Ogłoszenie nr 510125208-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.
Miasto Stołeczne Warszawa: Świadczenie usługi wsparcia i rozwoju systemu SAP ERP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa, Krajowy numer identyfikacyjny 01525964000000, ul. Pl. Bankowy  3/5, 00-950  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 4431400, e-mail mkaras@um.warszawa.pl, faks +48 22 4431402.
Adres strony internetowej (url): www.um.warszawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi wsparcia i rozwoju systemu SAP ERP
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/JK/271/II-94/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia i serwisu nad systemem SAP ERP.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72250000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 487804.88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 600000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 600000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 600000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 487804.88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sygnity Busines Solutions S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 12
Kod pocztowy: 65-021
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 600000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 600000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 600000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiającego przeprowadził przedmiotowego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy, ze względu na wyjątkową sytuację, nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiające, której nie mógł on przewidzieć (ogłoszenie w Polsce stanu epidemii, z powodu COVID-19 a KIO ogłosiło, że nie będą odbywały się rozprawy ani posiedzenia jawne przed Krajową Izbą Odwoławczą do odwołania. KIO rozpatrzyło odwołanie, które pozwoliłoby na zakończenie postępowania i utrzymanie ciągłości świadczenia usług SAP dopiero w dniu 22.06.2020 r. natomiast uzasadnienie wyroku i wytyczne co Zamawiający ma zrobić wpłynęły do Zamawiającego w dniu 30.06.2020 r. Dlatego wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia. Przeprowadzenie postępowania w trybie z wolnej ręki pozwala na utrzymanie ciągłości działania systemu SAP. System sap znajduje się na liście narzędzi krytycznych niezbędnych i koniecznych do funkcjonowania m.st. Warszawy i musi mieć zapewnioną bezawaryjną ciągłość działania. W wyniku zmian prawnych dotyczących rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Miasto zmuszone jest w trybie natychmiastowym wykonywać zmian konfiguracyjnych i programistycznych w systemie, gdyż dotyczą one procesów nie wspomaganych przez inne narządza informatyczne, które są kluczowe dla zachowania ciągłości działania Urzędu i Miasta (obsługa kadrowo-płacowa, budżetowa, księgowo-finansowa). W związku z tym konieczne jest zapewnienie zarówno maintenance, jak i pozostałe usługi np. wsparcie programistyczne aby zagwarantować nieprzerwaną pracę systemu i możliwość realizacji procesów niezbędnych do funkcjonowania Miasta. Liczba zleceń serwisowych przerasta możliwości Urzędu do sprawnej obsługi wewnętrznej, dlatego konieczne jest wsparcie zewnętrzne