Ogłoszenie nr 510124882-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.
Gmina Orneta: Dostawa wyposażenia do serwerowni, pracowni informatycznej, matematycznej oraz językowej dla Projektu pn.: „Remont instalacji elektrycznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum nr 2 w Ornecie”. Zadanie 1. Wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz urządzenia multimedialne i wyposażenie serwerowni. Zadanie 2. Wyposażenie pracowni językowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działania 9.3. „Infrastruktura edukacyjna”, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541126-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540093291-N-2020; 540097491-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Orneta, Krajowy numer identyfikacyjny 52649800000000, ul. pl. Wolności  26, 11-130  Orneta, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (55) 221 02 00, e-mail umig@orneta.pl, faks (55) 221 02 10.
Adres strony internetowej (url): www.orneta.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia do serwerowni, pracowni informatycznej, matematycznej oraz językowej dla Projektu pn.: „Remont instalacji elektrycznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum nr 2 w Ornecie”. Zadanie 1. Wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz urządzenia multimedialne i wyposażenie serwerowni. Zadanie 2. Wyposażenie pracowni językowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.9.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia do serwerowni, pracowni informatycznej, matematycznej oraz językowej dla Projektu pn.: „Remont instalacji elektrycznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum nr 2 w Ornecie”. Zadanie 1. Wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz urządzenia multimedialne i wyposażenie serwerowni. Zadanie 2. Wyposażenie pracowni językowej 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 1) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. a) Część 1. Zadanie 1. Wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz urządzenia multimedialne i wyposażenie serwerowni. b) Część 2. Zadanie 2. Wyposażenie pracowni językowej 2) Jeden Wykonawca może złożyć ofertę częściową na dowolną liczbę wybranych przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia. 3) Warunki składania ofert częściowych zostały określone w § 18 IDW Rozdziału I SIWZ 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Część 1. Zadanie 1. Wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz urządzenia multimedialne i wyposażenie serwerowni. 1) Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności dostawę: a) wyposażenia pracowni informatycznej, matematycznej i językowej w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz urządzenia multimedialne - zestawy terminalowe z oprogramowaniem – 45 zestawy - zestawy komputerowe z oprogramowaniem – 2 zestawy - laptop z oprogramowaniem – 1 szt - program wspierający zarządzanie klasą i zajęciami – 3 pakiety - monitory interaktywne z oprogramowaniem – 3 szt - oprogramowanie antywirusowe i zarządcze – 1 pakiet b) wyposażenia serwerowni: - serwer – 1 szt - przełącznik (1) – 2 szt - przełącznik (2) – 2 szt - router sieciowy – 1 szt - sieciowy serwer plików – 1 szt - dyski – 2 szt - szafa stojąca typu RACK – 1 szt - UPS – 2 szt - inne wyposażenie: kable krosowe, krosownica, patchpanel 2)Dostawa powyższego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, urządzeń multimedialnych oraz wyposażenia serwerowi obejmuje ich zakup, dostawę, instalację, uruchomienie i konfigurację oraz przeszkolenie pracowników Część 2. Zadanie 2. Wyposażenie pracowni językowej 1) Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności dostawę: a)wyposażenia pracowni językowej: • stolik ( ławka ) ucznia 2-osobowy – 12, - w tym jeden przeznaczony dla osoby niepełnosprawnej. • stanowiska uczniowskie oraz okablowanie – 24, • krzesła – 24 , • biurko nauczyciela – 1 , • krzesło dla nauczyciela obrotowe – 1, • słuchawki z mikrofonem dynamicznym – 25, • słuchawki bezprzewodowe – 1 , • głośnik do zabudowy w biurku – 1, • jednostka centralna systemu językowego – 1, • program do sterowania pracownią z komputera - 1 • oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy – 1, • oprogramowanie sterujące PC • monitor dotykowy wbudowany trwale do blatu biurka lektora – 1 2) Dostawa powyższego wyposażenia pracowni językowej obejmuje ich zakup, dostawę, instalację, uruchomienie i konfigurację oraz przeszkolenie pracowników 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań i parametrów technicznych przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania dotyczące m.in. okresu udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady, warunków płatności przedstawione zostały w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ i Projekcie umowy Rozdziału IV SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 39160000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie 1. Wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz urządzenia multimedialne i wyposażenie serwerowni.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W prowadzonym postępowaniu na Dostawę wyposażenia do serwerowni, pracowni informatycznej, matematycznej oraz językowej dla Projektu pn.: „Remont instalacji elektrycznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum nr 2 w Ornecie” w Części 1 Zadanie 1. Wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz urządzenia multimedialne i wyposażenie serwerowni złożono 3 oferty. Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając na względzie okoliczności faktyczne oraz obowiązujący stan prawny, unieważnienie przedmiotowego postępowania w Części 1 jest uzasadnione i konieczne. Uzasadnienie prawne : art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843)

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie 2. Wyposażenie pracowni językowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 27894.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ITerka24 Pogotowie Informatyczne Michał Kawczyński
Email wykonawcy: biuro@iterka24.pl
Adres pocztowy: ul.Grota Roweckiego 64/10
Kod pocztowy: 14-500
Miejscowość: Braniewo
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 37971.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 37971.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37971.68
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.