonym na składanie ofert terminie (to jest do 30.04.2020 r. do godz. 11:30) czterech ofert i podaniu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia dokonano publicznego otwarcia i odczytano w kolejności wpływu do Zamawiającego następujące oferty: Oferta nr 1 „e-Tech” Jacek Sójka Spółka Jawna ul. Nowa 29/32 90-030 Łódź; Oferta nr 2 COMPRO Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 1941-400 Mysłowice; Po zakończeniu sesji otwarcia ofert, podczas której zostały otworzone i odczytane cztery oferty, okazało się, że live streaming z tej sesji nie objął wszystkich informacji podlegających obowiązkowemu publicznemu ujawnieniu stosownie do dyspozycji art. 86 ust. 4 ustawy Pzp - z przyczyn technicznych transmisja została nagle przerwna w 6, 37 minucie to jest w trakcie odczytywania ceny brutto na część nr 3 z oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę COMPRO Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice (jawny przekaz informacji zakończył się na słowach „dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć”). Wobec powyższego wiadomością publicznie dostępną stała się także niepełna informacja o powyższej ofercie oraz brak informacji o dwóch kolejnych ofertach to jest: - ofercie nr 3 złożonej przez Wykonawcę FHU Intersell Waldemar Płonka, ul.Jesionowa 17a, 42-525 Dąbrowa Górnicza w zakresie części zamówienia nr 1,2,3 i 4; - ofercie nr 4 złożonej przez Wykonawcę NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków w zakresie części nr 4 zamówienia Analogiczny zakres informacji, zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp został niezwłocznie podany na stronie BIP Zamawiającego https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,m,329390,zamowienia-powyzej-30-tysiecy-euro.html Przekazanie informacji o ofertach Wykonawców: FHU Intersell Waldemar Płonka, ul. Jesionowa 17a, 42-525 Dąbrowa Górnicza w zakresie części zamówienia nr 1,2,3 i 4 oraz NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków w zakresie części nr 4 zamówienia - stanowiłoby naruszenie art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, który stanowi, że: „Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach". Jest zatem sprawą bezsporną, że Zamawiający nie mógł podać w informacji z otwarcia ofert publikowanej na stronie internetowej danych w odniesieniu do Wykonawców: FHU Intersell Waldemar Płonka, ul.Jesionowa 17a, 42-525 Dąbrowa Górnicza w zakresie części zamówienia nr 1,2,3 i 4 oraz NKK SYSTEM Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna, ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków w zakresie części nr 4 zamówienia. W związku z tym, że czynności Zamawiającego, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp nie podlegają konwalidacji zachodzi przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do unieważnienia postępowania w części nr 1, 2, 3 i 4 zamówienia. Powyższe stanowisko (niemożliwość konwalidowania takiej czynności), jest konsekwentnie reprezentowane przez orzecznictwo, doktrynę, a linia orzecznicza ZA oraz KIO jest od wielu lat jednolita.Pełna treść uzasadnienia unieważnienia postępowania znajduje się w BIP Zamawiającego https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,m,4275,zamowienia-publiczne.html, w zakładce "wyniki przetargów".

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.