Ogłoszenie nr 510125179-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych: Usługa wsparcia informatycznego dla systemów serwerowych i systemów poczty elektronicznej na 12 miesięcy, dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Społeczny
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537054-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Krajowy numer identyfikacyjny 14094497100000, ul. ul. Jagiellońska  74, 03-301  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 542 20 00, e-mail m.kosior@mazowia.eu, faks 0-22 698 31 57.
Adres strony internetowej (url): http://www.mazowia.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa wsparcia informatycznego dla systemów serwerowych i systemów poczty elektronicznej na 12 miesięcy, dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZP/WI/U-332-18/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia informatycznego dla systemów serwerowych i systemów poczty elektronicznej na 12 miesięcy, dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w Obszarach Technologicznych na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w załącznikach do niej, które to wsparcie przede wszystkim zapewnić ma poprawne i nieprzerwane działanie każdego z Obszarów Technologicznych. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy udzieli mu wsparcia w maksymalnym rozmiarze 450 roboczogodzin. Rozmiar świadczenia może zostać zwiększony na warunkach określonych w niniejszej Umowie. W ramach usługi wsparcia Wykonawca zapewni poprawne i nieprzerwane działanie poszczególnych Obszarów Technologicznych na warunkach określonym w dokumentacji postępowania. Zamawiający dysponuje wszystkimi opisanymi systemami serwerowymi i systemami poczty elektronicznej firmy Microsoft. Posługiwanie się znakami towarowymi wskazanymi w treści niniejszego dokumentu jest więc uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaznaczył gdzie i na jakich zasadach dopuszczalne są rozwiązania równoważne; 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 2; 3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia; 4. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem; 5. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 214.000,00 euro)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72246000-1

Dodatkowe kody CPV: 72212223-8, 98300000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 84060.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: APN Promise S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44a
Kod pocztowy: 02-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 77490.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 77490.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 120665.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.