Ogłoszenie nr 510124935-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.
Województwo Śląskie: Usługa asysty technicznej serwisów internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz z ich rozbudową oraz utworzenie nowych serwisów internetowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 533373-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 27628463800000, ul. Ligonia  46, 40-037  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 77 40 025, e-mail zamowienia@slaskie.pl, faks 32 77 40 030.
Adres strony internetowej (url): www.slaskie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa asysty technicznej serwisów internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz z ich rozbudową oraz utworzenie nowych serwisów internetowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZN-ZP.272.1.27.2020.MG
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: usługa asysty technicznej serwisów internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz z ich rozbudową oraz utworzenie nowych serwisów internetowych, składająca się z następujących działań: Działanie I – świadczenie asysty technicznej posiadanego przez Zamawiającego serwisów internetowych. Działanie II (opcjonalne) – obejmuje utworzenie maksymalnie 10 nowych serwisów internetowych w całym okresie trwania umowy z zastrzeżeniem, że jest to zadanie opcjonalne i istnieje możliwość, że z uwagi na okoliczności techniczne lub organizacyjne nie zostanie zrealizowane. Działanie III (opcjonalne) – rozbudowa i modyfikacja istniejących serwisów internetowych oraz CMS (modyfikacja funkcjonalności, nowe funkcjonalności) w ramach roboczogodzin programistycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3a i 3b do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2a do SIWZ. Instrukcja „E-Zamawiający – podręcznik Wykonawcy” – stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72250000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 161200.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Art4net s.c. Zuzanna Rupnik Marcin Romanowski
Email wykonawcy: info@art-4.net
Adres pocztowy: ul. Ściegiennego 49B/30
Kod pocztowy: 40-114
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 207132.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 207132.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 442800.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.