Ogłoszenie nr 510125158-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.
Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach: ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „JUTRO NALEŻY DO ZAWODOWCÓW”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja,
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538884-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach, Krajowy numer identyfikacyjny 47205765500000, ul. ul. Piotra Skargi  21, 95-200  Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 215 41 73, e-mail sekretariat@mechanik.edu.pl, faks 42 215 34 74.
Adres strony internetowej (url): http://www.mechanik.edu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „JUTRO NALEŻY DO ZAWODOWCÓW”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa transportem własnym i na własny koszt do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. „Jutro należy do zawodowców”. Projekt pn. „Jutro należy do zawodowców” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI. 3 Kształcenie zawodowe. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym jego charakterystyka jakościowo - ilościowa, został zawarty w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – sprzęt komputerowy, b) Część II – oprogramowanie komputerowe. Zamawiając nie ogranicza ilości części na które Wykonawca może złożyć ofertę. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany do prowadzonej przez Zamawiającego działalności dydaktycznej. W razie zaistnienia takiej potrzeby stosowne zaświadczenie zostanie wydane Wykonawcy na etapie podpisywania umowy. 3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej, jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. 4. Na etapie dostawy, Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia instrukcję eksploatacji i konserwacji urządzeń (instrukcję obsługi, charakterystyki techniczne urządzeń, instrukcje przeglądów i napraw, karty gwarancyjne sprzętu) – wszystkie dokumenty w języku polskim. 5. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Pabianice – ul. Piotra Skargi 21. 6. Realizacja zamówienia publicznego nastąpi do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający informuje, że planowany termin podpisania umowy druga dekada czerwca 2020 roku. Ostateczny termin realizacji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 7. Kody CPV: a) 30.20.00.00-1 urządzenia komputerowe, b) 48.00.00.00-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. 8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum: a) Część I przedmiotu zamówienia (sprzęt komputerowy) - 24 – miesięcznej, b) Część II przedmiotu zamówienia (oprogramowanie) - 12 – miesięcznej, gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru - dostawy, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. 9. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia do jego naprawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia usterki. Reakcja Wykonawcy na dokonane przez Zamawiającego zgłoszenie – maksymalnie 24 godziny. 10. Warunki finansowe rozliczeń: a) Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie potwierdzonego dowodu dostawy lub pobrania przez Zamawiającego. b) Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. c) Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie min. 14 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury (rachunku). Ostateczny termin płatności zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu płatności zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: sprzęt komputerowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 82616.85
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  12
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CPU ZETO Spółka z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 20
Kod pocztowy: 58-200
Miejscowość: Jelenia Góra
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 101618.73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 101618.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 115638.45
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: oprogramowanie komputerowe
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (tj. Dz. U. 2019. 1843, ze zm.). Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części. Wysokość kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego wynosiła: 13.431,60 zł, a wartość najkorzystniejszej oferty to 26.814,00 zł.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.